Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Експрес-діагностика діяльності підприємства

ДІАГНОСТИКА МАЙНА І РИНКОВОЇ ЦІННОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Метою експрес-діагностики є формулювання швидких висновків щодо діяльності підприємства, користуючись лише даними форми №1 «Баланс підприємства», адже фінансовий стан підприємства значною мірою залежить саме від динаміки його активів і пасивів.

Відображення результатів розрахунків експрес-діагностики активів і пасивів доцільно надавати у формі, відображеній в табл. 1 та табл. 2, відповідно. Рекомендується надавати результати за кожен рік в окремій таблиці. Висновки слід робити як по кожному року, так і за досліджуваний період взагалі.

 


 

Таблиця 1- Діагностика активу балансу за ____ р.
Елемент балансу   Формула для розрахунку показників   Абсолютні величини, тис. грн. Питома вага, % Зміни за період
На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду В абсолютних величинах, тис. грн. У питомій вазі, % У % до величин на початок періоду У % до зміни підсумку балансу
1. Необоротні активи, А1 Ряд. 080                
1.1. Нематеріальні активи Ряд. 010                
1.2. Основні засоби Ряд. 020+030+070                
1.3. Довгострокові фінансові інвестиції Ряд. 040+045                
1.4. Довгострокова дебіторська заборгованість Ряд. 050+060                
2. Оборотні активи, А2 Ряд. 260                
2.1. Запаси Сума ряд. 100…140                
2.2. Чиста дебіторська заборгованість Сума ряд. 150…210                
2.3. Поточні фінансові інвестиції Ряд. 220                
2.4. Грошові кошти Сума ряд. 230…250                
3. Витрати майбутніх періодів, А3 Ряд. 270                
БАЛАНС, А1+А2+А3 Ряд. 280                
Порядок розрахунків показників у таблиці 1 та 2
    з відповідного балансу з відповідного балансу ст. 5 = ст. 3/підсумок балансу по 3 ст. ст. 6 = ст. 4/підсумок балансу по 4 ст. ст. 7 = ст. 4-ст. 3 ст. 8 = ст. 6-ст. 5 ст. 9 = ст.7/ ст.3 ст. 10 = ст. 7/підсумок балансу по 7 ст.

 

Таблиця 2 - Діагностика пасиву балансу за _____ р.
Елемент балансу   Формула для розрахунку показників   Абсолютні величини, тис. грн. Питома вага, % Зміни за період
На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду В абсолютних величинах, тис. грн. У питомій вазі, % У % до величин на початок періоду У % до зміни підсумку балансу
1. Власний капітал, П1 Ряд. 380                
1.1. Статутний (пайовий капітал) Ряд. 300 +310 + +360 +370                
1.2. Додатковий капітал Ряд. 320+330                
1.3. Резервний капітал Ряд. 340                
1.4. Нерозподілений прибуток Ряд. 350                
2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів, П2 Ряд. 430                
3. Довгострокові зобов'язання, П3 Ряд. 480                
4. Поточні зобов'язання, П4 Ряд. 620                
4.1. Короткострокові кредити Ряд. 500+510                
4.2. Кредиторська заборгованість Сума ряд. 520…610                
5. Доходи майбутніх періодів, П5 Ряд. 630                
БАЛАНС Ряд. 640                

Оцінка змін активів і пасивів підприємства виконується за допомогою вертикальної і горизонтальної діагностики.

У вертикальній діагностиці визначається частка кожного елементу активу або пасиву в підсумку балансу на певний момент часу. За її допомогою оцінюється структура коштів підприємства, а також джерел їх формування у відсотках (стовпчики 5 та 6 табл. 1 і табл. 2).

Горизонтальна діагностика дозволяє визначити темпи зміни окремих показників балансу (стовпчики 9 та 10 табл. 1 і табл. 2).

Під час виконання вертикальної діагностики активу балансу (табл.. 1) основну увагу треба звернути на питому вагу необоротних і оборотних активів підприємства. Зменшення питомої ваги необоротних активів підприємства свідчить про те, що підприємство намагається отримати позитивний фінансовий результат в короткостроковому періоді, оскільки прибуток формується саме за результатами руху оборотних активів за етапами відтворювального циклу. Зменшення питомої ваги оборотних активів на користь основних однозначно буде свідчити про намагання підприємства забезпечити потенціал майбутнього прибутку, оскільки збільшення обсягу виробництва, а відповідно й прибутку, можливе лише за рахунок збільшення потужностей виробництва.

Під час виконання вертикальної діагностики пасиву балансу (табл. 2) основну увагу треба звернути на зміну питомої ваги власного і позикового капіталу підприємства. Зменшення питомої ваги власного капіталу підприємства свідчить про те, що підприємство зазнає непокритих збитків або відбувається зменшення статутного фонду. За часткою власний капітал повинний бути більшим від позикового капіталу, цим забезпечується його платоспроможність і фінансова стійкість. Зменшення питомої ваги власних коштів на користь короткотермінових зобов'язань однозначно буде свідчити про збільшення фінансової залежності підприємства. Результати вертикальної діагностики слід проілюструвати кільцевими або стовпчиковими діаграмами (див. рис. 1).

Рис. 1. Діаграми структури активу балансу

За результатами горизонтальної діагностики пасиву слід звернути увагу на зміну величини кожного елементу балансу у відсотках на початок періоду (9 стовпчик). Також слід звернути увагу на динаміку результатів, відображених у 10-му стовпчику: вплив зміни кожного елементу балансу на динаміку підсумку балансу. За позитивних тенденцій розвитку підприємства загальна сума пасивів (табл.. 2) повинна збільшуватися за рахунок власного капіталу. Збільшення загальної суми за рахунок короткострокових заборгованостей свідчить про зростання фінансової залежності підприємства.


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. IV група- показники надійності підприємства
 3. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 4. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 5. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 6. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 9. Автоматизація метрологічної діяльності
 10. Автопідприємства вантажних автомобілів
 11. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 12. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Харків, ХНАДУ, 2008 | Діагностика структури майна та джерел його фінансування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.