Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Тема 1. Суть і функції фінансів.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів спеціальності „Комп’ютерні науки”, ІКНІ.

 

Укладачі: Барановська Софія Петрівна

Цогла Олена Орестівна

 

 

Редактор:

Комп’ютерне верстання:

 

1.1 Ви­ни­к­нен­ня фі­нан­сів, їх зв’я­зок з дер­жа­вою та роз­ви­т­ком

то­ва­р­но-­гро­шо­вих відносин

1.2 Со­ці­аль­но-­еко­но­мі­ч­на су­т­ність та фун­к­ції фі­нан­сів

1.3 Роль фі­нан­сів у роз­ши­ре­но­му від­т­во­рен­ні та фі­нан­со­вий ме­не­дж­мен­т

 

1.1. Ви­ни­к­нен­ня фі­нан­сів, їх зв’я­зок з дер­жа­вою та роз­ви­т­ком

то­ва­р­но-­гро­шо­вих відносин

Термін "фінанси" походить від латинського "finis", тобто кінець. У середньовіччі це слово вживали для позначення строку сплати, а потім і для визначення документів, що свідчили про погашення боргу, якими завершувалась угода. Пізніше терміном "фінанси" стали позначати будь-який примусовий платіж на користь держави.

Існує й інша точка зору, згідно з якою авторство терміна "фінанси" належить французькому вченому Ж. Бодену, який у 1577 р видав книгу "Шість книг про республіку". Із старофранцузької мови "fіпег" (платити, оплачувати) цей термін перейшов в усі мови світу.

Фінанси - продукт наявності держави і товарно-грошових відносин.

Фінанси виникли в умовах регулярного товарно-грошового обігу у зв'язку з розвитком держави і потреби у фінансових ресурсах.

У докапіталістичних формаціях більша частина потреб держави задовольнялась через установлення різного роду натуральних зборів, повинностей, а грошове господарство було лише в армії.

Основними витратами рабовласницьких і феодальних держав були витрати на ведення війн, утримання монаршого двору, державного апарату, будівництво суспільних споруд (храмів, каналів, зрошувальних систем, доріг, водопроводів). Основними доходами були надходження від державного майна (доменів) і регалій (монопольного права монарха на окремі промисли і торгівлю певними товарами), військова здобич, данина з покорених народів, натуральні і грошові збори, мито, позики.

З розпадом феодалізму і поступовим розвитком у його надрах капіталістичного способу виробництва все більшого значення стали набувати грошові доходи і витрати держави, а частка натуральних зборів скорочувалась.

На ранніх стадіях розвитку держави не існувало розподілу між ресурсами держави і ресурсами її глави: монархи розпоряджались коштами держави як своєю власністю. Тільки з відділенням державної казни від власності монарха (XVI-XVII ст.) виникають поняття:

- державні фінанси;

- державний бюджет;

- державний кредит.

Фінанси, як і ціна, кредит, заробітна плата існують об'єктивно як продукт економічного розвитку суспільства.

До початку XVIII ст. під фінансами розуміли державне публічне господарство або господарство будь-якого державного утворення нижчого рівня, наприклад: земство, міська община тощо. Отже, фінанси пов'язували з переданням частини доходу громадянина в розпорядження монарха, короля або іншого правителя на його утримання та інші витрати державного змісту.

У XVIII ст. трактування поняття фінансів як державного господарства набуло подальшого розвитку. Державні утворення різного рівня стали називатися союзами публічного змісту, а фінанси - формами та методами добування коштів і їх витрачання цими союзами під час виконання покладених на них функцій.

З часом, крім державного господарства, до складу фінансів почали включати фінанси сфери виробництва, виконання робіт і надання послуг. Виникають фінансові ринки, набуває розвитку державний кредит та інші фінансові інститути.

Найвищого розквіту фінанси досягай у XX ст., коли функції держави набагато розширилися і вдосконалилися, а товарно-грошові відносини посіли головне місце в економічних системах. Значний розвиток отримали місцеві (регіональні) фінанси, позабюджетні спеціальні фінансові фонди, фінанси підприємницьких структур.

Оскільки виникнення фінансів пов'язано з розвитком товарно-грошових відносин, з посиленням ролі держави, розширенням її функцій, то причиною появи фінансів можна вважати потреби суб'єктів господарювання і держави у фінансових ресурсах, які забезпечують їх діяльність.

1.2 Со­ці­аль­но-­еко­но­мі­ч­на су­т­ність та фун­к­ції фі­нан­сів

Фі­нан­си яв­ля­ють со­бою еко­но­мі­ч­ні від­но­си­ни, що по­в’я­за­ні з фор­му­ван­ням, розподілом та ви­ко­ри­с­тан­ням цен­т­ра­лі­зо­ва­них і де­цен­т­ра­лі­зо­ва­них фон­дів гро­шо­вих ко­ш­тів з ме­тою ви­ко­нан­ня фун­к­цій та за­вдань дер­жа­ви і за­без­пе­чен­ня умов роз­ши­ре­но­го відтворення.

