Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Методи ПУР

 

Методи прийняття управлінських рішень базуються на представленні процесу управління як сукупності процесів вирішення проблем і поділяються на групи:

■методи постановки проблем;

■методи вирішення проблем;

■методи організації виконання прийнятих рішень.

Всю сукупність методів можна розбити на три великі групи:

 

 

Таблиця2.1.

Методи прийняття управлінських рішень

 

Назва групи Методи групи
Методи, що базуються на виявленні й узагальненні думок досвідчених фахівців-експертів, використанні їхнього досвіду і нетрадиційних підходів до аналізу діяльності організації Метод «мозкової атаки», метод типу «сценаріїв», метод експертних оцінок, метод типу «Делфі», методи типу «дерева цілей», «ділової ігри», морфологічні методи тощо
Методи формалізованого представлення, які базуються на використанні математичних, економіко-математичних методів і моделей управління - аналітичні (інтегральне/диференціальне числення,методи екстремумів, варіаційне числення, методи математичного програмування, теорії ігор тощо); - статистичні (математична статистика, теорія ймовірності, теорія масового обслуговування, методи статистичних досліджень, методи статистичного імітаційного моделювання); - графічні (теорія графів і різного роду графічні представлення інформації (діаграми, графіки, гістограми) тощо
3. Комплексні методи сформовані шляхом інтеграції експертних і формалізованих методів: комбінаторика, ситуативне моделювання, топологія, графосеміотика, методи дослідження інформаційних потоків тощо

 

3. Емпірико-теоретичні методи

 

Емпірико-теоретичні методи становлять загальнометодологічну основу будь-якого дослідження чи вирішення проблем:

Таблиця .3

Емпірико-теоретичні методи

 

Метод Коротка характеристика
СПОСТЕРЕЖЕННЯ Це система фіксації і реєстрації властивостей і зв'язків об'єкта, що вивчається, в природних умовах або в штучному, спеціально організованому експерименті. За сприятливих умов цей метод забезпечує достатньо обширну і різнобічну інформацію для формування і фіксації наукових фактів. Функції цього методу: фіксація і реєстрація інформації; попередня, на базі наявної теорії, класифікація наукових фактів (за ознаками: новизна зафіксованих фактів, об'єм інформації, що міститься у фактах, особливості властивостей і зв'язків); порівняння зафіксованих фактів з тими, що відомі в науці, з фактами, що характеризують інші схожі системи. Спостереження має задовольняти низці вимог, найважливішими з яких є: планомірність; цілеспрямованість; активність; систематичність
ЕКСПЕРИМЕНТ Це система пізнавальних операцій, які здійснюються відносно об'єктів, поставлених в такі спеціально створювані умови, які мають сприяти виявленню, порівнянню, вимірюванню об'єктивних властивостей, зв'язків, відносин об'єктів і/або перевірці істинності теорії стосовно цих властивостей, зв'язків, відносин. Він припускає втручання в природні умови існування предметів і явищ або відтворення певних аспектів предметів і явищ у спеціально створених умовах з метою вивчення їх без супутніх обставин, що ускладнюють процес. Експериментальне вивчення об'єктів порівняно із спостереженням має ряд переваг: у процесі експерименту стає можливим вивчення того або іншого явища в «чистому вигляді»; експеримент дає змогу досліджувати властивості об'єктів дійсності в екстремальних умовах; найважливішою перевагою експерименту є його повторюваність
ВИМІРЮВАННЯ Система фіксації і реєстрації кількісних характеристик об'єкта дослідження. Для технічних і біологічних систем вимірювання пов'язане з еталонами вимірювання, одиницями вимірювання, заходами і приладами вимірювання. Для соціальних систем процедури вимірювання пов'язані з показниками - статистичними, звітними і плановими; одиницями вимірювання. Вимірювання - найточніший пізнавальний засіб. Цінність вимірювання у тому, що воно дає точні (можливо з відхиленнями, які можна кількісно оцінити), кількісно визначені відомості про об'єкти дійсності
ПОРІВНЯННЯ Створює можливість установити схожість і відмінність об'єктів і явищ дійсності. В результаті порівняння виявляється те спільне, що властиво двом або декільком об'єктам. Суть цього методу полягає у встановленні схожості/відмінності явищ у цілому або в певних їх ознаках
ОПИС Специфічний метод отримання емпірико-теоретичного знання. Його суть - в систематизації даних, одержаних в результаті спостереження, експерименту, вимірювання. Завдяки систематизації фактів, узагальнюючих окремі аспекти дослідження, об'єкти, явища, події, процеси відображаються в цілому як система. В процесі опису встановлюються не тільки факти, а й залежності між ними: послідовність, одночасність, причиновість, взаємозв'язок, взаємовиключення тощо. Узагальнення і абстрагування, класифікація даних спостереження, експерименту, вимірювання мовою науки, що мають місце в описі, роблять факти базисом для подальших логічних операцій. Це робить можливим на рівні опису встановлення емпіричних, статистичних залежностей - закономірностей (законів) - у вигляді функціональних залежностей. Як метод отримання нового знання, опис може здійснюватися засобами природної мови, статистичними методами (таблицями, рядами, індексами, використовуючи кореляційно-регресійні залежності тощо), графічними методами - за допомогою графіків, діаграм тощо

