Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


І.Структура соціально-педагогічної технології

Для того, щоб зрозуміти зміст соціально-педагогічних технологій, необхідно розглянути її структуру та основні компоненти, тобто - структурні елементи.

Цю проблему ретельно досліджували М.Галагузова, І.Зайнишев, Л.Мардахаєв, М.Шакурова.

Російська дослідницям.Галагузова під поняттям «структура» розуміє зв'язок головних частин будь-якого явища, його будову, що дозволяє виявити компонентний склад досліджуваного предмета чи явища.

Соціально-педагогічні технології являють собою спеціально організовану послідовність певної діяльності. У такій діяльності виділяють етапи дій, котрі забезпечують досягнення поставленої мети. Існує декілька підходів до виділення етапів дій. Найчастіше у структурі якого-небудь процесу виділяють 4 етапи: 1 )Діагностично-прогностичний; 2)Підготовчий;

3)Етап безпосередньої діяльності; 4)результативний.

Алгоритм - програма вирішення задач, котра чітко регламентує, як і в якій послідовності операції можна отримати результат, визначений вихідними даними.

М.Шакурова вважає, що основу технологічного процесу діяльності соціального педагога складає алгоритм дій, що включає в себе 5 етапів: 1 .Діагностичний (аналіз вихідної ситуації):

- визначення міри складності ситуації;

- визначення того, чи входить вона в коло проблем, які вповноважений вирішувати соціальний педагог;

- визначення причини, що її викликала;

- постановка проблеми;

- готовність до її вирішення.

2.Прогностичний етап (постановка задач соціально-педагогічного захисту (проектування):

- планування діяльності - визначення своєї компетентності в наданні допомоги;

- надання допомоги в усвідомленні проблеми;

- спільне проектування рішення ситуації;

визначення способів вирішення ситуації (прямі, непрямі, безпосередні, опосередковані). З.Етап безпосередньої діяльності:

- залучення всіх можливих ресурсів соціально-педагогічної діяльності для покращання, стабілізації ситуації, усунення негативних наслідків впливу зовнішніх чинників;

- допомога клієнту в знаходженні способів вирішення проблеми або створення умов для пошуку нею цих способів.

4.Аналітичний етап:

- аналіз результатів виходу з проблеми;

- оцінка власної діяльності. 5.Заключний етап:

- здійснення соціально-педагогічного патронажу;

- формування установки клієнта на самостійне подолання схожих проблем;

- здійснення контролю за станом клієнта, його подальшим розвитком.

>-


Л.Мардахаевим було розроблено 5 етапів соціально-педагогічного процесу, що виконують найбільш важливі функціональні ролі і мають важливе значення для досягнення поставленої мети: 1) Діагностико-прогностичний; 2)Етап відбору (розробки) оптимальної технології; 3)Етап безпосередньої підготовки до реалізації обраної технології; 4)Реалізаційний етап; 5)Експертно-оцінювальний етап.

Соціально-педагогічна технологія має мету, завдання та зміст. Мета визначає спрямованість технології, котра може набувати загального (функціонального) та спеціального характеру.

Технологія загального типу вирішує цикл питань роботи з клієнтом щодо виявлення його соціально-педагогічної проблеми. Структура такої технології включає п'ять перерахованих етапів.

Розглянемо кожен з них.

Діагностично-прогностичний етап - це етап діагностики об'єкта, визначення його соціально-педагогічної проблеми і побудова прогнозу можливого розвитку. Прогноз спрямований на виявлення потенціалу об'єкта як основи розширення його соціально-педагогічних проблем. Ці етапи є початковими, вони призначені для отримання необхідної інформації для наступної діяльності соціального педагога.

Етап відбору (розробки) оптимальної технології допомагає спеціалісту сформулювати мету соціально-педагогічної роботи з клієнтом. Даний етап передбачає: вибір однієї з існуючих технологій соціально-педагогічної роботи з клієнтом; індивідуалізацію існуючих технологій з урахуванням ситуації, індивідуальності клієнта, розробку нової, індивідуальної технології , котра відповідає його потребам та можливостям спеціаліста і ситуації практичної реалізації.

Етап безпосередньої підготовки необхідний для виявлення матеріальних, технічних, організаційних і методичних аспектів, котрі виникають у зв'язку з необхідністю забезпечення ефективності реалізації обраної соціально-педагогічної технології. Він допомагає попередити можливі труднощі реалізації, забезпечити ефективність і якість соціально-педагогічної роботи з клієнтом.

Реалізаційний етап є основним. Ефективність і якість реалізації технології багато в чому залежить від особистості спеціаліста, що здійснює її, а також від ситуації практичної роботи.

Експертно-оцінювальний етап дозволяє оцінити результат реалізації соціально-педагогічної технології і всієї виконаної роботи.

Будь-яка технологія спрямована на певний об'єкт роботи і повинна врахувати рівень професійної підготовки спеціаліста та умови її реалізації.

На першому етапі здійснюється операція виявлення, оцінки і ранжування проблеми. На етапі цілепокладання відбувається первинне формулювання мети діяльності спеціаліста. Мета зумовлює вибір засобів і способів її досягнення, визначає напрямок пошуку додаткових джерел інформації про умови життя клієнтів.

На третьому етапі технологічного процесу відбувається пошук додаткових джерел інформації, її аналіз і узагальнення. Висновки, що випливають із результатів аналітичної роботи, складають підґрунтя для уточнення мети і задач, для вироблення програм дії, визначення організаційних форм і методів соціально-педагогічної роботи.

