Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Доходи бюджету

Доходи бюджету формуються за рахунок надходжень від про­дуктивної діяльності держави, використання майна та майнових прав, податків, зовнішніх та внутрішніх запозичень, емісійного доходу держави. Основним джерелом формування державних до­ходів виступає створений в Україні ВВП та його новостворена вар­тість - національний дохід, зовнішні джерела, а в окремих випад­ках - національне багатство (таблиця 2.1).

Податки- обов'язкові платежів, що сплачуються юридич­ними та фізичними особами до бюджетів різних рівнів у поряд­ку та в терміни, передбачені законодавством.

Податкові надходження до бюджету класифікуються за предметно-цільовою ознакою:

1. Податки на доходи, прибуток, збільшення ринкової вартості:

· податок на доходи фізичних осіб;

· податок на прибуток підприємств.

2. Збори за спеціальне використання природних ресурсів:

· збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду;

· збір за спеціальне використання водних ресурсів;

· платежі за користування надрами;

· збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

· плата за використання інших природних ресурсів.

Таблиця 2.1 Методи і джерела формування державних доходів

 

 

 

 

 

 

Методи формування Види державних доходів Джерела формування
1. Продуктивна діяльність:
1.1 підприємницька діяльність частина прибутку державних підприємств ВВП
1.2 державні послуги державне мито ВВП
компенсаційні доходи (відрахування на геологорозвідувальні, дорожні роботи тощо)
2. Державне майно та ресурси:
2.1 від майна та майнових прав разові (приватизація) національне багатство
постійні (орендна плата, доходи від корпоративних прав) ВВП
2.2 від ресурсів та угідь платежі за ресурси національне багатство
концесії ВВП
3. Податковий податки ВВП, зовнішні джерела
4. Позичковий* зовнішні позики зовнішні джерела
внутрішні позики ВВП, зовнішні джерела
5. Емісійний* емісійний дохід -

* Вказані надходження слід відносити до джерел фінансування дефіциту бюджету.

3. Внутрішні податки на товари і послуги:

· податок на додану вар гість;

· акцизний збір;

· ліцензійні збори та плата за сертифікати.

4. Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції:

· ввізне мито;

· вивізне мито.

5. Податки на власність. До зазначеної категорії відноситься податок з власників транспортних засобів та інших самохідних ма­шин і механізмів. Він має місце в доходах місцевих бюджетів облас­ного рівня (фонд фінансування дорожнього господарства) та бюдже­тів територіальних громад.

6. Інші податки:

· податки, не віднесені до інших категорій;

· збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

 

Склад неподаткових надходжень до бюджету:

1. Доходи від власності та підприємницької діяльності:

· частина прибутку господарських організацій, що вилучається до бюджету;

· надходження від перевищення валових доходів над валовими ви­датками НБУ;

· надходження від грошово-речових лотерей;

· дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських това­риств;

· рентна плата;

· кошти від приватизації, що використовуються на рівні держав­ного бюджету як джерело фінансування дефіциту бюджету.

2. Адміністративні збори і платежі, надходження від некомер-ційного та побічного продажу:

· плата за надання послуг службою дозвільної системи органів вну­трішніх справ;

· виконавчий збір;

· плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого держа­вного майна;

· державне мито;

· митні збори;

· єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через держав­ний кордон України.

3.Надходження від штрафів та фінансових санкцій:

· штрафи з винних осіб, що заподіяли шкоду підприємству;

· адміністративні штрафи;

· штрафи за порушення правил пожежної безпеки.

4. Інші неподаткові надходження:

· надходження коштів від реалізації конфіскованого майна;

· надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк по­зовної давності;

· надходження коштів від реалізації надлишкових озброєнь та військової техніки;

· відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюно­вих виробів та алкогольних напоїв;

· надходження від збору за проведення гастрольних заходів;

· надходження коштів від продажу на аукціонах спеціальних доз­волів на користування надрами та збору за видачу таких доз­волів;

· плата за виділення номерного ресурсу;

· збір за користування радіочастотним ресурсом;

· плата за оформлення посвідчення закордонного українця;

· відрахування від сум перевищення розрахункової величини фон­ду оплати праці на підприємствах-монополістах;

· портовий (адміністративний) збір;

· доходи від операцій з кредитування та надання гарантій;

· додаткові збори на виплату пенсій;

· власні надходження бюджетних установ;

· інші неподаткові надходження.

Склад надходжень від операцій з капіталом:

1. Надходження від продажу основного капіталу:

· надходження коштів від реалізації безгосподарного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

· надходження коштів від державного фонду дорогоцінних мета­лів і дорогоцінного каміння. Структура цінностей фонду:

- державний запас дорогоцінних металів;

- державний запас дорогоцінного каміння;

- оперативний резерв золота. На відміну від двох попередніх

складових фонду (використовуються для поточних потреб економіки), використовується для невідкладних потреб еко­номіки;

- історичний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Використовується лише за рішенням уряду з метою екс­позиції чи наукових досліджень.

2. Надходження від реалізації державних запасів товарів:

· надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

· надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

3. Надходження від продажу нематеріальних активів і землі.

 

Цільові бюджетні фонди включаються до складу спеціального фонду бюджету. В Україні формуються такі цільові фонди:

1. Фонд України соціального захисту інвалідів. Джерелами його формування є:

· кошти бюджету;

· відрахування в розмірі 0,7 % від фонду оплати праці інвалідів на підприємствах та установах;

· штрафи за порушення нормативів працевлаштування інвалідів;

· відсотки за користування тимчасово вільними коштами фонду;

· доброчинні внески та пожертвування.

 

 

Напрями використання Фонду:

1) Придбання засобів пересування, протезно-ортопедичних ви­робів для інвалідів;

2) Санаторно-курортне лікування;

3) Компенсації за невикористані відпустки;

4) Компенсації на купівлю бензину;

5) Виплата одноразової щорічної допомоги інвалідам.

2. Збір за забруднення навколишнього природного середовища. Об'єктами нарахування збору виступають:

· для стаціонарних джерел забруднення:

- обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу, водні об'єкти;

- обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених місцях;

· для пересувних джерел забруднення - обсяги фактично спожито­го пального. Нормативи відрахувань до Фонду встановлюються Кабінетом Міністрів на одиницю забруднюючих речовин чи відходів. За перевищення ліміту викидів або його відсутність збір справляється у п'ятиразовому розмірі.


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. III. Виконання бюджету
 3. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
 4. Блок 5. Доходи та рівень життя населення.
 5. Бюджет – загальне поняття, що об’єднує різноманітні фінансові документи, які включають заплановані доходи і державні видатки на відповідний період.
 6. Бюджетна класифікація видатків та кредитування бюджету
 7. Бюджетна класифікація доходів бюджету
 8. Бюджетна класифікація фінансування бюджету
 9. Бюджетний контроль - це порівняння показників бюджету зі звітом за від­повідний період часу.
 10. Бюджетний устрійпоказує, в який спосіб побудована бюджетна система. Іншими словами,він відображає організацію вертикальної структури бюджету держави за рівнями влади.
 11. Бюджетні кредити, надані за рахунок загального фонду державного бюджету
 12. Бюджетні установи отримують кошти на своє функціонування з бюджету виключно на основі фінансових документів, які називаються кошторисами.
Переглядів: 669

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Бюджетна система і бюджетний устрій | Видатки бюджету

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.014 сек.