 

 

4. Логічні методи

Логічні методи дослідження базуються на застосуванні в процесі досліджень формальної логіки.

Формальна логіка - наука про закони знань, одержаних з раніше встановлених і перевірених істин, без звернення у кожному конкретному випадку до досвіду, а тільки в результаті застосування законів і правил мислення. Формальна логіка включає: традиційну логіку і математичну логіку. Математична (символічна) логіка виникла в результаті застосування до проблем формальної логіки строгих методів, схожих з тими, які використовуються в математиці. За допомогою спеціальної мови формул досягається адекватний опис логічної структури обгрунтування і здійснюється побудова жорстких логічних теорій. Математична логіка базується на логіці висловів (опис думок) та її розширенні - логіці предикатів (опис висновків). Традиційна логіка при отриманні нових знань використовує такі логічні методи:

Таблиця 4

Логічні методи

 

Назва методу Короткий опис
Аналіз Логічний метод декомпозиції цілого на окремі елементи з розглядом кожного з них окремо
Синтез Об'єднання всіх даних, одержаних у результаті аналізу. Синтез - не просте підсумовування результатів аналізу. Його завдання полягає в уявному відтворенні основних зв'язків між елементами аналізованого цілого
Індукція Процес руху думки від конкретного до загального, від низки чинників до закону. Індуктивний прийом звичайно використовується в тих випадках, коли на основі конкретного факту можна зробити висновок, встановити взаємозв'язок між окремими явищами і певним законом
Дедукція Це процес руху думки від загального до одиничного, від закону до окремих його проявів
Абстрагування Здатність відокремитися від всієї сукупності чинників і зосередити увагу на будь-якому одному питанні
Конкретизація Прив'язка того або іншого явища з конкретними умовами обставин. Конкретне поняття є свого роду сукупність різних абстракцій або абстрактних понять, що відображають певні властивості, сторони і зв'язки даного об'єкта. Конкретні поняття виникають у результаті послідовного доповнення і уточнення, розширення і синтезу окремих абстракцій, що відображають різні сторони і зв'язки конкретних речей
Аналогія (традукція) Прийом, в якому зі схожості двох явищ в одних умовах робиться висновок про схожість цих явищ в інших умовах. У логіці аналогія розглядається як форма отримання вивідного знання, як висновок, в якому на підставі схожості об'єктів за певними ознаками робиться висновок про схожість цих об'єктів в інших ознаках. Метод аналогії широко використовується в моделюванні, оскільки модель - аналог об'єкта, що вивчається за допомогою моделювання
Порівняння Встановлення схожості або відмінності явищ, процесів і об'єктів у цілому або в будь-яких ознаках. Порівняння - метод, що за допомогою якого можна виявити тенденції загального процесу розвитку, розкрити зміни, що відбуваються в динаміці явища

 

 

5. Методи експертних оцінок

 

Під експертними оцінками розуміють комплекс логічних і математичних процедур, спрямованих на отримання від фахівців інформації, її аналіз й узагальнення з метою підготовки і вироблення раціональних рішень.

Методи експертних оцінок можна поділити на дві групи:

методи колективної роботи експертної групи

методи отримання індивідуальної думки членів експертної групи.

Методи колективної роботи експертної групи передбачають отримання загальної думки в ході спільного обговорення проблеми. Іноді ці методи називають методами прямого отримання колективної думки. Основна перевага цих методів полягає в можливості різностороннього аналізу проблем. Недоліками методів є: складність процедури отримання інформації, складність формування групової думки по індивідуальним думкам експертів, можливість тиску авторитетів у групі.

Таблиця 5.1.

