Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Комунікаційний процес в міжнародних корпораціях

 

Проблема ефективних комунікацій в міжнародних корпораціях – один з найважливіших аспектів їхньої діяльності, комунікаційні процеси охоплюють обмін усіх різновидів повідомлень на всіх рівнях діяльності МНК.

Керівники закордонних відділень компаній повинні добре володіти системою комунікацій, щоб забезпечити повне розуміння всіх інфор­маційних потоків, що циркулюють між головним офісом і його філіями. Це дуже непросто з урахуванням вартості телефонних розмов і факсів, різниці часових поясів і повільної доставки кореспонденції.

Комунікації в міжнародній корпорації – це процес зв’язку окремих структурних одиниць міжнародної корпорації.

Формальнікомунікації в міжнародній корпорації - це процес зв’язку структурних одиниць міжнародної корпорації засобами, які передбачені організаційною структурою.

Формальні комунікації в МНК можуть бути за спадним і за висхідним напрямками.

Спадні комунікації в міжнародній корпорації - це процес зв’язку окремих структурних одиниць міжнародної корпорації з вищого рівня управління до нижчого (накази, інструкції тощо).

Висхідні комунікації в міжнародних корпораціях - це процес зв’язку окремих структурних одиниць міжнародної корпорації з нижчого рівня управління до вищого (звіти, потреби, проблеми).

Штаб-квартира МНК потребує своєчасного надходження звітів від усіх операційних підрозділів, для того щоб можна було належним чи­ном розподіляти ресурси, коригувати плани і винагороджувати праців­ників. По-перше, рішення з використання капіталу, кадрів і технології приймаються майже безупинно; тому періодичність надходження звітів повинна бути високою, і вони мають відображати ситуацію, щоб ресур­си використовувалися якнайкраще. По-друге, плани необхідно понов­лювати, щоб зробити їх більш реалістичними і підвищити можливість досягнення встановлених цілей.

Зворотний зв'язок з повідомленням про результати й описом умов, що можуть на них впливати є важливим для розробки коригуючих кроків у формі нової стратегії досягнення постав­лених цілей або у формі коригування самих цілей. Нарешті, звіти не­обхідні для оцінювання ефективності дій співробітників різноманітних операційних підрозділів компанії.

Майже усі МНК використовують системи звітності філій, затвер­джені в країні базування. Основне призначення систем звітності в МНК - забезпечення адек­ватної прибутковості шляхом виявлення відхилень від плану, що по­винно сприяти виявленню сфер виникнення проблем.

Об'єктом уваги при цьому можуть бути поточні або перспективні показники, що дозво­ляють коригувати уявлення про стратегічно важливі частини організації. Особливе значення надається оцінці роботи філії, хоча прибутковість закордонного підрозділу є однією з найважливіших складових оцінок ефективності діяльності керівника.

Неформальнікомунікації в міжнародній корпорації - це процес зв’язку структурних одиниць міжнародної корпорації неформальними, не передбаченими організаційною структурою засобами.

При здійсненні комунікацій неформальними засобами важливим чинником є активне володіння мовою, якою розмовляють в країні, де знахо­диться менеджер, що може не тільки допомогти адаптуватися в чужій країні, а також бути прихильно сприйнятим її населенням. Проте навіть якщо керівники вільно розмовляють спільною для всіх мовою, при прове­денні серйозних обговорень, таких, наприклад, як переговори з офі­ційними представниками уряду, вони мають залучати кваліфікова­них перекладачів.

Зв'язки між керівниками, що говорять різними мовами, ще більш ускладнені. Листи і повідомлення, директивні документи й інструкції перекласти можна, але це потребує часу і витрат. За відсутності пере­кладу повідомлення може бути зрозумілим і закордонним відділенням, але процес зрозуміння буде більш тривалим, тому що на нерідній мові люди читають значно повільніше.

Аналогічним чином, саме через труд­нощі в передачі інформації, менеджери за кордоном часто змушені при­кладати більше зусиль для одержання адекватної якості роботи, ніж у себе в країні. Батьківська компанія часто не помічає ці чинники, що знижують ефективність, а відповідальність за них покладається на керів­ництво закордонної філії.

Оскільки розходження в культурі також залишають свій відбиток на змісті і сприйнятті того, що передається і приймається в офіційній інфор­мації, керівники національних компаній можуть помилково вважати, що іноземці сприйматимуть прийняття рішень і стилі управління так само, як їхні співвітчизники.

Проте, коли люди різних національностей збираються разом, як наприклад, у колективі, що працює за якимось проектом, ця проблема стає особливо суттєвою. Деякі з цих розходжень можна зменшити, формуючи єдину корпоративну культуру.

