Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема: Аналіз витрат підприємства

 

План

 

1. Значення, задачі та мета аналізу витрат підприємства.

2. Показники оцінки витрат підприємства та чинники, що впливають на їх розмір.

3. Методика аналізу витрат підприємства.

 

Література:

Л [2, 3], [6.c.190-197], [7.c.145-154],

Лд [1.c.90-98], [2.c.158-175].

1. Значення, задачі та мета аналізу витрат підприємства

Аналіз витрат підприємства є основою для їх прогнозування. Особливо важливого значення набуває ретельний економічний аналіз в умовах самостійного прогнозування витрат підприємства. В сучасних умовах господарювання підприємства прагнуть максимізувати свої доходи, які забезпечують їх розвиток і надати соціальні гарантії працівникам. Зниження та оптимізація витрат підприємства сприяє як зростанню прибутку, так і найбільш раціональній організації трудового процесу.

Аналіз витрат підприємства проводиться в декілька етапів, які передбачають проведення такої аналітичної роботи:

- аналіз зміни розміру і рівня витрат у цілому по підприємству (припускає загальну оцінку змін розміру і рівня отриманих витрат у порівнянні з попередніми аналітичними періодами. Така оцінка виробляється на основі розрахунку абсолютного відхилення загального обсягу, рівня витрат і темпів росту (зниження) окремих показників);

- аналіз зміни обсягу і рівня витрат щодо окремих статей (елементів), а також за структурою витрат (дозволяє виявити зміни в розмірі витрат щодо окремих елементів (статей), а також зміни в структурі витрат. Дослідження структури питомої ваги окремих елементів витрат у їх загальному обсязі дають можливість визначити більш вагомі та критичні статті витрат, зміни яких визначають тенденцію в розвитку витрат у цілому по підприємству);

- аналіз зміни обсягу і рівня умовно - змінних і умовно-постійних витрат підприємства (для проведення цього етапу аналізу проводиться угрупування витрат у залежності від еластичності до товарообігу. Отримана інформація дає можливість визначити зміни обсягу і рівня витрат змінних і постійних, що необхідно для управління не тільки витрат, але й обсягу товарообігу підприємства(визначення «межі беззбитковості»));

- аналіз зміни обсягу, рівня та складу витрат щодо інших кваліфікаційних ознак (у залежності від мети і глибини дослідження);

- кількісна оцінка факторів, що впливають на формування витрат у цілому по підприємству та щодо окремих елементів витрат. У ході проведення цього етапу аналітичної роботи на основі різних методичних прийомів аналізу проводитися оцінка впливу на обсяг і рівень витрат таких найважливіших чинників, як:

- обсяг товарообігу підприємства;

- рівень цін на товари, які реалізує підприємство;

- чисельність робітників;

- середня заробітна плата;

- швидкість оборотності товарів;

- асортиментна структура товарообігу;

- склад товарообігу щодо форм продажу товарів;

- продуктивність праці щодо окремих підрозділів;

- ефективність використання торговельної площі та ін.

Методичним інструментарієм дослідження впливу факторів 1-5 є метод ланцюгових підстановок, факторів 6-7 - метод відсоткових чисел, факторів 8-9 є метод угрупування. Кількісна оцінка впливу окремих факторів є необхідним етапом аналітичної роботи, оскільки дає можливість оцінити ступінь управління процесом формування витрат підприємства, його можливості щодо скорочення обсягу і рівня витрат за рахунок мобілізації внутрішніх резервів;

- оцінка ефективності управління процесом формування витрат підприємства (дає можливість визначити абсолютні і відносні зміни розміру показників ефективності управління витратами: витрато віддачі, прибутковості витрат).

Метою аналізу витрат підприємства є їх оцінка з позиції раціональності та виявлення можливих резервів відносного скорочення витрат (економії) у поточному і майбутньому періодах. Раціональним є таке використання витрат, що сприяє поліпшенню кінцевих фінансових результатів - безупинному росту товарообігу і збільшенню прибутку.