Під цен­т­ра­лі­зо­ва­ни­ми фі­нан­са­миро­зу­мі­ють еко­но­мі­ч­ні гро­шо­ві від­но­си­ни, що пов’я­за­ні з фор­му­ван­ням та ви­ко­ри­с­тан­ням фон­дів гро­шо­вих ко­ш­тів дер­жа­ви, які акумулюють­ся у дер­жа­в­ній бю­джет­ній си­с­те­мі та уря­до­вих по­за­бю­дже­т­них фон­дах. Під децен­т­ра­лі­зо­ва­ни­ми– гро­шо­ві від­но­си­ни, що опо­се­ред­ко­ву­ють кру­го­обіг гро­шо­вих фон­дів під­при­єм­с­т­ва.

Функціонування фінансів нерозривно пов'язано з такими поняттями як фінансові відносини, фінансова діяльність, фінансові ресурси тощо. Отже, фінанси є складним багатоплановим суспільним явищем, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву.

Фі­нан­сам при­та­ман­ні пе­в­ні озна­ки:

1) фі­нан­со­ві від­но­си­ни ма­ють гро­шо­вий ха­ра­к­тер;

У повсякденному житті ми часто вживаємо слово "фінанси", маючи на увазі гроші. Справді, фінанси завжди мають грошову форму вираження. Гроші є обов'язковою умовою існування фінансів. Наявність фінансових відносин завжди супроводжується реальним рухом грошових коштів. Немає грошей - не може бути і фінансів. Тому часто вживається таке визначення, як фінансово-грошові відносини. Але це не дає підстав для ототожнення категорій "фінанси" і "гроші". За своїм місцем у товарному виробництві й обігу гроші - це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом. Гроші мають своє призначення в економічному житті суспільства, що виражено в їхніх функціях.

Фінанси - це економічні відносини або між людьми в суспільстві, або між державою і суспільством, що виражаються через рух грошових потоків (готівкових або безготівкових). Отже, у суті фінансів відображається не вся сукупність економічних відносин, а лише такі операції, які можна оцінити у вартісних вимірниках. Гроші - це поняття більш загальне. Можна мати гроші і водночас не мати ніякого відношення до фінансів, і навпаки, при відсутності грошей, лише володіючи майном, майновими правами, правами інтелектуальної власності, оцінивши їхню вартість, можна здійснювати інвестування, бути співзасновником фірми, тобто мати відношення до фінансово-господарської діяльності фірми.

2) фі­нан­со­ві від­но­си­ни ма­ють роз­по­діль­чий ха­ра­к­тер;

Учасниками таких відносин у межах національної держави є держава, підприємства, установи, організації, громадяни. Фінансові операції також можуть відбуватися між державами, національною державою та міжнародними фінансовими інституціями, між вітчизняними підприємствами та інофірмами.

3) пер­ві­с­ною сфе­рою ви­ни­к­нен­ня фі­нан­со­вих від­но­син є про­це­си пер­вин­но­го роз­по­ді­лу вар­то­с­ті, ко­ли утво­рю­ю­ть­ся рі­з­ні фор­ми гро­шо­вих до­хо­дів та на­гро­ма­джень (тобто коли ця вартість розподіляється на зарплату, прибуток тощо і формуються грошові доходи);

Виокремлення у складі виручки від реалізації продукції прибутку, відрахувань на соціальне страхування, амортизаційних відрахувань відбувається за допомогою фінансів і відображає процес розподілу вартості відповідно до цільових призначень кожної її частини.

Подальший перерозподіл вартості між суб'єктами господарювання (вилучення частини прибутку на користь держави, сплата податків громадянами тощо) і конкретизація цільового її використання (направлення прибутку на фінансування капітальних вкладень, економічне стимулю­вання, виплату дивідендів та ін.) теж відбувається на основі фінансів.

4) роз­по­діл та пе­ре­роз­по­діл вар­то­с­ті за до­по­мо­гою фі­нан­сів обо­в’яз­ко­во супро­во­джу­є­ть­ся ру­хом гро­шо­вих ко­ш­тів, що при­йма­ють спе­ци­фі­ч­ну фор­му фінансових ре­сур­сів;

Вони формуються у суб'єктів господарювання і держави за рахунок різних грошових доходів, відрахувань і надходжень, а використовуються на розширене відтворення виробництва, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних і інших потреб суспільства.


Читайте також:

 1. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 2. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 3. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 4. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 5. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 6. Асимптоти графіка функції
 7. Базальні ядра, їх функції, симптоми ураження
 8. Базові функції, логічні функції
 9. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.
 10. Банківська система та її основні функції
 11. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
 12. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
Переглядів: 554

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА МЕНЕДЖМЕНТ | Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.