Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Предмет, функції та завдання педагогіки вищої школи

Література

ЛЕКЦІЯ

Предмет: Психологія і педагогіка вищої школи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Кафедра психології діяльності в особливих умовах та педагогіки

Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля

ВИСНОВКИ

1. Терміном "юстиція" (з лат. іизіісіа — справедливість) у широкому розумінні охоплюється діяльність органів державної влади, зокрема влади виконавчої, по забезпеченню належного в суспільстві право­порядку, розслідуванню злочинів та розшуку осіб, які їх скоїли, об'єктивного розгляду кримінальних і цивільних справ у судах і виконання вироків і рішень суду.

2. Управління у сфері юстиції — це діяльність, спрямована на виконання завдань зміцнення законності, організації захисту прав і законних інтересів громадян та їх об'єднань, підприємств, установ, організацій і держави.

3. До об'єктів юстиції належать судові установи, нотаріальні контори, органи реєстрації актів цивільного стану, судово-експертні уста­нови та адвокатура. Всі вони мають різне правове становище, відрізняються за своїм призначенням і характером компетенції.

4. Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади, який організовує здійснення державної правової політики, керує дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за її стан та розвиток.

5. Міністерство юстиції України та його органи на місцях здійсню­ють керівництво виконанням судових рішень, реєстрацією актів громадянського стану, державними нотаріальними конторами та сприяють реалізації завдань адвокатурою.

6. Акти цивільного стану — це засвідчені державою факти народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встанов­лення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові. Вони є юридичними фактами, з якими закон пов'язує виник­нення, зміну або припинення відповідних прав і обов'язків. Акти цивільного стану підлягають обов'язковій реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану.

7. Нотаріат в Україні — це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності.

8. Адвокатура є добровільним професійним громадським об'єд­нанням, покликаним сприяти захисту прав, свобод та пред­ставляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.

 

 

Начальник кафедри

к. психол. н., доцент

майор с.ц.з.

 

___________ А.Г. Снісаренко

 

«___» ___________ 2013 р.

Тема №1. Методологічні основи педагогіки вищої школи.

Час: 5 год., з них 2 год. лекцій, 1 год. семінарських занять, 2 год. самостійної роботи.

Тема лекції: № 1.1. Методологічні основи педагогіки вищої школи.

Навчальна мета:ознайомити з предметом, функціями та завданнями педагогіки вищої школи, розкрити основні категорії педагогіки вищої школи, підходи до класифікації методів дослідження у педагогіці, принципи педагогічного дослідження, основні шляхи реформування вищої освіти, сутність педагогічної інноватики, основні напрями реформування вищої освіти в Україні, сприяти формуванню знань по даній темі.

 

Виховна мета: сприяти розвитку творчого мислення, уяви, виховувати осмислене відношення до процесу навчання, розвивати пізнавальну активність, формувати інтерес до даної дисципліни, вміння і навички самоосвіти.

 

Матеріально-методичне забезпечення: тексти лекцій, керівні документи, методична література, навчальні посібники.

 

 

Лекцію розробив:

доцент кафедри ПД в ОУ та П,

капітан служби цивільного захисту М. Фомич

 

Лекція обговорена та схвалена на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 29 серпня 2013 р.

 

Послідовність проведення заняття:

І. Вступна частина 3 хв.

1. Прийняття рапорту від чергового.

2. Перевірка відміток в журналі про наявність студентів на лекції.

 

ІІ. Ознайомлення з темою та метою лекції – 2 хв.

 

ІІІ. Викладання навчального матеріалу – 70 хв.

Питання:

1. Предмет, функції та завдання педагогіки вищої школи.

2. Зв’язок педагогіки вищої школи з іншими науками.

3. Характеристика основних категорій педагогіки вищої школи.

4. Вища школа як педагогічна система.

5. Різні підходи до класифікації методів дослідження у педагогіці.

6. Принципи педагогічного дослідження.

7. Завдання та напрями реформування системи вищої освіти України.

8. Основні шляхи реформування вищої освіти.

9. Сутність педагогічної інноватики.

10. Шляхи оновлення системи вищої освіти в Україні.

11. Основні напрямки реформування вищої освіти в Україні.

 

ІV. Відповіді на запитання – 3 хв.

V. Заключна частина (підведення підсумків заняття та видача завдання на самопідготовку) – 2 хв.

 

 

 

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : [підруч.] / С.С. Вітвицька. – К., 2006. – 316 с.

2. Педагогіка вищої школи : [навч. посіб.] / [З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.] за ред. З.Н. Курлянд. – К. : Знання, 2005. – 399 с.

3. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : [навч.посіб.] / М.М. Фіцула. – [2-ге вид., доп.]. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с.

 

 

Сучасна педагогіка – це комплекс теоретичних і прикладних наук про навчання, виховання і освіту як соціально організовані і цілеспрямовані процеси, а також про шляхи удосконалення цих процесів.