Але такий засіб виявиться неефективним у тих випадках, коли керівники працю­ють із багатонаціональним персоналом підприємств, кількість яких усе збільшується і до яких входять не тільки люди різних національностей, але й різні фірми, що особливо характерно для спільних підприємств і ліцензійних угод.

Зовнішні комунікації в міжнародній корпорації - це процес зв’язку за межами міжнародної корпорації.

Це комунікаційні зв’язки шляхом надання до засобів масової інформації пресрелізів, виступів організаційного представника МНК на пресконференціях, видань інформаційних бюлетенів тощо.

Внутрішні комунікації в міжнародній корпорації - це процес зв’язку у межах міжнародної корпорації.

В результаті появи нових технологій, падіння цін на техніку та телекомунікаційне обладнання, постійного поширення можливостей офісного обладнання відкрилися нові можливості забезпечення комунікаційних процесів міжнародних корпорацій. Класичні засоби зв’язку – телефон, факс, модем отримали нові напрямки застосування, що поширюють коло їх функціонального призначення.

Новітні технології зробили значний вплив і на стиль роботи МНК, докорінно змінивши основні потоки інформації, що призвело до зміни структури компанії. Як наслідок – МНК почали реорганізовувати свій робочий процес.

Реорганізація (реінжинірінг) МНК– це процес кардинальних змін основних процедур ведення бізнесу з метою більш ефективного використання людей, техніки та інформаційних ресурсів МНК.

Телефонний зв’язок використовується при формальних і неформальних спадних комунікаціях, а також при здійсненні внутрішніх комунікацій, горизонтальних або діагональних типів.

Транкінговий телефонний зв’язок призначений для корпоративного горизонтального зв’язку.

Факс дає можливості обміну документацією при формальних комунікаціях усіх типів.

Мобільний зв’язок застосовується частіше при здійсненні внутрішніх комунікацій, горизонтальних або діагональних типів, що залежить від обмежень географічного характеру, перепон на місцевості, рівня впевненого сигналу тощо.

Система супутникового зв’язку дозволяє організувати через супутник та наземні станції комунікації горизонтальних або діагональних типів, спадні формальні та неформальні комунікації.

Сфера застосування пейджингового зв’язку у МНК більш вузька й охоплює частіше неформальні (рекламна, обслуговування тощо) швидкі повідомлення.

Глобальні комп’ютерні мережі (Іnternet) надають можливості зв’язку в режимі on-line (режимі реального часу) при усіх типах комунікацій, електронна пошта прискорює документообіг у формальних комунікаціях та знищує бар’єри при неформальних, тощо.

Локальні комп’ютерні мережі являють собою невеликі телекомунікаційні мережі для поєднання комп’ютерів, що знаходяться на незначної відстані та використовуються частіше при внутрішніх формальних комунікаціях горизонтальних або діагональних типів.

Інтрамережа (Intranet) призначена для структурування та розповсюдження інформації та виконання електронних трансакцій в межах структурної одиниці МНК засобами Інтернет – технологій (веб – сторінки, браузери, електронна пошта, групи новин, списки розсилки – але тільки в межах компанії).

Екстра мережа (Extranet) дозволяє поширити корпоративні інтрамережі, засновані на веб – технологіях, для полегшення зовнішніх комунікацій МНК, підвищення швидкості та ефективності ділових зв’язків.

З поширенням мереж телекомунікацій і комп'ютерного зв'язку ке­рівники філій, розташованих у різних країнах світу, одержують можливість обмінюватися інформацією практично без зволікання. З одного боку, це дає змогу здійснити більш повну централізацію, оскільки можна досліджувати в режимі реального часу наслідки застосування того або іншого варіанта глобальної політики. З іншого боку, керівники філій можуть стати більш автономними, одержуючи у своє розпорядження необхідну інформацію.

Комунікаційні мережі міжнародних корпорацій – це сукупність засобів постійного зв’язку на основі створених та функціонуючих інформаційних каналів.

Інформаційна система як складова частина системи комунікацій містить дані, які необхідні МНК для планування, контро­лю, оцінки та координації своєї виробничої діяльності, включа­ючи операції за кордоном.

Інформаційна система МНК - це обладнання і процедури збору, обробки і передачі адекватної, своєчасної і достовірної інформації для планування, контро­лю, оцінки та координації виробничої діяльності МНК, включа­ючи операції за кордоном.

Потреба у обліковій інформації суттєво відрізняється не лише в різних країнах, а навіть між штаб-квартирою МНК і її закордонними дочірніми компаніями.