На процедурно-організаційному етапі відбувається послідовна реалізація намічених програмою способів соціального впливу конкретними виконавцями. На цьому етапі здійснюється зіставлення результатів із критеріями успішності соціальної діяльності.

Контрольно-аналітичний етап є завершальним. На даному етапі аналізуються висновки діяльності спеціалістів, виявляються фактори, що слугували позитивному


вирішенню задач соціально-педагогічної діяльності, і намічаються шляхи уникнення недоліків.

Л.Мардахаєв зазначає, що структуру загальної соціально-педагогічної технології можна застосувати також до функціональних технологій. Проте слід пам'ятати, що в кожній функціональній технології є свої підетапи.

Розглянемо структуру та етапи функціональних соціально-педагогічних технологій.

Структура діагностично-прогностичної технології складається з двох етапів -діагностики та прогнозування, кожен з яких має підетапи діяльності.

На діагностичному етапі здійснюється діагностика, виявляються індивідуальні особливості об'єкта соціально-педагогічної діяльності. Це зумовлено тим, що будь-яка соціально-педагогічна технологія має адресний характер. Структурний етап діагностики включає такі підетапи:

аналіз первинної інформації, котру отримав спеціаліст;

формулювання висновків - визначення об'єкта, предмета діагностики і те, який спосіб діагностики слід використати; підготовка до діагностики; власне діагностика;

аналіз результатів діагностики і постановка діагнозу. На основі отриманих даних робиться висновок про індивідуальність об'єкта і формулюється соціально-педагогічна проблема.

Соціально-педагогічне прогнозування включає в себе теж низку підетапів:

- аналіз результатів діагностики і соціально-педагогічні проблеми;

- висновок за результатами аналізу - визначення об'єкта, предмета і способу прогнозування;

підготовка до прогностичної діяльності;

власне прогнозування - прогнозування зони найближчого розвитку,

виховання, перспектив позитивних змін;

аналіз прогнозованого матеріалу й формулювання висновків. Структура діяльності з відбору оптимальної соціально-педагогічної технології є однією з важливих у процесі діяльності соціального педагога. Основними структурними компонентами діяльності є:

аналіз вихідних матеріалів, необхідних для вибору найбільш оптимальної

технології. Перш за все засвоюються індивідуальні особливості, можливості

об'єкта, осмислюються його проблеми;

висновок за результатами аналізу інформації й визначення мети;

- соціально-педагогічне моделювання;

- головна мета - допомогти соціальному педагогу вибрати найбільш оптимальний варіант соціально-педагогічної технології;

- вибір соціально-педагогічної технології;

аналіз відповідності результату моделювання й обраної соціально-педагогічної технології;

прийняття рішення - підетап, що допомагає на основі аналізу зробити висновок про те, чи відповідає цільова технологія ситуації, чи не відповідає;

- вибір оптимального варіанту реалізації соціально-педагогічної технології.
Структура безпосередньої підготовки до реалізації цільової технології допомагає

попередити можливі неточності, а також підготувати організаційне, методичне забезпечення практичної реалізації обраної цільової соціально-педагогічної технології.

До основних підетапів безпосередньої підготовки до реалізації технології слід віднести:

- аналіз інформації, що відображає потребу підготовки до практичної
реалізації технології;


- висновки за результатами аналізу;

- практичну діяльність з вирішення матеріальних, технічних, організаційних, методичних проблем;

апробацію соціально-педагогічної технології;

планування раціональної діяльності;

постановку задач. Структура реалізації цільової соціально-педагогічної технології є провідною в роботі спеціалістів з клієнтами. Безпосередня діяльність з реалізації цільової соціально-педагогічної технології включає свої етапи, кожен з яких має своє призначення:

- адаптація - налагодження педагогічної взаємодії між суб'єктом і об'єктом;

- включення об'єкта в процес саморозвитку, самовиховання; оцінка результатів роботи;

- загальний висновок про якість виконання соціально-педагогічної роботи.
Структура експертно-оцінювальної соціально-педагогічної діяльності

передбачає оцінювання виду роботи і включає такі етапи:

- попередня оцінка діяльності практичної реалізації соціально-педагогічної
технології (оцінка дозволяє прийняти рішення про включення клієнта в
процес адаптації);

власне процес адаптації до середовища життєдіяльності, що дозволяє закріпити отриманий результат реалізації соціально-педагогічної технології , виявити недоліки;

- аналіз здійсненої роботи та її результативності. На цьому підетапі
виявляються позитивні та негативні аспекти реалізованої технології;
загальні висновки.

Усі етапи технологій мають багато спільного, зміст етапів доповнюється, розкривається більш детально.


Читайте також:

 1. D і 3D технології креслення в AutoCAD
 2. OLAP-Технології
 3. PR-ІНСТРУМЕНТАРІЙ І МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 4. PR-технології у виборчій кампанії.
 5. PR-технології.
 6. Web-технології
 7. Варіантне проектування технології зведення будівель та споруд.
 8. Вартість Internetу для підприємств-користувачів. Internet-технології та формування бізнес-фокусу споживача.
 9. Виборчі технології як найважливіша складова ПР
 10. Визначення ефективності соціально-педагогічної роботи
 11. Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодів
 12. ВИРОБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ АРХІВУ ТА ОСНОВНІ АРХІВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Переглядів: 3854

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 3: Структура соціально-педагогічної технології | Класифікація соціально-педагогічних технологій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.035 сек.