Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Навчальні методи

Які специфічні методичні принципи реалізуються під час навчання ІМ в початкових класах? 10. Методи навчання іноземної мови з позицій вчителя та з позицій учня

Тепер ми з вами спробуємо знайти відповідь на запитання "Як навчати?", тобто які методи навчанняслід використовувати.

Поняття "метод" означає шлях до поставленої цілі. В широкому розумінні метод - це система навчання. У методиці відома ціла низка методів, прямий метод, комунікативний, аудіо-лінгвальний та інші. У вузькому значенні метод - це спосіб упорядкованої діяльності вчителя та учня на шлях до поставлених цілей навчання.

Навчання є активним процесом, в якому призначення вчителя полягає в тому, щоб навчити, призначення учня - навчитися. Учитель організовує навчальну діяльність учня, а учень її реалізує.

Навчальний процес з ІМ охоплює три основні етапи:

1) презентації іншомовного матеріалу;

2) тренування;

3) практика в застосуванні засвоєного матеріалу.

На кожному з названих етапів використовуються відповідні методи-способи

 

Методи вчителя методи учня

 


На етапі презентації - це демонстрація (показ) нового матеріалу та способів оперування ним (з опорою на малюнок, предмет, дію та ін). Учень в цей час знайомиться з новим матеріалом та способом оперування цим матеріалом.

Демонстрація нового матеріалу супроводжується поясненням учителя одночасно з організацією самостійного пошуку учнів, що стимулює їх розумову активність. Зі свого боку, учень осмислює нові мовні та мовленнєві явища.

На етапі тренування та практики вчитель організовує вправляння учнів у застосуванні засвоєного матеріалу в усному або письмовому спілкуванні. При цьому виконуються різноманітні вправи. В свою чергу учні здійснюють операції вправляння в різних видах МД.

Управління навчальною діяльністю реалізується завдяки здійсненню учителем контролю за успішністю учнів в оволодінні іншомовною МД на кожному етапі навчання, а з боку учнів - застосування ними самоконтролю та самокорекції.

Окрім методів, у навчальному процесі з іноземної мови використовуються різноманітні методичні прийоми. Прийоми навчання пов'язані з конкретними діями вчителя та учнів. Це — елементарні методичні вчинки (дії), що спрямовані на виконання конкретного завдання на певному етапі уроку. Методи та прийоми навчання є взаємопов'язаними поняттями. Образно кажучи, метод — це місткість, а прийом — це речовина, що наповнює цю місткість. Важливо уміти правильно застосовувати різні взаємозумовлені прийоми для підвищення ефективності навчання. Наприклад, з боку вчителя під час реалізації вищезга­даних методів навчання можуть бути використані різні прийоми семантизації нових лексичних одиниць; прийоми організації діяльності учнів в опрацюванні нового матеріалу, закріпленні набутих навичок та розвитку вмінь мовлення в ситуаціях спілкування шляхом залучення учнів до виконання різноманітних мовних (наприклад, розгадати кросворд, заповнити пропуски в реченнях/тексті, назвати предмети, зображені на малюнках, відновити речення/текст тощо) та мовленнєвих/комунікативних вправ (наприклад, описати послідовність подій, зображених на малюнках, відповісти на запитання до прочитаного або прослуханого тексту, написати невеличкий твір, здійснити іншомовне спілку­вання в межах рольової гри, висловити свою точку зору під час індивідуальної або групової бесіди, вилучити задану інформацію з прочитаного чи прослуханого тексту для заповнення таблиці, схеми та інші).

З боку учня це застосування таких прийомів як запис, креслення схеми, аналіз мовних і мовленнєвих явищ, порівняння, логічне розмірковування, побудова за аналогією, імітація, відтворення за зразком або схемою та ін.

 

· Якими методами користується вчитель при навчанні дітей молодшого віку іноземної мови?

