Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Методи планування.

Схема розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства

Існує система показників рентабельності діяльності підприємства.

Загальна рентабельність =валовий прибуток/середньорічна вартість необоротних і оборотних активів.

Рентабельність запасів = валовий прибуток/запаси

Рентабельність продукції = (ціна – собівартість)/собівартість

Рентабельність продаж = прибуток від реалізації/обсяг реалізованої продукції

Рентабельність власного (акціонерного) капіталу = прибуток/акціонерний капітал

Додаток

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 000 000,00
Податок на додану вартість 1 666 666,67
Акцизний збір 1 000 000,00
Інші вирахування з доходу 0,00
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) = п.1 - п.2 - п.3 - п.4 7 333 333,33
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 5 000 000,00
Валовий прибуток (збиток) = п. 5 - п. 6 2 333 333,33
Інші операційні доходи 20 000,00
Адміністративні витрати 250 000,00
Витрати на збут 150 000,00
Інші операційні витрати 35 000,00
Фінансові результати від операційної діяльності = п.7 + п.8 - п.9 - п.10 - п.11 1 878 333,33
Доход від участі в капіталі 20 000,00
Інші фінансові доходи 50 000,00
Інші доходи 0,00
Фінансові витрати 35 000,00
Витрати від участі в капіталі 0,00
Інші витрати 4 000,00
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування = п. 12 + п.13 + п.14 + п.15 - п.16 - п.17 - п.18 1 909 333,33
Податок на прибуток від звичайної діяльності, 25% 477 333,33
Фінансові результати від звичайної діяльності = п.19 - п.20 1 432 000,00
Надзвичайні доходи 2 000,00
Надзвичайні витрати 0,00
Податки з надзвичайного прибутку 500,00
Чистий прибуток (збиток) звітного періоду = п. 21 - п.22 - п.23 - п.24 1 433 500,00

 


[1] Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

 

4. Функції бізнес-плану.

5. Зміст та структура бізнес-плану.

Література

1. "Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств", затверджені наказом Міністерства економіки України від 6 вересня 2006 р. № 290.

1. Методологічні основи планування

Планування є найважливішою функцією управління підприємством.

Планування – процес визначення цілей підприємства та обґрунтування найоптимальніших способів їх досягнення.

План – це кількісний вираз цілей та обґрунтування шляхів їх досягнення.

Мета планування– мінімізувати негативний вплив на підприємство мінливості середовища в якому воно функціонує.

Планування об'єднує структурні підрозділи підприємства спільною метою, надає усім процесам характеру односпрямованості і скоординованості.

Найважливішим завданням планування є вибір та обґрунтування цілей діяльності підприємства.

Виокремлюють економічні, виробничо-господарські, науково-технічні, соціальні та екологічні групи цілей підприємства.

Процес планування проходить чотири етапи:

1) розробку перспективних цілей;

2) визначення поточних цілей;

3) визначення, оцінка та відбір оптимальних шляхів і способів досягнення поставлених цілей;

4) контроль за процесом досягнення поставлених цілей.

2. Види планів на підприємстві

Залежно від тривалості планового періоду, планування поділяється на перспективне й поточне.

Перспективне планування на підприємстві охоплює довгострокове (стратегічне) і середньострокове. Перспективний план може розроблятися із різним ступенем деталізації.

Довгостроковий план (стратегічний план) виражає переважно стратегію розвитку підприємства на осяжне майбутнє (10-15 років). У ньому розкриваються рішення, що стосуються сфер та напрямів діяльності. Він має більш концептуальний характер, а необхідний цифровий матеріал використовується лише для обґрунтування названих рішень.

Середньостроковий план (план розвитку підприємства) — це деталізація стратегічного плану на найближчі 1-5 років діяльності підприємства. Найважливішими його складовими є детальна хронологізація проектів, повна номенклатура продукції, що виготовляється, конкретніші інвестиційні та фінансові показники.

Поточне планування (тактичні плани) полягає в розробці планів на всіх рівнях управління підприємством та за всіма напрямками його діяльності на коротші періоди (рік, квартал, місяць).

Одними із видів планів є програми і проекти. Програми і проекти мають цільовий характер: вони спрямовані на розробку конкретної продукції і технології, економію енергоресурсів, проникнення на нові ринки тощо.

За рівнем управління підприємствомрозрізняють: загально фірмовий план; цеховий план; плани функціональних підрозділів (відділів, дільниць, бригад); індивідуальні плани (для окремих виконавців).

За призначеннямвиділяються: план виробництва і реалізації продукції; план матеріально-технічного забезпечення; план розвитку персоналу; фінансовий план; бізнес-план; інші.

