Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Б. Англо-український глосарій типових конструкцій з військового перекладу 2 страница


 

Глосарій налічує 1000 клішованих фраз та типових конструкцій з курсу “Основи військового перекладу”.

Дієслова для активного засвоєння виділені жирним шрифтом, всі інші – звичайним шрифтом.

Пояснення і коментарі подаються в дужках курсивом ( ). Також в дужках (але без курсиву) подаються можливі форми українських одиниць, наприклад: varyзмінювати(ся).

Обов’язкові артиклі наводяться курсивом в кінці словосполучення після коми, наприклад: veto right, the (слід читати: the veto right).

Синонімічні відповідники розділяються косою рискою.

Між словосполученнями, що мають змістові або стильові відмінності, ставиться крапка з комою.

 

 

A  
abandon sth залишати
abandon the prepared defense залишати завчасно підготовлену оборону
ability to do sth здатність робити щось
ability to function as a part of a team здатність працювати в групі
absorb sth поглинати; уповільнювати
absorb the momentum of the attack уповільнювати темп наступу
accompany/escort aircraft carriers супроводжувати/охороняти авіаносці
accompany/escort sb/sth супроводжувати; охороняти
accomplish assigned missions виконувати поставлені завдання
accomplish map requisitions задовольняти потребу у картах
accomplish sth виконувати
according to international law згідно з нормами міжнародного права
according to sth згідно з чимсь
accumulate points for academic, professional and intramural excellence накопичувати бали за академічну, професійну та позакласну успішність
accumulate sth накопичувати; акумулювати
achieve a high fire concentration on strategic points досягати найбільшого зосередження вогню на стратегічно важливих пунктах
achieve a training effect досягати мети тренування
achieve desired results досягати бажаних результатів
achieve national objectives досягати національних завдань
achieve sth досягати чогось
achieve strategic and political objectives досягати стратегічних і політичних завдань
acquire and analyze information здобувати та аналізувати інформацію
acquire confidence and self-reliance набувати впевненості в своїх силах
acquire sth набувати; здобувати
add depth to the division's battlefield збільшувати глибину бойових дій дивізії
add sth to sth збільшувати щось
address a wide range of possible contingencies відповідати на широке коло можливих кризових ситуацій
address sb звертатися до когось
address sth відповідати на щось
address threats to peace and security відповідати на загрози миру і безпеки
adopt sth брати на озброєння
advise and assist the president радити та допомагати президентові
advise sb on sth радити комусь з чогось
advise the president on domestic, foreign and military policies радити президенту з питань внутріш­ньої, зовнішньої та військової політики
affect radio communications впливати на якість радіозв’язку
affect sth негативно впливатина щось
affect the movement and positioning of military units негативно впливати на пересування та розміщення військових підрозділів
aid sb in sth допомагати; сприяти комусь у чомусь
aid the commander in disciplinary training сприяти вихованню дисциплінованості
air attacks on enemy targets повітряні напади на об’єкти противника
align elements вирівнювати підрозділи
allot time виділяти час
answer inquiries without obligation відповідати на запити без зобов’язань
answer sth відповідати на щось
anticipate future engineer support requirements передбачати потреби інженерного забезпечення
anticipate sth передбачати
arm озброювати
armed services' needs for experts потреби видів ЗС у фахівцях
Army history, customs and courtesies історія, правила та традиції СВ
arrange sth розташовувати; розміщувати
arrange troops and vehicles розташовувати війська та транспортні засоби
as a sane option з розумних міркувань
as the left foot strikes the marching surface коли стопа лівої ноги торкається землі
assailable уразливий; досяжний
assign both nuclear and conventional missions ставити завдання по нанесенню ударів як ядерною так і звичайною зброєю
assign sb a mission ставити завдання комусь
assigned to duty stations призначений до місця служби
assist sb допомагати
assist the commander in decision making допомагати командиру прийняти рішення
assist the president in pursuing national security policy допомагати президенту проводити політику національної безпеки
assume command приймати командування
assume global proportions набувати всесвітніх масштабів
assume responsibility брати на себе відповідальність
assume sth набувати; приймати; брати на себе
assume the position of attention прийняти стройову стійку
at a uniformly high pitch and loudness зі стабільною висотою та гучністю голосу
at little or no cost недорого або безкоштовно
at national level and internationally на національному та міжнародному рівнях
at sea у відкритому морі
at the invitation of the president на запрошення президента
at the outbreak of hostilities з початком воєнних дій
