Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Ключові терміни та поняття

НАУКА І ОСВІТА В УКРАЇНІ В 30-і РОКИ

З а п и т а н н я

1. Що було найхарактернішою рисою культури України 30-х років?

2. В якому напрямі «перебудовувалася» робота всіх літератур­но-художніх об'єднань в розглядуваний період?

3. На чиє ім'я був перейменований театр «Березіль» і як скла­лася доля його засновника Л. Курбаса?

4. Що ви знаєте про художника М. Бойчука та школу його мо­лодих послідовників?


· репресії

· „націоналістичні елементи”

 

· „Союз Визволення України”

· „класовий підхід”


Набираючи силу, тоталітарна держава в 30-х роках не була зацікавлена у справжньому докорінному перево­роті у свідомості трудящих, підвищенні їх культурного рівня. Системі, адміністративно-командній по своїй суті, яка активно формувалася, потрібні були виконавці, «гвинтики», а не люди, здатні відігравати активну роль в історичному процесі. Разом з тим реалізація сталін­ського «великого стрибка» вимагала високого рівня роз­витку науки, певного освітнього і культурного рівня від учасників цього процесу. Вказаними факторами і зумов­люється неоднозначний і суперечливий характер розвит­ку науки і освіти в 30-х роках.

Стан науки. Становище науки було надзвичайно суперечливим. З одного боку, вчені України зробили ряд відкриттів, що мали велике значення не лише для вітчизняної, але й для світової науки; з іншого,— творчий про­цес обмежувався адмініструванням та репресіями.

Центром .наукових досліджень залишалася Всеукра­їнська Академія наук. Найважливіші досягнення в галузі природничих наук:

— штучне розщеплення атома (Український фізико-технічний інститут);

— дослідження термоядерного синтезу (Л. Д. Ландау); .

— дослідження по електрозварюванню металів (Є. А. Патон);

— вивчення генетики і селекції рослин та тварин (М. Холодний, А. Сапегін, В. Юр'єв та ін.);

— розробки в галузі офтальмології (В. Філатов) та інші дослідження.

В умовах тотального насадження марксистської ідео­логії особливе значення надавалося суспільним наукам. Вони повинні були обслуговувати політичні цілі ВКП(б). Найменше відхилення від марксистських принципів роз­глядалося як контрреволюція і жорстоко придавлюва­лося. Націоналістичними були оголошені погляди відо­мого історика-марксиста М. Яворського, який у 1932 р. по звинуваченню у справі «СВУ» був засланий на Соловки і там у 1937 р. розстріляний. Націоналістичними були оголошені й погляди відомого історика М. Грушевського. Почалося цькування вченого. В 1934 р., знаходячись на відпочинку в Кисловодську, він помер при загадко­вих обставинах. На початку 30-х років була репресова­на велика група вчених-гуманітаріїв — Слабченко, Гор­бань, Пархоменко, Семківський, Шабліовський та ін. Як наслідок, була розгромлена українська національна шко­ла вчених суспільствознавців.

Суперечливий стан освіти: Соціально-економічний розвиток країни вимагав підвищення загального освіт­нього рівня населення, підготовки більшої кількості ква­ліфікованих кадрів для народного господарства. Тому в 30-і роки на порядок денний постало питання про вве­дення загальної освіти. Повний перехід до обов'язково­го початкового навчання було завершено на протязі II п'ятирічки. Переважна більшість дітей навчалася в ук­раїнських школах, а біля 10 % — в національних шко­лах (російських, грецьких, німецьких, єврейських, та ін.). На загальному рівні освіти негативно відбивалася недос­коналість навчальних програм, дефіцит вчителів з ви­щою освітою, репресії проти педагогів. З кінця 30-х років школа стала основним знаряддям русифікації: обо­в'язковим стало вивчення російської мови, у відповіднос­ті з російською була змінена граматика.

Не довіряючи старим спеціалістам, знищивши знач­ну їх частину, керівництво країни взяло курс на підго­товку спеціалістів з робітничо-селянського середовища. Швидко поширювалася мережа технікумів, училищ, рабфаків, вузів. В 1933 р. поновлена діяльність університе­тів. В 1934 р. відмінена оплата за навчання. Все це сти­мулювало підготовку кадрів для економіки. Але форму­вання нової інтелігенції супроводжувалося й втратами:

—знизився загальний професійний рівень спеціаліс­тів;

— серед інтелігенції поширювались безпринципність, безініціативність, доносительство.

При комплектуванні студентів дотримувалися «класо­вого підходу», внаслідок чого в навчальні заклади не завжди попадали кращі.

Таким чином, в розвитку науки і освіти в 30-х ро­ках прослідковується боротьба двох протилежних тен­денцій оновлення: першої — гуманістичної, пошукової, новаторської, ломка стереотипів, зв'язок науки з жит­тям, залучення широких народних мас до освіти; і дру­гої — державноорієнтованої, регламентованої, централі­зованої, наростання форсованими темпами уніфікації, тотальної ідеологізації, загального зниження рівня куль­тури.

Саме з цих часів у сфері державного фінансування і підтримки розвитку культури все чіткіше починає вияв­лятися сумнозвісний залишковий принцип, що залишив­ся і досі.

З а п и т а н н я

1. Чому радянська тоталітарна система 30-х років не була заці­кавлена в справжньому докорінному перевороті у свідомості тру­дящих?

2. В чому полягало суперечливе становище української науки в розглядуваний період?

3. Які дві протилежні тенденції притаманні були - розвиткові ос­віти в 30-х роках?

 

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові (ключові) цінності.
 12. Базові поняття
Переглядів: 288

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ключові терміни та поняття | Умови, в яких розвивалася культура в 30-х роках (по­рівняно з 20-ми).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.057 сек.