Головним завданням вищої управ­лінської ланки МНК є забезпечення її економічного процвітання на міжнародному рівні, яке полягає в неухильному зростанні прибутку. Цю задачу розв'язати набагато важче, ніж її сформулювати. У різних країнах до цього підходять по-різному.

Інформація, призначена для зовнішніх, стосовно МНК спожива­чів (акціонери, кредитори, наймані працівники, клієнти), знач­ною мірою надається у вигляді річних звітів фірми.

Тому надалі розглянемо інформаційні по­треби внутрішніх користувачів - управлінського персоналу МНК.

Управлінська ланка використовує внутрішню інформацію для планування, контролю та аналізу як у короткострокових, так і в довгострокових цілях. Наприклад, короткострокові (поточні) кошториси складаються на наступний рік і в подаль­шому використовуються для контролю й оцінки ефективності управління виробничою одиницею (філією компанії, розташо­ваною за кордоном).

Довгострокове планування охоплює, як правило, п'ятирічний період, при цьому процес складання на­ступного річного плану є складовою стратегічного курсу МНК і її дочірніх компаній.

Для пошуку і прийняття управлінського рішення керівництву всіх рівнів необхідна деталізована формалізована інформація. Незалежно від способу організації інформаційної системи в МНК мають враховуватися й відображатися всі економічні та політичні зміни, законодавчі обмеження, культурні відмінності й соціологічні особливості країни, в якій корпорація здійснює свою діяльність.

Ця інформація надходить від керівників закор­донних філій і являє собою огляд можливих змін валютного кур­су найближчим часом, політичної ситуації і навіть змін купіве­льних симпатій та можливостей різних молодіжних угруповань. Такі зовнішні чинники можуть не враховуватись при проекту­ванні інформаційної системи для компанії, яка не веде операцій на зовнішньому ринку, але для МНК вони винятково важливі при прийнятті управлінських рішень.

Дані, що обробляються в інформаційній системі МНК, над­ходять до неї з різних внутрішніх і зовнішніх джерел і викорис­товуються керівниками всіх рівнів для прийняття рішень, що можуть вплинути на ефективність операцій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Ця інформація корисна не лише для управлінської ланки, яка знаходиться в штаб-квартирі МНК. Вона дає змогу МНК впливати на економічне середовище, в якому функціонує її закордонна філія, допомагаючи останній підвищити ефективність своєї діяльності.

Аналітичні можливості інформаційної системи МНК дуже великі, оскільки до неї надходять дані від усіх дочірніх компаній і в різних видах.

Крім того, система повинна постійно адаптуватися до запитів користувачів, своєчасно реагувати на можливі зміни економічної ситуації, в якій працює МНК. Обсяг і якість інформації, яка надається управлінській ланці, повинні макси­мальною мірою сприяти досягненню коротко - і довгострокових цілей МНК і її дочірніх компаній.

Протягом багатьох років у компаніях США дані, які стосую­ться операцій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, відображалися в рамках однієї облікової інформаційної системи. Причин тому було декілька.

По-перше, експорт уже готової об­лікової інформаційної системи для її використання в закордон­ній філії корпорації набагато дешевший, ніж проектування нової системи.

По-друге, виходячи з цілей контролю, бухгалтерії штаб-квартири МНК звіти від внутрішніх і закордонних компа­ній зручніше одержувати за однаковими формами.

По-третє, вище керівництво МНК, як правило, ознайомлене з принципами побудови внутрішньої облікової системи, тому її використанню за кордоном віддається перевага.

Водночас застосування одноманітної системи для контролю діяльності закордонних дочірніх компаній нерідко виявляється неефективним. Річ у тім, що облікова система повинна проекту­ватись і функціонувати під впливом цілої низки зовнішніх чин­ників (політичних, економічних, соціальних, культурних і пра­вових), які мають національні особливості. Простий експорт об­лікової системи не дає змоги врахувати ці чинники в повному обсязі й часто призводить до негативних наслідків. Чотири основні функції фінансового контролю - вимірю­вання, комунікація, оцінювання та мотивація - мають врахову­вати особливості оточуючого соціально-економічного середо­вища будь-якої країни. На рис.6 показано взаємодію функцій фінансового контролю і чинників зовнішнього середовища. Ці самі функції властиві також іншим системам контролю, які засто­совуються в МНК, у тому числі системам контролю виробницт­ва і маркетингу.