Задачі аналізу витрат підприємства полягають у тому, щоб:

- перевірити та оцінити виконання плану в поточному періоді;

- розрахувати суму відносної економії або перевитрат;

- вивчити причини, які викликали відхилення від плану;

- розкрити і виміряти вплив усіх факторів на рівень витрат підприємства;

- виявити резерви скорочення витрат і використовувати матеріали аналізу при прогнозуванні витрат на майбутній рік.

Правильна постановка задач дає можливість знайти оптимальні шляхи їх рішення. Як правило, аналіз показників господарської діяльності підприємства базується на економічних даних. Для аналізу витрат необхідно використовувати дані бухгалтерської та статистичної звітності. Від повноти та вірогідності таких даних багато в чому залежить якість рішення задач аналізу витрат.

 

7.2.2. Показники оцінки витрат підприємства та чинники, що впливають на їх розмір

Витрати підприємства, як економічний показник, можуть бути виміряні абсолютними і відносними величинами. Абсолютна величина характеризує суму витрат по кожному виду і в цілому по підприємству. Цей показник знаходить застосування при оцінці сукупних витрат підприємства та їх величини по окремим статтям і елементам витрат. Абсолютна величин витрат підприємства визначається:

або , де Т - товарообіг підприємства,

РВт - рівень витрат підприємства.

Для практичного вирішення задач, що стоять перед аналізом витрат підприємства, необхідно також визначити відносні показники :

- рівень витрат підприємства загального обсягу та за окремими статтями ( або елементами)

;

- розмір зміни рівня витрат;

- темп зміни рівня витрат ;

В умовах ринкової економіки успіх у конкурентній боротьбі та стійкий фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від можливості підприємства підтримувати рівень витрат не вище за середньогалузевий. Зниження рівня витрат підприємства є найважливішим джерелом збільшення прибутку підприємства, сприяє збільшенню розміру коштів, які направляються на розширення, технічне переоснащення підприємства і задоволення інтересів власника. Зниження рівня витрат забезпечує можливість знижувати ціну на товари, зменшує потребу в оборотних коштах, що сприяє збільшенню витрат на виробничий та соціальний розвиток підприємства.

Не менш важливим відносним показником являється сума відносної економії або перевитрат, яка визначається двома способами:

І спосіб ІІ спосіб

а) а)

б) ; б) ;

Будь-яке підприємство, що працює в нинішніх умовах повинне мати чітке уявлення про ефективність кожного виду витрат і їхнього впливу на величину витрат у цілому. Для більш об’єктивної оцінки результатів діяльності підприємства усі витрати, у залежності від ступеня еластичності поточних витрат до обсягу товарообігу, умовно поділяють на:

- умовно – змінні, тобто залежні від зміни обсягу товарообігу;

- умовно – постійні, які не залежать від зміни обсягу товарообігу.

Розподіл витрат за цією ознакою має велике значення для аналізу і планування витрат за окремими статтями.

До умовно - змінних витрат відносяться: транспортні витрати, витрати на підготовку товарів до продажу та їх пакування, витрати на рекламу, частина витрат на оплату праці, половина інших витрат та ін. Із зростанням товарообігу, за інших рівних умов, сума цих витрат збільшується пропорційно зростанню, а їх рівень залишається постійним або зменшується.

До умовно - постійних витрат, сума яких у конкретний момент не залежить безпосередньо від величини і структури товарообігу, а визначається іншими показниками (величиною ставок, тарифів та ін.) відносяться: витрати на оренду і утримання основних фондів, витрати на поточний ремонт, амортизація основних фондів, знос малоцінних та швидкозношуваних предметів, частина витрат на оплату праці, половина інших витрат. При зміні обсягу реалізованих товарів сума цих витрат відносно постійна, а їх рівень, із збільшенням товарообігу, знижується і, навпаки, зростає при його зменшенні.

Кожне підприємство має свої специфічні умови роботи і можливості скорочувати витрати. Витрати підприємства є якісним показником його діяльності, їх розмір і рівень формується під впливом чинників зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Для об’єктивної оцінки стану та динаміки поточних витрат необхідно детально і глибоко проаналізувати вплив цих чинників (схема 7.3).