· Який основний методичний прийом необхідно використовувати в початковій школі?
11. Основні та допоміжні засоби навчання

 

Ще одним важливим невід'ємним компонентом навчального процесу з ІМ є засоби навчання.Визначення засобів навчання - це відповідь на запитання "За допомогою чого навчати?" Засобами навчання можуть бути різноманітні матеріальні предмети, які допомагають учителю організувати ефективне навчання ІМ.

Засоби навчання поділяються на:

- основні та допоміжні;

- для вчителя і для учня;

- технічні та нетехнічні.

В ідеалі всі засоби навчання мають бути представлені в навчально-методичному комплексі (НМК), за яким проводиться навчання ІМ в певному класі.

Основні: підручник, книжка для вчителя, лінгафонний практикум, комп'ютерні програми, комплект слайдів, діафільмів, аудіо та відеокасет, таблиць та ін.

Допоміжні:серії малюнків, роздавальні навчальні картки, таблиці, схеми, журнали, фотографії.

Для вчителя:Державний стандарт з освітньої галузі "Іноземна мова", програма, книжка для вчителя, посібник для позакласної роботи, набори фоно- і відеофонограм, таблиць, малюнків, збірник вправ, магнітна дошка, набір слайдів, діафільмів.

Для учня: підручник, книжка для читання, довідники, словники, роздавальний навчальний матеріал і т.д.

Для початкового етапу особливо важлива узгоджена раціональна дія на різні аналізатори (слуховий, зоровий) окремо і в комплексі. По використанню аналізаторів в процесі навчання ЇМ розділяють слухові, зорові та зоро-слухові.

На початковому етапі краще використовувати зорову наочність.

 

Державний стандарт початкової загальної освіти прийнятий Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року №462, розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.

Державний стандарт складається з: Базового навчального плану початкової загальної освіти; загальної характеристики інваріантної та варіативної складових змісту початкової загальної освіти; державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

У результативній складовій кожної освітньої галузі Державного стандарту визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей.

Протягом навчання у початковій школі учні повинні оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.

На основі цього Державного стандарту Міністерство освіти і науки, молоді та спорту розробляє типові навчальні плани, навчальні програми, відповідно до яких здійснюється підготовка підручників.

 

У загальноосвітніх навчальних закладах можe використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”. Із зазначеним переліком можна буде ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua Для учнів 1 –го класу загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов підготовлені нові підручники та навчально-методичні комплекти. Навчальний зміст підручників укладено відповідно до програми і представлено розділами, що відповідають тематиці ситуативного спілкування.

Структура кожного підручника є чіткою і послідовною, вона відображає специфіку предмету іноземна мова, яка полягає у тому, що провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є не основи наук, а способи діяльності — навчання різних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письма.

Навчально-методичний апарат підручників враховує психофізіологічні особливості дітей кожного вікового періоду. Тому підручник з іноземної мови для 1 класу дещо відрізняється від підручників для наступних класів, оскільки шестирічна дитина ще не має досвіду навчання. Зміст підручника з іноземної мови для першокласника спирається на досвід, набутий маленьким учнем у дошкільний період. Зокрема, йдеться про елементарні знання дитини про себе та оточуючий світ, уміння розглядати й обговорювати зображене на малюнках, використовувати наочність і предмети в своїх коротких зауваженнях-повідомленнях; навички розмальовувати, вирізати, клеїти, ліпити, співати, танцювати, розповідати вірші, виконувати фізичні рухи за командою, спілкуватися з іншими дітьми і дорослими, виказувати різні емоції, розмовляти, змінюючи інтонацію, жестикулювати, розігрувати короткі сценки і, звичайно ж, грати в ігри.


Читайте також:

 1. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 2. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 3. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 4. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 5. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 6. Адміністративні методи управління
 7. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 8. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 9. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 10. Аерометоди
 11. Активні групові методи
 12. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
Переглядів: 1335

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Спеціальні методичні принципи навчання іноземної мови в початкових класах | Ключові поняття

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.