Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Питання ДЛЯ самоконтролю знань

План

ЛЕКЦІЯ № 11

ТЕМА «Аналіз витрат підприємства»

1. Значення, задачі і інформаційна основа аналізу витрат підприємства.

2. Методика аналізу витрат підприємства щодо загального обсягу та за окремими елементами.

 

Аналіз витрат підприємства є основою для їх прогнозування. Особливо важливого значення набуває ретельний економічний аналіз в умовах самостійного прогнозування витрат підприємства.

Економічний аналіз, будучи функцією управління, покликаний сприяти раціональності економічної обґрунтованості прийнятих рішень. В умовах ринку дане підприємство прагне максимізувати свої доходи, які забезпечують розвиток підприємства і надати соціальні гарантії працівникам. Зниження і оптимізація витрат підприємства сприяє як зростанню прибутку, так і найбільш раціональній організації трудового процесу. Проведення режиму економії і ресурсозбереження є найважливішим фактором інтенсифікації господарської діяльності.

Метою аналізу витрат підприємства є їх оцінка з позиції раціональності і виявлення можливих резервів відносного скорочення витрат (економії) у поточному і майбутньому періодах. Раціональним є таке використання витрат, що сприяє поліпшенню кінцевих фінансових результатів - безупинному росту товарообігу і збільшенню прибутку.

Задачі аналізу витрат підприємства полягають у тому, щоб:

- перевірити та оцінити виконання плану в поточному періоді;

- розрахувати суму відносної економії або перевитрат;

- вивчити причини, які викликали відхилення від плану;

- розкрити і виміряти вплив усіх факторів на рівень витрат підприємства;

- виявити резерви скорочення витрат і використовувати матеріали аналізу при прогнозуванні витрат на майбутній рік.

Правильна постановка задач дає можливість знайти оптимальні шляхи їх рішення. Як правило, аналіз показників господарської діяльності підприємства базується на економічних даних. Від повноти вірогідності таких даних багато в чому залежить якість рішення задач аналізу.

Інформаційною основою проведення аналізу витрат торгового підприємства є матеріали бухгалтерської звітності:

- форма №2 "Звіт про фінансові результати діяльності підприємства";

- форма №1 "Баланс";

матеріали статистичної звітності:

- форма №5 "Звіт про витрати підприємства";

- форма №3-торг "Звіт про надходження, реалізацію і залишки товарів";

- форма №4 "Звіт по працю";

- форма №1-кр "Звіт про товарообіг"

матеріали оперативного та управлінського обліку:

- первинні документи, пов'язані із здійсненням витрат;

- оборотні відомості щодо бухгалтерських розрахунків на яких ведеться аналітичний облік витрат і т.д.

Аналіз витрат підприємства проводиться в декілька етапів, які передбачають проведення такої аналітичної роботи:

I етап Аналіз зміни розміру і рівня витрат у цілому по підприємству (припускає загальну оцінку змін розміру і рівня отриманих витрат у порівнянні з попередніми аналітичними періодами. Така оцінка виробляється на основі розрахунку абсолютного відхилення загального обсягу, рівня витрат і темпів росту (зниження) окремих показників).

 

II етап – Аналіз зміни обсягу і рівня витрат щодо окремих статей (елементів), а також за структурою витрат (дозволяє виявити зміни в розмірі витрат щодо окремих елементів (статей), а також зміни в структурі витрат. Дослідження структури питомої ваги окремих елементів витрат у їх загальному обсязі дають можливість визначити більш вагомі і критичні статті витрат, зміни яких визначають тенденцію в розвитку витрат у цілому по підприємству).

 

III етапАналіз зміни обсягу і рівня умовно - перемінних і умовно-постійних витрат підприємства (для проведення цього етапу аналізу проводиться угрупування витрат у залежності від еластичності до товарообігу. Отримана інформація дає можливість визначити зміни обсягу і рівня витрат перемінних і постійних, що необхідно для управління не тільки витрат, але й обсягу товарообігу підприємства(визначення "крапки беззбитковості")).

 

IV етапАналіз зміни обсягу, рівня і складу витрат щодо інших кваліфікаційних ознак (у залежності від мети і глибини дослідження).

 

Vетап – Кількісна оцінка факторів, що впливають на формування витрат у цілому по підприємству та щодо окремих елементів витрат.

