Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Система законодавства про інноваційну діяльність

Інноваційна діяльність - як економіко-правова форма інвести­ційної діяльності - регулюється низкою нормативно-правових актів різної юридичної сили - від законів до локальних нормативно-правових актів.

Нормативно-правові акти вищої юридичної сили:

Кодекси:

Господарський кодекс України, в главі 34 дається визна­чення інноваційної діяльності (ст. 325), визначаються її види(ст. 327), форми інвестування в інновації (ст. 326), шляхи та фор­ми державного регулювання (ст. 328) та система державних га­рантій інноваційної діяльності (ст. 329), основні засади державної експертизи інноваційних проектів (ст. 330), поняття та зміст договору на створення і передачу науково-технічної продукції(ст. 331), який використовується для виконання інноваційних розробок на замовлення суб'єкта інноваційної діяльності з метою їх наступної реалізації;

Цивільний кодекс України - глава 62 «Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт»(регулює договірні відносини, що складаються в процесі виконан­ня таких робіт, в т. ч. розробки інноваційних проектів).

Закони України:

· від 18 вересня 1991 р. «Про інвестиційну діяльність», в ст. З якого закріплено поняття інноваційної діяльності як однієї з форм інвестиційної діяльності.

· від 13.12.1991 р. «Про наукову і науково-технічну діяль­ність», згідно з яким інноваційна діяльність належить до науково-технічної (ст. 1);

· Закон України від 02.10.1995 р. «Про наукову і науково-тех­нічну експертизу», що визначає основні засади проведення науково-технічної експертизи, включаючи й експертизу інноваційних про­грам та проектів;

· від 16 липня 1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків», що регулює особливість здійснення інноваційної діяльності зазначених у ньо­
му суб'єктів інноваційної діяльності;

· від 04.07.2002 р. «Про інноваційну діяльність», що забезпе­чує правове регулювання комерційної інноваційної діяльності, вт. ч.: дає визначення основним поняттям (інновацій, інноваційної
діяльності, інноваційного продукту, інноваційної продукції, інно­ваційного проекту, інноваційної інфраструктури, суб'єктів інно­ваційної діяльності, інноваційного підприємства, об'єктів інно­
ваційної діяльності - статті 1, 4, 5, 14-16), закріплює принципи державної політики у сфері комерційної інноваційної діяльності(ст. 3), основні засади державного регулювання в цій сфері (стат­
ті 6—12), визначає правовий режим інноваційних проектів (стат­ті 12-13) та заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності (статті 17-22);

· від 16.01.2003 р. «Про пріоритетні напрями інноваційної дія­льності в Україні» закріплює визначення понять пріоритетних на­прямів інноваційної діяльності, їх видів (стратегічні та середньо-строкові), основних засад їх формування, експертизи, затверджен­ня, механізму їх реалізації та моніторингу.

Крім законів, Верховна Рада України прийняла низку постанов, які регулюють інноваційні відносини. Однією з них (від 13 липня 1999 р.) є затверджена Концепція науково-технологічного та інно­ваційного розвитку України», в якій визнається виключна значу­щість інноваційного шляху розвитку економіки України, визнача­ються його головні цілі, пріоритетні напрями, комплекс стимулю­ючих та організаційно-управлінських заходів.

Підзаконні нормативно-правові акти з питань інноваційної дія­льності регулюють, як правило, процедурні та/або організаційні аспекти питання інноваційних відносин, серед них:

Акти Президента:

в т. ч. Указ Президента України 20.04.2004 р. «Про фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають страте­гічне значення для економіки та безпеки держави», яким (з метою технічного та технологічного оновлення підприємств) передбачено спрямування частини коштів (не менш як 10%) отриманих від приватизації державного майна, на фінансову підтримку іннова­ційної діяльності стратегічно важливих для економіки та безпеки України підприємств.