3. Методи планування

Метод планування –спосіб визначення планових показників.

В залежності від вихідної позиції для розробки плану(з того, що ми можемо чи з того, що ми хочемо) розрізняють ресурсний та цільовий методи планування.

Ресурсний метод планування передбачає встановлення планових показників, виходячи із ресурсних можливостей підприємства.

Цільовий метод плануванняпередбачає визначення мети (цілей) діяльності і для її (їх) досягнення формування відповідних планів.

В залежності від принципу визначення планових показників розрізняють екстраполяційний та інтерполяційний методи планування.

Згідно методу екстраполяції проміжні та кінцеві (на кінець планового періоду) значення планових показників визначають на підставі динаміки цих показників у минулому, припускаючи, що темпи і пропорції, досягнуті на момент розробки плану, будуть збережені і у майбутньому.

Застосування методу інтерполяції передбачає зворотний рух – спочатку визначаються кінцеві цілі, а потім визначається тривалість планового періоду та проміжні планові показники.

В залежності від способу розрахунку планових показників розрізняють дослідно-статистичний (середніх показників), факторний і нормативний методи.

Дослідно-статистичний (середніх показників) метод передбачає при встановленні планових показників використання середніх величин за фактичними статистичними даними минулих періодів.

Згідно факторного методпланування планові значення показників визначають на підставі розрахунків впливу найважливіших чинників, що обумовлюють зміни цих показників.

Суть нормативного методу планування, полягає в тому, що планові показники розраховуються на підставі обґрунтованих норм використання ресурсів.

В залежності від способу узгодження ресурсів та потреб розрізняють балансовий і матричний методи.

Суть балансового методу полягає в розробці спеціальних таблиць-балансів, в одній частині яких із різним ступенем деталізації показують всі напрямки витрачання ресурсів згідно з потребами, а в другій — джерела надходження цих ресурсів. Під час опрацювання балансу треба домогтися рівності між цими двома його частинами. Баланси на підприємстві розробляються для різних видів ресурсів (матеріальні, трудові, фінансові).

Матричний методпланування є дальшим розвитком балансового методу і полягає у взаємоув’язуванні показників окремих виробничих підрозділів та підприємства в цілому.

На підприємстві нерідко доводиться розробляти не один, а декілька варіантів плану. Тому, від кількості варіантів розрізняють одноваріантний та багатоваріантний (поліваріантний) плани. Показники окремих розділів (найбільш важливих) мають бути оптимізовані за допомогою економіко-математичного моделювання.

4. Функції бізнес-плану

Бізнес-план підприємства — це письмовий документ, в якому викладено суть, напрямки і способи реалізації підприємницької ідеї, охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

Функції, які розкривають сутність бізнес-планування, містяться в наступному:

· перша функція пов'язана з можливістю використання бізнес-плану для розробки загальної концепції, генеральної стратегії розвитку підприємства;

· друга функція — планування дає можливість оцінити та контролювати процес розвитку діяльності підприємства;

· третя функція — залучення до здійснення проектів та реалізації планів розвитку підприємства потенційних партнерів, які можуть вкласти власний капітал або технології.

На відміну від традиційного планування бізнес-планування враховує не тільки внутрішні цілі підприємства, але й зовнішні цілі осіб, які можуть бути корисними підприємницькій справі — потенційних інвесторів, потенційних постачальників та потенційних споживачів продукції підприємства.

5. Зміст та структура бізнес-плану

Бізнес-план має приблизно наступну структуру:

 1. Титульна сторінкаповинна містити наступну інформацію: назву бізнес-плану; дату його підготовки; повну назву та юридичну адресу підприємства.
 2. Змістповинен дати чітку уяву про структуру бізнес-плану.
 3. Резюме.

У резюме коротко і ясно зазначається уся найважливіша інформація про бізнес-ідею (бізнес-проект):

- суть та мета проекту;

- вартість проекту та очікувані джерела його фінансування;

- вигоди від реалізації проекту: обсяг продаж, витрати, прибуток, термін окупності вкладень, ризики;

- можливість реалізації проекту в конкретних ринкових умовах;

- гарантії та засоби контролю за реалізацією проекту.

 1. Інформація про підприємство.

В цьому розділі подаються повна і скорочена назви підприємства, його юридична адреса, код ЄДРПОУ, номер і дата державної реєстрації (перереєстрації), форма власності та організаційно-правова форма підприємства, банківські реквізити, прізвище та ім’я керівника, контактні телефони тощо.

