Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємств будіндустрії

 

Термін "аналіз" кожен студент вищого навчального закладу, незалежно від спеціальності, чує практично на кожному занятті. Навіть учні середньої школи в старших класах використовують досить часто. Однак, слід зауважити, що це слово можна розуміти по-різному і приймати в багатьох сенсах і з різними відтінками.

Як і більшість основних наукових термінів, термін "аналіз" запозичений з грецької мови. Грецьке "analyzis" в перекладі означає "розділяю", "відділяю". Тобто, у вузькому сенсі "аналіз" означає розподіл чогось єдиного на складові частини. Саме в такому значенні цей термін використовується цілим рядом наук, починаючи з природних. Ще зі школи кожному відомо, що зрозуміти, пізнати явища природи або походження певних предметів неможливо без їх умовного або прямого поділу на складові. Вивчення окремих складових дає в підсумку комплексне уявлення про ціле. Адже саме поділ дає можливість "зазирнути" всередину предмета, явища або процесу.

Аналіз є не тільки засобом обгрунтування рішень, а й контролю їх виконання. Адже в ході визначення ефективності впровадження рішення спочатку контролюють дотримання всіх вихідних умов.

Особлива роль аналізу полягає у визначенні резервів підвищення ефективності виробництва. За його результатами розробляються шляхи більш економного використання ресурсів, попереджаються надлишкові витрати та інші недоліки в роботі підприємства. Це набуває надзвичайної актуальності в сьогоднішніх умовах, що відрізняються зростанням дефіциту сировини та її постійним подорожчанням.

Техніко-економічний аналіз - це вивчення взаємодії технічних і економічних процесів, що відбуваються в процесі виробництва, та з'ясування їх впливу на економічні результати діяльності підприємства.

Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства (ТЕАДП) - комплексне вивчення виробничо - господарської діяльності підприємства з метою об'єктивної оцінки її результатів і подальшого її розвитку та вдосконалення.

Предметом техніко-економічного аналізу є господарські процеси, що протікають на підприємстві, їх соціально-економічна ефективність, кінцеві виробничі та фінансові результати діяльності, що складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів і одержують відображення у звітності підприємства.

До його найважливіших завдань відносять:

- забезпечення науково-економічної обгрунтованості планів діяльності підприємства. В даний час сис ¬ тема внутрішньовиробничого планування багатьох підприємств порушена, відсутнє єдине поняття плану діяльності підприємства. Однак техніко-економічний аналіз є науковою базою складання бізнес - плану, плану фінансового оздоровлення, плану виробничо - господарської діяльності;

- об'єктивне і всебічне дослідження якості виконання планів підприємства;

- визначення економічної ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

- контроль на відповідність діяльності підприємства принципам самоокупності, самофінансування;

- виявлення та оцінка внутрішніх виробничих резервів підвищення ефективності діяльності підприємства;

- оцінка спроможності підприємства з метою діагностики і запобігання його банкрутства.

Споживачами інформації, яка є результатом аналізу, виступають, як правило, власники підприємства, його адміністрація та потенційні інвестори.

Техніко-економічний аналіз дозволяє розкрити залежність результатів виробничо-фінансової діяльності підприємства від експлуатаційних, технічних і організаційних чинників, визначити ступінь впливу кожного з них на виконання плану, виявити наявні резерви виробництва, розкрити недоліки в роботі.

Вихідними матеріалами для аналізу є дані оперативного, бухгалтерського і статистичного обліків, що розглядаються в залежності від конкретних умов експлуатації, рівня технічної оснащеності і сформованої організаційної структури підприємства. Об'єктами аналізу є результуючі техніко-економічні показники: виконання плану, ступінь використання обладнання, продуктивність праці, заробітна плата, собівартість, доходи, рентабельність, фінансовий стан підприємства.

Аналізу піддається як основна діяльність підприємства, так і допоміжна. Основними завданнями аналізу є: визначення ступеня виконання плану по виробничим, експлуатаційною і фінансовими показниками роботи підприємства в цілому і кожного виробничого підрозділу окремо; виявлення причин і факторів, що обумовлюють перевиконання або недовиконання встановлених планових завдань і планових показників роботи, виявлення резервів виробництва та отримання даних для розробки заходів щодо усунення причин невиконання планових завдань і ліквідації втрат у виробництві; визначення ефективності впровадження розроблених заходів.