Постанови Уряду України:

Постанова KM України від 03.04.1996 р. № 404 «Про Кон­цепцію державної підтримки розвитку малого підприємництва», якою передбачається низка заходів стимулювання малого підпри­ємництва, в т. ч. і за рахунок сприяння інновацій;

Постанова KM України від 22.05.1996 р. № 549 «Про затвер­дження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів», в якому закріп­люється поняття інноваційних структур, їх види, порядок створення та реєстрації (в спеціальному порядку як додаткового до загально­го), джерела їх фінансування тощо;

Постанова KM України від 17 грудня 1999 р. № 2311 Про нор­мативно-правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України«Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків;

Постанова KM України від 14 грудня 2001 р. № 1691 «Про порядок укладення договорів про спільну діяльність щодо вико­нання інвестиційних та інноваційних проектів» (визначає обов'яз­ковість укладення таких договорів між суб'єктами інноваційної діяльності, на яких поширюється дія Закон України від 16 липня 1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної ді­яльності технологічних парків «Напівпровідникові технології і ма­теріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка», «Інститут електро­зварювання імені Є. О. Патона», «Інститут монокристалів»;

Постанова KM України від 28 грудня 2001 р. № 1801 «Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки», в якій важливим напрямом державної інвести­ційної політики визнається сприяння створенню індустріальних парків для розвитку високотехнологічних виробництв, а також пе­редбачається низка заходів, спрямованих на його реалізацію;

Постанова KM України від 05.08.2002 р. № 1106 «Про заходи щодо підтримки інноваційно-інвестиційних проектів»;

Постанова KM України від 17 липня 2003 р. № 1094 «Про за­твердження Порядку формування, експертизи та обговорення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності»;

Постанова KM України від 6 серпня 2003 р. № 1219 «Про за­твердження Положення про Комісію з організації діяльності тех­нологічних парків та інноваційних структур інших типів»;

• Постанова KM України від 17 вересня 2003 р. № 1474 «Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів».

Індивідуальні постанови:

від 27 жовтня 1999 р. №1989 «Про фінансування інновацій­ного проекту «Створення мікросупутника для теплових випробу­вань з використанням сучасних технологій»;

від 20 жовтня 1999 р. №1941 «Про фінансування інновацій­ного проекту виробництва автобусів малої місткості»;

Постанова KM України від 27.08.2002 р. № 1244 «Про реалі­зацію пілотного інноваційного проекту розроблення та виробництва новітніх автономних інтегрованих систем з використанням соняч­них організаційних енергетичних систем, вітроустановок та енерго-накопичувачів на базі міжнародної науково-промислової корпора­ції «Веста»;

та ін.

Відомчі нормативно-правові акти:

Порядок ведення державного реєстру технопарків та іннова­ційних структур інших типів, затв. Міністерством економіки у справах науки і технологій 21.03.1997 р.

Міжнародно-правові акти:

Угода про науково-технічне співробітництво в межах СНД (13.03.1992 р.);

Угода від 24 вересня 1993 р. про підтримку і розвиток ма­лого підприємництва в державах - учасницях СНД (Угоду ра­тифіковано із застереженнями Законом № 582-XIV від 08.04.99);

Угода від 24 грудня 1993 р. про міждержавну експертизу про­ектів будівництва, які становлять взаємний інтерес для держав -учасниць Співдружності Незалежних Держав;

Угода від 16 червня 1994 р. між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво (Угоду ратифіковано Законом № 368-IV від 25.12.2002);

Угода між Урядом України, Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів Республіки Білорусь про співробітництво і кооперацію в галузі створення і виробництва хімічних волокон і технологічного обладнання для їх випуску (Москва, 17 жовтня 1994 р.).


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 3. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 4. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 5. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 6. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 7. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 8. VI. Узагальнення та систематизація знань
 9. VII. Закріплення нового матеріалу і систематизація знань.
 10. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 11. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 12. Автоматична система сигналізації
Переглядів: 968

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття інновацій та інноваційної діяльності | Інноваційні правовідносини

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.