at the outbreak of sth з початком/на початку чогось
at the outbreak of the Revolutionary War на початку війни за незалежність США
attack an enemy by using gunfire, missiles and torpedoes уражати противника гарматним вогнем, ракетами і торпедами
attack enemy coasts завдавати удару по берегових об’єктах противника
attack sb by sth уражати когось; завдавати удару комусь; наступати на когось
attack targets on reverse slope завдавати ударів по об'єктах по задньому схилі
attain a top speed досягати найбільшої швидкості
attain national objectives in peace and war виконувати національні завдання у мирний та воєнний час
attain sth досягати чогось
attend NSC meetings брати участь у засіданнях РНБ
attend sth брати участь у чомусь; відвідувати щось
attend various courses відвідувати різні курси
attract attention привертати увагу
attract sth притягувати; привертати
augment sth збільшувати(ся); додавати(ся); нарощувати(ся); посилювати(ся)
augmented by поповнений; підсилений
authorize sth уповноважувати; доручати; дозволяти; санкціонувати
authorized by law дозволений на законних підставах
avoid a relapse into conflict уникати повторного втягування в конфлікт
avoid displacement of the carriage уникати переміщення лафету
avoid extreme pitch уникати надзвичайно високого тону мовлення
avoid sth уникати чогось
B  
back up combatant ships підтримувати бойові кораблі
back up sb розм. підтримувати; підсилювати когось
background of a future cadet походження майбутнього курсанта
ban nuclear weapons production and testing забороняти використання та випробу­ван­ня ядерної зброї
ban sth забороняти щось
basic visual means of information основний візуальний спосіб передавання інформації
be a direct representative of the president бути безпосереднім представником президента
be a hazard бути небезпечним
be accompanied by a considerable increase of temperature супроводжуватись значним підвищенням температури
be accompanied by sb/sth супроводжуватися кимсь/ чимсь
be admitted to sth бути прийнятим до чогось
be admitted to the alliance бути прийнятим до альянсу
be aerodynamically streamlined мати аеродинамічну форму
be alerted to an incoming missile by orbiting satellites with infrared sensors приводитись в бойову готовність орбітальними супутниками, обладнаними інфрачервоними датчиками, при входженні ракети в зону ППО
be alerted to sth приводитись у бойову готовність щодо чогось
be aligned with sth бути сумісним з чимсь
be appointed by sb to sth призначатися кимсь на щось
be appointed by the presidentto a 4- year term призначатися президентомна чотирьохрічний термін
be armed with nuclear weapons бути оснащеним ядерною зброєю
be armed with sth бути озброєним/оснащеним чимсь
be assailable бути уразливим
be assigned a mission отримувати завдання
be assigned to sth призначатися до/на
be attached to many universities and colleges входити до складу багатьох університетів та коледжів
be augmented by sth поповнюватися; підсилюватися
be authorizedby law дозволятися законом
be awarded sth нагороджуватися
be awarded the degree of Bachelor of Science одержувати ступінь бакалавра природничих наук
be based on sth базуватися на чомусь
be capable of sth бути здатним на щось
be challenged отримувати складне завдання; опинятися перед проблемою
be classified as sth класифікуватися
be commissioned отримувати офіцерське звання
be commissioned 2nd Lts in the Regular Army отримувати офіцерське звання "другий лейтенант" регулярних СВ
be comprised of sth складатися з чогось
be conducted fairly and equitably проводитися справедливо та неупереджено
be conferred by the president присвоюватися президентом
be considered as sth розглядатися у якості чогось; вважатися чимсь
be considered primarily as a map supplement or map substitute розглядатись у якості доповнення до карти або її замінника
be contrary to law суперечити закону
be defined as sth визначатися
be dependent on sb/sth залежати
be deployed during a crisis розгортатися під час кризи
be derived from national security interests виходити із інтересів національної безпеки
be differentiated in rank розрізнятися за військовим званням
be emitted in the form of light and heat випромінюватися у вигляді світла і тепла
be equipped with sth бути оснащеним/обладнаним
be essential to sth бути необхідним
be faced with sth опинятись перед чимсь; зустрічатись з чимсь
be familiarized with sth знайомитись з чимсь; вивчати щось
be funded фінансуватися
be geared toward specific goals спрямовуватись на досягнення спеціальних цілей
be geared toward sth спрямовуватись на щось
be given the opportunity to say grace мати можливість помолитись
be governed by procedures визначатися процедурами
be guided by an operator/a radar наводитися оператором/РЛС
be guided by sb/sth наводитися кимсь/чимсь
be guided to sth наводитися на щось
be guided to the vicinity of the target by the satellites наводитися в район цілі супутниками
be headed by sb очолюватися кимсь