Методи експертних оцінок

 

Назва методу Короткий опис Переваги Недоліки
Метод „Мозкового штурму” Різновиди: колективної генерації ідей, мозкової атаки, дискусійних методів - базуються на вільному висуненні ідей, направлених на вирішення проблеми. Потім з цих ідей відбираються найбільш цінні Висока оперативність отримання необхідного рішення Складність організації експертизи (оскільки іноді неможливо зібрати разом необхідних фахівців, створити невимушену атмосферу і виключити вплив посадових взаємовідносин)
Метод „сценаріїв” Сукупність правил за викладом (письмово) пропозицій фахівців з проблеми. Сценарій є документом, що містить аналіз проблеми і пропозиції щодо її реалізації. Пропозиції спочатку складають експерти індивідуально, а потім вони узгоджуються і формулюються у формі єдиного документа Комплексне охоплення проблеми в доступній для сприйняття формі Неоднозначність, нечіткість висловлюваних питань і недостатня обгрунтованість окремих рішень
„Ділові ігри” Базуються на моделюванні функціонування системи управління при виконанні операцій, скерованих на досягнення поставленої мети. Припускають активну діяльність експертної групи, за кожним членом якої закріплено певний обов'язок відповідно до наперед складених правил і програми Можливість вироблення рішення в динаміці з урахуванням всіх етапів досліджуваного процесу при взаємодії всіх елементів системи управління Складність організації ділової ігри в умовах, наближених до реальної проблемної ситуації  
Метод „нарад” („круглого столу”) Найпростіший і традиційний. Він припускає проведення наради або дискусії з метою вироблення єдиної колективної думки з проблеми. На відміну від методу „мозкового штурму” кожен експерт може не тільки висловлювати свою думку, а й піддавати критиці пропозиції інших. У результаті такого ретельного обговорення зменшується можливість помилок при прийнятті рішення Простота реалізації На нараді може бути прийнята помилкова думка одного з учасників через його авторитет, службове становище, наполегливість або ораторські здібності  
           

Різновидом методу «нарад» є метод «суддів», який реалізується за аналогією з веденням судового процесу. В ролі «підсудних» виступають обирані варіанти рішення; в ролі «суддів» - ОПР; в ролі «прокурорів» і «захисників» - члени експертної групи. Роль «свідків» виконують різні умови вибору і доводи експертів. При веденні такого «судового процесу» відхиляються або приймаються ті чи інші рішення. Метод «суду» доцільно використовувати за наявності декількох груп експертів, які дотримуються різних варіантів рішення.

Методи отримання індивідуальної думки членів експертної групибазуються на попередньому отриманні інформації від експертів, опитаних незалежно один від одного, з подальшою обробкою одержаних даних. Перевагами методів цієї групи є: оперативність, можливість повною мірою використовувати індивідуальні здібності експерта, відсутність тиску зі сторони авторитетів, низькі витрати на експертизу. Недоліками - є високий ступінь суб'єктивності одержуваних оцінок через обмеженість знань одного експерта.

Найбільш поширеним серед методів отримання індивідуальної думки членів експертної групи є метод «Делфі», або метод «дельфійского оракула». Він полягає в ітеративній процедурі анкетного опиту. При цьому дотримується вимога відсутності особистих контактів між експертами і забезпечення їх повною інформацією за всіма результатами оцінок після кожного туру опитування із збереженням анонімності оцінок, аргументування і критики. Використання зворотного зв'язку в ході опитування, що значно підвищує об'єктивність експертних оцінок, є перевагою цього методу. Водночас, значні затрати часу на реалізацію всієї багатоетапної процедури - основний його недолік.

Оскільки як при застосуванні методів експертних оцінок для прийняття управлінських рішень, за визначенням, основну роль відіграють експерти, то доцільно визначити основні вимоги, що висуваються до них при залученні для розв'язання організаційних проблем (табл. 5.2.).

Таблиця 5.2.

Основні вимоги до експертів

 

Вимога Параметри вимоги
Компетентність Визначається освітою, наявністю учених ступенів і звань, стажем роботи на визначених посадах у тій галузі, що є предметом експертизи
Об'єктивність Здатність експерта висловити неупереджену думку, уміння перебороти раніше сформовані в нього погляди
Конформізм Пристосовництво, пасивне прийняття чужих думок. Виявляється у відсутності або нестійкості власної позиції
Прагматичність Здатність експерта давати практичні, а не відірвані від життя рішення, що враховують реальні можливості
Самокритичність Уміння оцінити свої можливості, здатність змінювати свою позицію під впливом нової інформації і незаперечних доказів

 

6. Методи діагностики

 

Діагностика - це процес встановлення і вивчення ознак, що характеризують стан системи, для прогнозу можливих відхилень і запобігання порушенням нормального режиму їх роботи. Діагностика є своєрідним механізмом саморегулювання в системі, забезпечуючи зворотний зв'язок в управлінні.