До чинників зовнішнього середовища функціонування підприємства (загальноекономічні чинники) відносяться:

- стан ринків засобів виробництва. Вплив цього чинника на витрати підприємства пов’язано з:

а) формуванням його матеріально-технічної бази, що визначає прогресивність торгово-технологічних процесів та їх економічність;

б) оптимізацією структури ресурсного потенціалу підприємства, що в кінцевому результаті визначає тенденції у змінах експлуатаційних витрат, дає можливість мобілізувати резерви скорочення непродуктивних витрат;

в) формуванням рівня витрат на оплату послуг сторонніх організацій і матеріальних ресурсів, що забезпечують функціонування підприємства;

 
 

 


 

Схема 7.3. Чинники, що впливають на витрати підприємства

- кон’юнктура споживчого ринку, визначає: з одного боку, можливості розвитку товарообігу підприємства, а, відповідно, і формування середнього рівня витрат (наприклад, при сприятливій кон’юнктурі, росту обсягів реалізації рівень витрат, за інших рівних умов, має тенденцію до зниження, а при несприятливій – призводить до зменшення обсягів товарообігу і викликає ріст витрато ємкості його здійснення); з іншого боку, стан ринку, споживчих товарів, збалансованість зростання рівня конкуренції викликає необхідність збільшення витрат, пов’язаних із забезпеченням необхідного рівня обслуговування покупців;

- стан економіки країни в цілому. Цей чинник визначає загальні умови функціонування торгових підприємств, їх фінансовий стан, ефективність взаємодії (стадія циклу економічного розвитку, макроекономічна ситуація, інвестиційний клімат, рівень інфляційних очікувань і т.д.);

- механізм державного регулювання торгово-господарської діяльності: впливає через механізм ціноутворення, оподатковування (обов'язкові платежі та податки, що входять до складу витрат) , митне регулювання, соціальні гарантії та ін. Чинники цієї групи не залежать від діяльності підприємства, але повинні враховуватися з метою мінімізації їхнього негативного впливу на витрати.

До чинників внутрішньогосередовищафункціонування підприємства відносяться:

- обсяг товарообігу підприємства. Збільшення обсягу товарообігу підприємства викликає зростання загального розміру витрат і передбачає збільшення фінансових ресурсів, необхідних для їх фінансування. Водночас, збільшення обсягів товарообігу є найважливішим чинником зниження рівня витрат. За інших рівних умов, у результаті росту товарообігу забезпечується зниження рівня умовно-постійних витрат підприємства, що обумовлює і зниження загального рівня витрат. Однак позитивний вплив цього чинника простежується тільки стосовно обсягу товарообігу, що забезпечує досягнення максимального прибутку, тобто рівності між оптимальними доходами та оптимальними витратами;

- склад товарообігу підприємства. Розмір витрат залежить від типу покупців, які обслуговуються підприємствами: населення (роздрібний продаж); колективні споживачі (дрібний гурт.); закупівлі для подальшого продажу (оптовий продаж). Реалізація товарів великими партіями, за інших рівних умов, вимагає менших витрат на її здійснення, чим при індивідуальному обслуговуванні покупців;

- асортиментна структура товарообігу підприємства. Збільшення в складі товарообігу частки товарів з більш високим рівнем витрато ємкості реалізації обумовлює зростання загального рівня витрат;

- умови товаропостачання підприємства. Вплив цього чинника пов'язано з характером і місцем розташування постачальників підприємства, обсягами закупівлі товарів, раціональністю графіків завезення, засобами доставки товарів та ін.;

- стан і ефективність використання основних фондів. Розмір витрат підприємства залежить від стану і розвитку основних фондів підприємства:

- з одного боку, розвиток матеріально-технічної бази, зростання витрат, пов'язаних з амортизацією основних фондів, збільшенням витрат на їх утримання і експлуатацію, виплатою орендної плати;

- з іншого боку, покращення якісного стану основних фондів і зростання ефективності їх використання обумовлює скорочення витрат за рахунок зменшення втрат товарів у процесі транспортування, збереження і реалізації, скорочення витрат ручної праці, збільшення пропускної спроможності торговельної зали, зростання продуктивності праці та ін.;