be identical to sth бути однаковим/ідентичним для когось
be in charge of sth відповідати за щось
be in defilade ховатися з використанням природних особливостей місцевості
be in good shape бути в гарному стані
be in line with sth узгоджуватисьз чимсь
be in proper order бути в повному порядку
be in service with перебувати на озброєнні
be influenced by many variables зазнавати впливу різних чинників
be influenced by sb/sth зазнавати впливу когось/чогось
be inspected to ensure proper hygiene перевірятися щодо дотримання правил гігієни
be linked with sth бути пов’язаним з чимсь
be made up of sb/sth складатися з когось/чогось
be made up of the graduates складатися з випускників
be monitored перебувати під контролем
be on hand бути в наявності; розм. мати на руках
be physically challenged переносити велике фізичне навантаження
be precluded from consideration запобігати розгляду
be rated атестуватися / оцінюватися
be ratified by sb бути ратифікованим
be reappointed бути перепризначеним
be referred to as sb/sth називатися
be referred to sth відноситись; мати відношення до чогось
be regarded by sb as sth визнаватися кимсь в якості чогось
be responsible for sth відповідати за щось
be routinely appointed призначатися в загальному порядку
be self explanatory не потребувати роз’яснень
be sensitive to political considerations залежати від політичних міркувань
be subdivided into arms and services поділятися на роди військ та служби
be subdivided into sth поділятися на щось
be subject to approval by підлягати затвердженню
be subject to Senate approval підлягати затвердженню Сенатом
be subject to sth підлягати чомусь
be suited to/for sth бути придатним; підходити
be terminated by a treaty завершуватись договором
be terminated by sth завершуватись чимсь
be transformed into a fully capable Marine стати повноцінним морським піхотинцем
be transformed into sth перетворюватись на щось
be unsuited to/for sth бути непридатним; не підходити
be up to modern requirements відповідати сучасним вимогам
be up to sth відповідати (вимогам/стандартам)
boost firepower on sectors підвищити вогневу міць на секторах
boost sth підсилювати; підвищувати; форсувати
break up into a pair of nuclear fragments розпадатись на два осколки ядра
break up into sth розпадатись на щось
bring about changes викликати зміни
bring about sth викликати щось; призводити до чогось
bring before the Security Council доводити до відома Ради Безпеки
bring the heels together sharply on line поставити підбори чітко на лінії
broad continuing missions довготермінові широко­мас­штабні завдання
build spirit формувати дух
by diplomatic means дипломатичними засобами
by direction of the President за рішенням/вказівкою президента
bypass sb/sth обходити; долати
bypass the opposition долати опір
by-the-numbers method спосіб виконання стройових прийомів і рухів "на рахунок"
C  
call the unit to attention подавати підрозділу команду струнко
canalize the enemy змушувати противника рухатися в невигідному для нього напрямку
captureprisoner брати у полон
carry infantrymen on the battlefield доставляти піхоту на поле бою
carry on sth виконувати; здійснювати; проводити
carry on war on a large scale by land, sea, or air вести широкомасштабні бойові дії на суші, морі і в повітрі
carry out sth виконати
carry out the commander’s decisions виконати рішення командира
carry sb/sth перевозити
carry troops and equipment перевозити війська та майно
cause a subordinate leader to take action примушувати підлеглого командира вжити заходів
cause flash burns викликати опіки від світового випромінювання
cause sth призводити до чогось; викликати щось
cede authority to supranational institutions передавати повноваження наднаціональним структурам
check sb/sth перевіряти
check the fit and location of sewn-on items перевіряти припасування та розташування нашивок
clarify procedures роз’яснювати порядок дій
clarify sth роз’яснювати
clear, concise and complete message зрозуміле, коротке і повне повідомлення
close with and destroy any opposing armored fighting vehicle зближуватися та знищувати будь-яку бойову броньовану машину противника
close with sb/sth зближуватися з кимсь/чимсь
color and high resolution flat panel display кольоровий дисплей з пласким екраном, що має високу роздільну спроможність
commence the movement починати рух
commission sb присвоювати офіцерське звання
commit the combat power вводити в бій бойові сили та засоби
commitment to one’s career відданість службі
commitment to sth відданість чомусь
communicate встановлювати/підтримувати зв’язок
concentrate зосереджувати(ся)
concentrate forces in one area зосереджувати війська в одному районі
conduct full spectrum operations around the world проводити повномасштабні операції по всьому світу
conduct military operations вести бойові дії
conduct of peace operations, the проведення миротворчих операцій
conduct PO unilaterally проводити миротворчі операції в односторонньому порядку
conduct sth вести; проводити