Таблиця 6.1.

Методи діагностики

 

Вид діагностики Коротка характеристика
Стратегічна діагностика Оцінювання ефективності стратегії підприємства з метою: зрозуміти стратегічну позицію підприємства в кожному з напрямів його діяльності, оцінити сильні і слабкі сигнали, що надходять з внутрішнього і зовнішнього середовища. Інформація, одержана в ході такої діагностики, надає неоціниму підтримку ОПР в процесі прийняття управлінських рішень (SWOT-аналіз, матриця БКГ, матриця Мак-Кінсі, конкурентний аналіз)
Експертні методи діагностики Використовують для діагностики стану, подальшого прогнозування варіантів розвитку
Оперативна діагностика Служить базою для ухвалення поточних, оперативних управлінських рішень, відстежує й оцінює ключові сфери діяльності підприємства і передовсім аналізує фінансовий стан, рентабельність, матеріальні і інформаційні потоки, оцінює ризики і вироблює рекомендації з управління ризиками
Статистичний аналіз Основою діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства є: методи математичної статистики і теорії ймовірності; теорія масового обслуговування; методи статистичних досліджень; методи статистичного імітаційного моделювання
Аналіз чинника Базується на багатовимірному статистичному дослідженні низки чинників, що справляють як негативний, так і позитивний вплив на результати діяльності підприємства. Мета цього методу полягає у виявленні головних чинників, що визначають основні результати діяльності підприємства
Методи дослідження операцій Ця група методів включає: теорію графів: теорію ігор; сіткове планування і управління
Методи математичного програмування Застосовуються для вирішення багатьох екстремальних задач, з якими досить часто доводиться мати справу в економіці. Вирішення таких завдань зводиться до знаходження граничних значень (максимуму або мінімуму) функцій. Найбільше застосування в економіці дістали такі методи математичного програмування: лінійне, нелінійне, динамічне, статистичне, цілочисельне
Економіко-математичне моделювання Економічні моделі дають змогу виявити особливості функціонування економічного об'єкта і на основі цього передбачати майбутню поведінку об'єкта при зміні параметрів. Моделі, що використовуються в діагностиці, можна класифікувати так: макро- і мікроекономічні моделі; теоретичні і прикладні, оптимізаціині, статичні, динамічні тощо

Залежно від типів проблем, що вирішуються ОПР, можна сформувати набори методів прийняття управлінських рішень, які найчастіше застосовуються на практиці (табл. 6.2.).

В умовах ризику і невизначеності типова задача прийняття управлінського рішення є дещо ускладненою, оскільки має місце велика кількість можливих варіантів рішення або результатів кожного варіанта рішення, які часто є функцією умов, що виходить за межі контролю ОПР.

 

Таблиця 6.2.

Типи проблем та основні методи їх вирішення

 

Клас проблем Характеристики проблем Методи вирішення проблем і завдань
Добре структуровані проблеми Залежності між елементами, ознаками і характеристиками можуть бути виражені в числах чи символах, що приводять до кількісних оцінок Методи математичного моделювання (класичні методи), ланцюгове моделювання; лінійне, нелінійне та інші види математичного програмування, теорія масового обслуговування
Неструктуровані проблеми Істотні залежності, характеристики і ресурси описані якісно, кількісні залежності між ними чи невідомі, чи виявити дуже складно Інтуїтивні методи вирішення завдань (експертиза, «мозковий штурм», методи журі, комісії тощо), метод побудови сценаріїв, евристичні методи
Слабоструктуро-вані проблеми (змішані проблеми) Містять в собі якісні елементи і кількісні показники, причому категорії якісного змісту мають тенденцію домінувати Системний аналіз, теорія ігор, аналіз теорії корисності, евристичне моделювання (програмування)
         

 


Читайте також:

 1. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 2. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 3. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 4. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 5. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 6. Адміністративні методи управління
 7. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 8. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 9. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 10. Аерометоди
 11. Активні групові методи
 12. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
Переглядів: 1065

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методи менеджменту | Середовище ПУР.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.