Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Типові форми обліку запасів

Документальне оформлення руху виробничих запасів

Надходження, переміщення та вибуття матеріальних цінностей на підприємствах оформляється первинними документами. Типові форми первинних документів з обліку сировини та матеріалів затверджені Міністерством статистики України, їх перелік представлено в таблиці.

Назва та форма документа Характеристика та сфера застосування
Документи з оприбуткування запасів та відпуску на сторону
Довіреність (ф.М-2) застосовується для одержання виробничих запасів від постачальника через довірену особу
Прибутковий ордер (ф.М-4) Застосовуються для обліку матеріалів, що надходять на підприємство від постачальників або з переробки
Товарно-транспортна накладна (ф.1-ТН) Комбінований документ, що складається з трьох самостійних розділів: відомості про вантаж. Вантажно-розвантажувальні роботи, інша інформація
Акт про приймання матеріалів (ф.М-7) Складається у випадках розбіжностей по кількості і якості виробничих запасів, що надійшли із даними супровідних документів
Рахунок-фактура Розрахунковий документ, що виписується постачальником на ім’я покупця на кожну партію відвантажених товарів
Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (ф.М-20) Є підставою для списання ТМЦ, для оприбуткування їх підприємством-одержувачем і для дозволу на вивіз із території постачальника, а також для складського обліку
Документи складського обліку і внутрішнього переміщення запасів
Картка складського обліку матеріалів (ф.М-12) Оперативного обліку руху запасів по складу (коморі)
Матеріальний ярлик (ф.М-16) Характеристики матеріалів кожного номенклатурного номера за місцем зберігання
Лімітно-забірна картка (ф.М-9) Застосовується для відпуску матеріалів зі складу на виробництво
Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (ф.М-10) Відпуску матеріалів, потреба в яких виникає періодично, заміна матеріалів, а також додатковий відпуск матеріалів, виписується на один вид матеріалів і багаторазовий відпуск в межах ліміту
Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф.М-11) Відпуску матеріалів усередині підприємства, включаючи відпуск господарствам свого підприємства, розташованим за межами його території

 

Для отримання запасів від постачальників підприємством виписується довіреність (форма № М-2, М-26). Бланки відомостей є документами суворої звітності і не можуть виготовлятися підприємством самостійно. Воно купує їх із нанесеною друкованим способом нумерацією. Наказом керівника підприємства визначається перелік працівників підприємства, які можуть отримувати довіреності. Видача кожного бланку довіреності реєструється в журналі реєстрації виданих довіреностей (форма М-3). У журналі здійснюється нумерація сторінок, він шнурується та скріплюється підписами керівника та головного бухгалтера. При видачі довіреностей у журналі вказується інформація про дату, місце та підставу їх видачі, а також строк дії довіреності. Строк дії довіреності не може перевищувати 10 днів. У бланку довіреності відображається номенклатура та кількість запасів, які має отримати його представник, та засвідчується його підпис.

Якщо виписана довіреність не використана у визначений термін, то вона повертається в бухгалтерію, анулюється і зберігається разом з журналом протягом трьох років. У журналі робиться відмітка проте, що довіреність не використана.

Бланки довіреностей обліковуються на субрахунку 209 "Інші матеріали" за собівартістю їх придбання з одночасним обліком на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворої звітності". Списання використаних бланків доручень здійснюється на підставі акту списання бланків-доручень (форма М—2а).

Оприбуткування запасів на склад і здійснюється за такими первинними документами: накладна (форма № М-П), товарно-транспортна накладна (форма № М-6), прибуткові ордери форма № М-4), прийомні акти (форма № М- 7), товарні чеки і чеки реєстраторів розрахункових операцій (при придбанні запасів за готівкові кошти). Надходження матеріалів на підприємство реєструються у журналі обліку вантажів, шо надійшли (форма М-1). При оприбуткуванні їх на склад перевіряють їх відповідність кількості і якості, відображеної у супровідних документах до фактичних.

Якщо фактична наявність поставлених матеріалів відповідає укладеній угоді та супровідним документам, їх оприбуткування на склад здійснюється за документами постачальника або за прибутковим ордером (форма № М-4). Прибуткові ордери виписуються на кожну партію поставки. У випадку виявлення розбіжності фактичної поставки запасів до вказаної у супровідних документах чи в договорі складається акт про приймання матеріалів (форма № М-7). Акт складається також у випадках невідфактурованих поставок, тобто при надходженні запасів на підприємство без супровідних документів. У випадку складання акта прибутковий ордер не виписується.

Після надходження запасів документи на їх оприбуткування відображаються у реєстрі приймання-здачі документів (форма М-13), який передається завідуючим складом в бухгалтерію в одному екземплярі разом з первинними документами.

При надходженні на склад запасів, виготовлених власними силами, їх оприбуткування здійснюється на підставі накладної-вимоги (форма М-11). Вона складається матеріально-відповідальною особою, шо передає запаси у двох примірниках. Перший примірник є основою для списання запасів з матеріально-відповідальної особи цеху (комірника, бригадира), другий — передається на склад для оприбуткування запасів.