У ході проведення цього етапу аналітичної роботи на основі різних методичних прийомів аналізу проводитися оцінка впливу на обсяг і рівень витрат таких найважливіших факторів, як:

- обсяг товарообігу підприємства;

- рівень цін на товари, які реалізує підприємство;

- чисельність робітників;

- середня заробітна плата;

- швидкість оборотності товарів;

- асортиментна структура товарообігу;

- склад товарообігу щодо форм продажу товарів;

- продуктивність праці щодо окремих підрозділів;

- ефективність використання торгової площі і т.д.

Методичним інструментарієм дослідження впливу факторів 1-5 є метод ланцюгових підстановок, факторів 6-7 - метод відсоткових чисел, факторів 8-9 є метод угруповання.

Кількісна оцінка впливу окремих факторів є необхідним етапом аналітичної роботи, оскільки дає можливість оцінити ступінь управління процесом формування витрат підприємства, його можливості щодо скорочення обсягу і рівня витрат за рахунок мобілізації внутрішніх резервів

 

VI етапОцінка ефективності управління процесом формування витрат підприємства(дає можливість визначити абсолютні і відносні зміни розміру показників ефективності управління витратами: витратовіддачі, прибутковості, прибутковості витрат).

Для аналізу витрат необхідно використовувати дані бухгалтерської і статистичної звітності. Перед аналізом перевіряються вірогідність звітних даних і їх порівнянність.

Таблиця 1 Оцінка загального рівня витрат підприємства

  Показники   Звітний рік
План Факт Відхилення (+,-)
Товарообіг, тис. грн. 852,0 882,0 +30,0
Витрати підприємства пов’язані з операційною діяльн. а) сума, тис. грн. б) рівень, %.     162,0 19,0   164,0 18,6   +2,0 -0,4
у т.ч.: - витрати адміністративні, тис. грн.   59,6     61,7     +2,1  
- витрати на збут, тис. грн. 85,2 88,2 +3,0
інші опер. витрати, тис. грн. 17,2 14,1 -3,1

За результатами розрахунків можна зробити висновок, що з урахуванням росту фактичного товарообігу на 3,5% (%викфакт = або на 30,0тис.грн. у порівнянні з запланованим обсягом абсолютна сума фактичних витрат підприємства, пов'язаних з операційною діяльністю теж зросла на 2,0тис.грн. і склала 164,0 тис. грн. Але фактичний рівень витрат у цілому по підприємству знизився на 0,4% у порівнянні з плановим розміром і склав 18,6%. У зв'язку з цим необхідно визначити суму відносної економії або перевитрат щодо підприємства в цілому. Так як розмір зміни рівня складає 0,4% (,то сума відносної економії буде складати 3,5 тис.грн.

.

Аналіз витрат підприємства щодо окремих статей свідчить про те, що тільки по "Інших операційних витратах" відбулося зниження як по сумі на 3,1тис.грн, так і за рівнем на 0,4%, а по статтях "Адміністративні витрати" і "Витрати на збут" абсолютна сума збільшилася в результаті росту обсягу товарообігу, на 2,1тис.грн. і 3,0 тис. грн. відповідно. Рівень по цих статтях залишився в межах плану 7,% і 10,0% відповідно.

У процесі аналізу необхідно установити конкретні причини росту чи зниження витрат, а також вплив різних факторів на їх величину. Для визначення впливу обсягу товарообігу на витрати підприємства необхідно скласти аналітичну таблицю, у якій усі статті витрат розмежовуються на дві основні групи:

- залежні від обсягу товарообігу (перемінні);

- не залежні від обсягу товарообігу (постійні).

По першій групі роблять розрахунок впливу товарообігу, визначивши суму витрат скориговану, а по другій групі витрат визначається тільки різниця щодо суми та рівня.

 

Таблиця 2 Розрахунок впливу обсягу товарообігу на рівень витрат

підприємства

  Показники План Скориговані витрати Факт Відхилення (+,-)
абсолютне відносне
Товарообіг, тис. грн. 852,0 - 882,0 +30,0 +3,5
Витрати підприємства а) сума, тис. грн.   162,0   165,3   164,0   +2,0   -1,3
б) рівень, % 19,0 18,7 18,6 - -0,4
у т.ч.: перемінні а) сума, тис. грн.     93,7     97,0     95,0     +1,3     -2,0
б) рівень, % 11,0 - 10,8 - -0,2
постійні а) сума, тис. грн.   68,3   68,3   69,0   +0,7   +0,7
б) рівень, % 8,0 - 7,8 - -0,2

 

Якщо зміна обсягу товарообігу впливає тільки на перемінні витрати, то по цих витратах і розраховуємо скориговану суму:

 

 

Потім визначаємо загальну скориговану суму і скоригований рівень витрат підприємства:

 

Розрахунки показують, що з урахуванням росту товарообігу абсолютна сума перемінних витрат зросла на 1,3тис.грн., а рівень цих витрат знизився на 0,2% і його фактичний розмір склав 10,8%. Сума постійних витрат, у результаті збільшення тарифів на комунальні послуги, теж збільшилася на 0,7тис.грн., але рівень цих витрат стосовно фактичного товарообігу знизився на 0,2% і склав 7,8%.