conduct sustained battles and engagements вести довготривалі бойові дії
confuse rank with pay grades плутати військове звання зі штатно-поса­до­вою категорією
conserve the fighting potential of a force зберігати бойові можливості підрозділів та з’єднань
conserve time and energy зберігати час та сили
consider the principle of specificity брати до уваги принцип специфічності
considerable increase of temperature значне підвищення температури
continue for long periods of time тривати впродовж довгого часу
continue on an intercept course продовжувати курс перехоплення
contribute to national security сприяти забезпеченню національної безпеки
contribute to sth сприяти
contribute to the unit’s overall security сприяти загальній охороні підрозділу
convert distances on the map to actual ground distances переводити відстані на карті у фактичні відстані на місцевості
convert sth to/into sth переводити щось у щось; конвертувати щось на щось; перетворювати щось на щось
convey sth передавати
convey the commander's intent and concept of operations передавати інформацію про намір командира та задум бою
coordinate sth координувати
coordinate the activities координувати діяльність
coordinate the execution of an operation узгоджувати виконання бойових дій
cope with sth впоратися з чимсь; долати щось
cope with the air defense threat долати засоби ППО противника
count cadence while double timing рахувати під час пересування бігом
count cadence while marching рахувати темп під час кроку
cover a very large ground area охоплювати велику за розміром ділянку місцевості
cover sth закривати; прикривати; охоплювати
create favorable conditions for the offensive створювати сприятливі умови для наступу
create sth створювати
cushion the shock пом’якшувати віддачу
cut lines of communication перерізати комунікації
D  
deceive enemy forces вводити в оману сили противника
decide sth вирішувати
decide the outcome of battle вирішувати результат бою
defeat sb розгромити когось; завдати поразки комусь
defeat the enemy’s armed forces розгромити збройні сили противника
defend air bases, forces, key installations, and other vital assets захищати авіаційні бази, війська, ключові об’єкти та інші життєво необхідні сили та засоби
defend each other against aggressors обороняти один одного від агресорів
defend one another from attack by other nations захищати один одного від нападу інших країн
defend personnel and assets against attack захищати особовий склад, сили та засоби від нападу
defend sb/sth обороняти; захищати
degrade unit performance знижувати боєздатність підрозділу
delegate authority передавати повноваження
deliver a variety of firepower доставляти різноманітні вогневі засоби
deliver both conventional and nuclear munitions доставляти як звичайні так і ядерні боєприпаси
deliver oxygen and nutrients доставляти кисень та поживні речовини
deliver sth доставляти
deny escape routes позбавляти шляхів відходу
depend on sb/sth залежати від когось/чогось
depending on one’s qualification залежно від кваліфікації
depict relief of the terrain відображати рельєф місцевості (на карті)
deploy nuclear weapons розгортати ядерну зброю
deploy sth розгортати(війська, сили, системи)
deploy troops розгортати війська
depress sth натискати
depress the push-to-talk switch натискати тангенту
derive one’s authority отримувати повноваження
design and draw maps проектувати та креслити карти
designate a target визначати ціль
designate sth визначати
designate the number of steps forward, backward, or sideward визначати кількість кроків вперед, назад та вбік
destroy sth знищувати
destroy targets deep in the enemy rear знищувати цілі глибоко в тилу противника
destroy the enemy’s will to fight/resist зламати волю противника вести бій/чинити опір
destroy the enemy's command and control system знищити систему управління противника
destroy the integrity of the enemy's defense порушити цілісність оборони противника
deter a wide range of threats стримувати широке коло загроз
deter aggression стримувати агресію
deter attacks on the United States or its allies стримувати напад на сша чи їх союзників
deter sb/sth стримувати
determine locations of points on a map визначати розташування орієнтирів на карті
determine size and structure of the armed forces визначати чисельність і структуру ЗС
determine sth визначати
determine the number of personnel визначати чисельність особового складу
detonate a bomb підривати бомбу
detonate sth підривати
develop a command voice виробляти командний голос
develop a spectrum of weapons розробляти різні системи озброєння
develop closer cooperation розвивати тісне співробітництво
develop cohesion розвивати злагодженість
develop confidence and promote enthusiasm розвивати впевненість та ентузіазм
develop fighting skills розвивати бойові навички
develop midshipmen morally, mentally, and physically забезпечувати моральний, інтелектуальний та фізичний розвиток курсантів ВМС
develop rhythm розвивати відчуття ритму