Також можуть надаватися дані про засновників та розміри їх часток у статутному капіталі, інформація про основні події, які мають значення для реалізації бізнес-проекту (зміна власників підприємства, зміна видів діяльності, поглинання інших організацій (установ) та ін.).

Можуть також розкриватися ті сторони діяльності підприємства, які мають значення при реалізації проекту: сфера діяльності в якій працює підприємство, його спеціалізація, перелік основних видів продукції та послуг, обсяги виробництва, наявність виробничих площ та можливостей їх розширення, наявність та стан необхідного обладнання, відповідність. технологій, що використовуються, сучасним вимогам, конкурентні переваги та недоліки, загальні висновки щодо стану підприємства тощо.

 1. Характеристика продукту (характеристика об’єкта бізнесу)

Бізнес-план повинен містити детальний опис майбутнього товару: назва продукту; функціональні властивості продукту; особливості (унікальність) продукту; конкурентноздатність продукту серед наявних на ринку аналогів; стадія життєвого циклу (розробки) продукту; умови постачань сировини та/чи комплектуючих; необхідність і форми правового захисту продукту; потреба в адаптації для певних ринків.

 1. Оцінка ринку збуту продукції.

- характеристика ринку (абсолютні розміри (ємність) ринку, тенденції розвитку, ринкова частка підприємства);

- характеристика потенційних споживачів (основні групи споживачів, географічне розміщення тощо);

- прогноз зміни потреб та попиту по окремих сегментах ринку;

- законодавчі обмеження щодо проникнення на ринок (податкові, митні заборони; необхідність наявності ліцензії і т. п.), державне регулювання цін тощо.

В цьому розділі важливо зробити висновок про загальну привабливість ринку. Якщо вона є задовільною, треба визначити свою потенційну долю, дати прогноз продажу своєї продукції.

 1. Оцінка конкурентів та вибір конкурентної стратегії.

- перелік основних конкурентів;

- основні техніко-економічні характеристики продукції конкурентів;

- аналіз сильних і слабких сторін конкурентів (витрати виробництва та збуту, якість продукції, сервісне обслуговування, гнучкість, швидкість та надійність поставок тощо);

- предмет найбільш жорсткої конкуренції (ціна, якість, післяпродажне обслуговування і т.д.);

- переваги (інноваційний потенціал) пропонованого виробу;

- пропозиції щодо вибору конкурентної стратегії.

Якщо підприємство серйозно вирішило змінити свою стратегію або тільки впроваджується на конкурентний ринок, він повинен передбачити можливі відповідні дії конкурентів:

- ступень вірогідності відповідних дій;

- їх можливий вплив на підприємство;

- коли це може трапитися;

- наскільки "агресивними" вони будуть;

- чи є можливість ухилитися від особливо "агресивних" впливів.

 1. План маркетингу (стратегія маркетингу)

У цьому розділі подається наступна інформація:

- стратегія впливу на споживача (знання запитів, унікальність та адресність продукції, сервіс, ціна, своєчасність постачань, надійність, стабільність);

- стратегія розвитку підприємства (інтенсивне зростання, вертикальна чи горизонтальна інтеграція);

- товарна політика (новий товар, модифікація продукції);

- цінова політика (гнучкі ціни, співвідношення ціна-якість, орієнтація на світові ціни тощо);

- збутова стратегія (реклама, торговельна мережа, участь у виставках, кредитна політика і т.д.)

- методи стимулювання збуту;

- схема поширення товару (види транспорту, схеми складування і торгівлі);

- організація після продажного обслуговування;

- формування громадської думки про фірму і товар.

 1. План виробництва (виробнича діяльність)

Головне завдання цього розділу — довести потенційним партнерам, що підприємство реальноможе виробляти продукцію необхідної якості у потрібній кількості та у визначені терміни.

Розділ повинен подавати наступну інформацію:

- прогнозовані обсяги виробництва продукції;

- розрахунок виробничих потужностей, необхідних для забезпечення потрібних обсягів виробництва (існуючі, додаткові потреби, плани їх розширення, витрати, пов'язані з розширенням виробничих потужностей, час, необхідний для цього тощо);

- загальна характеристика виробництва (структура виробничого процесу, основні методи виробництва та технології, вимоги до розташування виробництва тощо);

- опис технологічного обладнання (як існуючого, так і необхідного), умови його придбання;

- розрахунок потреби у сировині, матеріалах та комплектуючих, інформація про джерела та умови їх постачання, імена та адреси постачальників, їх репутація, відомості щодо укладених угод тощо;

- характеристика забезпеченості робочою силою потрібної кваліфікації, розрахунок витрат на оплату праці;

- характеристика системи контролю якості продукції;

- розрахунок витрат виробництва та калькуляція собівартості продукції;

- виявлені "вузькі місця" (постачальники, енергозатратність і т.п.).

