Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Чинники, які зумовлюють попит.

 

На ринковий попит впливають 2 групи чинників:

1. Зовнішні (що не контролюються):

- соціально-культурні чинники;

- економічні чинники;

- демографічні чинники;

- інші чинники.

2. Внутрішні (що контролюються): різні заходи, що проводяться підприємством в рамках про­грами маркетингу (функції, елементи, бюджет маркетингу, ефективність маркетингу).

Чинники формування попиту (детермінан­ти) - це конкретні умови, під впливом яких формується і розвивається платоспроможний попит населення.

Оскільки попит на більшості ринків харак­теризується певною еластичністю, пов'язаною з ціною, погіршенням якості виробів, з витратами на рекламу і товарорух, розглянемо детально обидві групи.

Крім чинників макросередовища на попит впливають і деякі чинники мікросередовища (безпосереднього оточення), які також не контролюються і які являють собою обмеження з боку конкурентів і посередників.

Розглянуті чинники визначають різні види попиту.

Другу групу чинників складають чинники, що контролюються (внутрішні).

По мірі активізації маркетингової діяль­ності ринковий попит зростає. Маркетингові зусилля (сукупні витрати підприємства на марке­тингові заходи) мають три аспекти:

- комплекс заходів в області маркетингу -прикладені зусилля і методи маркетингу, які використовує підприємство в певний період;

- розподіл заходів в області маркетингу по районах збуту - розподіл підприємством зусиль по маркетингу;

- ефективність заходів в області маркетингу -ефективність використання підприємством коштів, призначених для маркетингової діяль­ності.

Можливу ефективність маркетингових зусиль показує різниця між ринковим мінімумом і ринковим потенціалом.

Ринковий попит, відповідний маркетинговим зусиллям, що намічаються у перспективі, називається прогнозом ринку. Цей прогноз показує не максимально можливий ринковий попит, а очікуваний попит, який сформується внаслідок маркетингових зусиль в конкретному ринковому середовищі і в певному періоді часу.

Попит на товари підприємства являє собою частину су­купного ринкового попиту (частку під­приємства в загаль­ному ринковому по­питі).

Попит на товари підприємства являє собою частину сукупного ринкового попиту (частку підприємства в загальному ринковому попиті) і виражається формулою:

 

де:

- попит на товари підприємства,

- ринкова частка підприємства,

Р - загальний ринковий попит.

Чинники, що визначають попит на товари підприємства:

- чинники, що впливають на загальний ринковий попит;

- чинники, що визначають частку товарів під­приємства у загальному обсязі продажу това­рів на даному ринку (витрати на маркетинг, ефективність маркетингу, еластичність марке­тингу, комплекс маркетингу в підприємстві).

Ринкова частка товарів підприємства, як правило, пропорційна маркетинговим зусиллям даного підприємства, виражається формулою:

 

де: Мі - маркетингові зусилля (сукупні витрати підприємства на стимулювання попиту) підприємства,

- спільні (всіх підприємств) маркетинго­ві зусилля.

 

Є формули, що дозволяють врахувати чоти­ри головних чинники, які впливають на частку підприємства на ринку: витрати на маркетинг, комплекс заходів маркетингу, ефективність маркетингу і еластичність маркетингу.

Подальша деталізація показників може сто­суватися територіального розподілу маркетинго­вих зусиль, ефективності витрат на маркетинг і сінергитичного ефекту від маркетингових рішень.

Попит на товари підприємства характе­ризує передбачуваний обсяг продажу підприєм­ством своєї продукції при різному рівні витрат на маркетинг. Цей вибраний рівень маркетинго­вих зусиль зумовлює обсяг реалізації, який мож­на назвати прогнозом продажу товарів даного підприємства.

Прогноз продажу підприємства - це перед­бачуваний обсяг продажу товарів даного підпри­ємства, заснований на урахування чинників рин­кового середовища і плані маркетингу.

Послідовність зв'язку між прогнозом продажу товарів підприємства планом маркетингу часто розуміється неправильно. Так, висловлю­ється думка, що підприємство повинно планува­ти свої витрати на маркетинг, виходячи з прогно­зу можливого обсягу реалізації. Перехід від про­гнозу до плану реальний, якщо прогноз означає оцінку економічної кон'юнктури або якщо рин­ковий попит не зростає. Однак цей зв'язок пору­шується, якщо ринковий попит збільшується або якщо прогноз означає оцінку обсягу продажу то­варів підприємства. Прогнозування обсягу про­дажу не дає підстави для прийняття рішення від­носно обсягу маркетингових витрат і характеру заходів в області маркетингу. Прогноз є резуль­татом передбачуваної програми маркетингу. Об­сяг продажу, що прогнозується, потрібно розгля­дати як залежну змінну, на яку серед інших чин­ників впливає і планування маркетингової діяль­ності підприємства.

Розглядаючи прогноз продажу товарів під­приємства, потрібно зупинитися на таких понят­тях, як завдання по реалізації продукції (квота на продаж) і кошторис витрат на реалізацію (бюд­жет продажу).

Завдання по реалізації продукції визнача­ється як сукупність завдань по реалізації окре­мих товарів різним підрозділам і посередникам підприємства. Воно являє собою, головним чи­ном, управлінський засіб для визначення і стиму­лювання діяльності по реалізації продукції і вста­новлення трохи вище, ніж прогноз продажу.

Кошторис витрат на реалізацію повинен враховувати прогноз обсягу збуту і сприяти зменшенню витрат у випадку, якщо прогноз не реалізовується. Це приводить до того, що в кошторисі об'єм витрат встановлюється трохи менший, ніж в прогнозі продажу товарів.

Потенціал продажу (потенційні можливості збуту) підприємства - це граничний рівень продажу, який залежить: від рівня попиту на його товари і від зусиль по маркетингу. Абсолютною межею попиту на товари підприємства є ємність ринку. При рівності цих двох показників частка товарів підприємства на ринку досягла б 100%. У більшості випадків потенційні можливості збуту для підприємства менше ємності ринку, навіть якщо витрати підприємства на маркетинг значно вище в порівнянні з витратами його конкурентів. Причина полягає в тому, що у кожного підпри­ємства є постійні (етичні) покупці, які нечутливі до зусиль інших підприємств, направлених на те, щоб переконати їх змінити свої переваги.


Читайте також:

 1. Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, послідовність розрахунків
 2. Головні чинники, що зумовили процес перебудови
 3. Електричні травми. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.
 4. Класифікація управлінських рішень і чинники, що впливають на їх результативність
 5. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші
 6. Назвіть чинники, що лежать в основі традиційної системи жанроутворення.
 7. НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ЧИННИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЖЕЖАМИ
 8. Основні чинники, що визначають результат ураження людини електричним струмом
 9. Особливості його зумовлюють характер розвитку на наступних етапах життя дитини і навіть дорослої людини.
 10. Питання 2. Чинники, які визначають ефективність системи управління
 11. Попит. Закон попиту. Фактори, шо впливають на зміну попиту.
 12. Попит. Функція попиту. Зміна попиту та величини попиту
Переглядів: 1148

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Цілі вивчення попиту. | Види і методи вивчення попиту.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.029 сек.