Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність

Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної дія­льності здійснюється низкою актів господарського законодавства загальної сфери дії та спеціального законодавства про ЗЕД.

Спеціальне законодавство про ЗЕД складається з актів законо­давства різної юридичної сили, присвячених регулюванню цієї ді­яльності (в т. ч. окремих її аспектів) та окремих норм, що містять­ся в нормативно-правових актах загальної сфери дії чи присвяче­них регулюванню інших видів діяльності, що може поєднуватися із зовнішньоекономічною (банківська діяльність, страхування, спі­льне інвестування та ін.). Відтак, систему актів законодавства про ЗЕД можна поділити на загальну частину (включає нормативно-правові акти, що містять загальні положення щодо ЗЕД) та спеціаль­ної частини, до якої входять акти законодавства чи норми, що ви­значають специфіку здійснення ЗЕД в окремих сферах економіки, на окремих територіях, за участю окремих суб'єктів тощо.

Враховуючи юридичну силу нормативно-правових актів, систе­ма законодавства про ЗЕД, може бути представлена таким чином:

Акти вищої юридичної сили:

Конституція України (зокрема, положення щодо визначення виключно законами засад зовнішньоекономічної діяльності - п. 9 ст. 92; щодо закріплення за Кабінетом Міністрів України такого повноваження, як організація та забезпечення здійснення зовніш­ньоекономічної діяльності України, митної справи,- п. 8 ст. 116.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 p., який містить Розділ УІІ «Зовнішньоекономічна діяльність», що складається з двох глав, перша з яких (гл. 37 «Загальні положення») містить 13 статей, які визначають: поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності (ст. 377), коло суб'єктів цієї діяльності (ст. 378), види ЗЕД та зовнішньоекономічних операцій (ст. 379), основні засади державного регулювання ЗЕД (ст. 380), ліцензування та квотування ЗЕД (ст. 381), вимоги до зовнішньоекономічних договорів/контрак­тів (ст. 382), включаючи їх державну реєстрацію (ст. 383), основні засади/принципи митного регулювання ЗЕД (ст. 384), оподаткуван­ня ЗЕД (ст. 385), валютного регулювання (статті 386-387), кредиту­вання ЗЕД (ст. 388), форми державного захисту прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (ст. 389). Гл. 38 «Іноземні інвестиції» містить основні положення щодо правового режиму такого різновиду зовнішньоекономічної діяльності, як іно­земне інвестування (передбачає внесення в об'єкти інвестування на території України інвестицій іноземними інвесторами); (правовий режим іноземного інвестування розглядатиметься в наступній темі).

Закон України від 16.04.1991 р. «Про зовнішньоекономічну дія­льність» (Закон «Про ЗЕД») - акт малої кодифікації, спеціально присвячений регулюванню зовнішньоекономічної діяльності; скла­дається із 39 статей, в яких містяться положення щодо: визначення термінів (ст. 1), принципів ЗЕД (ст. 2), кола суб'єктів ЗЕД (ст. 3), видів ЗЕД (ст. 4), порядку набуття статусу суб'єкта ЗЕД (ст. 5), щодо сторін, змісту, форми, видів, державної реєстрації зовніш­ньоекономічних договорів/контрактів (ст. 6), основних засад регу­лювання ЗЕД, форм участі в цьому держави в особі її органів, на­прямів регулювання, в т. ч. митного, податкового, валютного тощо (статті 7-23), спеціальних правових режимів ЗЕД (статті 24-25), економічних відносин України з іншими державами та міжнарод­ними організаціями (статті 26-27), захисту інтересів держави та суб'єктів ЗЕД в процесі її здійснення (статті 28-31), відповідаль­ності у сфері ЗЕД (статті 32-37), порядку розгляду спорів у сфері ЗЕД (статті 38-39).