develop sth виробляти; розвивати; створювати
develop sustainability розвивати самодостатність
development of nuclear weapons, the розробка ядерної зброї
disable vehicles виводити з ладу машини
disband/disestablish sth розформовувати/розпускати
discharge projectile вистрілювати снаряд
discover one’s inner strength розкрити сильні сторони
discover sth відкривати; виявляти; розкривати
disengage виходити з бою; відриватися від противника; здійснювати взаємний відвід військ (з визначеної зони)
disestablish/disband sth розформовувати/розпускати
dismiss the men відпускати/звільняти особовий склад
disrupt an enemy's offensive attack зривати наступ противника
disrupt enemy command and control posts порушувати роботу командних пунктів та пунктів наведення
distribute sth розповсюджувати
divide into motions розділяти (стройові прийоми) на окремі рухи
divulge sth розголошувати (відомості, інформацію)
divulge the reasons розголошувати причини
do not move unless otherwise directed не рухатися без команди
don sth одягати (протигаз, захисний одяг)
don the BDO одягати комплект верхнього захисного одягу
draw to scale креслити в масштабі
draw up annual enlistment plans складати щорічні плани набору
during/under limited visibility conditions в умовах обмеженої видимості
dynamic nature of modern warfare динамічний характер сучасної війни
E  
each other; one another один одного
elevate the heart rate підвищувати частоту серцевих скорочень
emphasize sth наголошувати на чомусь; підкреслювати
emphasize the versatility and variety of professions and trades offered in the armed forces наголошувати на різноманітності та багатогранності професій та спеціальностей в збройних силах
employ in support of maneuver forces застосовувати для підтримки ударних груп
employ sth застосовувати; використовувати
encode a message зашифровувати повідомлення
encode sth зашифровувати; кодувати
encounter resistance зустрічати опір; наштовхуватися на оборону
encounter sth зустрічати; наштовхуватися на щось
endorse затверджувати
enforce radio net discipline and radiotelephone procedure впроваджувати правила ведення радіообміну та порядок установлення радіотелефонного зв’язку
enforce sanctions забезпечувати виконання санкцій
enforce sb to do sth примушувати когось зробити щось
enforce sth впроваджувати; нав’язувати щось
engage a target уражати ціль
engage enemy aircraft at all altitudes уражати літаки противника на будь-яких висотах
engage sb/sth уражати; вступати в бій
engage the enemy in any weather, day or night on the multi-dimensional, non-linear battlefield уражати противника при будь-яких погодних умовах, вдень чи вночі, на багатомірному, нелінійному полі бою
enhance digital command and control capabilities підвищувати можливості цифрової передачі даних для здійснення управління
enhance flexibility підвищувати гнучкість
enhance national security покращувати стан національної безпеки
enhance SSBN security and survivability підвищувати захищеність та живучість пчарб
enhance sth підвищувати; покращувати
enhance the combat power of subordinate maneuver units підсилювати бойову міць підпорядкованих бойових угруповань
enhance the morale of troops покращувати морально-психологічний стан військ
enhance the stability, well-being, and freedom покращувати стабільність, добробут і свободу
enjoy special privileges користуватися особливими привілеями
enjoy sth мати; користуватися
ensure a state of inviolability from hostile acts or influences забезпечувати недоторканість від дій або впливу противника
ensure compliance with regimental standards забезпечити виконання полкових правил
ensure proper hygiene забезпечувати належний стан гігієни
ensure proper understanding and execution of movements забезпечити розуміння та правильне виконання рухів
ensure sth забезпечувати
ensure the readiness of all Army units забезпечувати готовність всіх угруповань СВ
ensure uninterrupted use of main supply routes забезпечити безперебійне використання основних шляхів підвозу
enter into force набуватичинності (про нормативно-правовий документ)
enter the inventory поступати на озброєння
envelop охоплювати; обходити; оточувати
equip the forces оснащувати війська
escort sb/sth супроводжувати; охороняти
escort/accompany aircraft carriers супроводжувати авіаносці
essential to the success of the mission необхідний для успішного виконання бойового завдання
establish a foundation for cadet’s basic military skills створювати основу базових навичок курсанта
establish a policy встановлювати порядок/правила поводження
establish a presence створювати присутність
establish and maintain a high degree of coordination встановлювати та підтримувати високий рівень взаємодії
establish defenses організувати оборону
establish institutions створювати установи
establish peace and order встановлювати мир і порядок
establish regional and international alliances створювати регіональні і міжнародні альянси
establish sth встановлювати; створювати
establish zones of obstacles установлювати смугу перешкод