Скоригувавши абсолютну суму перемінних витрат з урахуванням фактичного товарообігу і визначивши різницю між фактичною і скоригованою сумою одержуємо відносну економію витрат у цілому по підприємству в розмірі 1,3 тис. грн.

Таким чином, за рахунок росту обсягу товарообігу на 3,5%, що в сумі складає 30,0 тис. грн., підприємство домоглося зниження рівня витрат на 0,4% і сума відносної економії щодо статей залежних від зміни обсягу товарообігу склала 2,0 тис. грн., але по статтях не залежних від зміни обсягу товарообігу допущені перевитрати (вплив зовнішніх факторів - збільшення тарифів на комунальні послуги) на 0,7 тис. грн. У результаті економія в цілому по підприємству в звітному році складає 1,3 тис. грн. (-2,0+0,7).

Розмежування витрат на перемінні та постійні може бути обумовлено ступенем їх залежності не тільки від зміни обсягу товарообігу, але і, наприклад, від зміни цін на товари. У випадку зміни роздрібних цін витрати підприємства повинні аналізуватися тільки після перерахунку товарообігу в співставних цінах.

Прямий вплив на рівень витрат підприємства робить зміна структури товарообігу. Вплив зміни структури товарообігу на рівень витрат підприємства пояснюється тим, що для реалізації різних товарів необхідні різні витрати праці і коштів, тобто різна витратоємкість. Якщо в товарообігу торгового підприємства підвищується доля товарів з відносно низьким рівнем витрат, то знижується рівень по магазину в цілому, і навпаки. Щоб визначити напрямки і розмір впливу цього фактора, варто використовувати потоварні рівні витрат і розрахувати структурні зміни товарообігу.

 

Таблиця 3 Розрахунок впливу структури товарообігу на рівень витрат підприємства

Товарні групи Питома вага групи в загальному обсязі товарообігу Середній рівень витрат по групам, % Відсоткові числа
План Факт при плановій структурі при фактичній структурі
Тканини 22,0 22,0 18,5 407,0 407,0
Швейні товари 18,0 18,0 19,0 342,0 342,0
Трикотажні вироби 28,0 28,5 16,4 459,2 467,4
Галантерейні товари   12,0   11,0   20,4   244,8   224,4
Парфумерно-косметичні товари   20,0   18,5   22,5   450,0   417,2
Разом 100,0 100,0 - 1903,0 1858,0

 

За результатами розрахунків можна зробити висновок, що у фактичній структурі товарообігу відбулися зміни, а саме збільшилася питома вага в загальному обсязі товарообігу групи «Трикотажні вироби» на 0,5% (28,5 - 28,0), знизилася питома вага групи "Галантерейні товари" і "Парфумерно-косметичні товари" на 1%(11,0 - 12,0) і 1,5% (18,5 - 20,0) відповідно, але питома вага перших двох груп товарів залишився в межах запланованого розміру. Для оцінки впливу структури товарообігу необхідно визначити рівень витрат підприємства при плановій і фактичній структурах.

 

Зниження фактичного рівня витрат на 0,4% у порівнянні з плановим свідчить про те, що зміни структури товарообігу, а саме зниження питомої ваги груп "Галантерейні товари" і "Парфумерно-косметичні товари", що мають високий рівень витратоємкості і збільшення питомої ваги групи "Трикотажні товари", що має низький рівень витратоємкості, привели до зниження рівня витрат у цілому по підприємству на 0,4% (18,6 - 19,0) у результаті чого сума відносної економії склала 3,5тис.грн.

Вивчення тільки ступеня виконання плану витрат підприємства і визначення впливу різних факторів на витрати не дають можливості оцінити ефективність поточних витрат підприємства. Для більш об'єктивної оцінки виявлення резервів зниження необхідно проаналізувати вплив динаміки товарообігу на витрати підприємства.