Педагогіка вищої школи є однією з галузей педагогіки, науки про виховання, навчання і освіту молоді і дорослих. Об’єктом дослідження педагогіки вищої школи є педагогічна система вищої освіти. Поняття “педагогічна система” введене в педагогіку Н.В. Кузьміною. У сучасному суспільстві виховання здійснюється, головним чином, через спеціальні педагогічні системи. Вони є стрижневим і дуже складним об’єктом дослідження науки педагогіки. Системоюприйнято називати функціональну структуру, діяльність якої підпорядкована певній меті. Фахівці, які включені до спільного виду діяльності, теж утворюють систему, в якій ця діяльність здійснюється. Отже, навчальні заклади і включені в спеціальну навчально-виховну діяльність спеціалісти утворюють педагогічну систему. Вся сукупність навчально-виховних і культурно-освітніх навчальних закладів складає систему освіти, котра вміщує великі педагогічні системи: систему вищої освіти, систему середньої спеціальної освіти, систему загальної середньої освіти та ін.. Ці великі педагогічні системи окреслені Законом України “Про освіту” (стаття 43). Структура педагогічної системи вищої освіти (ВПС) включає низку середніх педагогічних систем (це окремі вузи) і малих педагогічних систем (МПС) – окремі факультети, курси, групи.

Отже, об’єктом дослідження педагогіки є система освіти і педагогічні процеси у ВПС. Об’єктомпедагогіки вищої школи є система вищої освіти (ВПС) і педагогічні процеси в ній. Педагогічні системи різняться між собою за педагогічною метою, змістом навчання, контингентом вихованців, кваліфікацією педагогів, формами, способами керівництва процесами діяльності вихованців, результатами. Проте всі системи реалізують єдину мету, яка визначена державою, суспільством.

Педагогіка вищої школи, як і кожна наука, має свій предмет дослідження. В науковій літературі даються різні визначення предмету педагогіки вищої школи.

Н.В. Кузьміна так окреслює предмет педагогіки вищої школи: Предметом вузівської педагогіки є визначення закономірностей управління такою педагогічною системою, мета якої - підготовка спеціалістів, здатних, виходячи з громадянських позицій, вирішувати виробничі чи наукові завдання і відповідати за їх вирішення”.

На наш погляд, предметом педагогіки вищої школиє: навчально-виховний процес та процес професійної підготовки спеціалістів, культурної еліти сучасного суспільства; вивчення закономірних зв’язків, які існують між розвитком, вихованням та навчанням студентів у ВНЗ; розробка на цій основі методологічних, теоретичних та методичних проблем становлення сучасного інтелектуального висококваліфікованого фахівця у будь-якій галузі матеріального чи духовного виробництва.

Отже, педагогіка вищої школи – це наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як спеціалістів відповідно до вимог держави. Предмет науки завжди конкретизується в її меті і завданнях.

Метою цієї науки є дослідження закономірностей розвитку, виховання і навчання студентів і розробка на цій основі шляхів удосконалення процесу підготовки кваліфікованого спеціаліста.

Завдання педагогіки вищої школи:

- аналіз соціально-історичних характеристик системи вищої освіти;

- аналіз змісту, форм і методів навчання, розвитку і виховання студентів у вищому навчальному закладі;

- аналіз методів контролю і оцінки успішності студентів на основі системного підходу;

- розробка нових технологій навчання і виховання у вищому навчальному закладі;

- розкриття педагогічних закономірностей формування студентів

як майбутніх фахівців.

До завдань педагогіки вищої школи також входить: вивчення діалектичних взаємозв’язків об’єктивних і суб’єктивних, соціальних і природних факторів виховання і розвитку студентства, його потенційних і реальних можливостей; співвідношення цілей і засобів виховання і навчання; розробка теорії та методики виховання і навчання, які педагог-викладач має враховувати в своїй практичній діяльності, а також критеріїв її ефективності на основі закономірностей цих процесів.

Педагогіка вищої школи виконує такі функції:

- аналітичну (теоретичне вивчення, опис, аналіз педагогічних явищ і процесів, причинно-наслідкових зв'язків; аналіз, узагальнення та інтерпретація і оцінка педагогічного досвіду);

- прогностичну (забезпечення наукового обґрунтування цілей, планування педагогічного процесу, ефективного керівництва освітньою політикою);

- проективно-конструктивну (розробка нових технологій та вті­лення результатів досліджень).

Педагогіка вищої школи є наукою і мистецтвом. Як наука педагогіка вищої школи має свій об’єкт, предмет, методи дослідження та перспективи розвитку. Вона розкриває: сутність виховання студентів як педагогічного процесу; його закони і закономірності; умови, за яких ці закони повніше проявляються; умови і способи прогнозування педагогічного процесу; структуру і механізм взаємодії елементів педагогічної системи.

Як мистецтво педагогіка вищої школи вимагає творчого натхнення і захопленості цією наукою від кожного викладача і творчого застосування теорії у практиці.

Педагогіка вищої школи є теоретичною і прикладною наукою. Як теоретична наука вона відображає причинно-наслідкові відношення і зв’язки у вихованні, навчанні і науковій підготовці майбутніх спеціалістів. Така теорія являє собою систему ідей, що слугують обґрунтуванням і керівництвом до дії, а також показує раціональні шляхи, спрямовує роботу вищої школи у бік бажаної мети, виявляє таку систему дій, яка найкращим чином задовольняла і відповідала б поставленим цілям.

Як практична наука педагогіка вищої школи вказує на застосування теоретичних положень, шляхів реалізації законів і закономірностей, принципів у практичній діяльності педагогічних працівників.

 


Читайте також:

 1. V. Завдання.
 2. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 3. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 4. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 5. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 6. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 7. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 8. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 9. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 10. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 11. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 12. Асимптоти графіка функції
Переглядів: 3503

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Державна виконавча служба | Характеристика основних категорій педагогіки вищої школи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.