Закони, що визначають умови дії міжнародних договорів в Ук­раїні (від 10.12.1991 р. «Про дію міжнародних договорів на тери­торії України» та від 22.12.1993 р. «Про міжнародні договори України») та низка законів про ратифікацію міжнародних догово­рів за участю України - двосторонніх, багатосторонніх (в т. ч. укладених між країнами - учасницями міжнародних організацій економічного спрямування: Закон України від 20.09.2001 р. «Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Правила визначення країни походження товарів»), уні­версальних (Закон України від 16.03.2000 р. «Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між дер­жавами та іноземними особами»; Закон України від 10.01.2002 р. «Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу лега­лізації іноземних офіційних документів»).

Митний кодекс України від 12.12.1991 р. і Закон України від 05.04.2001 р. «Про Митний тариф України» - регулюють відно­сини, пов'язані з перетином митного кордону України та сплати мита;

Закон України від 24.02.1994 р. «Про міжнародний комерцій­ний арбітраж» визначає правовий статус цього юрисдикційного органу, що вирішує спори між українськими та іноземними суб'єк­тами господарювання за умови наявності відповідної домовленості між ними.

Закон України від 02.12.1997 р. «Про торгово-промислові па­лати в Україні» визначає правове становище цих організацій, в т. ч. повноваження у сфері зовнішньоекономічної діяльності: здійснювати у передбачених законом випадках декларування зов­нішньоторговельних вантажів; проводити на замовлення українсь­ких та іноземних підприємців експертизу, контроль якості, кіль­кості, комплектності товарів (у т. ч. експортних та імпортних) і визначати їх вартість; організовувати міжнародні виставки, націо­нальні виставки іноземних держав і окремих іноземних фірм, за­безпечувати підготовку і проведення виставок українських товарів в Україні, за її межами та ін.

Закони, що регулюють договірні відносини у сфері ЗЕД: від 7.11.1994 р. «Про облік окремих видів зовнішньоекономічних до­говорів (контрактів) в Україні»; від 15.09.1995 р. «Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах» (в редакції Закону від 04.10.2001 p.); від 23.12.1998 р. «Про регу­лювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо­економічної діяльності»; від 14 серпня 1999 р. «Про угоди про розподіл продукції»; від 7 вересня 1999 р. «Про концесії» та від 14.12.1999 р. «Про концесії на будівництво автомобільних доріг»; від 04.07.2002 р. «Про забезпечення реалізації інвестиційних прое­ктів в Туркменістані».

Постанова Верховної Ради України від 19.12.1992 р. «Про ра­тифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності».

Укази Президента України:

від 7.11.1994 р. «Про затвердження Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (конт­рактів)»;

Положення про державний експортний контроль в Україні, за­тверджений Указом Президента України від 13.02.1998 р. № 117/98;

від 05.03.2002 р. № 217/2002 «Про Порядок здійснення зовніш ніх відносин Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, міс­цевими державними адміністраціями»;

від 25.06.2002 р. «Про порядок здійснення захисту прав та ін­тересів України при розгляді справ в закордонних юрисдикційних органах».

Акти Уряду:

Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. «Про сис­тему валютного регулювання і валютного контролю»;

Постанова КМУ від 19.02.1996 р. № 229 «Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійс­нення резидентами майнових інвестицій за межами України і По­ложення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України»;

Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї, затверджене постано­вою КМУ від 12.03.1996 р. № 302 (в редакції постанови КМУ від 11.10.2002 р.№ 1493);

Постанова КМУ від 29.04.1999 р. № 756 «Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зов­нішньоекономічної діяльності» (з наступними змінами);

Перелік товарів (робіт, послуг), експорт яких за бартерними (товарообмінними) операціями забороняється; Перелік товарів (робіт, послуг), імпорт яких за бартерними (товарообмінними) операціями забороняється; Перелік високоліквідних товарів, у разі експорту яких за бартерним договором термін ввезення на митну території України імпортних товарів не повинен перевищувати 60 календарних днів з дати оформлення вивізної вантажної митної декларації: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.1999 р. № 756 (у редакції постанови КМУ від 11.10.2002 р. № 1493);

Постанова КМУ від 04.04.2001 р. № 327 «Про Єдиний держав­ний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна»;

Постанова КМУ від 15.02.2002 р. № 155 «Про затвердження Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металоломом»;

