Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Суддя, відвід судді господарського суду.

 

Суддя - це посадова особа господарського суду. Що ж до процесуального статусу судді, то коментована стаття відсилає до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та нормами ГПК України.

Головні засади правового статусу судді визначено у Конституції України.

 

Відповідно до ст. 20 ГПК України суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо він є родичем осіб, які беруть участь у судовому процесі, якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлений частиною третьою статті 21 цього Кодексу, або якщо буде встановлено інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості. Суддя, який брав участь у розгляді справи, не може брати участі в новому розгляді справи у разі скасування рішення, ухвали, постанови, прийнятої за його участю, або у перегляді прийнятих за його участю рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами.

При наявності зазначених підстав суддя повинен заявити самовідвід.

З цих же підстав відвід судді можуть заявити сторони та прокурор, який бере участь в судовому процесі.

Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна лише у разі, якщо про підставу відводу сторона чи прокурор дізналися після початку розгляду справи по суті.

Питання про відвід судді вирішується в нарадчій кімнаті судом у тому складі, який розглядає справу, про що виноситься ухвала. Заява про відвід кільком суддям або всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів.

У разі задоволення відводу (самовідводу) одному з суддів або всьому складу суду справа розглядається в тому самому господарському суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суддів, який визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 21 цього Кодексу.

Право подавати заяву про відвід судді є однією з гарантій законності здійснення правосуддя і об'єктивності та неупередженості розгляду справи. Статтею 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р., ратифікованою Верховною Радою України, закріплені основні процесуальні гарантії, якими може скористатися особа при розгляді її цивільного позову в національному суді, серед яких - розгляд справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Відвід - це процесуальний інститут, що містить умови, за яких особа не може брати участь у конкретній справі.

Підстави відводу судді - це обставини, за наявності яких суддя не може брати участі в розгляді конкретної справи. Ці обставини можуть бути суб'єктивного характеру і стосуватися особистих зв'язків судді з особами, які беруть участь у справі, або його особистої поведінки щодо розгляду справи, чи об'єктивного характеру і стосуватися процесуального статусу судді у справі, яка розглядалася раніше.

Суддя підлягає відводу (самовідводу), якщо:

а) він є родичем осіб, які беруть участь у справі;

б) встановлено інші обставини, що викликають сумнів в його неупередженості;

в) він брав участь в розгляді справи, у разі скасування рішення, ухвали, прийнятої за його участю.

Родинні стосунки судді зі стороною чи іншими особами, які беруть участь у справі, є підставою для відводу, якщо суддя є родичем чи свояком сторони або інших осіб, які беруть участь у справі. Причому ГПК України не конкретизує ступеня близькості родинних стосунків. Отже, будь-який родинний зв'язок є підставою для відводу. Склад родичів та осіб, що перебувають у сімейних стосунках, визначається нормами Сімейного кодексу України. Зокрема, до них належать батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя, усиновителі чи усиновлені, опікуни чи піклувальники.

У цьому аспекті корисним є Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", частин четвертої і п'ятої статті 22 Закону України "Про міліцію" та частини шостої статті 22 Закону України "Про пожежну безпеку" (справа про офіційне тлумачення терміну "член сім'ї") від 3 червня 1999 р. N 5-рп/99, в якому зазначено, що можна дійти висновку про такі важливі ознаки сім'ї, членства в сім'ї, як кровна спорідненість, родинні зв'язки, шлюбні відносини, а положення про встановлення батьківства дають підстави для визнання ознаками сім'ї фактичних шлюбних відносин. До "інших родичів" віднесено діда, бабу, брата, сестру, а також вітчима і мачуху дитини та осіб, які постійно виховували дитину і утримували її як члена своєї сім'ї, надаючи їй систематичну матеріальну допомогу.

ГПК України не встановлює вичерпного переліку обставин, які можуть викликати сумнів у неупередженості судді.

