Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Регістрова пам’ять

Рис8.3

Рис.8.2

Рис.8.1

 

пам'ять для зберігання мікропрограм, яка є складовою части­ною пристрою керування, та постійна пам'ять констант, яка використовується в АЛП, наприклад, у складі табличних операційних пристроїв. Між процесором і основною пам'яттю може бути включено кілька рівнів кеш пам'яті. Крім основної пам’яті в комп'ютері є ще пам'ять процесорів введення-виведення та зовнішня пам'ять великого об'єму, реалізована на магнітних дисках, стрічках та барабанах, а та­кож оптична та флеш. Як видно з рисунку, за місцем розташування пам'ять поділяють на внутрішню і зовнішню. Найбільш швидкісну пам'ять, тобто кеш-пам'ять першого рівня, зазвичай розміщують на одному кристалі з центральним процесором, в якому є своя ре­гістрова пам'ять. До внутрішньої пам'яті належать також основна пам'ять, пам'ять про­цесора введення-виведення та кеш пам'ять другого і подальших рівнів (кеш пам'ять дру­гого рівня може також розміщуватися на кристалі процесора). Повільну пам'ять великої ємності (магнітні й оптичні диски, магнітні стрічки та барабани) називають зовнішньою пам'яттю, оскільки до ядра комп'ютера ці пристрої підключаються аналогічно до при­строїв введення-виведення.

 

 

8.2. Типи пам'яті

 

В комп'ютері використовуються різні типи пам'яті, які, залежно від способу доступудо інформації, можуть бути класифіковані наступним чином:

 

Пам'ять з довільним доступом. До цієї пам'яті в кожному такті може бути запи­сане число або зчитане з неї число за довільною адресою. За принципом пам'яті з довіль­ним доступом побудовано регістровий файл регістрової пам'яті процесора та основна пам'ять.

Пам'ять із впорядкованим доступом. Із такої пам'яті дані вибираються в поряд­ку, який визначається внутрішньою структурою пам'яті. До такої пам'яті належить зо­крема пам'ять з послідовним доступом, з якої дані зчитуються послідовно одне за одним. За принципом пам'яті з послідовним доступом побудовано, зокрема, буферну пам'ять, яка використовується у пристроях введення-виведення, зовнішню пам'ять на магнітних стрічках.

Пам'ять з асоціативним доступом. В такій пам'яті дані шукаються за їх змістом або за деякою їх ознакою. За принципом пам'яті з асоціативним доступом побудовано, зокрема, кеш- пам'ять.

Цей список може бути розширений іншими типами пам'яті, які менш розповсюджені в комп'ютері, наприклад, пам'яттю з програмованим доступом, коли записані до пам'яті дані зчитуються в наперед заданому порядку та іншими.

Кожний тип пам’яті має свої переваги та недоліки, які визначають місце використання відповідної пам'яті в комп'ютері.

Розглянемо організацію роботи та проведемо аналіз названих типів пам'яті
детальніше.

 

Найчастіше в комп'ютері використовується пам'ять з довільним доступом або адрес­на пам'ять. Ця пам'ять ділиться на два типи: оперативний запам'ятовуючий пристрій (ОЗП), англійський термін Random Ассеss Меmorу (RAM), та постійний запам'ятовую­чий пристрій (ПЗП), англійський термін Read Оnlу Меmorу (RОМ).

 

Пам'ять із довільним доступом складається з комірок, кожна з яких зберігає одиницю інформації, яка називається словом. Слова складаються із бітів із значеннями 0 або 1. В слові є n бітів, де n - довжина слова. Кожен біт має свій номер. Нумерація бітів в слові здійснюється справа-наліво, або зліва-направо.

 

Комірки пам'яті нумеруються, тобто кожна з них має свій номер, або адресу. Ту ж саму адресу має і слово, яке зберігається в даній комірці. Місце розміщення слова в пам'яті називається адресою слова. Якщо пам'ять може зберігати М слів розрядністю n кожне, то в якості адреси використовуються числа від 0 до М–1. М адрес є адресним полем (простором) даного комп'ютера. Використовуючи двійкове кодування, необхідно |m бітів для представлення всіх адрес, де m =[Іоg2М]. Значення в дужках означає більше ціле. Зазвичай пам'ять комп'ютера будується так, щоб М було кратним ступеню двійки, що дозволяє ефективніше використовувати розрядну сітку адреси, а також спрощує об­робку адрес.

 

Пам'ять з довільним доступом виконує дві основні операції: вибірку (або зчиту­вання) і запам'ятовування (або запис). Робота цієї пам'яті організована наступним чином. В режимі запису на адресний вхід пам'яті подається адреса комірки, в яку потрібно записати дане і сигналом запису це дане записується у вказану адресою комірку пам'яті. В режимі зчитування на адресний вхід пам'яті подається адреса комір­ки, з якої потрібно зчитати дані і сигналом зчитування це дане зчитується..