Для оцінки діяльності закордонних філій такої МНК потріб­ні інші критерії, оскільки максимізація чистого прибутку в дола­рах США не є їхньою метою. Закордонні підрозділи повинні оцінюватись насамперед, як надійні та ефективні постачальники. Для того щоб зробити таку оцінку, штаб-квартирі корпорації потрібна принципово інша інформація про свої закордонні ком­панії, ніж про підрозділи, які функціонують у США. Ще раз нагадаємо, що головною метою облікової інформа­ційної системи є надання інформації, яка необхідна для плану­вання, контролю та оцінки діяльності фірми. Мультинаціо­нальні корпорації можуть мати різну організаційну структуру управління, склад і спосіб взаємодії виробничих підрозділів. Інформація, необхідна для такого виробничого підрозділу, ви­значається цільовою функцією.

Тому розробник облікової ін­формаційної системи для конкретної МНК повинен чітко уяв­ляти собі характер її діяльності, особливості її організаційної структури, міру централізації (децентралізації), рівень повно­важень керівників різного рангу, інформаційні потреби кожно­го з них для прийняття виважених управлінських рішень.

Розмір фірми, масштаби її господарської діяльності - цеще один із чинників, що визначає потреби в інформації. Для управління великою компанією, яка має складну організаційну структуру, необхідна більш різноманітна інформація, ніж для невеликої за обсягом і сферою діяльності фірми.

Масштаб діяльності компанії безпосередньо пов'язаний з чи­слом рівнів, на яких приймаються управлінські рішення. Залеж­но від прийнятої в компанії організації та філософії управління кожному рівню властива своя міра відповідальності й компетен­тності при вирішенні управлінських питань.

Тому інформаційна система має забезпечувати всі рівні управління інформацією, яка різниться мірою деталізації, періодичністю надання, зорієнтованістю на ті чи інші аспекти діяльності.

Наприклад, великі МНК нерідко більш централізовані - в цьому разі вище керівництво в штаб-квартирі МНК віддає пере­вагу більш жорсткому контролю дій апарату управління підроз­ділів фірми. Навпаки, невеликі компанії можуть надавати біль­шу свободу дій своїм закордонним філіям; отже, інформація, необхідна для прийняття управлінського рішення, акумулюється на більш низькому рівні.

Розмір і організаційна структура компанії можуть також впливати на технологію проходження інформації від закордон­ної дочірньої компанії в штаб-квартиру МНК.

Наприклад, якщо у великій МНК створено самостійний підрозділ із закордонних операцій, то інформація від компаній, які функціонують у Євро­пі, спочатку надається керівництву європейського відділення, а потім керівництву підрозділу.

Отже, кожний із зазначених чинників має бути врахований при розробці формаційної системи, яка б гарантувала в май­бутньому якісне інформаційне забезпечення стратегічного пла­нування, контролю й аналізу діяльності МНК.

Для того, щоб витягти максимум вигоди з наявного в розпорядженні фірми апаратного, програмного і мережного забезпечення необхідно зробити відповідну модернізацію організації і технології бізнес-процесів з урахуванням нових швидкостей одержання, обробки, аналізу інформації, збільшення її обсягу і розширення масштабів напрямків використання. Фірми, що зуміють вчасно перебудуватися, будуть тримати руку на пульсі часу і, як наслідок, мати значні конкурентні переваги.

Розвиток інформаційних систем пов'язаний з удосконален­ням їх математичного і технічного забезпечення. Такі методи, як статистичний аналіз, лінійне програмування, регресивний аналіз значно підвищують ефективність використання інформації.

Коли корпорація здійснює свою діяльність в різних регіо­нах світу, територіальна віддаленість джерел інформації, як правило, впливає на її своєчасність, якість і вірогідність. Тому застосування комп'ютерів і електронних комунікаційдозволяє мати більш якісну інформаційну систему, яка забезпечить фун­кціонування систем прийняття рішень значно вищого рівня.

Нові можливості електронних бізнес-відносин із постачальниками і клієнтами дали поштовх до розширення бізнесу багатьох відомих компаній: Mark & Spenser, Coca-Cola, Procter & Gamble. Нова електронна інфраструктура дала можливості для багатобічного аналізу поведінки покупців з урахуванням навіть прогнозу погоди.

Керівництво корпорації General Electric розширило коло використання комп’ютерних технологій до поняття “єдиного інформаційного простору” для сумісного ведення бізнесу та ділового обміну інформацією у реальному режимі часу. З цією ціллю було створено Екстрамережу – особистий вузол Інтернету, який можуть використовувати кілька компаній в захищеному режимі (у 2001 році таким чином здійснювалося 14% закупівель).

 


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. IV. План навчального процесу.
 5. Iзобаричний процес
 6. Iзотермiчний процес
 7. Iзохоричний процес
 8. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 9. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
 10. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 11. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 12. А/. Поняття про судовий процес.
Переглядів: 732

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Міжнародні відділення | Фінансова звітність міжнародних корпорацій та її види

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.019 сек.