Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Тема 4. Формування і розподіл прибутку

Тести до теми Грошові надходження підприємств

1. Звичайна діяльність підприємств поділяється на:

а) операційну, інвестиційну та фінансову;

б) операційну та інвестиційну;

в) операційну та фінансову;

г) інвестиційну та фінансову.

2. Внутрішні грошові надходження включають:

а) виручку від реалізації продукції, робіт, послуг;

б) доходи від фінансових інвестицій;

г) доходи від позареалізаційних операцій;

д) всі відповіді не вірні.

3. Валовий дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг це:

а) грошовий вираз заново створеної вартості;

б) виручка, що включає в себе непрямі податки і збори;

г) виручка, що не включає в себе непрямі податки і збори;

д) всі відповіді вірні.

4. Чистий дохід (виручка) це:

а) виручка від реалізації, що не включає в себе непрямі подат­ки і збори;

б) виручка, що включає в себе непрямі податки і збори;

в) виручка від реалізації за мінусом собівартості реалізованої продукції;

г) виручка від реалізації за мінусом собівартості виробленої продукції.

5. Валовий прибуток це:

а) виручка від реалізації за мінусом собівартості реалізованої продукції;

б) виручка від реалізації за мінусом собівартості виробленої продукції;

в) загальний прибуток діяльності підприємства.

 

Список рекомендованої літератури:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати»: Затверджено наказом №87 Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затверджено наказом №87 Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 «Дохід»: Затверджено наказом № 290 Міністерства фінансів України від 29 листопаду 1999 р.

Основні питання:

4.1. Економічна сутність прибутку та його види.

4.2. Фактори, що формують прибуток підприємства.

4.3. Собівартість продукції.

4.4. Розподіл прибутку підприємства.

Основні поняття і терміни:

Прибуток, обліковий прибуток, оподаткований прибуток, валовий прибуток від реалізації продукції, чистий прибуток, нерозподілений прибуток, собівартість продукції, рентабельність, прибуток від звичайної діяльності, прибуток від іншої звичайної діяльності, прибуток від надзвичайних подій.

4.1. Економічна сутність прибутну та його види

Прибуток — частина додаткової вартості реалізованої продукції, що залишається після покриття витрат виробництва

Прибуток — це частина отриманого на вкладений капітал чистого доходу підприємства, що характеризує частину його винагороди за ризик у підприємницькій діяльності

Як економічна категорія прибуток відображає чистий дохід створений у сфері матеріального виробництва. Прибуток виступає як форма прояву вартості додаткового продукту, що є об'єктивною основою її існування. Одночасно, прибуток є підсумковим показником, результатом фінансово-господарської діяльності підприємств. На формування прибутку підприємства впливають результати його роботи, сфера діяльності, галузь господарства, установлені законодавством умови обліку фінансових результатів. Згідно з чинним законодавством розрізняють обліковий і податковий прибутки (збитки) підприємства.

Податковий прибуток — це сума прибутку підприємства, визначена за податковим законодавством (згідно зі ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств»), який є об'єктом оподаткування за звітний період

Податковий прибуток (об'єкт оподаткування податку на прибуток) розраховується за формулою:

 

Оо = Дв – (Вв + А) (4.1)

Де Оо - об'єкт оподаткування податку на прибуток;

Дв – скориговані валові доходи підприємства за звітний період;

Вв - скориговані валові витрати підприємства за звітний період;

А - сума нарахованої за звітний період амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів

Обліковий прибуток — це сума прибутку, до оподаткування, що визначається в бухгалтерському (фінансовому) обліку, і який відображається в звіті про фінансові результати підприємства за звітний період. Сума облікового прибутку відрізняється від суми податкового прибутку в зв'язку з різними методиками їхнього розрахунку.

Можна виділити такі види облікового прибутку підприємства:

• валовий прибуток від реалізації продукції;

• прибуток від операційної діяльності;

• прибуток від звичайної діяльності до оподаткування; прибуток від надзвичайних подій.

У процесі розподілу облікового прибутку виділяють прибуток від звичайної діяльності, чистий прибуток і нерозподілений прибуток підприємства.

4.2. Фактори, що формують прибуток підприємства

Валовий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт.послуг) — це перевищення чистого доходу підприємства від реалізації над їх собівартістю

Прибуток від операційної діяльності — визначається як алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу та операційних витрат за звітний період

До інших операційних доходів належать доходи від операційної оренди активів, від операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаної на збитки безнадійної дебіторської заборгованості, доходи від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій).

До операційних витрат належать адміністративні витрати, витрати на збут продукції, виробничих запасів, суми сумнівних, безнадійних боргів, втрати від знецінення запасів, втрати від операційних курсових різниць, визнані підприємством економічні санкції, відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, крім витрат що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт.

Різниця між іншими операційними доходами й операційними витратами характеризує прибуток підприємства від іншої операційної діяльності.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування розраховують як сума прибутку від операційної діяльності підприємства, його доходу від участі в капіталі, суми інших фінансових доходів, суми інших доходів підприємств і суми втрат підприємства від участі в капіталі. Доход від участі в капіталі включає доход підприємства, отриманий від його інвестицій у дочірні, спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

До інших фінансових доходів підприємства відносять доходи, отримані ним у формі дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансових інвестицій.

До інших доходів підприємства належать доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів,дохо-ди від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності та не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

До інших витрат підприємства належать: собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, утрати від уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів.

Прибуток від надзвичайних подій — це прибуток від подій, що підлягають визначенню непередбачених в операційній, інвестиційній та фінансовій діяльності

Прибуток від надзвичайних подій — розраховують як різниця між надзвичайними доходами (відшкодування збитків від надзвичайних подій тощо) та надзвичайними витратами (витрати від стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, включаючи витрати на здійснення заходів, зв'язаних з попередженням та ліквідацією наслідків таких подій.

Чистий прибуток підприємства це сума прибутку підприємства після сплати податку на прибуток.

Нерозподілений прибуток — це частина чистого прибутку підприємства, що залишається після його розподілу і використання на інвестиційні потреби, формування внутрішніх цільових грошових фондів, або безпосередньо на фінансування поточних витрат.


Читайте також:

 1. I. Доповнення до параграфу про точкову оцінку параметрів розподілу
 2. IV. Розподіл нервової системи
 3. V. Розподільний диктант.
 4. Авоматизація водорозподілу регулювання за нижнім б'єфом з обмеженням рівнів верхнього б'єфі
 5. Автоматизація водорозподілу з комбінованим регулюванням
 6. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 7. Автоматизація водорозподілу регулювання зі сталими перепадами
 8. Автоматизація водорозподілу регулюванням з перетікаючими об’ємами
 9. Автоматизація водорозподілу регулюванням за верхнім б'єфом
 10. Автоматизація водорозподілу регулюванням за нижнім б'єфом
 11. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 12. Алгоритм розв’язання розподільної задачі
Переглядів: 552

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗАВДАННЯ 3.6 | Розрахунок прибутку від реалізації продукції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.