 

. З пам'яті з впорядкованим доступом дані вибираються в порядку, який визначається її внутрішньою структурою. Пам'ять з впорядкованим доступом будується таким чи­ном, що дані вибираються, або записуються, через вхідний регістр, а правило їх пере­міщення між комірками пам'яті "зашите" в зв'язках між ними.До такої пам'яті належить зокрема пам'ять з послідовним доступом, широко вико­ристовувана в комп'ютерах, з якої дані зчитуються послідовно одне за одним в порядку їх запису або в порядку зчитування.

 

Пам'ять з послідовним доступом будується таким чином, що дані зчитуються або записуються до цієї пам'яті в послідовному порядку одне за одним, утворюючи деяку чергу. Зчитування здійснюється з черги слово за словом в порядку запису або в зво­ротному порядку. Прямий порядок зчитування забезпечується пам'яттю типу FIFO з дисципліною обслуговування "перший прийшов - перший вийшов" (Firstі Іn, First Оut). Обернений порядок зчитування забезпечується пам'яттю типу LIFO з дисципліною об­слуговування "останній прийшов - перший вийшов" (Last Іn, Firrst Оut), або, що є тим же самим, пам'яттю типу FILO з дисципліною обслуговування "перший прийшов - остан­ній вийшов" (Firstі Іn, Last Оut). Пам'ять з послідовним доступом, яка побудована на ре­гістрах, часто називається стеком. Приклад такої пам'яті показано на Рис.8.2, де дані з шини через регістр даних РгД поступають до послідовно з'єднаних регістрив пам'яті Рг0, Рг1,... Рг(к-1), по яких рухаються вверх або вниз залежно від значення сигналу режиму роботи.

 

 

 

 

Пам'ять з асоціативним доступом (або асоціативна пам'ять) зберігає разом з даними" і їх ознаки, в ролі якої може бути і саме дане. Ядро пам'яті з асоціативним доступом по­казане на рис. 8.3. Роль комірок цієї пам'яті виконують регістри. Числа записуються в до­вільні вільні регістри пам'яті. Дані вибираються з такої пам'яті на основі збігу їх ознак з заданою. Для цього ознаки даних з усіх регістрів пам'яті поступають на схему порівнян­ня, де порівнюються з заданою ознакою із регістра ознаки, і на вихід пам'яті поступають дані, ознаки яких збігаються з заданою.

 

В паралельній асоціативній пам'яті одночасно порівнюються з аргументом всі роз­ряди всіх полів ознак пам'яті (так званий одночасний пошук по слову). В послідовній асоціативній пам'яті одночасно порівнюються з бітом аргументу по одному біту кож­ного поля ознаки (так званий порозрядний пошук). Можливість паралельної роботи є основною перевагою асоціативної пам'яті. З неї можна одночасно зчитати всі дані з од­наковими ознаками. Можливість швидкого одночасного перегляду даних в такій пам'яті забезпечує їй широке використання в комп'ютерах, зокрема за принципом пам'яті з асо­ціативним доступом часто будується кеш- пам'ять.

 

 

 

Пам'ять буває енергозалежною та енергонезалежною. У енергозалежній пам'яті інформація може бути спотворена або втрачена при відключенні джерела живлення. У енергонезалежній пам'яті записана інформація зберігається і при відключенні на­пруги живлення. Магнітна і оптична пам'ять є енергонезалежними. Напівпровідникова пам'ять може бути як енергозалежною, так і енергонезалежною.

Залежно від технології виготовлення розрізняють наступні основні типи пам'яті: напівпровідникова пам'ять, пам'ять з магнітним носієм інформації, використовувана в магнітних дисках і стрічках, та пам'ять з оптичним носієм - оптичні диски.

Регістрова пам’ять (надоператйвна пам'ять) - це набір програмно-доступних ре­гістрів, які знаходяться в регістровій пам'яті процесора. В сучасних процесорах регі­стровий файл займає одне з центральних місць. Він використовується для локального збереження операндів, адрес команд та даних, індексів, а також дозволяє організовува­ти ефективний обмін даними між операційними пристроями процесора та основною пам'яттю. Вибір ефективної організації регістрового файла є одним із підходів, що до­зволяє підвищити продуктивність комп'ютера. Як правило, організація регістрового файла належить до технічних характеристик комп'ютера.

 


Читайте також:

 1. Flash-пам’ять
 2. Register -регістрова.
 3. Багаторівнева пам’ять комп’ютера
 4. Відкриття Музею – лабораторії загальної та регіональної геології ім. В.І. Вернадського увічнює пам’ять видатних учених і створює базу для подальшого розвитку їх спадщини.
 5. Віртуальна пам’ять
 6. Внутрішня пам’ять.
 7. Динамічна пам’ять
 8. Зовнішня пам’ять
 9. Лекція 10. Пам’ять
 10. Мислення, увага, пам’ять. Свідомість і підсвідомість, їх значення.
 11. Пам’ять
 12. Пам’ять
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Багаторівнева пам’ять комп’ютера | Оперативна пам'ять

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.