Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Характеристика функцій і принципів педагогічного менеджменту

Функціональну систему педагогічного менеджменту в управлінні сучасним навчально-виховним закладом скла­дають три головні групи функцій: за цілями управління (орієнтовні), за змістом діяльності закладу (змістовні) і за процесом управління ним (операційно-технологічні).

Група функцій щодо цілей педагогічного менеджмен­ту навчально-виховного закладу повинна включати в себе роботу його керівника щодо: організації загальноосвітньої підготовки творчого, соціально мобільного і впевненого в собі у ринкових умовах суспільства підростаючого поко­ління; формування учнівського й педагогічного колекти­ву та притаманних сучасному етапові розвитку суспільс­тва відповідних морально-психологічних, соціально-педа­гогічних, професійних і соціально-економічних відносин між його членами; подальшого перспективного розвитку закладу, як суб'єкта загальної середньої освіти і ринку освітніх послуг; створення необхідного позитивного освіт­ньо-виховного середовища для самоактуалізації та твор­чої самореалізації кожної особистості.

Цільові функції педагогічного менеджменту сучасно­го навчально-виховного закладу повинні бути сконцент­ровані на забезпеченні:

— наукового підходу до організації всіх його служб (психолого-педагогічної, методичної, фінансово-економічної, адміністративно-господарської), що перед­бачає побудову системи управління процесом адап­тації учнів та педагогічних кадрів до умов ринко­вої економіки на новітніх даних науки і практики менеджменту;

— гнучкості навчально-виховного процесу у відповід­ності до зміни соціального замовлення до якостей особистості кожного з його суб'єктів, зумовлених її статусом (директор, заступник директора, учитель, учень);

— позитивних морально-психологічних і матеріальних умов для соціального благополуччя всіх членів ко­лективу; взаємодії всіх елементів організаційної структури навчального закладу на основі загальнолюдських, соціокультурних і професійних цінностей; — оновлення змісту й характеру загальної середньої

освіти з урахуванням прогнозу розвитку сучасної науки, культури, виробництва і культурних відносин у суспільстві ринкової економіки. Група функцій педагогічного менеджменту щодо змісту діяльності навчально-виховного закладу повинна містити: організацію і контроль навчально-виховного процесу та господарської діяльності; адекватний його меті і завдан­ням підбір, розстановку, навчання й виховання педагогіч­них працівників; удосконалення й оновлення матеріаль­но-технічної бази закладу; розширення масштабів та ін­тенсифікації додаткової освітньої, комерційної, підприєм­ницької й фінансово-господарської діяльності.

Група змістових функцій педагогічного менеджменту закладу освіти повинна бути спрямованою на досягнення:

— високої економічної та соціальної ефективності загальноосвітньої підготовки підростаючого поколін­ня;

— технологічної адекватності навчання рівневі розвитку сучасного виробництва, науки й культури;

— високого рівня організації навчально-виховного процесу, що відповідає нормативам державного і між­народного стандартів освіти:

— оптимізації саме позитивних ділових, професійних, освітньо-виховних і міжособистісних відносин у пе­дагогічному та учнівському колективах на основі принципів демократизації і гуманізації загальної освіти.

Група функцій педагогічного менеджменту навчально-виховного закладу щодо процесу його організації перед­бачає: створення на контрактній чи договірній основі по­стійних або тимчасових колективів; залучення до участі у своїй комерційній діяльності державних, кооперативних та акціонерних підприємств, громадських організацій, приватних осіб; фінансування витрат на підготовку, пе­репідготовку і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; організацію та фінансування коштів на видання підручників і навчально-методичних підручників, словни­ків, додаткової літератури, необхідної для вдосконалення навчально-виховної роботи; фінансування витрат на попу­ляризацію і пропаганду своєї діяльності й освітніх по­слуг; здійснення економічної діяльності для придбання матеріальних засобів, необхідних для реалізації освітніх програм, вирішення соціальних питань своїх учнів і пра­цівників.

Ця група функцій педагогічного менеджменту повинна забезпечувати цілісність управлінського циклу діяльності керівних та педагогічних кадрів закладу освіти, що відо­бражено на схемі 2. їх склад повинен передбачати наяв­ність функцій:

— маркетингу, що полягає у вивченні особливостей і у визначенні можливостей закладу для досягнення конкурентноздатної позиції на ринку освітніх послуг та інтелектуальних ресурсів за рахунок пристосування кількості та якості своєї педагогічної продукції до

- рівнів попиту й конкретних вимог замовників щодо якості загальноосвітньої підготовки випускників;

— пошуку і створення педагогічних інновацій з подаль­шим їх упровадженням у навчально-виховний про­цес, систему керівництва і методичної роботи;

— стратегічного прогнозування напрямків та етапів розвитку закладу на підставі аналізу тенденцій роз­витку суспільства, національної системи загальної освіти й провідних положень державних норматив­них документів;

— підготовки і прийняття управлінських рішень щодо кожної з провідних видів діяльності (навчально-ви­ховної, комерційної, орендної, науково-методичної, професійно-педагогічної, фінансово-господарської, адміністративної), включаючи перспективне, щорічне, щомісячне, тижневе й оперативне планування, а також розробку бізнес-плану;

— організації виконання прийнятих рішень, зокрема, делегування повноважень і реалізації комерційних операцій;

— регулювання, тобто координації зусиль, мотивування і виховання ділових, партнерських, професійних, соціально-економічних, правничих, комерційних, міжособистісних відносин між членами колективу і

зовнішнім середовищем — ринком освітніх послуг, інтелектуальних і трудових ресурсів;

— обліку і контролю виконання прийнятих рішень;

— лізингу, як однієї з форм майнового найму, що оформ­люється відповідною орендною угодою (найчастіше товарами та послугами, застосовується оренда облад­нання, машин, транспортних засобів, споруд різного призначення або цілі дослідницькі лабораторії, ком­п'ютерні класи та ін.);

— моніторингу якості загальної освіти і функціонування кожного з підрозділів означеного закладу на основі застосування нових інформаційних технологій та ком­п'ютерної обробки управлінської інформації;

— популяризації й рекламування провідних та додат­кових освітніх послуг і творчих досягнень закладу, всіх видів його діяльності, рівня його освітнього сер­вісу, формування його іміджу.

Ефективній реалізації означених вище груп функцій повинні сприяти такі принципи педагогічного менедж­менту:

— єдиновладдя і колегіальності, що передбачає прий­няття важливих організаційних і управлінських рі­шень шляхом взаємного осмислення;

— мотивації системи морального і матеріального заохо­чення, її використання з урахуванням різних, у тому числі й непередбачених, випадків, інтегрування їх у систему педагогічного менеджменту;

— лідерства і відповідальності, що забезпечує чітке оформлення наказів і розпоряджень;

— законності всіх прийнятих рішень і дій, згідно з дію­чим законодавством і нормами юридичного права;

— правильного підбору й розстановки кадрів;

— економічності та постійного зворотного зв'язку;

— передбачливості, яка дозволяє вишукувати кадрові, інтелектуальні й матеріальні резерви для забезпечен­ня конкретного і перспективного розвитку нав­чального закладу (В.І. Маслов. В.В. Шаркунова).

 

 

 


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 5. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 6. Автокореляційна характеристика системи
 7. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 8. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 9. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 10. Амплітудно-частотна характеристика, смуга пропускання і загасання
 11. Аналіз зарубіжних концепцій менеджменту
 12. Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.
Переглядів: 1008

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні підходи до визначення сутності поняття «педагогічний | Поняття та об’єктивна зумовленість системи фінансового права. Типи доктринальних підходів до розуміння системи фінансового права

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.