- стан і ефективність використання трудових ресурсів. Розмір витрат підприємства визначається чисельністю і складом працівників, ефективністю застосування системи матеріального стимулювання праці, ступенем механізації трудомістких процесів та ін. Підвищення ефективності використання трудових ресурсів забезпечує зростання продуктивності праці, обсягу реалізованих товарів і, відповідно, викликає зниження рівня заробітної плати та здійснює вплив на зниження рівня низки інших витрат (відрахування на соціальні заходи, витрати на охорону праці, техніку безпеки та ін.);

- структура капіталу підприємства. Використання для формування активів підприємства позикового капіталу у вигляді банківських кредитів і позик, обумовлює утворення додаткових витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків за користування кредитом. Розмір відсотків за кредит залежить від обсягу і тривалості використання кредитних ресурсів, кон’юнктури кредитного ринку, ступеня фінансової стійкості підприємства;

- швидкість оборотності товарів. Час обороту товарів залежить від ефективності комерційної діяльності, умов постачання товарів, організації та інтенсивності продажу товарів. Ефективне управління цими процесами призводить до прискорення товарооборотності, що, в свою чергу, забезпечує відносне зниження товарних запасів, а отже, і витрат, пов’язаних з їх формуванням.

Знання чинників, що впливають на розмір і рівень витрат, дає можливість визначити резерви зниження витрат. До резервів економії витрат підприємства відносяться: а) удосконалення управління: організація детального обліку витрат підприємства за видами і місцем їх утворення, скорочення ланцюгів управління та ін.;

б) розвиток товарообігу: збільшення обсягу роздрібного товарообігу за рахунок удосконалення маркетингової діяльності, підвищення в складі товарообігу дрібнооптової та оптової реалізації, підвищення в складі товарообігу питомої ваги товарів з низьким рівнем витрато ємкості (не за рахунок виключення із продажу окремих товарів, а за рахунок розширення асортименту товарів);

в) ефективне використання основних фондів: підвищення питомої ваги активної частини основних фондів (для заміщення живої праці), підвищення коефіцієнту використання машин і механізмів по потужності, підвищення питомої ваги торговельної площі в загальній площі магазину;

г) ефективне використання оборотних коштів: обґрунтоване нормування потреби в товарах, матеріальних цінностях і т.д., прискорення оборотності матеріальних активів, удосконалення політики залучення позикових фінансових ресурсів;

д) підвищення продуктивності праці: обґрунтоване формування чисельності працівників окремих категорій та професій, підвищення кваліфікації працівників, побудова ефективної системи стимулювання праці на підприємстві, раціоналізація режиму роботи підприємства, механізація трудомістких процесів;

е) удосконалення торгово-технологічних процесів на підприємстві: скорочення ланцюговості товароруху і дальності перевезень, впровадження прогресивної технології транспортування товарів у тарі – устаткуванні, впровадження прогресивної технології (форм) продажу товарів.

 

 

7.2.3. Методика аналізу витрат підприємства

Витрати підприємства – один із найважливіших оціночних показників результатів господарської діяльності підприємств. Вони дозволяють визначити ефективність і якість роботи трудового колективу. Їх оптимізації приділяється велика увага тому, що дотримання режиму економії, зростання продуктивності праці, скорочення втрат непродуктивних витрат дозволяє підвищити рентабельність підприємства.

Аналіз витрат підприємства передбачає дослідження впливу процесів формування витрат на здійснення торговельної діяльності, визначення їхніх тенденцій та закономірностей, кількісної оцінки чинників, що обумовлюють обсяг та рівень витрат.

Приклад 1. Розрахувати суму та рівень витрат підприємства, визначити суму відносної економії або перевитрат у цілому по підприємству.

Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення (+; -)
План Факт
1. Товарообіг, тис. грн. 202,2 213,0 220,5 +7,5
2. Витрати підприємства а) сума, тис. грн. б) рівень, %   32,5 16,1   34,0 16,0   34,5 15,6   +0,5 -0,4

 

1) Визначимо суму витрат звітного року (план)

2) Визначимо фактичний рівень витрат звітного року

3) Визначимо розмір зміни показників у звітному році

4) Визначимо суму відносної економії

За результатами проведених розрахунків можна зробити висновок, що з урахуванням росту обсягу товарообігу на 7,5 тис. грн. абсолютна сума витрат підприємства зросла на 0,5 тис. грн. у звітному році та на 2,0 тис. грн. у порівнянні із минулим роком, але рівень витрат знизився на 0,4% у звітному році і на 0,5% у порівнянні із минулим роком. Така ситуація свідчить про те, що темп росту товарообігу перевищує темп росту абсолютної суми витрат. Таким чином сума відносної економії складає 0,88 тис. грн.

Рівень витрат підприємства є одним із найважливіших якісних показників результатів діяльності торговельного підприємства. Він слугує орієнтиром для встановлення розміру торговельної надбавки до ціни реалізованого товару. Рівень витрат підприємства значно коливається по районах і типах торгових підприємств, що обумовлено особливостями купівельної спроможності населення, розвитком виробництва товарів, транспортних комунікацій (шляхів сполучення), умовами товаропостачання торгової мережі, обсягом і структурою товарообігу. Розрізняється рівень витрат оборотності в залежності від груп і видів реалізованих товарів. У торгівлі продовольчими товарами він вище за витрати по транспортуванню, збереженню, втрат і витрат по тарі. Найбільш високий рівень витрат підприємства при продажі овочів, картоплі, алкогольних напоїв, молочних продуктів і хлібобулочних виробів. У групі непродовольчих товарів більш витрато ємкими є товари господарського і культурно-побутового призначення. Встановлено, що витрати на реалізацію продовольчих товарів приблизно в 1,5 – 2 рази більше витрат на реалізацію непродовольчих товарів на ту ж суму. Більшість непродовольчих товарів в торгову мережу поставляють великими партіями, за більш високими цінами, що обумовлює більш низькій рівень витрат по їх транспортуванню, збереженню і реалізації. Деякою мірою цим пояснюється розходження рівнів витрат торговельних підприємств у залежності від їх товарної спеціалізації та асортиментної структури товарообігу.

У процесі аналізу необхідно встановити конкретні причини росту або зниження суми та рівня витрат, вплив різних чинників на їх величину. З цією метою необхідно скласти аналітичну таблицю, у якій всі витрати розмежовуються на дві основні групи: залежні від зміни обсягу товарообігу (умовно-змінні) та не залежні від товарообігу (умовно-постійні). По першій групі (по умовно - змінним) необхідно визначити вплив зміни обсягу товарообігу (і інших факторів) на витрати підприємства, для чого визначається скоригована сума витрат

По другій групі витрат (умовно-постійним) визначають тільки різницю щодо суми та рівня витрат. Відхилення відноситься за рахунок інших факторів.

Якщо рівень витрат фактичний (або звітного року) вищий рівня витрат, що планували отримати (або попереднього року) – це означає, що на підприємстві допущені перевитрати; при зниженні рівня витрат – підприємство має економію.

Для більш об'єктивної оцінки роботи підприємства, необхідно визначити вплив зміни обсягу товарообігу на рівень витрат.

 

Приклад 2. Аналіз впливу зміни обсягу товарообігу на рівень витрат підприємства

Показники   План Витрати перераховані на фактичний товарообіг   Факт Відхилення
абсолютне відносне
Товарообіг, тис. грн.. 213,0 - 220,5 +7,5 -
Витрати підприємства (без с / в) всього: а) сума, тис. грн. б) рівень, %     34,0 16,0     34,8 15,8     34,5 15,6     +0,5 -     -0,3тис.грн. -0,4 %
у тому числі: умовно-змінні а) сума, тис. грн. б) рівень, % умовно-постійні а) сума, тис. грн. б) рівень, %     21,3 10,0   12,7 6,0     22,1 -   12,7 -     21,7 9,8   12,8 5,8 +0,4 - +0,1 - -0,4тис.грн. - 0,2% +0,1тис.грн. - 0,2 %

1) Визначимо планові рівні витрат підприємства:

- змінний

;

- постійний

2) Визначимо фактичну суму умовно - змінних витрат:


3) Визначимо фактичні рівні витрат (аналогічно першій дії).