evacuate sth евакуювати
evaluate one’s progress оцінювати досягнення
exchange salutes віддавати військове вітання один одному
execute movements in unison and with precision виконувати рух синхронно та чітко
execute offensive operations проводити наступальні операції
execute sth виконувати
execute the movement in the best manner possible виконувати рух якомога краще
exert in a single effort витримувати навантаження за одну спробу
exertsth напружувати (сили); намагатися; старатися
expedite movement прискорювати пересування
explanation, demonstration, and practice пояснення, показ та практичне виконання
expose a flank розм. оголювати фланг
F  
face any damger не відступати ні перед якою небезпекою
face at a halt виконувати повороти на місці
face in marching виконувати повороти під час руху
face sth повертати(ся); робити повороти; сміливо сприймати щось; не лякатися; не відступати від чогось
face straight to the front повертатися обличчям до фронту
facilitate implementation of an agreement сприяти імплементації угоди
facilitate sth сприяти чомусь
fairly and equitably справедливо та неупереджено
far-reaching effects далекосяжний вплив
favorable foreign relations position сприятливий стан міжнародних відносин
feed ammo into a MG подавати набої до кулемету
feed sb sth передавати комусь щось
feed sth подавати; доставляти
feed the commander the information on the progress of the battle передавати командиру інформацію про динаміку бою
fight off an enemy відбивати противника
fight with/against sb битися; боротися; вести бойові дії
fill a leadership role виконувати командні функції
fill position spaces with qualified personnel заповнювати вакантні посади кваліфікованим особовим складом
fire at sb вести вогонь
fire from the shoulder вести вогонь з плеча; вести вогонь упираючи приклад у плече
fire interceptor from launcher carried on truck запускати ракету-перехоплювач з пускової установки розміщеної на вантажівці
fire on the move вести вогонь під час руху
fire semiautomatic or automatic вести напівавтоматичний чи автоматичний вогонь
fix ремонтувати; встановлювати; виправляти; сковувати
fix enemy units сковувати війська противника
focus on sth зосереджуватись на чомусь; спрямовувати головні зусилля на щось
follow a good diet дотримуватися правильного режиму харчування
for the indefinite future на невизначений період часу
form a heavier helium nucleus створювати більш важке ядро гелію
form dispositions for combat розгортатися у бойовий порядок
form sth створювати; формувати щось
form the cornerstone for staff annexes to orders and plans бути основою для додатків наказів і планів
form up in ranks шикуватися у шеренги
foster economic well-being сприяти економічному добробуту
foster sth сприяти чомусь
foster teamwork, competitiveness and company pride стимулювати взаємодію, змагання та гордість за роту
from the halt з місця; після повної зупинки
from the position of attention зі стройової стійки
from within or without зсередини і ззовні
fuel заправляти паливом
fulfill a mandate виконувати мандат
functions which are common to or cut across departmental lines функції, які є типовими або виходять за рамки міністерств
further national security objectives сприяти досягненню національних завдань
fusion of onboard and remote battlefield sensors поєднання бортових та дистанційних датчиків відображення поля бою
G  
gain and maintain contact with the enemy зближатися та підтримувати контакт з противником
gain and sustain air superiority over regional aggressor завойовувати та підтримувати перевагу в повітрі над регіональним агресором
gain sth набувати; вигравати; одержувати щось
gain time вигравати час
gather and distribute information збирати та розповсюджувати інформацію
gather sth збирати щось
gearsth приводити в рух (механізм); призводити до чогось; спрямовувати на щось
geared toward specific goals спрямований на досягнення спеціальних цілей
get into formation ставати до строю
give commands by the numbers подавати команди "на рахунок"
give early warning of the enemy threat завчасно попередити про вірогідні дії противника
give impetus to collective security надавати поштовх колективній безпеці
give impetus to sth надавати поштовх чомусь
give the platoon an alternate frequency надати взводу можливість використовувати додаткову частоту
go into action вступати в бій
go on detail заступати в наряд
graphic representation of a portion of the earth's surface drawn to scale графічне зображення певної ділянки земної поверхні у масштабі
gun stabilization for shooting on the move стабілізація гармати для ведення вогню під час руху
H  
halt the enemy зупинити противника
harass sb виснажувати; знесилювати; турбувати; непокоїти когось
harass the enemy with supporting indirect fires виснажувати війська противника підтримуючим вогнем непрямим націлюванням/наведенням
harmful invisible rays шкідливі непомітні промені
have an impact on sth мати вплив на щось
