Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності

Конституція України (ст. 59) гарантує кожному гро­мадянинові право на отримання кваліфікованої право­вої допомоги. Нотаріат поряд з іншими інститутами забезпечує реалізацію цього конституційного права громадян, при цьому предмет його діяльності обмеже­ний рамками безспірної цивільної юрисдикції.

Відповідно до ст. 1 Закону, нотаріат в Україні — це система органів і посадових осіб, на яких покладено обов'язок засвідчувати права, а також факти, що ма­ють юридичне значення, і вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом, з метою надання їм юридич­ної вірогідності.

Нотаріат є інститутом, що забезпечує охорону й за­хист прав і законних інтересів громадян та юридич­них осіб шляхом вчинення нотаріальних дій від імені держави. Нотаріальна діяльність спрямована на на­дання офіційної сили, вірогідності юридичним пра­вам, фактам і документам. Діяльність нотаріату має певну спільність з діяльністю інших органів цивільної юрисдикції. Разом з тим, нотаріальна форма охорони й захисту відрізняється від інших форм. Особливість нотаріальної форми полягає в тому, що вона, як пра­вило, спрямована не на безпосередній захист, а на по­передження порушення права і тому предмет її діяль­ності специфічний. На відміну від судової діяльності, предметом якої переважно є спори про право цивіль­не, предмет нотаріальної діяльності складають без-спірні справи. Як указує В. Н. Аргунов, нотаріус оформляє волю суб'єктів угоди, суд та інші правоохоронні органи вирішують спори учасників сформова­них у результаті угоди правовідносин.

Органи нотаріату здійснюють тільки їм властиві функції, серед яких найбільш істотними є такі.

1. Функція забезпечення безспірності й доказової сили документів. Нотаріально засвідчений договір на випадок спору, що випливає з договору, в суді полег­шує стороні можливість довести свої права, тому що зміст прав і обов'язків сторін договору, дійсність їх підписів, час здійснення договору офіційно підтвер­джені нотаріальним органом і тому є достовірними, безспірними.

—Функція забезпечення законності при укладенні угод (контрольна функція). Стійкість договору, іншої

— вивчай матеріали з пристрастю та підвищеною ретельністю;

— радься із Честю;

— керуйся Справедливістю;

— обмежуйся Законом;

— працюй з Гідністю;

Пам'ятай, що твоя місія полягає в тому, щоб не допускати цивільно-правових спорів. Виходячи з доцільності унормування професійної нотаріальної етики за ініціативою Міжнародної кон­ференції нотаріусів (Полтава, 15—17 травня 2002 р.) в Україні розроблений проект Правил професійної ети­ки нотаріуса. Ці правила є узагальненням стандартів поведінки та доброчесності нотаріусів. Вони ґрунтую­ться на визначених Законом «Про нотаріат» принци­пах нотаріату, спрямовані на створення умов для під­вищення авторитету нотаріату та зміцнення престижу нотаріальної професії, покликані слугувати системою орієнтирів для нотаріусів при виконанні ними своїх професійних обов'язків, а також мають закріпити єди­ну систему критеріїв оцінки етичних аспектів поведін­ки нотаріуса. Правила містять п'ять розділів, які за­кріплюють відповідно: обов'язки нотаріуса перед дер­жавою і суспільством; обов'язки нотаріуса щодо про­фесії; обов'язки нотаріуса перед міністерством юстиції України та Палатою нотаріусів України; дисциплінар­ні санкції та дисциплінарні провадження.

Слід сказати, що значення етичних норм професій­ної діяльності нотаріусів сконцентровано як засадничий принцип, закріплено у присязі, яка приноситься нотаріусом при вступі на посаду відповідно до ст. 6 За­кону: «Урочисто присягаю виконувати обов'язки но­таріуса чесно і сумлінно, згідно із законом і совістю, поважати права і законні інтереси громадян і органі­зацій, зберігати професійну таємницю, скрізь і завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса».

Висновок: Нотаріат є інститутом, що забезпечує охорону й за­хист прав і законних інтересів громадян та юридич­них осіб шляхом вчинення нотаріальних дій від імені держави. Нотаріальна діяльність спрямована на на­дання офіційної сили, вірогідності юридичним пра­вам, фактам і документам. Діяльність нотаріату має певну спільність з діяльністю інших органів цивільної юрисдикції. Разом з тим, нотаріальна форма охорони й захисту відрізняється від інших форм. Особливість нотаріальної форми полягає в тому, що вона, як пра­вило, спрямована не на безпосередній захист, а на по­передження порушення права і тому предмет її діяль­ності специфічний. На відміну від судової діяльності, предметом якої переважно є спори про право цивіль­не, предмет нотаріальної діяльності складають безспірні справи.

 


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 4. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 5. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 6. А/. Поняття про судовий процес.
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 9. Автоматизація метрологічної діяльності
 10. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 11. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 12. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сучасні системи нотаріату | Система та компетенція нотаріальних органів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.