4) Визначимо абсолютне відхилення (сума фактична - сума планова) і розмір зміни рівнів (рівень фактичний - рівень плановий). Результат заносимо в таблицю.

5) Визначимо скориговану суму умовно-змінних витрат тис. грн.

6) Визначимо загальну скориговану суму витрат підприємства

7) Визначимо скоригований рівень витрат підприємства

8) Визначимо суму відносної економії або перевитрат

За результатами проведених розрахунків можна зробити висновок, що з урахуванням росту товарообігу абсолютна сума умовно - змінних витрат зросла на 0,4 тис. грн., а рівень цих витрат знизився на 0,2% і склав 9,8%. Сума постійних витрат, за рахунок впливу інших факторів (наприклад: підвищення орендної плати, зростання тарифів за комунальні послуги і т.д.) теж збільшилася на 0,1 тис. грн., але рівень цих витрат, стосовно фактичного товарообігу знизився на 0,2% і склав 5,8%. Скоригувавши абсолютну суму умовно - змінних витрат з урахуванням фактичного товарообігу і визначивши різницю між фактичною та скоригованою сумою одержуємо відносну економію витрат у цілому по підприємству 0,3 тис. грн.

Таким чином, за рахунок росту обсягу товарообігу на 3,5%, що в сумі складає 7,5тис.грн. підприємство отримало зниження рівня витрат і сума відносної економії, по витратам залежним від зміни обсягу товарообігу, склала 0,4 тис. грн., але по витратам, які не залежать від зміни обсягу товарообігу, допущені перевитрати на 0,1 тис. грн.. У результаті економія в цілому по підприємству складає 0,3 тис. грн. (- 0,4 +0,1).

Розмежування витрат на змінні і постійні може бути обумовлене ступенем їх залежності не тільки від зміни товарообігу, але і, наприклад, від зміни цін на товари. У випадку зміни роздрібних цін витрати повинні аналізуватися тільки після перерахування товарообігу в порівнянні ціни.

Аналогічно проводиться аналіз щодо всіх елементів та статей витрат підприємства, особливо залежних від обсягу товарообігу. Витрати підприємства, що не залежать від обсягу товарообігу (постійні), аналізують шляхом зіставлення з абсолютною сумою плану без її коригування, однак рівень цих витрат знижується або зростає у залежності від ступеня виконання плану товарообігу.

Аналіз витрат підприємства проводиться разом з вивченням найважливіших економічних показників діяльності торгового підприємства. На завершальному етапі аналізу повинні бути надані висновки і рекомендації щодо подальшої оптимізації витрат. Важливе значення має дотримання підприємством принципу економічності, що дає можливість уникнути необґрунтованих витрат і раціональніше використовувати кошти підприємства. Дотримання принципу економічності досягається в двох випадках: добиватися певного результату при найменших витратах і, при заданому обсягу витрат, забезпечити найбільший результат. Якщо принцип економічності не дотримуватиметься, то не може бути досягнуто цільового прибутку і забезпечено рентабельну роботу.

Закінчується робота щодо аналізу витрат узагальненням результатів всіх проведених розрахунків і розробкою заходів, які сприяють дотриманню режиму економії, усуненню непродуктивних витрат і втрат, забезпеченню правильних пропорцій між різними кількісними і якісними показниками діяльності підприємства, забезпеченню конкурентоздатності торговельного підприємства.

 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. IV група- показники надійності підприємства
 4. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 5. SWOT-аналіз у туризмі
 6. SWOT-аналіз.
 7. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 8. V. Нюховий аналізатор
 9. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 10. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 11. АВС (XYZ)-аналіз
 12. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема: Аналіз фонду оплати праці | Тема: Структура ціни і формування її складових

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.