Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємств будіндустрії

 

Термін "аналіз" кожен студент вищого навчального закладу, незалежно від спеціальності, чує практично на кожному занятті. Навіть учні середньої школи в старших класах використовують досить часто. Однак, слід зауважити, що це слово можна розуміти по-різному і приймати в багатьох сенсах і з різними відтінками.

Як і більшість основних наукових термінів, термін "аналіз" запозичений з грецької мови. Грецьке "analyzis" в перекладі означає "розділяю", "відділяю". Тобто, у вузькому сенсі "аналіз" означає розподіл чогось єдиного на складові частини. Саме в такому значенні цей термін використовується цілим рядом наук, починаючи з природних. Ще зі школи кожному відомо, що зрозуміти, пізнати явища природи або походження певних предметів неможливо без їх умовного або прямого поділу на складові. Вивчення окремих складових дає в підсумку комплексне уявлення про ціле. Адже саме поділ дає можливість "зазирнути" всередину предмета, явища або процесу.

Аналіз є не тільки засобом обгрунтування рішень, а й контролю їх виконання. Адже в ході визначення ефективності впровадження рішення спочатку контролюють дотримання всіх вихідних умов.

Особлива роль аналізу полягає у визначенні резервів підвищення ефективності виробництва. За його результатами розробляються шляхи більш економного використання ресурсів, попереджаються надлишкові витрати та інші недоліки в роботі підприємства. Це набуває надзвичайної актуальності в сьогоднішніх умовах, що відрізняються зростанням дефіциту сировини та її постійним подорожчанням.

Техніко-економічний аналіз - це вивчення взаємодії технічних і економічних процесів, що відбуваються в процесі виробництва, та з'ясування їх впливу на економічні результати діяльності підприємства.

Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства (ТЕАДП) - комплексне вивчення виробничо - господарської діяльності підприємства з метою об'єктивної оцінки її результатів і подальшого її розвитку та вдосконалення.

Предметом техніко-економічного аналізу є господарські процеси, що протікають на підприємстві, їх соціально-економічна ефективність, кінцеві виробничі та фінансові результати діяльності, що складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів і одержують відображення у звітності підприємства.

До його найважливіших завдань відносять:

- забезпечення науково-економічної обгрунтованості планів діяльності підприємства. В даний час сис ¬ тема внутрішньовиробничого планування багатьох підприємств порушена, відсутнє єдине поняття плану діяльності підприємства. Однак техніко-економічний аналіз є науковою базою складання бізнес - плану, плану фінансового оздоровлення, плану виробничо - господарської діяльності;

- об'єктивне і всебічне дослідження якості виконання планів підприємства;

- визначення економічної ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

- контроль на відповідність діяльності підприємства принципам самоокупності, самофінансування;

- виявлення та оцінка внутрішніх виробничих резервів підвищення ефективності діяльності підприємства;

- оцінка спроможності підприємства з метою діагностики і запобігання його банкрутства.

Споживачами інформації, яка є результатом аналізу, виступають, як правило, власники підприємства, його адміністрація та потенційні інвестори.

Техніко-економічний аналіз дозволяє розкрити залежність результатів виробничо-фінансової діяльності підприємства від експлуатаційних, технічних і організаційних чинників, визначити ступінь впливу кожного з них на виконання плану, виявити наявні резерви виробництва, розкрити недоліки в роботі.

Вихідними матеріалами для аналізу є дані оперативного, бухгалтерського і статистичного обліків, що розглядаються в залежності від конкретних умов експлуатації, рівня технічної оснащеності і сформованої організаційної структури підприємства. Об'єктами аналізу є результуючі техніко-економічні показники: виконання плану, ступінь використання обладнання, продуктивність праці, заробітна плата, собівартість, доходи, рентабельність, фінансовий стан підприємства.

Аналізу піддається як основна діяльність підприємства, так і допоміжна. Основними завданнями аналізу є: визначення ступеня виконання плану по виробничим, експлуатаційною і фінансовими показниками роботи підприємства в цілому і кожного виробничого підрозділу окремо; виявлення причин і факторів, що обумовлюють перевиконання або недовиконання встановлених планових завдань і планових показників роботи, виявлення резервів виробництва та отримання даних для розробки заходів щодо усунення причин невиконання планових завдань і ліквідації втрат у виробництві; визначення ефективності впровадження розроблених заходів.