Таблиця 4 Розрахунок впливу динаміки товарообігу на витрати підприємства

 

  Показники Фактично за минулий рік Факт. за минулий рік у перерахунку на факт. ціни звітного Вплив динаміки товарообігу на витрати підприємства
на суму тис. грн. на рівень, %
1.Товарообіг, тис. грн.   2.Витрати підприємства (без собівартості).   а) сума, тис. грн б) рівень, %   у тому числі: - перемінні   а) сума, тис. грн. б) рівень, %   - постійні   а) сума, тис. грн. б) рівень, % 840,0     156,0 18,6     84,0 10,0   72,0 8,6 882,0     160,2 18,2     88,2 10,0   72,0 8,2 -     +4,2 -     +4,2 -   - - -     - -0,4     - -   - -0,4

Для виміру цього впливу усі витрати попередньо поділяють на перемінні і постійні і роблять перерахунок фактичних витрат минулого року на фактичний роздрібний товарообіг звітного року. При цьому вважається, що сума умовно-перемінних витрат підвищується пропорційно збільшенню обсягу товарообігу в динаміці, а їх рівень залишається без зміни, сума умовно-постійних витрат залишається без зміни (у розмірі минулого року), а перерахований їх рівень визначається відношенням суми постійних витрат до фактичного товарообігу звітного року.

Таким чином, розрахунки, отримані в таблиці показують, що підвищення обсягу товарообігу підприємства в динаміці на 5% призвело до збільшення суми перемінних витрат(тобто витрат, що залежать від зміни обсягу товарообігу) на 4,2 тис. грн.

(88,2 - 80,4), а у зв'язку з тим, що абсолютна сума постійних витрат не збільшується з ростом товарообігу, то їх рівень знижується по відношенню до фактичного товарообігу, у результаті чого рівень витрат у цілому по підприємству в звітному році знизився на 0,4% у порівнянні з минулим роком. Також необхідно відзначити, що збільшення абсолютної суми витрат звітного року у порівнянні з минулим роком привело до зниження темпів зростання прибутку, і в кінцевому результаті зниженню рентабельності поточних витрат на 0,2%.

 

 

 

 

Тому керівництву даного підприємства необхідно вишукати резерви щодо підвищення ефективності використання коштів підприємства.

Витрати підприємства - один з найважливіших оціночних показників результатів господарської діяльності підприємства. Вони дозволяють визначити ефективність і якість роботи трудового колективу. Їх оптимізації необхідно приділяти велику увагу, тому що дотримання режиму економії, підвищення продуктивності праці, скорочення втрат невиробничих витрат дозволить підвищити рентабельність підприємства.

Для виявлення резервів зниження витрат підприємства необхідно визначити які фактори вплинули на збільшення або зниження витрат і, з огляду на ці фактори розробити заходи щодо оптимізації витрат підприємства.

Насамперед , даному підприємству необхідно:

- удосконалювати управління витратами підприємства за рахунок організації детального обліку витрат по видах витрат і місцю їх утворення;

- у результаті збільшення обсягу роздрібного товарообігу домагатися зниження рівня витрат підприємства за рахунок удосконалення маркетингової діяльності, підвищення в складі товарообігу дрібногуртової та гуртової реалізації товарів;

- за рахунок розширення асортименту товарів підвищувати в складі товарообігу питому вагу товарів з низьким рівнем витратоємкості.

Проведення такого глибокого аналізу дає можливість визначити найбільш істотні проблеми, які можуть заподіяти шкоду процесу оптимізації розміру витрат, і не надати можливості мобілізувати наявні резерви їх скорочення. Виявлення і скасування цих проблем призводить до підвищення ефективності управління витрат підприємства в цілому.

Література:Баканов М.И. Экономический анализ в торговле. с. 327-355.

Кравченко Л.И. Анализ хозяйствен. деятельн. в торговле. с. 157-195

Сименко И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятий торговли:с. 101-112.

 

1. Сформулюйте основні задачі аналізу витрат виробництва.

2. Яке значення має аналіз витрат підприємства?

3. Що є інформаційною основою проведення аналізу витрат підприємства?

4. Охарактеризуйте етапи проведення аналізу витрат підприємства.

5. Дайте характеристику кількісній оцінці факторів, що впливають на формування витрат підприємства.


Читайте також:

 1. II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
 2. III. Актуалізація набутих знань
 3. III. Контроль знань
 4. IV. Закріплення й узагальнення знань
 5. IV. Питання самоконтролю.
 6. IV. Повідомлення теми та мети уроку V. Сприймання і засвоєння нових знань, умінь та навичок.
 7. IІ. Актуалізація опорних знань учнів.
 8. V. Закріплення знань
 9. V. Засвоєння знань
 10. V. Питання для самоконтолю
 11. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 12. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Завдання для самостійної роботи | ЛЕКЦІЯ № 12

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.