Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Ключові терміни та поняття

В ДРУГІЙ ПОЛ. 80-х— НА ПОЧ. 90-х РОКІВ

ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ


· нове політичне мислення

· „перебудова”

· демократизація

· гласність

· політична система

· стаття 6 Конституції СРСР 1977 року

 

· багатопартійність

· політична партія

· Закон про вибори

· опозиція

· Народна рада

· „група 239”

· Народний Рух України


Потреба нового осмислення всіх сфер суспільного життя. В середині 80-х років СРСР опинився на грані всеохоплюючої кризи. Вивести країну із застою адміні­стративно-командна система вже була неспроможна. Відчувалася гостра потреба в оновленні економіки, по­літичного ладу, державної сфери, соціального життя, потреба нового осмислення як внутріполітичного життя, так і зовнішньополітичної діяльності держави.

Однак шляхи, форми і засоби, глибина процесів онов­лення країни були усвідомлені далеко не зразу і зрозу­мілі далеко не всім державним діячам. Для цього по­трібні були нові політики, яким би вистачило рішучості приступити до перегляду старих догматів і стереотипів, спробувати виробити нові підходи в аналізі розвитку суспільства.

У березні 1985 р. після смерті К. У. Черненка, на пост Генерального Секретаря ЦК КПРС був обраний М. С. Горбачов. У квітні на пленумі ЦК було по-новому поставлено багато питань суспільно-політичного життя, покладено початок т. зв. «перебудові».

Нові підходи потрібно було закріпити рішеннями партійного з'їзду. Але підготовка до чергового, XXVII з'їзду КПРС, який мав відбутися в 1986 році, ускладню­валася тим, що в політичному керівництві було немало таких, які противилися перебудові. Не був готовим до неї і склад ЦК партії, обраний попереднім, XXVI з'їздом.

Саме тому січневий (1987 р.) пленум ЦК КПРС об­говорив питання «Про перебудову і кадрову політику партії». Посилюється гласність, на Україні виникають дискусійні клуби, в засобах масової інформації стика­ються різні точки зору.

Спроби реформувати економіку. Квітневий (1985 р.) пленум ЦК передбачав курсом на прискорення зробити такий могутній ривок в розвитку економіки, який зразу розв'яже всі соціально-економічні проблеми — продо­вольчу, житлову та ін. Основна ставка робилася на при­скорення науково-технічної революції та послаблення централізму в управлінні економікою. Але ні рішення XXVII з'їзду партії, ні рішення червневого (1987 р.) пленуму ЦК, ні Закон про державне підприємство (1987 р.) очікуваних позитивних наслідків не дали. Цьо­му заважало: монополізація виробництва, відсутність конкуренції та збереження директивної системи управ­ління.

Поглиблення перебудови, реформи в політичній сис­темі. Політичне життя в Україні перебувало під впли­вом рішень XXVII з'їзду КПРС та XIX партійної конфе­ренції. Перш за все, відбуваються зміни в кадровій по­літиці: в ряді областей (Дніпропетровська, Львівська та ін.) замінені перші секретарі обкомів партії; дуже повільно і з великим опором відбуваються процеси по­ступового зменшення партійної монополії на владу; багато робиться для реорганізації Рад народних депута­тів, які з самого початку їх існування були придатком лдміністративно-бюрократичного партійного всевладдя; розробляється законодавство про вибори до органів вла­ди, внаслідок чого в жовтні 1989 р. Президія ВР УРСР видала Закон про вибори народних депутатів Україн­ської РСР; в цьому ж році відбулися вперше в історії системи Рад вибори народних депутатів на альтернатив­ній основі. В своїй теоретичній діяльності партія само­критично кваліфікувала побудоване в СРСР суспільство як «деформований соціалізм» і відмовилася від концеп­ції «розвинутого соціалізму».

Пробудження громадсько-політичної активності на­роду України. Проголошення в квітні 1985 р. т. зв. «пе­ребудови» та втілення її в життя викликали дуже швид­ку політизацію суспільної свідомості, сприяли пробуд­женню громадсько-політичної активності народних мас України:

— приховування від народу масштабів Чорнобиль­ської трагедії і всієї правди про неї викликало різке невдоволення політикою Москви і Києва і вилилося в де­сятки акцій протестів у різних формах;

— позитивні наслідки мало святкування у 1988 р, 1000-річчя прийняття християнства на Русі: віднині по­чинається позитивний етап відносин держави з католи­цькою церквою та представниками інших конфесій в УРСР;

— особливий спротив українського народу виклика­ли глибинні процеси русифікації, які продовжувалися і після початку «перебудови». 13 червня 1988 р., у відпо­відь на заборону властей м. Львова провести установчі збори Товариства української мови ім. Т. Шевченка, львів'яни висловлюють недовіру ЦК КПУ, Львівському обкомові партії та управлінню КДБ;

— під тиском низки політичних акцій, а також «на­пору» української письменницької інтелігенції ВР України в жовтні 1989 р. приймає Закон «Про мови в Україн­ській РСР», який вводиться в дію з 1 січня 1990 р. За цим законом українська мова отримала статус держав­ної мови, а Рада Міністрів республіки розробила Дер­жавну програму розвитку української мови на період до 2000 року;

— в Україні, як і в інших республіках, розгортається широкий національно-демократичний рух, спрямований на розширення суверенітету республік та на перегляд Союзного Договору 1922 р. Під натиском цього руху ЦК КПРС після 66-річної «перерви» поставала на роз­гляд пленуму ЦК (вересень 1989 р.) національне питан­ня, яке вона вважала вже «розв'язаним» остаточно й без­поворотно»;

— в липні 1989 р. Україну потрясла ще одна політич­на подія—11-денний (15—26) страйк шахтарів Донбасу та Західної України.

