Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Ключові терміни та поняття

НАУКА І ОСВІТА В УКРАЇНІ В 30-і РОКИ

З а п и т а н н я

1. Що було найхарактернішою рисою культури України 30-х років?

2. В якому напрямі «перебудовувалася» робота всіх літератур­но-художніх об'єднань в розглядуваний період?

3. На чиє ім'я був перейменований театр «Березіль» і як скла­лася доля його засновника Л. Курбаса?

4. Що ви знаєте про художника М. Бойчука та школу його мо­лодих послідовників?


· репресії

· „націоналістичні елементи”

 

· „Союз Визволення України”

· „класовий підхід”


Набираючи силу, тоталітарна держава в 30-х роках не була зацікавлена у справжньому докорінному перево­роті у свідомості трудящих, підвищенні їх культурного рівня. Системі, адміністративно-командній по своїй суті, яка активно формувалася, потрібні були виконавці, «гвинтики», а не люди, здатні відігравати активну роль в історичному процесі. Разом з тим реалізація сталін­ського «великого стрибка» вимагала високого рівня роз­витку науки, певного освітнього і культурного рівня від учасників цього процесу. Вказаними факторами і зумов­люється неоднозначний і суперечливий характер розвит­ку науки і освіти в 30-х роках.

Стан науки. Становище науки було надзвичайно суперечливим. З одного боку, вчені України зробили ряд відкриттів, що мали велике значення не лише для вітчизняної, але й для світової науки; з іншого,— творчий про­цес обмежувався адмініструванням та репресіями.

Центром .наукових досліджень залишалася Всеукра­їнська Академія наук. Найважливіші досягнення в галузі природничих наук:

— штучне розщеплення атома (Український фізико-технічний інститут);

— дослідження термоядерного синтезу (Л. Д. Ландау); .

— дослідження по електрозварюванню металів (Є. А. Патон);

— вивчення генетики і селекції рослин та тварин (М. Холодний, А. Сапегін, В. Юр'єв та ін.);

— розробки в галузі офтальмології (В. Філатов) та інші дослідження.

В умовах тотального насадження марксистської ідео­логії особливе значення надавалося суспільним наукам. Вони повинні були обслуговувати політичні цілі ВКП(б). Найменше відхилення від марксистських принципів роз­глядалося як контрреволюція і жорстоко придавлюва­лося. Націоналістичними були оголошені погляди відо­мого історика-марксиста М. Яворського, який у 1932 р. по звинуваченню у справі «СВУ» був засланий на Соловки і там у 1937 р. розстріляний. Націоналістичними були оголошені й погляди відомого історика М. Грушевського. Почалося цькування вченого. В 1934 р., знаходячись на відпочинку в Кисловодську, він помер при загадко­вих обставинах. На початку 30-х років була репресова­на велика група вчених-гуманітаріїв — Слабченко, Гор­бань, Пархоменко, Семківський, Шабліовський та ін. Як наслідок, була розгромлена українська національна шко­ла вчених суспільствознавців.

Суперечливий стан освіти: Соціально-економічний розвиток країни вимагав підвищення загального освіт­нього рівня населення, підготовки більшої кількості ква­ліфікованих кадрів для народного господарства. Тому в 30-і роки на порядок денний постало питання про вве­дення загальної освіти. Повний перехід до обов'язково­го початкового навчання було завершено на протязі II п'ятирічки. Переважна більшість дітей навчалася в ук­раїнських школах, а біля 10 % — в національних шко­лах (російських, грецьких, німецьких, єврейських, та ін.). На загальному рівні освіти негативно відбивалася недос­коналість навчальних програм, дефіцит вчителів з ви­щою освітою, репресії проти педагогів. З кінця 30-х років школа стала основним знаряддям русифікації: обо­в'язковим стало вивчення російської мови, у відповіднос­ті з російською була змінена граматика.

Не довіряючи старим спеціалістам, знищивши знач­ну їх частину, керівництво країни взяло курс на підго­товку спеціалістів з робітничо-селянського середовища. Швидко поширювалася мережа технікумів, училищ, рабфаків, вузів. В 1933 р. поновлена діяльність університе­тів. В 1934 р. відмінена оплата за навчання. Все це сти­мулювало підготовку кадрів для економіки. Але форму­вання нової інтелігенції супроводжувалося й втратами:

—знизився загальний професійний рівень спеціаліс­тів;

— серед інтелігенції поширювались безпринципність, безініціативність, доносительство.

При комплектуванні студентів дотримувалися «класо­вого підходу», внаслідок чого в навчальні заклади не завжди попадали кращі.

Таким чином, в розвитку науки і освіти в 30-х ро­ках прослідковується боротьба двох протилежних тен­денцій оновлення: першої — гуманістичної, пошукової, новаторської, ломка стереотипів, зв'язок науки з жит­тям, залучення широких народних мас до освіти; і дру­гої — державноорієнтованої, регламентованої, централі­зованої, наростання форсованими темпами уніфікації, тотальної ідеологізації, загального зниження рівня куль­тури.

Саме з цих часів у сфері державного фінансування і підтримки розвитку культури все чіткіше починає вияв­лятися сумнозвісний залишковий принцип, що залишив­ся і досі.

З а п и т а н н я

1. Чому радянська тоталітарна система 30-х років не була заці­кавлена в справжньому докорінному перевороті у свідомості тру­дящих?

2. В чому полягало суперечливе становище української науки в розглядуваний період?

3. Які дві протилежні тенденції притаманні були - розвиткові ос­віти в 30-х роках?

 

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові (ключові) цінності.
 12. Базові поняття
Переглядів: 385

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ключові терміни та поняття | Умови, в яких розвивалася культура в 30-х роках (по­рівняно з 20-ми).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.