Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Система судів України загальної юрисдикції

 

 

Суди загальної юрисдикції здійснюють правосудця шляхом розгляду і вирішення цивільних, кримінальних, адміністративних та інших справ. Право-

суддяздійснюютьпрофесійнісуддіта,увизначенихзакономвипадках,народні


засідателі й присяжні. Судочинство здійснюється суддею одноособово, колегі-

єю суддів чи судом присяжних.

 

 

Система судів загальної юрисдикції поділяється на:

 

 

· місцеві суди;

 

 

· суди міст Києва та Севастополя;

 

 

· суди областей;

 

 

· апеляційні суди;

 

 

· суди Автономної Республіки Крим;

 

 

· Верховний Суд України.

 

Найвищим судовим органом в системі судів загальної юрисдикції є Вер- ховний Суд України.

Повноваження місцевого суду:

 

1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені про- цесуальним законом до його підсудності.

2. Місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а та- кож справи про адміністративні правопорушення.

3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з госпо- дарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.

4. Місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'я- зані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого са- моврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адмініс- тративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здій- снюють військові суди.

5. Підсудність окремих категорії справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначається процесуальним законом.

Апеляційні суди. У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні

 

та спеціалізовані апеляційні суди.

 

Найважливішою функцією апеляційних судів є перегляд судових рішень

таухвал за скаргами сторін та інших осіб, які брали участь у розгляді справи


судом першої інстанції, а також за поданням прокурора, який брав участь у роз- гляді справи.

 

Верховний Суд України. У відповідності ст. 125 Конституції України та

ст. 47 Закону України "Про судоустрій України", найвищим судовим органом у системі загальної юрисдикції є Верховний Суд України, який здійснює право- суддя, забезпечує однакове застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції.

Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду України. До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється указом Президен-

та України за поданням Голови Верховного Суду України, погодженим з Ра- дою суддів України. До складу судових палат, що здійснюють розгляд справ з питань юрисдикції спеціалізованих суддів, призначаються судді, які мають стаж суддівської діяльності у відповідному вищому суді не менше трьох років або відповідному апеляційному спеціалізованому суді не менше п'яти років.

Повноваження Верховного Суду України:

· розглядає у касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом;

· переглядає в порядку повторної касації усі інші справи, розглянуті су- дами загальної юрисдикції в касаційному порядку;

· у випадках, передбаченими законом, розглядає інші справи, пов'язані з виключними обставинами;

· дає судам роз'яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики; у разі необхідності визначає не чинними роз'яснення Пленуму вищого спеці- ального суду;

· дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинува- чується Президент України, ознак державної зради, або іншого злочи- ну; надає за зверненнями Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень

за станом здоров'я;

 

· звертається до Конституційного Суду України у випадках виникнення

усуддівзагальноїюрисдикціїприздійсненнінимиправосуддясумні-


вів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також що-

до офіційного тлумачення Конституції України та законів;

 

· веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову прак- тику, знайомиться в судах з практикою застосування законодавства;

· у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з міжна- родних договорів України; представляє суди загальної юрисдикції у зносинах з судами інших держав;

· здійснює інші повноваження, передбачені законом.

 


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 3. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 4. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 5. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 6. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 7. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 8. VI. Узагальнення та систематизація знань
 9. VII. Закріплення нового матеріалу і систематизація знань.
 10. А/. Верховна Рада України.
 11. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 12. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Решение

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.