have coequal status with sb мати рівний статус з ким-небудь
have day/night fire on the move capability мати здатність вести вогонь під час руху вдень чи вночі
have little input in sth мати незначний вплив на щось
have more elaborate machinery for keeping the peace мати більш досконалий механізм для збереження миру
have no input in sth не мати впливу на щось
have nuclear weapons programs мати програми розробки ядерної зброї
have preset crystal-controlled frequencies мати заздалегідь встановлені частоти із кварцовою стабілізацією
have the status of defense agencies мати статус управлінь МО
hazardous levels of NBC contamination небезпечні рівні РХБ забруднення
heels and balls of both feet, the п’яти та носки стоп
help permit recovery допомагати відновленню фізичних сил
highest caliber soldier, the солдат найвищого рівня підготовки
hit incoming missiles at higher altitudes уражати ракети, які входить в зону ППО на великих висотах
hit sb/sth уражати; влучати в когось/щось
hold a warrant мати наказ міністра (СВ, ВПС, ВМС) про присвоєння військового звання ворент-офіцера
hold at risk classes of targets тримати під загрозою ряд цілей
hold salute виконувати військове вітання
hold sth тримати; мати щось
hold the body erect with the hips level тримати корпус тіла прямо, ноги в колінах випрямити
hold а position обіймати посаду
hone one’s skills відточувати навички
hurt morale підривати моральний дух
hurt sb/sth заподіяти шкоду; пошкоджувати; боліти
I  
identify military symbols on a map розпізнавати на карті умовні тактичні знаки
identify sb/sth розпізнавати когось/щось
identify the warm target against the cold background of space розпізнавати ціль з тепловим випромінюванням серед прохолодного фону космосу
illuminate a target опромінювати/підсвічувати ціль
impair a hostile attack ослабляти силу удару противника, що наступає
impair effectiveness of the enemy ослабляти боєздатність противника
impair sth ослабляти; зменшувати
impart spin надавати обертів
impart sth надавати; наділяти; передавати
impede sth затримувати; уповільнювати
impede the enemy затримувати противника
important but limited role of military forces, the важлива але обмежена роль військових сил
improve preparedness for life in a technical and competitive society покращувати готовність до життя в високотехнічному та конкурентному середовищі
improve sth покращувати щось
improve the soldier's work performance покращувати ефективність діяльності військовослужбовця
improve the tank's fight ability and lethality during limited visibility покращувати боєздатність та уражаючи дії танка в умовах обмеженої видимості
in a timely manner своєчасно
in an admirable manner бездоганно
in an orderly manner організовано
in certain circumstances за деяких обставин
in close proximity to sth поблизу
in compliance with sth у відповідності з чимсь
in different areas of the world в різних куточках світу
in effective operating condition у належному робочому стані
in general в цілому; взагалі
in good health з гарним станом здоров’я
in lieu of sth замість чогось
in peace and war у мирний та воєнний час
in proper order належним порядком/чином
in pursuit of national objectives заради досягнення національних завдань
in pursuit of sth заради чогось; для виконання чогось
in response to sth у відповідь на щось
in response to threats у відповідь на загрози
in service на озброєнні
in support of sth для підтримки чогось
in the cadence of quick time в темпі бігу
in the collective judgment of the board за рішенням/на думку колегії
in the enemy rear в тилу противника
in the event of sth у випадку чогось
in the heat of battle у розпал битви
in the post-war period у післявоєнний період
in time of war, peaceor national emergency під час війни, миру або надзвичайного стану
include the elements of overload, progression, balance, variety, and regularity включати елементи перевантаження, послідовності, рівноваги, різноманітності та систематичності
incorporate numerous other enhancements включати багато інших поліпшень
increase armor protection підвищувати броньовий захист
increase duration of exercise збільшувати тривалість виконання вправи
increase in cross-country speed підвищувати швидкість руху поза шляхами
increase motivation підвищувати мотивацію
increase sth підвищувати; збільшувати
indicate heights зазначати висоти
indicate man-made features відображати штучні місцеві предмети
indicate sth зазначати; відображати; вказувати на щось
individual in charge, the відповідальна особа
inflict maximum casualties наносити максимальні втрати
inhibit one’s ability заважати можливостям
inhibit sth перешкоджати; стримувати; гальмувати щось
initiate a modification program починати програму модернізації
initiate detonation призводити до детонації
initiate salute першим віддавати військове вітання
initiate sth починати щось
install sth встановлювати; монтувати; збирати; розміщувати
instill habits of precision and response to the leader’s orders прищеплювати звичку чітко реагувати на накази командира