 1. Організаційний план

Орієнтиром для складання цього розділу бізнес-плану можуть бути:

- характеристика управлінської та організаційної структури підприємства, оцінка її відповідності цілям і стратегії розвитку підприємства;

- дані про управлінський персонал (склад ради директорів та правління, короткі біографічні довідки, посада, кваліфікація, досвід роботи, освіта);

- основні риси контрактів, які укладаються з менеджерами, оплата останніх;

- характеристика персоналу підприємства, системи підбору, підготовки та перепідготовки кадрів;

- режим праці на підприємстві, організація заробітної плати;

- перелік заходів щодо реалізації бізнес-плану із визначенням виконавців та термінів виконання.

 1. Юридичний план (правове забезпечення діяльності фірми)

- інформація про особливості господарського товариства (основні пайовики або основні акціонери, скільки акцій випущено та скільки пропонується випустити, основні положення про права голосування, процедура виплати дивідендів тощо);

- пропозиції щодо удосконалення організаційно-правової форми реалізації проекту;

- інформація про наявність та перспективи отримання необхідних документів (копії ліцензій, патентів, договорів оренди, контрактів тощо);

- особливості державної регуляторної політики у сфері бізнесу, можливі зміни в законодавстві, що можуть вплинути на діяльність підприємства тощо.

 1. Фінансовий план

Найважливіша складова частина бізнес-плану. В даному розділі розглядаються потенціал проекту та графік його фінансування в ув'язуванні з комерційною та виробничою діяльністю підприємства.

Подається наступна інформація:

- звіт про фінансові результати підприємства;

- прогноз фінансових результатів від реалізації проекту;

- баланс грошових витрат і надходжень;

- характеристика джерел фінансування та розрахунок потреби у додаткових фінансових ресурсах;

- прогноз балансу активів і пасивів;

- аналіз беззбитковості (точка беззбитковості, запас фінансової міцності);

- аналіз чутливості доходів до зміни показників (ціни, витрат, обсягу продаж).

 1. Стратегія фінансування

- оцінка необхідного обсягу коштів для реалізації пропонованого проекту;

- аналіз можливих джерел отримання коштів (власні, залучені та позичені);

- умови платежів;

- схеми залучення інвестицій;

- оцінка в часі перспектив повернення вкладених коштів;

- оцінка розмірів доходів та прибутків.

 1. Охорона навколишнього середовища

- оцінка можливого впливу виробничої діяльності підприємства на зовнішнє середовище;

- заходи по зменшенню можливого негативного впливу на довкілля;

- шляхи утилізації відходів виробництва.

 1. Оцінка ризиків та форми їх страхування

Ризик– загроза того, що підприємство понесе додаткові витрати чи отримає менші доходи в порівнянні з тими, що передбачалися.

Для запобігання ризикам необхідно їх ідентифікувати, оцінити, вибрати методи та інструменти, які дозволять запобігти їх появі, або ж їх контролювати.

Основними факторами ризику, які зустрічаються найчастіше і можуть впливати на кінцеві результати бізнес-плану є:

 1. ризики, що відносяться до загальної соціально-економічної ситуації:
 2. виробничі ризики:
 3. ринкові ризики:

Даний розділ повинен містити в собі аналіз ступеня всіх можливих для проекту ризиків. У цьому аналізі слід пояснити, чому цей ризик є важливим для проекту, показати ступінь можливого підвищення цього ризику та заходи, за допомогою яких вдасться його зменшити.

Після проведення аналізу ризиків та їх виявлення потрібно розробити конкретні заходи, які дозволять або зовсім позбутись, або значно зменшити негативний вплив кожного фактору ризику на кінцеві наслідки впровадження проекту розвитку підприємства.

***

Таким чином, бізнес-план — це документ, що описує всі основні аспекти майбутнього комерційного заходу. Бізнес-план є необхідним для нового підприємства, обґрунтування випуску нової продукції, впровадження нової техніки, інших нововведень. Він є необхідним в разі реконструкції діючих підприємств, їх переспеціалізації, суттєвої зміни їх діяльності, а також у разі приватизації майна державних підприємств.


Читайте також:

 1. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 2. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 3. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 4. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 5. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 6. Адміністративні методи управління
 7. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 8. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 9. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 10. Аерометоди
 11. Активні групові методи
 12. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Крім класифікації витрат на постійні і змінні, є ще один спосіб розvмежування витрат: прямі та непрямі. | Нормальное ур-е плоскости

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.