Постанова КМУ від 30.03.2002 р. № 445 «Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої коопе­рації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фі­нансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення та визнання такими, що втратили чин­ність деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Постанова КМУ від 12.12.2002 р. № 1855 «Про допущення то­варів до переміщення через митний кордон України в режимі тим­часового ввезення (вивезення)»;

Постанова КМУ від 12.12.2002 р. № 1861 «Про затверджен­ня Порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України»;

Постанова КМУ від 12.12.2002 р. № 1862 «Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення дослі­джень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а та­кож розпорядження зразками»;

Постанова КМУ від 12.12.2002 р. № 1863 «Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоеко­номічної діяльності»;

Постанова КМУ від 12.12.2002 р. № 1864 «Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України»;

Постанова КМУ від 12.12.2002 р. № 1865 «Про порядок веден­ня спеціальної митної статистики».

Спільні постанови КАТУ та Нацбанку України: від 28.08.2001 р. № 1124 «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)», від 10.10.2001 р. № 1371 «Про Порядок підготовки та реалізації проектів економіч­ного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнарод­ними фінансовими організаціями»;

Перелік оффшорних зон: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 р. № 53 р.

Відомчі нормативно-правові акти:

Правила використання готівкової іноземної валюти на території України: Затверджено постановою Правління НБУ від 26.03.1998 р. № 119 (з наступними змінами та доповненнями);

Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидента­ми за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в інозем­ній валюті: Затверджено постановою Правління Національного банку України від 22.12.1999 р. № 602 (з наступними змінами та доповненнями);

Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних дого­ворів (контрактів), затверджене наказом Міністерства економіки України від 29.06.2000 р. № 136 (з додатками);

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (конт­рактів), затверджене наказом Міністерства економіки та з питань екоєвропейської інтеграції України від 06.09.2001 р. № 201;

Положення про валютний контроль, затверджене постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. № 49 (з наступними змінами та доповненнями);

Положення про примусове списання (стягнення) та договірне списання коштів в іноземній валюті з рахунків платників (крім бан­ків) на території України, затверджене постановою Правління НБУ від 01.10.2001 р. №416;

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття ра­хунків у національній та іноземній валюті, затверджена постано­вою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492;

Положення про здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоеко­номічними операціями, затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 514 та ін.

Спеціальна частина:

Закон України від 07.12.2000 р. «Про банки та банківську дія­льність»: статті 21-22 якого передбачають особливості створення та реєстрації банку з іноземним капіталом; включені до цього За­кону відповідно до вимог FATF положення (статті 63-65) щодо запобігання відмиванню в банках коштів національного та інозем­ного походження, отриманих злочинним шляхом.

Закон України від 07.03.1996 р. «Про страхування» (в редакції Закону від 04.10.2001 p.): ч. 1 ст. 2 передбачає як одну з основних вимог до страховиків (який може бути суб'єктом тих різновидів зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюються страховиками) -наявність статусу резидента, тобто страхової компанії, створеної за законодавством України (в т. ч. у випадках переважної чи ви­ключної участі в ній учасників-нерезидентів).

Закон України від 04.03.1992 р. (з наступними змінами) «Про приватизацію державного майна»: ч. З ст. 4 містить положення щодо визначення в Державній програмі приватизації особливості участі іноземних інвесторів у приватизації державного майна; ст. 6 передбачає можливість участі у приватизації державного майна в ролі покупців іноземних громадян та юридичних осіб, створених за зарубіжним (іншої держави чи міжнародним) законодавством; наказ Фонду державного майна України від 16.06.1999 р. № 1138 «Про затвердження Положення про порядок здійснення підготовки до приватизації та продажу часток (паїв, акцій), що належать державі в майні підприємств з іноземними інвестиціями та господар­ських товариств» (визначає особливість приватизації державної частки в майні (статутному фонді) таких підприємств з урахуван­ням законних інтересів іноземних інвесторів).

 


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 3. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 4. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 5. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 6. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 7. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 8. VI. Узагальнення та систематизація знань
 9. VII. Закріплення нового матеріалу і систематизація знань.
 10. А. Видання прав актів управління
 11. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 12. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
Переглядів: 500

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності | Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.