instill pride and respect for sth розвивати почуття гордості й поваги
instill sth прищеплювати щось
insulate strands ізолювати жили (дроту)
integral with sth невід’ємний від чогось
integrate all fire support assets об’єднати всі наявні засоби вогневої підтримки
integrate sth об’єднувати щось
integrated land, sea, and air operations спільні наземні, морські та повітряні операції
issue orders віддавати накази
J  
jam sth створювати завади/перешкоди; глушити (радіомовлення)
K  
keep equipment and materiel in effective operating condition утримувати обладнання та бойову техніку у належному робочому стані
keep everyone in step підтримувати пересування в ногу
keep one’s room ready for a military inspection тримати свою кімнату в готовності до перевірки
keep sb from doing sth утримувати когось від чогось; запобігати чомусь
keep sth утримувати; тримати; підтримувати
keep the commander abreast of the situation тримати командира в курсі справ
keep the head erect тримати голову прямо
keep the legs straight without locking the knees не згинати ноги в колінах і не стискати їх
keep the thumbs straight along the seams of the trouser leg тримати великі пальці рук точно по швах брюк
keep unauthorized persons from gaining information не дозволяти стороннім особам отримувати інформацію
key components головні складові
know sb at a glance миттєво впізнавати
known as відомий як
L  
land amphibious forces on coastal shores висаджувати амфібійні/морські десантні сили на берегові плацдарми
land sth висаджувати (сили, десант); приземлюватися, сідати (про літак)
largest tactical formation, the найбільше тактичне угруповання
launch a missile запускати ракету
launch an attack починати наступ; завдавати удару
launch sth починати щось; запускати (ракету)
law and order законність і правопо­ря­док
lead sb вести за собою когось
lead subordinates вести за собою підлеглих
lead to sth призводити до чогось
learn valuable skills набувати цінних навичок
leave the ranks вийти зі строю
lessen sth зменшувати щось
lessen the adverse impact of an NBC attack зменшувати наслідки застосування противником зброї масового ураження
lift and arch the chest підняти та розправити груди
limited capability for the long-range delivery of nuclear weapons обмежена здатність доставки ядерних зарядів на далекі відстані
limited visibility обмежена видимість
link with sb/sth зв’язувати; з’єднувати
linked with sth пов’язаний з чимсь
locate a target визначати місцезнаходження цілі
lock on the target захоплювати ціль
loosen the sling послабляти ремінь
lure volunteers заманювати/приваблювати добровольців
M  
Maastricht agreement, the Маастріхтська угода
maintain a natural rhythm to one’s speech підтримувати звичайний темп мовлення
maintain a small standing army утримувати малочисельну постійну армію
maintain international peace and security підтримувати міжнародний мир та безпеку
maintain law and order підтримувати законність і правопо­ря­док
maintain necessary flexibility підтримувати необхідну гнучкість
maintain nuclear forces of sufficient size and capability утримувати ядерні сили достатньої чисельності й боєздатності
maintain sth підтримувати; утримувати щось
maintain technological superiority in the field of military hardware підтримувати технологічну перевагу в галузі військової техніки
maintain the highest level of physical fitness підтримувати найвищій рівень фізичної тренованості/готовності
maintain the momentum of the advance підтримувати темпи наступу/просування вперед
maintain the physical ability and stamina підтримувати фізичну готовність і витривалість
major reduction in the strategic nuclear arsenal значне скорочення ядерного стратегічного арсеналу
major source of carrier officers основне джерело кадрових офіцерів
make a decision приймати рішення
make a rapid transition to military life робити швидкий перехід до військового життя
make and execute national security decisions приймати та виконувати рішення з питань національної безпеки
make assumptions about the nature of the situation робити припущення щодо характеру обстановки
make distinction between service people of different ranks and services розрізняти військовослужбовців за військовим званням та видами ЗС
make one’s bed прибирати ліжко
make settlements дійти згоди; досягти домовленості (щодо врегулювання питання)
make

Читайте також:

 1. I. ОБРАЗОВАНИЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 14 страница
 2. ISO 14050 «Глосарій».
 3. А. В. Дудник 1 страница
 4. А. В. Дудник 10 страница
 5. А. В. Дудник 11 страница
 6. А. В. Дудник 12 страница
 7. А. В. Дудник 2 страница
 8. А. В. Дудник 3 страница
 9. А. В. Дудник 4 страница
 10. А. В. Дудник 5 страница
 11. А. В. Дудник 6 страница
 12. А. В. Дудник 7 страница
Переглядів: 861

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Б. Англо-український глосарій типових конструкцій з військового перекладу 1 страница | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.