Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Поняття і функції податків, система оподаткування в Україні

Податок – встановлена законом безумовна форма відчуження власності фізичних та юридичних осіб на користь суб’єктів публічної влади. При цьому податок є індивідуально безоплатним, стягується на умовах безповоротності законодавчо встановленими методами державного примусу в однобічному порядку та не носить характеру покарання.

Податки Обов’язкові платежі, що стягуються державою з доходів чи майна юридичних або фізичних осіб
Нецільові, безвідплатні, безповоротні, безумовні та обов’язкові платежі, що надходять від юридичних і фізичних осіб до бюджету відповідного рівня на підставі актів Верховної Ради або Ради місцевого самоврядування
Форма перерозподілу національного доходу (як економічна категорія)
Характерні риси податків 1. Обов’язковість платежу 2. Адресність до бюджету 3. Переважно перехід права власності при сплаті податку 4. Індивідуальна безоплатність 5. Регулярність стягнення
     

У вітчизняній теорії фінансового права поняття „податок" і „збір" не ототожнюються, а визначаються таким чином:

Податок- це форма примусового відчуження результатів діяльності суб'єктів, які реалізують свій податковий обов'язок у державну чи комунальну власність, що вноситься до бюджету відповідного рівня (або цільового фонду) на підставі закону (чи акта органу місцевого самоврядування) і є обов'язковим, нецільо­вим, безумовним, безвідплатним і беззворотним платежем.

Збір- це обов'язковий платіж юридичних і фізичних осіб за послуги, що надаються державою та органами місцевого самоврядування. Тобто збори відплатні за характером.

Будь-які податки та збори (обов'язкові платежі), що запро­ваджуються законами України, мають бути внесені до Закону „Про систему оподаткування".

Функції податкувідображають сутність податку та подат­кового механізму.

           
   
     
 
 
 

 

 


Система оподаткування- це сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів і державних цільових фондів, а також порядок їх установлення, сплати, зарахуван­ня до відповідних фондів у порядку встановленому законами України.

Сутність та зміст, структура та форма податкової системи, а також її роль визначається податковою політикою в державі, формування якої є виключним правом держави відповідно до задач соціально-економічного розвитку.

Система податків – це сукупність лише податків, які запроваджуються на території держави відповідно до закону.

Податкова система Сукупність податків, зборів, інших платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, платників податків та органів, які здійснюють контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати їх у встановленому законом порядку
Урегульована нормами права сукупність податків, що стягуються на території України, а також форми і методи її побудови
Сукупність податків, які діють на території держави, методи та принципи побудови податків

Принципи побудови системи оподаткування:

1. Стимулювання науково-технічного прогресу, техно­логічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаро­виробника на світовий ринок високотехнологічної продукції.

2. Стимулювання підприємницької виробничої діяльності й ін­вестиційної активності.

3. Обов'язковість.

4. Рівнозначність і про­порційність.

5. Рівність, недопущення будь-яких проявів подат­кової дискримінації.

6. Соціальна справедливість.

7. Стабільність.

8. Економічна обґрунтованість і доцільність.

9. Рівномірність спла­ти.

10. Компетенція.

11. Єдність.

12. Доступність.

Принципи оподаткування сформовані в двох концепціях:

1. Фізичні та юридичні особи повинні сплачувати податки пропорційно тим вигодам, які вони отримали від держави.

2. Залежність податку від розміру одержуваного доходу, тобто фізичні та юридичні особи, які мають вищі доходи, виплачують більші податки та навпаки.

Загальні принципи оподаткування:

1) стабільність, яка припускає незмінність основних податкових платежів, правил стягнення податку протягом тривалого часу, а також логічність змін податкового законодавства;

2) гнучкість, припускає оперативну зміну податкових платежів, засобів їх нарахування, системи пільг і санкцій залежно від зміни ситуацій;

3) рівновага, забезпечує орієнтацію держави на підтримку через податки структурної рівноваги;

4) рухомість відбиває чітку зміну податкових платежів у галузі формування бази оподаткування чи появи нових форм податків;

5) чітка антиінфляційна спрямованість податкових вилучень;

6) вигода як для платника при внесенні податкових платежів, так і для контролюючого суб'єкта при вилученні податку, а для держави — при використанні податкових механізмів;

7) рівність, яка забезпечує однаковий обов'язок платників при рівних оціночних умовах і розмірах прибутку;

8) стимулювання передбачає формування економічних і правових інтересів при здійсненні певної діяльності та одержанні більш високих доходів;

9) економічність, яка співвідносить видатки, пов'язані зі збиранням податку (витрати апарату, опрацювання документації тощо), і прибуток від збирання податкових надходжень.

 
 


прибутково-майнові або прямі: особисті та реальні

податки на споживання або непрямі

 
 


розкладні

окладні

 
 


розкладкові (репараційні)

кількістні (часткові, квотивні)

 

 
 


податки з фізичних осіб

податки з юридичних осіб

змішані

 

 
 


грошові податки

натуральні податки

 
 


на майно

на доходи

 

 
 


закріплені

регульовані відповідно

 

 
 


податки загального призначення

цільові податки (збори)

 

Слід виділяти такі групи податків та зборів: загальнодержавні податки, загальнодержавні збори (обов’язкові виплати), місцеві податки, місцеві збори (обов’язкові платежі), спеціальний режим оподаткування.

Загальнодержавні податки, збори (обов’язкові платежі) Місцеві податки і збори
1) ПДВ 2) акцизний збір 3) податок на при­буток підприємств, зокрема й дивіденди, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними чи комунальними підприємствами 4) податок на доходи фізич­них осіб 5) мито 6) державне мито 7) податок на нерухоме майно (нерухомість) 8) плата (податок) за землю 9) рентні платежі 10) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 11) податок на промисел 12) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 13) збір за спеціальне використання природних ресурсів 14) збір за забруднення навколишнього при­родного середовища 15) збір до Фонду для здійснення за­ходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 16) збір за проведення га­строльних заходів 17) збір на обов'язкове державне пенсій­не страхування 18) збір до Державного інноваційного фонду 19) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 20) фіксований сільськогосподарський податок 21) збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмеляр­ства 22) єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 23) збір за використання радіочастотного ресурсу України 24) збори до Фонду гаранту­вання вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний) 25) цільова надбавка до чинного тарифу на електроенергію та теплову енергію 26) гербовий збір 27) судовий збір 28) збір у вигляді цільової надбавки до затвердження тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності 1) збір за парковку автомобілів 2) ринковий збір 3) збір за видачу ордера на квартиру 4) збір з власників собак 5) курортний збір 6) збір за участь у бігах на іподромі 7) збір за виграш на бігах на іподромі 8) збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі 9) податок з реклами 10) збір за право використання місцевої символіки 11) збір за право проведення кіно- і телезйомок 12) збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей 13) комунальний податок 14) збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг  

Загальнодержавні податки та збори (обов’язкові) платежі встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території України.

Місцеві податки і збори встановлюються Декретом Кабінету Міністрів України. Орган місцевого самоврядування за кожним платежем розробляє та встановлює положення, якими визначається порядок сплати та перерахування до місцевого бюджету податків і зборів відповідно до переліку в межах встановлених граничних ставок. Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції мають право вводити пільгові ставки, повністю відміняти податки та збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників.

 


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 5. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 6. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 7. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 8. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 9. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 10. VI. Узагальнення та систематизація знань
 11. VII. Закріплення нового матеріалу і систематизація знань.
 12. А/. Поняття про судовий процес.
Переглядів: 518

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПРАВА В УКРАЇНІ | Відповідальність за порушення податкового законодавства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.