Основні техніко-економічні показники підприємства - це система вимірників, абсолютних і відносних показників, яка характеризує господарсько-економічну діяльність підприємства. Комплексний характер системи техніко-економічних показників дозволяє адекватно оцінити діяльність окремого підприємства і зіставити його результати в динаміці.

Основні техніко-економічні показники підприємства включають в себе наступні:

- річний обсяг виробництва валової, товарної і реалізованої продукції (в натуральному і вартісному вираженні, у т., шт., грн.);

- середньооблікова чисельність працюючих за категоріями: робітники (основні і допоміжні), керівники та фахівці, службовці;

- продуктивність праці одного працюючого і одного робочого (у натуральному і вартісному виразі);

- річний фонд оплати праці за категоріями працюючих (в тис. грн.);

- середньорічна заробітна плата працюючих за категоріями (у тис. грн.);

- середня собівартість річного випуску продукції (в тис. грн.);

- собівартість 1 одиниці продукції (грн);

- річний прибуток від реалізації продукції (в тис. грн.);

- рентабельність продукції (%);

- рентабельність виробництва (%);

- середньорічна вартість основних засобів (у тис.грн.);

- коефіцієнт фондовіддачі (у грн / грн);

- коефіцієнт фондоозброєності (у тис. грн / чол.).

Основні техніко-економічні показники підприємства порівнюються за кілька років або періодів, що дозволяє зробити висновок про позитивні чи негативні зміни у діяльності підприємства. Основні техніко-економічні показники оформляються в табличному вигляді. Після таблиці випливає аналіз показників по рядках таблиці. Потім робиться загальний висновок про позитивний або негативний вектор розвитку підприємства за аналізований період.

Техніко-економічні показники діяльності підприємства використовуються для планування та аналізу виробничих можливостей підприємства, оцінки трудових і технічних можливостей, ефективності використання виробничих фондів і трудових ресурсів. Основні техніко-економічні показники є основою при розробці виробничо-фінансового плану підприємства. На основі техніко-економічних показників також можливе встановлення нормативів на майбутні періоди в рамках внутрішньофірмового планування на підприємстві.

Слід зазначити, що є специфічні основні техніко-економічні показники підприємства для окремих галузей економіки. Предметом техніко-економічного аналізу в будівництві є вивчення всього комплексу кількісних і якісних показників діяльності підрядної будівельної організації та організації-забудовника, а так само аналіз і виявлення ролі кожного з цих показників. У житловому будівництві, яке здійснюється в нашій країні за типовими проектами, основними техніко-економічними показниками є: кошторисна вартість будівництва житлового будинку - кошторисна вартість 1 м2 загальної корисної площі; вартість 1 м2 житлової площі і вартість однієї квартири.

Діюча система основних техніко-економічних показників підприємства для всіх галузей економіки поєднується з усталеною методикою їх обчислення та оцінки. Це дозволяє проводити порівняння різних підприємств однієї галузі по ефективності господарсько-економічної діяльності або сегмента ринку для оцінки й виявлення внутрішньовиробничих резервів. На основі такого порівняння можливе отримання додаткових конкурентних переваг.

 

Питання для самоконтролю до теми 6

1. Сутність бізнес-плану.

2. Можливості бізнес-плану.

3. Функції бізнес-плану.

4. Цілі розробки та функції бізнес-плану.

5. Структура бізнес-плану.

6. Етапи дослідження і оцінка факторів конкуренції.

7. Етапи ринкових досліджень.

8. Структура виробничого плану.

9. Важливість бізнес-плану в сучасних умовах.

10. Сутність техніко-економічних показниківЧитайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. Cистеми безпеки торговельних підприємств
 3. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. IV група- показники надійності підприємства
 6. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 7. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 8. SWOT-аналіз у туризмі
 9. SWOT-аналіз.
 10. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 11. V. Нюховий аналізатор
 12. V. Питання туристично-спортивної діяльності
Переглядів: 11243

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Стандарти бізнес-планування UNIDO | Основна

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.