Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Форми внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності

Підготовка внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності

Важливою складовою підготовки внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності є вибір методу підготовки. Ефективним є використання графічного методу табельної форми. Графічний метод полягає у відображенні залежності різних явищ та процесів у вигляді рисунків. Прикладом застосування цього методу є створення оперограм, документограм, які є основою організації руху документів. Широкого використання у практичної діяльності набули різні види графіків: тестові та символьні, сітьові та табличні, лімітні та матричні.

Організація процесу підготовки внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності передбачає чітке окреслення параметрів руху носіїв бухгалтерської інформації.

Для цього необхідно насамперед визначити перелік робіт, які будуть виконуватися під час заповнення форми звітності. Встановлення цього параметру дозволяє організувати роботу виконавців облікової служби та розмежувати функції кожного з метою уникнення їх дублювання або, навпаки, не встановлення окремих видів робіт, що обумовить несвоєчасність складання звітності.

Наступним є встановлення взаємозв'язку окремих форм внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності, який по-перше, дозволяє контролювати показники на предмет їх узгодженості та достовірності, а по-друге, є підґрунтям для визначення ще одного параметру «строки підготовки внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності». Узгодження строків спрямоване на виконання такої вимоги користувачів як доречність (своєчасність) звіту.

Базовим параметром, який впливає на підготовку внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності є спосіб її передачі користувачам.

Як ми зазначали раніше, в залежності від цього звіту поділяють на автоматизовані, частково автоматизовані та ручні. У випадку надання звітів у автоматизований спосіб необхідно чітко регламентувати умови підтвердження факту його надання.

Автоматизація процесу створення цієї звітності дозволяє забезпечити її формування без додаткового втручання облікових працівників – на підставі первинних документів та облікових регістрів.

Однак при цьому існує вірогідність формування звітів на підставі неповної бухгалтерської інформації, наприклад, якщо бухгалтер не зареєстрував в автоматизованій формі прийнятті до обліку первинні документи, або не проконтролював якість відображення бухгалтерської інформації в облікових регістрах. Тому важливим є встановлення додаткових засобів контролю, які унеможливлюють створення внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності доки не будуть проведені всі стадії облікового процесу, на яких формується відповідна інформація. У такому разі можливість формування зазначеної звітності користувачами у межах їх повноважень повинна бути зафіксована визначеною дією в автоматизованій системі (наприклад заповненням константи «остання дата, що врахована при формуванні облікових регістрів», або «дата заборони редагування бухгалтерської інформації»).

Певна річ, доцільним в цьому аспекті є встановлення параметру «технічні засоби, які використовують для підготовки зведених даних».

Як зазначалося раніше, внутрішня (управлінська) бухгалтерська звітність – основне джерело інформації, необхідної менеджеру для ефективного управління діяльністю підприємства.

Таким чином, потреба в інформації – головна причина створення форм цієї звітності.

 

Форми внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності на відміну від форм фінансової бухгалтерської звітності не є строго законодавчо регламентованими державою, тому підприємства самостійно визначають і розробляють їх з урахуванням мети і завдань, які стоять перед управлінським персоналом.

Аналізуючи необхідність створення форми внутрішньогосподарської (управлінської) звітності, керівники визначають перелік завдань, для вирішення яких будуть використовувати дані, запропоновані в звіті, а також погоджують напрямки використання і призначення поданої в звіті інформації.

При розгляді доцільності створення форми внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності необхідно оцінювати рівень потреби системи управління в інформації, що буде надана у звіті, а, саме: чи буде надана бухгалтерська інформація використана одразу для прийняття управлінського рішення, або вона буде нагромаджуватися для можливого використання у визначених випадках та окремих ситуаціях, чи може, взагалі, вона не бути використаною.

У процесі розгляду всіх можливих варіантів і форм надання інформації аналізується взаємозв'язок цих проблем з іншими підрозділами підприємства, що визначає в подальшому погодженість рішень, які приймають.

Форму внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності проектують за одним із чотирьох існуючих принципів проектування: типізацією, уніфікацією, стандартизацією або спеціалізацією.

Особа, що проектує форму складає перелік всіх необхідних показників, які будуть включені в звіт; встановлює залежність між цими показниками і визначає в якій послідовності їх потрібно записати.

Далі проектувальник займається монтажем форми, що означає розміщення звітних показників бланку звіту з одного або двох боків.

Монтажування здійснюється за одним із таких принципів:

1) анкетний – передбачає розміщення реквізитів на звіті згори і донизу, тобто за вертикаллю;

2) зональний – означає поділ звіту на певні зони, в кожній з яких по одному рядку;

3) табельний (табличний) - це поліпшений зональний принцип, де на кожну зону звіту відведено декілька рядків (табличку);

4) комбінований — це раціональне поєднання в одному звіті всіх попередніх принципів монтування (анкетного, зонального і табельного (табличного).

Проектування і монтування форм внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності сприяє поліпшенню рівня її інформативності та дозволяє скоротити витрати праці на їх складання і зменшити кількість звітів.

Питання для самоконтролю

1. Які головні ознаки внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності?

2. Що Ви розумієте під підготовкою внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності?

3. Які завдання стоять перед менеджерами підприємства?

4. Обґрунтуйте вимоги системи управління підприємствам до внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності.

5. Які принципи організації бухгалтерського обліку використовують при формуванні внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності і чому?

6. Чи вважаєте Ви окремі принципи бухгалтерського обліку пріоритетними при підготовці внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності? Обґрунтуйте свою позицію.

7. Чи вважаєте Ви недоцільними використовувати окремі принципи бухгалтерського обліку при підготовці внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності? Обґрунтуйте свою позицію.

8. Сформулюйте причини, що обумовлюють необхідність створення форми внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності?

 


Читайте також:

 1. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 2. Автоматизовані форми та системи обліку.
 3. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 4. Акредитив та його форми
 5. Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС
 6. Аналіз консолідованої звітності
 7. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 8. Аналітична перевірка звітності
 9. Банківський контроль та нагляд: форми та мета здійснення. Пруденційний нагляд: поняття, органи та мета проведення.
 10. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.
 11. Безособові дієслівні форми на –но, -то
 12. Безробіття: суть, причини, форми та соціально-економічні наслідки
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вимоги користувачів до внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності | Фізична сторона задачі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.