Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Функції та операції НБУ(додаток 4).

НБУ як емісійний центр започаткував емісію українського карбованця у 1992 р., і почав проведення грошової реформи, яку завершив у 1996 р. емісією національної валюти – гривні і копійок. Для виготовлення грошей в Україні створені Банкнотно-монетний двір і Фабрика банкнотного паперу. У 1993 р. НБУ запропонував систему електронних платежів СЕП, що наближається до рівня відповідних систем розвинутих країн Європи і світу. СЕП – це загальнодержавна платіжна система, що забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами, органами державного казначейства на всій території України. Починаючи з 1994 р. НБУ запровадив проведення кредитних аукціонів – цінових, за американською моделлю. З 1996 р. НБУ запровадив ломбардне кредитування КБ під заставу облігацій внутрішньої державної позики. У1997 р.- ще один спосіб рефінансування – операції з цінними паперами на умовах угоди РЕПО.

НБУ виконує функцію банківського регулювання і нагляду. Як банкір уряду НБУ проводить консультації з Кабміном з питань монетарної політики, валютної, фіскальної та інших напрямків загальноекономічної політики. НБУ здійснює розрахунково-касове обслуговування уряду. НБУ є кредитором уряду, з 1996 р. шляхом купівлі державних боргових зобов’язань (облігацій внутрішньої державної позики). Виконує функції платіжного агента уряду стосовно обслуговування зовнішнього боргу.

 

 

 

Додаток 4

Система управління НБУ

 
 

 

 


Додаток 5

Регулювання банк. діяльності та банк. нагляд: -визначає порядок реєстрації банків та видачу їм ліцензій; -встановлює обо-в’язкові економічні нормативи банків-ської діяльності та контролює їх дотри-мання; - здійснює нагляд за діяльністю банків у формі безвиїзного нагляду і виїзного інспектування та ви-значає рейтингову оцінку діяльності банку за системою CAMEL; -визначає порядок формування резер-вів на покриття ри-зиків; -визначає порядок гарантування депозитів; -здійснює заходи щодо реорганізації та ліквідації банків    
Банк банків: -забезпечує КБ го-тівкою; -здійснює розра-хункове та кредитне обслуговування КБ шляхом впровадже-ння : · системи електро-нних платежів (СЕП); · системи термі-нових переказів, що працює в режимі онлайн; · цінових кредитних аукціонів; · ломбардного кре-дитування під заставу ОВДП; · операцій з цінними паперами на умовах прямого РЕПО; · рефінансування ба-нків через прове-дення щотижневих кредитних тендерів; · стабілізац кредитів, що допомагають від-новити платоспромо-жність та ліквідність банку
Функції НБУ
Провідник монетарної політики: -розробляє основ-ні засади грошо-во-кредитної по-літики та встано-влює цільові орі-єнтири монетар-ної політики: · рівень інфляції · показник гро-шової бази; · показник гро-шової маси; · курс гривні щодо основних валют; · регулює обся-ги грошової маси в обігу за допомо-гою наступних інструментів: -політики відкри-того ринку; -політики обо-в’язков. резервів; -облікової політики; -селективних інструментів.  
Банкір уряду: -співпрацює з уря-дом з питань моне-тарної, валютної, фіскальної та інших напрямів загальное-кономічної політики держави; -здійснює розрахун-ково-касове обслу-говування уряду; -кредитує уряд че-рез купівлю держав-них боргових зобо-в’язань; -обслуговує розмі-щення ОВДП та проведення плате-жів за ними; -обслуговує зовні-шній борг; -складає платіжний баланс країни.  
Емісійний центр: -здійснює емі-сію націона-льної валюти – гривні і копі-йок; -організовує і регулює гро-шовий оборот; -прогнозує обсяги готівко-вого обороту; -встановлює правила випу-ску в обіг, збе-рігання, пере-везення, інка-сації та вилуче-ння з обігу го-тівки; -визначає поря-док ведення ка-сових операцій для банків, під-приємств та організацій.

 


Читайте також:

 1. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 2. Активні операції банків
 3. Активні операції комерційних банків
 4. Алгебраїчні операції
 5. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 6. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 7. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 8. Арифметичні операції
 9. Арифметичні операції в різних системах числення
 10. Арифметичні операції над цілими числами
 11. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 12. Асимптоти графіка функції
Переглядів: 298

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Національний банк України – центральний банк держави, особливості становлення НБУ, принципи функціонування (додаток 3). | Комерційні банки: поняття, призначення, класифікація (додаток 1).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.