В українському суспільстві з кожним днем наростала соціальна напруга, а Уряд проявляв повну безпорадність щодо цього. Вересневий Пленум ЦК КПУ 1989 р. звіль­няє В. В. Щербицького від обов'язків Першого секрета­ря ЦК, у зв'язку з виходом на пенсію, і обирає Першим секретарем ЦК Володимира Івашка. Компартію Украї­ни охоплює глибока криза.

Початок процесу формування багатопартійної систе­ми в Україні. Криза КПУ, яка охопила її в к. 80 — на поч. 90-х рр., посилюється виникненням незалежних від владних структур та Комуністичної партії громадських рухів, об'єднань, політичних партій, до рук яких посту­пово переходила ініціатива від партійної влади, що втра­чала свій авторитет в народі;

— в лютому—березні 1989 р. опубліковано проект Народного Руху України та починається його обговорен­ня в пресі. Керівництво республіки (окрім тодішнього секретаря ЦК з ідеологічних питань Л. Кравчука) зай­няло жорсткий курс проти НРУ. Але зупинити це вже було неможливо: у вересні 1989 р. відбулося організаційне оформлення масової політичної опозиції щодо Компартії України(Установчий з'їзд НРУ 8—10 верес­ня прийняв програму і статут Руху та обрав його голову, ним став І. Драч). Цей політичний акт поклав початок процесу становлення багатопартійності в Україні;

— виникли і почали широку роботу в масах: Україн­ське історико-просвітницьке товариство «Меморіал»; Асо­ціація «Зелений світ»; Українська спілка студентів («УСС»); Демократична спілка студентів («ДСС»); Сол­датське братство; товариство української мови ім. Т. Шев­ченка; Українська Республіканська партія («УРП»); Де­мократична партія України («ДПУ»), всього 16 партій;

— це дало можливість (на основі наслідків альтерна­тивних виборів до українського парламенту) оформити в червні 1990 р. у ВР України конструктивну парламент­ську опозицію (Народну Раду), головою якої було обра­но І. Юхновського;

— на опозицію в наступ перейшов ЦК КПУ на чолі з його Першим секретарем С. Гуренко, обраним на цю посаду XXVIII з'їздом Компартії України, перший етап якого відбувся в червні 1990 р.

Тоталітарна система невблаганно рухалася до свого об'єктивно-закономірного кінця:

— 16 липня 1990 р., через місяць після «старшого брата» (Росії), ВР України приймає Декларацію про державний Суверенітет України, робиться перший крок до незалежної Української Держави;

— к. липня — поч. жовтня: загострюється політична ситуація в Україні, відбуваються масові протести (у ви­гляді демонстрацій) проти КПУ в ряді міст України, голодують студенти; у ВР створюється узгоджувальна комісія, яка намагається розв'язати конфлікти: уряд Фокіна подає у відставку;

— водночас відбувається відставка Голови Верховної Ради В. Івашка, натомість обирається Л.. Кравчук, який поступово змінює курс Верховної Ради стосовно опози­ції;

— важливого значення для піднесення національної самосвідомості населення України в цей період набули: широке відзначення 500-річчя українського козацтва, 340-х роковин битви під Берестечком та інших пам'ят­них дат в історії українського народу, які раніше замов­чувалися;

— в перш. пол. 1991 р. в Україні, як і в цілому в СРСР, кризова ситуація ще більше зростає. В керівни­цтві КПУ посилюються розбіжності щодо політичного курсу, посилюється спротив найбільш консервативних сил, які закликають до наступу на опозицію. Активізу­ється група «Союз» у Верховній Раді СРСР. 17 березня 1991 р. про­водиться Всесоюзний референдум, на якому населення України окрім питання по СРСР повинні були відповіс­ти окремо на питання по УРСР: «Чи згідні Ви з тим, що Україна повинна бути у складі Союзу Суверенних ра­дянських держав на засадах Декларації про Державний Суверенітет України?». На питання республіканського референдуму 80,2 % виборців відповіли «так», 18 % — ні.

З а п и т а н н я:

1. Якими об'єктивно-необхідними процесами була «покликана» до життя т. зв. «перебудова»?

2. Що Ви можете розповісти про спроби реформування еконо­міки в др. пол. 80-х років?

3. Чому без реформ в політичній системі неможливо було про­вести всю низку перебудовчих процесів суспільного життя?

4. Як Ви можете довести той факт, що в к. 80-х—на поч. 90-х років в Україні спостерігається висока, небачена десятиліттями тоталітарної системи громадсько-політична активність мас?

5. З чим пов'язаний початок формування багатопартійної систе­ми в Україні?

 

 

«ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ»


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові (ключові) цінності.
 12. Базові поняття
Переглядів: 815

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ключові терміни та поняття | Ключові терміни та поняття

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.