До таких обставин може бути віднесено перебування судді в особливих стосунках з особою, яка бере участь у справі. З урахуванням оціночного характеру цього поняття суд, розглядаючи заяву про відвід, повинен виходити з мотивів заяви про відвід і наявності доказів того, що такі стосунки можуть свідчити про упереджене ставлення судді щодо результату розгляду справи. Під особливими стосунками може, наприклад, розумітися службова залежність (зокрема, в минулому) судді (чи його близького родича) від особи, яка бере участь у справі, або її представника, а також інша залежність судді від такої особи.

Підставою для відводу можуть бути публічні заяви судді по суті даної справи. Під публічними заявами слід розуміти виступи, статті, інтерв'ю, інші публікації в засобах масової інформації, виступи перед аудиторією, будь-яке інше прилюдне сповіщення, в якому викладено оцінку судді по суті конкретної справи.

Попередня службова діяльність судді також може викликати сумнів у його неупередженості, якщо він під час попереднього розгляду цієї ж справи мав процесуальний статус експерта, перекладача, представника, прокурора, секретаря судового засідання. До таких обставин може бути також віднесено участь судді у попередньому розгляді справи як судді іноземного суду, арбітра арбітражу чи третейського суду.

Перелік обставин, які можуть бути підставами для відводу судді, не є вичерпним, оскільки зазначається, що припускається існування інших підстав вважати його заінтересованим у результаті розгляду справи. Такі підстави повинні бути обґрунтовані особою, яка ініціює питання про відвід судді.

При колегіальному розгляді справи судді, які входять до складу суду, не повинні перебувати в родинних стосунках між собою. Це правило слід застосовувати і у випадках, коли суддя, який розглядав справу, перебуває в родинних стосунках із суддею, який розглядає справу в апеляційній чи касаційній інстанції, та навпаки.

Не може бути підставою для відводу участь судді в іншій справі, в якій беруть участь ті самі особи, а також його участь в іншій аналогічній справі, по якій прийнято судовий акт, в якому висловлено правову позицію судді.

Вимога щодо забезпечення неупередженості судді та об'єктивності вирішення спору виключає участь судді у розгляді конкретної справи, яку він раніше розглядав одноособово чи в колегіальному складі. Така ситуація стає можливою з переходом судді з однієї інстанції до іншої або зі скасуванням попереднього рішення з направленням справи на новий розгляд.

Суддя, який брав участь у розгляді справи, не може брати участі в новому розгляді справи.

Якщо суддя розглядав справу по суті у першій інстанції, він не вправі брати участь у колегії суддів, що переглядає цю ж справу в порядку апеляції та касації.

У разі скасування апеляційною або касаційною інстанціями ухвал місцевого господарського суду визначення суддів або колегії суддів для розгляду справ здійснюється з урахуванням наведеного у пункті 3.9 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 N 30 (з подальшими змінами).

Скасування рішення, прийнятого по суті справи з прийняттям нового рішення, не може вважатися підставою для відводу судді, який приймав скасоване рішення і вчиняє процесуальні дії у цій справі на стадії виконання нового судового рішення, зокрема, здійснює розгляд скарги на дії (бездіяльність) органу Державної виконавчої служби, заяви про відстрочку, розстрочку, зміну способу виконання судового рішення, визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, тощо.

Самовідвід - особиста заява судді про усунення себе від участі у розгляді даної справи.

Крім того, ГПК України визначено коло осіб, які беруть участь у справі та яким надано право заявити відвід судді. Цими особами є:

а) сторони;

б) прокурор, який бере участь у судовому процесі.

Оскільки треті особи користуються правами сторони, вони також мають право заявляти відвід судді.

 

 


Читайте також:

 1. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 2. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду
 3. Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду, шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.
 4. Види господарського обліку
 5. Види і вимірники господарського обліку
 6. Виникнення державного суду.
 7. Витребування доказів є правом, а не обовязком судді.
 8. Відвідування помешкання потенційних прийомних батьків
 9. Відображення господарського розвитку українських земель під владою Польщі та Литви в документальних джерелах середньовіччя
 10. Відповідно до цивільного процесуального законодавства не можуть виступати як представники в суді судді, слідчі та прокурори (ст. 41 ЦПК).
 11. Господарські організації – органи господарського керівництва
 12. Господарського комплексу
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Склад господарського суду. | Сторони в судовому господарському процесі.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.