Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Визначення потреби в оборотних коштах

Оборотні засоби з мінімальним, малим і великим ризиком.

Залежно від ступеня ризику розрізняють такі групи оборотних засобів:

перша - з мінімальним ризиком вкладень (грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення);

друга - з малим ризиком вкладень (дебіторська заборгованість (без врахування сумнівної), виробничі запаси, залишки готової продукції і товарів (за винятком тих, що не користуються попитом);

третя - з великим ризиком вкладень - сумнівна дебіторська заборгованість, залежалі виробничі запаси, готова продукція і товари, що не користуються попитом.

Класифікація оборотних засобів підприємства не обмежується вище переліченими ознаками, однак їх можна вважати найважливішими.

 


 

Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через їхнє нормування (розрахунок нормативів). У разі заниження розміру оборотних коштів можливі перебої в по­стачанні й виробничому процесі, зменшення обсягу виробництва та при­бутку, виникнення прострочених платежів і заборгованості, інші нега­тивні явища в господарській діяльності підприємств. Надлишок оборотних коштів призводить до нагромадження надмір­них запасів сировини, матеріалів; послаблення режиму економії; ство­рення умов для використання оборотних коштів не за призначенням.

Норматив оборотних засобів - це їхній мінімальний пла­новий розмір у вартісному вираженні, необхідний для забезпе­чення нормальної роботи підприємства.

Для забезпечення безперервного процесу виробництва і реалізації продукції на підприємстві створюються виробничі запаси. У складі виробничих запасів найбільшу питому вагу мають сировина, матеріали й покупні напівфабрикати.

Нормативоборотних засобів у виробничих запасах () обчислюється за формулою:

(3.1)

де Мд - середньодобові планові витрати певного виду матеріаль­них ресурсів (у натуральних вимірниках);

Ц- ціна одиниці матеріальних ресурсів, грн.;

Д3- норма запасу матеріальних ресурсів, дні.

Середньодобові планові витрати матеріальних ресурсів д) визначаються так:

(3.2)

де Мріч - річні витрати матеріалів у попередньому періоді (у натуральних вимірниках);

Дк - кількість календарних днів у плановому році;

kq - коефіцієнт, що враховує зміни умов виробництва. Він обчислюється як індекс динаміки обсягів виробництва продукції:

(3.3)

де Qпл та Qбаз - обсяги випуску продукції у плановому та базо­вому році відповідно (у натуральних вимірниках).

Норма запасів матеріальних ресурсів (Дз) - це мінімально необхідна кількість днів, на яку треба передбачити запас мате­ріалів для забезпечення нормального функціонування підпри­ємства.

Норма запасу певного виду матеріальних ресурсів (Д3) включає транспортний (Дтр), підготовчий (Дпідг), технологіч­ний (Дтехн), поточний (Дпот) та страховий запаси (Дстр), обчис­лені у днях:

Д3 = Дтр + Дпідг + Дтехн + Дпот + Дстр (3.4)

Транспортний запас створюється на період між моментом переказування коштів підприємства постачальнику за матеріаль­ні ресурси та часом їх отримання на підприємстві.

Підготовчий запас створюється на період, необхідний для комплектації, лабораторного аналізу, приймання, підготовки матеріалів до виробничого споживання (вимірювання щільнос­ті, сортування тощо). Його обчислюють з урахуванням специ­фіки конкретного підприємства та технологічних особливостей обробки сировини.

Технологічний запас створюється у випадках, коли матері­альні ресурси, що надходять на підприємство, не відповідають вимогам технологічного процесу і до видачі у виробництво потребують попередньої обробки (наприклад, сушіння, роз­крою тощо). Його розмір, так само, як і розмір підготовчого запасу, визначається конкретними умовами технологічного процесу виготовлення продукції на підприємстві.

Поточний запас забезпечує роботу підприємства у період між двома черговими поставками матеріальних ресурсів на підприємство. Поточний запас певного виду матеріальних ре­сурсів у натуральних вимірниках (Зпот) можна обчислити за формулою

Зпотпот * Мд, (3.5)

де Дпот - період між двома черговими поставками матеріаль­них ресурсів на підприємство, дні;

Мд — середньодобові планові витрати матеріалів на підпри­ємстві (у натуральних вимірниках).

Страховий запас складається на випадок порушення по­стачальником запланованого режиму поставок матеріальних ресурсів на підприємство. Як правило, він приймається в роз­мірі, що не перевищує половини поточного запасу. Величина страхового запасу (Зстр) в натуральних вимірниках обчислю­ється за формулою:

Зстр = 0,5 * Зпот (3.6)

Таким чином, величина необхідного запасу матеріальних ресурсів певного виду (Змр) в натуральних вимірниках стано­витиме:

Змр д * (Дтрпідг + Дтехнпотстр) (3.7)

Однією з умов забезпечення безперебійної та ритмічної ро­боти підприємства є наявність певної кількості напівфабрика­тів на кожному робочому місці та в процесі їх переміщення на випадок аварій, інших не передбачуваних обставин.

У масовому виробництві на величину незавершеного вироб­ництва впливають такі фактори: кількість робочих місць; кіль­кість виробів, що одночасно знаходяться на одному робочому місці; спосіб передачі деталей (комплектуючих) з однієї дільниці на іншу; план виробництва та собівартість одиниці про­дукції [54].

Норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві () обчислюється за формулою:

(3.8)

де Qд - середньоденний випуск товарної продукції за її собівартістю, грн.;

Двц - тривалість виробничого циклу, дні;

Кнв - коефіцієнт наростання витрат у незавершеному виробництві.

Середньоденний випуск товарної продукції (Qд) за її собі­вартістю обчислюється так:

(3.9)

де Q - випуск продукції за собівартістю протягом певного пе­ріоду, грн.;

Дк - кількість календарних днів у цьому періоді, дні.

Коефіцієнт наростання витрат являє собою відношення середньої собівартості виробів, що знаходяться у незаверше­ному виробництві, до собівартості готових виробів [39, 68].

При рівномірному наростанні витрат величину коефіцієнта можна обчислити за формулами:

(3.10)

або

(3.11)

де См - вартість матеріальних витрат у собівартості виробу, грн.;

С- собівартість виготовлення виробу, грн.;

Споч - одноразові витрати на початку виробничого циклу виготовлення продукції, грн.

 


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. Ocнoвнi визначення здоров'я
 5. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 6. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 7. Амортизація інших необоротних матеріальних активів
 8. Аналіз ефективності використання оборотних активів
 9. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 10. Аналіз оборотності оборотних коштів.
 11. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 12. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
Переглядів: 546

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Постійна і змінна частина оборотних засобів. | Управління запасами матеріальних ресурсів на підприємстві

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.