Основні техніко-економічні показники підприємства - це система вимірників, абсолютних і відносних показників, яка характеризує господарсько-економічну діяльність підприємства. Комплексний характер системи техніко-економічних показників дозволяє адекватно оцінити діяльність окремого підприємства і зіставити його результати в динаміці.

Основні техніко-економічні показники підприємства включають в себе наступні:

- річний обсяг виробництва валової, товарної і реалізованої продукції (в натуральному і вартісному вираженні, у т., шт., грн.);

- середньооблікова чисельність працюючих за категоріями: робітники (основні і допоміжні), керівники та фахівці, службовці;

- продуктивність праці одного працюючого і одного робочого (у натуральному і вартісному виразі);

- річний фонд оплати праці за категоріями працюючих (в тис. грн.);

- середньорічна заробітна плата працюючих за категоріями (у тис. грн.);

- середня собівартість річного випуску продукції (в тис. грн.);

- собівартість 1 одиниці продукції (грн);

- річний прибуток від реалізації продукції (в тис. грн.);

- рентабельність продукції (%);

- рентабельність виробництва (%);

- середньорічна вартість основних засобів (у тис.грн.);

- коефіцієнт фондовіддачі (у грн / грн);

- коефіцієнт фондоозброєності (у тис. грн / чол.).

Основні техніко-економічні показники підприємства порівнюються за кілька років або періодів, що дозволяє зробити висновок про позитивні чи негативні зміни у діяльності підприємства. Основні техніко-економічні показники оформляються в табличному вигляді. Після таблиці випливає аналіз показників по рядках таблиці. Потім робиться загальний висновок про позитивний або негативний вектор розвитку підприємства за аналізований період.

Техніко-економічні показники діяльності підприємства використовуються для планування та аналізу виробничих можливостей підприємства, оцінки трудових і технічних можливостей, ефективності використання виробничих фондів і трудових ресурсів. Основні техніко-економічні показники є основою при розробці виробничо-фінансового плану підприємства. На основі техніко-економічних показників також можливе встановлення нормативів на майбутні періоди в рамках внутрішньофірмового планування на підприємстві.

Слід зазначити, що є специфічні основні техніко-економічні показники підприємства для окремих галузей економіки. Предметом техніко-економічного аналізу в будівництві є вивчення всього комплексу кількісних і якісних показників діяльності підрядної будівельної організації та організації-забудовника, а так само аналіз і виявлення ролі кожного з цих показників. У житловому будівництві, яке здійснюється в нашій країні за типовими проектами, основними техніко-економічними показниками є: кошторисна вартість будівництва житлового будинку - кошторисна вартість 1 м2 загальної корисної площі; вартість 1 м2 житлової площі і вартість однієї квартири.

Діюча система основних техніко-економічних показників підприємства для всіх галузей економіки поєднується з усталеною методикою їх обчислення та оцінки. Це дозволяє проводити порівняння різних підприємств однієї галузі по ефективності господарсько-економічної діяльності або сегмента ринку для оцінки й виявлення внутрішньовиробничих резервів. На основі такого порівняння можливе отримання додаткових конкурентних переваг.

 

Питання для самоконтролю до теми 6

1. Сутність бізнес-плану.

2. Можливості бізнес-плану.

3. Функції бізнес-плану.

4. Цілі розробки та функції бізнес-плану.

5. Структура бізнес-плану.

6. Етапи дослідження і оцінка факторів конкуренції.

7. Етапи ринкових досліджень.

8. Структура виробничого плану.

9. Важливість бізнес-плану в сучасних умовах.

10. Сутність техніко-економічних показниківЧитайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. Cистеми безпеки торговельних підприємств
 3. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. IV група- показники надійності підприємства
 6. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 7. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 8. SWOT-аналіз у туризмі
 9. SWOT-аналіз.
 10. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 11. V. Нюховий аналізатор
 12. V. Питання туристично-спортивної діяльності
Переглядів: 9945

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Стандарти бізнес-планування UNIDO | Основна

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.