Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Поняття інновацій та інноваційної діяльності

Правове забезпечення інноваційної діяльності

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО.

Лекція № 14

13.1.Поняття інновацій та інноваційної діяльності.

13.2.Система законодавства про інноваційну діяльність.

13.3.Інноваційні правовідносини.

13.4.Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності.

 

Однією з економіко-правових форм інвестиційної діяльності є інноваційна діяльність, яка має особливе значення у зв'язку з орієн­тацією нашої держави на забезпечення інноваційного шляху роз­витку економіки країни.

Незважаючи на деякі розбіжності в законодавстві (про що за­значатиметься нижче) можна дати таке визначення цього поняття:

Інноваційная діяльність- це одна з економіко-правових форм інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу з метою досягнення певного соціально-економічного ефекту, в т. ч. випуску і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології, досягнення прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, здійснення якісних змін у стані продуктивних сил, по­ліпшення соціального й екологічного становища, випуску нових конкурентоздатних товарів, послуг та ін.

Вирішальною ознакою інноваційної діяльності є інновації, що створюються в результаті її здійснення та/або застосовуються в процесі її здійснення.

Інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також орга­нізаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, ко­мерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують струк­туру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Залежно від мети здійснення інноваційна діяльність може бути некомерційною та комерційною.

Некомерційноюслід визнати таку інноваційну діяльність, метою здійснення якої є виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя (тобто отримання прибутку - як безпосередня мета здійснення такої діяльності - відсутня, проте вона може бути досягнена згодом як один з її результатів).

Комерційноює інноваційна діяльність, яка спрямована на ви­користання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.

Види інноваційної діяльності відповідно до ст. 327 ГК України визначаються залежно від її напрямів:

· проведення наукових досліджень і розробок, спрямованих настворення об'єктів інтелектуальної власності, науково-технічноїпродукції;

· розробка, освоєння, випуск і розповсюдження принциповонових видів техніки і технології;

· розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих техно­логій, призначених для поліпшення соціального та екологічногостановища;

· технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будів- ництво нових підприємств, що здійснюються вперше як про­мислове освоєння виробництва нової продукції або впровадження нової технології.

Здійснення інноваційної діяльності можливе завдяки збалансо­ваній реалізації (1) приватних інтересів учасників (в т. ч. суб'єктів) такої діяльності (в забезпеченні конкурентоспроможності товарів та послуг та збільшення в результаті цього розміру прибутку від їх реалізації) і (2) публічних інтересів (в підвищенні ефективності економіки країни, регіону, а також задоволення інших суспільних потреб у сфері охорони здоров'я, освіти, культури тощо). Зазначе­на обставина зумовлює втручання держави в сферу інноваційної діяльності, основні напрями та принципи державної інноваційної політики, серед яких:

· визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;

· формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності;

· створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;

· забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансо­во-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;

· ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері;

· здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-техно­логічної кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної про­дукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок;

· фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, по­даткової і митної політики у сфері інноваційної діяльності;

· сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;

· інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності;

· підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.

· Для стимулювання залучення інвестицій в інноваційну діяль­ність встановлена система державних гарантій (ст. 329 ГК Украї­ни) та низка інших заходів.

· Держава гарантує суб'єктам інноваційної діяльності:

· підтримку інноваційних програм і проектів, спрямованих на реалізацію економічної та соціальної політики держави;

· підтримку створення та розвитку суб'єктів інфраструктури інноваційної діяльності;

· охорону та захист прав інтелектуальної власності, захист від недобросовісної конкуренції у сфері інноваційної діяльності;

· вільний доступ до інформації про пріоритети державної еко­номічної та соціальної політики, про інноваційні потреби та ре­зультати науково-технічної діяльності, крім випадків, передбаче­них законом;

· підтримку щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері здійснення інноваційної діяльності.

Програмою розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 ро­ки (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1801) передбачений комплекс заходів, спрямованих на стимулювання інноваційної діяльності, в т. ч.:

· створення системи пільгового рефінансування комерційних банків у разі надання ними пільгових кредитів для реалізації інвес­тиційних проектів з розроблення і впровадження високотехнологічного устаткування та іншої інноваційної продукції;

· розширення практики пільгового кредитування під заставу майна суб'єктів господарської діяльності;

· створення пайових інвестиційних фондів для реалізації вели­ких інноваційних проектів;

· розширення форм кредитування інноваційних підприємств шляхом здійснення лізингових, факторингових та інших операцій.

Найбільшого заохочення з боку держави та суспільства заслу­говує інноваційна діяльність з пріоритетних напрямів, що забезпе­чують науково-технологічне оновлення виробництва та сфери по­слуг у країні, наповнення внутрішнього ринку конкурентною нау-коємною продукцією та можливість виходу з нею на світовий ринок. З метою концентрації ресурсів держави на таких напрямах Законом України від 16.01.2003 р. «Про пріоритетні напрями інно­ваційної діяльності в Україні» передбачено механізми реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності залежно від їх ви­дів: стратегічні (розраховані на тривалу перспективу - не менш як десять років - найважливіші напрями інноваційної діяльності щодо забезпечення соціально-економічного зростання держави, розроблені на основі науково-прогнозного аналізу світових тенден­цій соціально-економічного та науково-технологічного розвитку з урахуванням можливостей вітчизняного інноваційного потенціа­лу) і середньострокові (розраховані на реалізацію протягом най­ближчих трьох - п'яти років напрями інноваційного оновлення промислового, сільськогосподарського виробництва та сфери по­слуг щодо освоєння випуску нових наукоємних товарів та послуг з високою конкурентоспроможністю на внутрішньому та/або зовніш­ньому ринках).

Проте напрям стимулювання інноваційної діяльності держава поєднує з іншим, що має забезпечити ефективність використання коштів держави та місцевих бюджетів на підтримку інновацій та уникнення (мінімізацію) зловживань з боку несумлінних суб'єктів інноваційної діяльності. Це забезпечується низкою відповідних заходів, серед яких провідне місце належить науково-технічній експертизі інноваційних проектів та їх реєстрації. В обов'язковому порядку підлягають такій експертизі інноваційні проекти з пріори­тетних напрямів інноваційної діяльності, а також інноваційні про­екти, що реєструються з метою отримання передбачених законом пільг (щодо оподаткування, амортизації, митного регулювання).

 


Читайте також:

 1. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 2. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 5. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 6. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 7. А/. Поняття про судовий процес.
 8. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 9. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 10. Автоматизація метрологічної діяльності
 11. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 12. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
Переглядів: 582

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Операції обробки інформації на ЕОМ. | Система законодавства про інноваційну діяльність

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.