Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Характеристика функцій і принципів педагогічного менеджменту

Функціональну систему педагогічного менеджменту в управлінні сучасним навчально-виховним закладом скла­дають три головні групи функцій: за цілями управління (орієнтовні), за змістом діяльності закладу (змістовні) і за процесом управління ним (операційно-технологічні).

Група функцій щодо цілей педагогічного менеджмен­ту навчально-виховного закладу повинна включати в себе роботу його керівника щодо: організації загальноосвітньої підготовки творчого, соціально мобільного і впевненого в собі у ринкових умовах суспільства підростаючого поко­ління; формування учнівського й педагогічного колекти­ву та притаманних сучасному етапові розвитку суспільс­тва відповідних морально-психологічних, соціально-педа­гогічних, професійних і соціально-економічних відносин між його членами; подальшого перспективного розвитку закладу, як суб'єкта загальної середньої освіти і ринку освітніх послуг; створення необхідного позитивного освіт­ньо-виховного середовища для самоактуалізації та твор­чої самореалізації кожної особистості.

Цільові функції педагогічного менеджменту сучасно­го навчально-виховного закладу повинні бути сконцент­ровані на забезпеченні:

— наукового підходу до організації всіх його служб (психолого-педагогічної, методичної, фінансово-економічної, адміністративно-господарської), що перед­бачає побудову системи управління процесом адап­тації учнів та педагогічних кадрів до умов ринко­вої економіки на новітніх даних науки і практики менеджменту;

— гнучкості навчально-виховного процесу у відповід­ності до зміни соціального замовлення до якостей особистості кожного з його суб'єктів, зумовлених її статусом (директор, заступник директора, учитель, учень);

— позитивних морально-психологічних і матеріальних умов для соціального благополуччя всіх членів ко­лективу; взаємодії всіх елементів організаційної структури навчального закладу на основі загальнолюдських, соціокультурних і професійних цінностей; — оновлення змісту й характеру загальної середньої

освіти з урахуванням прогнозу розвитку сучасної науки, культури, виробництва і культурних відносин у суспільстві ринкової економіки. Група функцій педагогічного менеджменту щодо змісту діяльності навчально-виховного закладу повинна містити: організацію і контроль навчально-виховного процесу та господарської діяльності; адекватний його меті і завдан­ням підбір, розстановку, навчання й виховання педагогіч­них працівників; удосконалення й оновлення матеріаль­но-технічної бази закладу; розширення масштабів та ін­тенсифікації додаткової освітньої, комерційної, підприєм­ницької й фінансово-господарської діяльності.

Група змістових функцій педагогічного менеджменту закладу освіти повинна бути спрямованою на досягнення:

— високої економічної та соціальної ефективності загальноосвітньої підготовки підростаючого поколін­ня;

— технологічної адекватності навчання рівневі розвитку сучасного виробництва, науки й культури;

— високого рівня організації навчально-виховного процесу, що відповідає нормативам державного і між­народного стандартів освіти:

— оптимізації саме позитивних ділових, професійних, освітньо-виховних і міжособистісних відносин у пе­дагогічному та учнівському колективах на основі принципів демократизації і гуманізації загальної освіти.

Група функцій педагогічного менеджменту навчально-виховного закладу щодо процесу його організації перед­бачає: створення на контрактній чи договірній основі по­стійних або тимчасових колективів; залучення до участі у своїй комерційній діяльності державних, кооперативних та акціонерних підприємств, громадських організацій, приватних осіб; фінансування витрат на підготовку, пе­репідготовку і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; організацію та фінансування коштів на видання підручників і навчально-методичних підручників, словни­ків, додаткової літератури, необхідної для вдосконалення навчально-виховної роботи; фінансування витрат на попу­ляризацію і пропаганду своєї діяльності й освітніх по­слуг; здійснення економічної діяльності для придбання матеріальних засобів, необхідних для реалізації освітніх програм, вирішення соціальних питань своїх учнів і пра­цівників.

Ця група функцій педагогічного менеджменту повинна забезпечувати цілісність управлінського циклу діяльності керівних та педагогічних кадрів закладу освіти, що відо­бражено на схемі 2. їх склад повинен передбачати наяв­ність функцій:

— маркетингу, що полягає у вивченні особливостей і у визначенні можливостей закладу для досягнення конкурентноздатної позиції на ринку освітніх послуг та інтелектуальних ресурсів за рахунок пристосування кількості та якості своєї педагогічної продукції до

- рівнів попиту й конкретних вимог замовників щодо якості загальноосвітньої підготовки випускників;

— пошуку і створення педагогічних інновацій з подаль­шим їх упровадженням у навчально-виховний про­цес, систему керівництва і методичної роботи;

— стратегічного прогнозування напрямків та етапів розвитку закладу на підставі аналізу тенденцій роз­витку суспільства, національної системи загальної освіти й провідних положень державних норматив­них документів;

— підготовки і прийняття управлінських рішень щодо кожної з провідних видів діяльності (навчально-ви­ховної, комерційної, орендної, науково-методичної, професійно-педагогічної, фінансово-господарської, адміністративної), включаючи перспективне, щорічне, щомісячне, тижневе й оперативне планування, а також розробку бізнес-плану;

— організації виконання прийнятих рішень, зокрема, делегування повноважень і реалізації комерційних операцій;

— регулювання, тобто координації зусиль, мотивування і виховання ділових, партнерських, професійних, соціально-економічних, правничих, комерційних, міжособистісних відносин між членами колективу і

зовнішнім середовищем — ринком освітніх послуг, інтелектуальних і трудових ресурсів;

— обліку і контролю виконання прийнятих рішень;

— лізингу, як однієї з форм майнового найму, що оформ­люється відповідною орендною угодою (найчастіше товарами та послугами, застосовується оренда облад­нання, машин, транспортних засобів, споруд різного призначення або цілі дослідницькі лабораторії, ком­п'ютерні класи та ін.);

— моніторингу якості загальної освіти і функціонування кожного з підрозділів означеного закладу на основі застосування нових інформаційних технологій та ком­п'ютерної обробки управлінської інформації;

— популяризації й рекламування провідних та додат­кових освітніх послуг і творчих досягнень закладу, всіх видів його діяльності, рівня його освітнього сер­вісу, формування його іміджу.

Ефективній реалізації означених вище груп функцій повинні сприяти такі принципи педагогічного менедж­менту:

— єдиновладдя і колегіальності, що передбачає прий­няття важливих організаційних і управлінських рі­шень шляхом взаємного осмислення;

— мотивації системи морального і матеріального заохо­чення, її використання з урахуванням різних, у тому числі й непередбачених, випадків, інтегрування їх у систему педагогічного менеджменту;

— лідерства і відповідальності, що забезпечує чітке оформлення наказів і розпоряджень;

— законності всіх прийнятих рішень і дій, згідно з дію­чим законодавством і нормами юридичного права;

— правильного підбору й розстановки кадрів;

— економічності та постійного зворотного зв'язку;

— передбачливості, яка дозволяє вишукувати кадрові, інтелектуальні й матеріальні резерви для забезпечен­ня конкретного і перспективного розвитку нав­чального закладу (В.І. Маслов. В.В. Шаркунова).

 

 

 


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 5. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 6. Автокореляційна характеристика системи
 7. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 8. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 9. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 10. Амплітудно-частотна характеристика, смуга пропускання і загасання
 11. Аналіз зарубіжних концепцій менеджменту
 12. Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.
Переглядів: 1101

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні підходи до визначення сутності поняття «педагогічний | Поняття та об’єктивна зумовленість системи фінансового права. Типи доктринальних підходів до розуміння системи фінансового права

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.