На підставі перевірених документів постачальників бухгалтерією виписується картка складського обліку матеріалів (форма М-12) (на кожне найменування, вид або номенклатурний номер матеріалів), яка реєструється у реєстрі і отримує реєстраційний номер. Усі надходження і вибуття запасів завідуючий складом зобов’язаний відображати в картках, виводячи залишок після кожної операції. На окремі номенклатурні номери (види) матеріалів ним виписується і прикріплюється матеріальний ярлик (форма № М-16).

Вибуття матеріальних запасів зі складу здійснюється за такими напрямками:

—відпуск на виробництво та загальновиробничі потреби;

—відпуск для задоволення адміністративних потреб;

—відпуск для задоволення потреб відділу збуту;

—списання за невідповідності критеріям визнання активом;

—безоплатна передача;

—обмін на подібні та неподібні активи;

—списання через втрати (крадіжки, псування);

—реалізація на сторону;

—інші напрямки.

Відпуск матеріалів для внутрішніх потреб здійснюється за накладними вимогами на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма № М-11) або лімітно-збірними картами (форми М-8, М-9). Лімітно-збірна карта заповнюється в двох примірникам напередодні отримання запасів, виходячи з потреби в них, що визначається окремими замовленнями. Факт відпуску запасів зі складу підтверджується підписами завідуючого складом і отримувача матеріалів. Завідуючий складом підписується у примірнику лімітно-забірної карти, що знаходиться у завідуючого складом, завідуючий складом — у примірнику отримувача матеріальних цінностей.

При одноразовому відпуску матеріалів для внутрішніх потреб заповнюють акт-вимогу на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, акт вимогу на заміну (додатковий відпуск) матеріалів.

При реалізації і безкоштовній передачі матеріалів на сторону складають накладну на відпуск товарно-матеріальних цінностей (форма М-20) або товарно-транспортну накладну (форма М-6).

Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей виписується підприємством, що здійснює їх відпуск у трьох примірниках. У ній вказується така інформація: дата виписки, назва підприємства-постачальника, назва підприємства-покупця, номенклатура і характеристика запасів, що відпускаються, їх ціна, кількість та сума, через кого отримуються цінності, дата і номер довіреності підприємства-покупця. Дозвіл на відпуск підписує уповноважена особа підприємства та головний бухгалтер. Перший примірник накладної отримує підприємство - отримувач товарно-матеріальних цінностей, за яким здійснює їх оприбуткування, другий — залишається на складі підприємства-постачальника, як підтвердження факту відвантаження цінностей, третій — залишається на пропускному пункті підприємства-постачальника для контролю за вивезенням матеріальних цінностей з підприємства.

Товарно-транспортна накладна використовується при перевезенні матеріальних цінностей вантажним автотранспортом. У ній відображають перелік усіх матеріальних цінностей, що підлягають перевезенню на даному автомобілі та наводять їх характеристики. При неможливості перерахування у товарно-транспортній накладній усієї номенклатури запасів, що будуть перевозитись, до неї додається товарна накладна, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма № 11), накладна на відпуск матеріалів (форма М-20), сертифікат. Відвантаження матеріалів покупцям здійснюється на підставі їх довіреностей (форма № М-2).

Для співставлення фактичної наявності матеріалів на складі з їх залишками заданими обліку на підприємстві періодично проводиться інвентаризація запасів. Порядок проведення інвентаризації визначається Інструкцією з інвентаризації № 69. Для фактичного відображення матеріальних цінностей, виявлених під час інвентаризації, використовується інвентаризаційний опис (форма № М-21).

З усіма працівниками діяльність яких безпосередньо пов'язана із зберіганням, обробкою, відпуском (продажем) матеріальних цінностей укладаються договори повної матеріальної відповідальності. Договори можуть бути укладені лише з особами, що досягли віку 18 років. У договорі визначаються зобов'язання працівника щодо забезпечення збереженості матеріальних цінностей підприємства, необхідність ведення їх обліку та складання звітності про залишки матеріальних цінностей, приймання участі в їх інвентаризації.

При цьому за умовами договору адміністрація зобов'язується створити умови, необхідні для забезпечення збереженості матеріальних цінностей та роооти з ними, забезпечити відповідною нормативно-довідкової літературою.

Працівник здійснює відшкодування за нестачі і втрати матеріальних цінностей лише за умови, що вони стались з його вини у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Аналітичний облік наявності та змін запасів ведуть на складі підприємства у картках складського обліку матеріалів (форма М-12) в розрізі найменувань запасів або однорідних груп. Якщо номенклатура матеріальних запасів підприємства є незначною та відбувається небагато операцій з їх руху, то замість карток можна вести книгу складського обліку. Основою для побудови аналітичного обліку є номенклатурний список або номенклатура-цінник, який складається виробником.


Читайте також:

 1. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 2. Автоматизовані форми та системи обліку.
 3. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 4. Акредитив та його форми
 5. Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС
 6. Аналіз запасів
 7. Аудит матеріально-виробничих запасів
 8. Аудит матеріально-виробничих запасів
 9. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 10. Банківський контроль та нагляд: форми та мета здійснення. Пруденційний нагляд: поняття, органи та мета проведення.
 11. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства.
 12. Безособові дієслівні форми на –но, -то
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків | Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.