Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Т – товарообіг

План

 

1. Задачі аналізу товарних запасів і товарооборотності.

2. Інформаційне забезпечення аналізу товарних запасів.

3. Методика аналіз товарних запасів і товарооборотності.

 

Запаси в торгівлі як складова частина матеріальних ресурсів покликані забезпечити відповідність попиту та пропозиції, удосконалювання асортименту товарів. Формування асортименту товарів пов’язане з утворенням, збереженням і управлінням запасами. Товарні запаси необхідні для забезпечення безперервності і ритмічності процесу обертання. Необхідність утворення запасів пояснюється умовами транспортування і реалізації товарів, змінами пропозиції та попиту, можливістю випадкових коливань розмірів пропозиції та попиту, а також інтервалів завезення товарів і т.д.

Розміри товарних запасів повинні знаходитися у певній відповідності з розміром товарообігу. Для здійснення безперебійного товарообігу в каналах товарного звертання увесь час повинний знаходитися достатній, оптимальний товарний запас. Як надмірна наявність запасів, так і їх недостатність приносять економічний збиток підприємству. Отже, важливо домагатися постійної наявності таких товарних запасів, які б за своїми розмірами і запасам відповідали встановленому обсягу товарообігу і забезпечували безперебійне задоволення попиту населення, а потреба в товарних запасах визначалася би на підставі прогнозованого обсягу товарообігу і їх приросту за рахунок розширення (поліпшення) асортименту товарів.

Виходячи з вищевикладеного, аналіз товарних запасів, оптимізація їх величини і структура має велике значення для підвищення економічної ефективності торгового підприємства.

Задачі аналізу товарних запасів полягають у тому, щоб:

· дати оцінку стану запасів по загальному обсягу, товарній номенклатурі і їх відповідності оптимальному розміру;

· вивчити динаміку товарних запасів і товарооборотності;

· визначити і виміряти вплив факторів на обсяг і склад товарних запасів і товарооборотності;

· установити причини, що визвали ті чи інші відхилення;

· виявити наявність неконкурентноспособних товарів, моделей, що застаріли та не користуються попитом.

За результатами економічного аналізу розробляються конкретні заходи щодо нормалізації товарних запасів і прискоренню оборотності задоволення запитів, що забезпечує, населення на різноманітні товари і тим самим підвищення ефективності торгової діяльності.

Якість і результати аналізу як усієї господарсько-фінансової діяльності підприємства, так і товарних запасів залежать від якості і повноти наданої звітності і обліку. Відсутність необхідної економічної інформації про товарні запаси викликає труднощі в їх аналізі.

Для аналізу товарних запасів і товарооборотності необхідно використовувати таку нормативно-довідкову інформацію:

· Інструкція про облік роздрібного товарообігу і товарних запасів, затверджена Наказом Міністерства статистики України від 28.12.96 №389

· Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 19.04.93 №279 "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій і джерела їх покриття".

· Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і розрахунків затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94№69:

· планову інформацію:

· дані бізнес-плану;

· дані плану економічного і соціального розвитку підприємства.

 

Для обліку аналізу і планування товарних запасів використовуються абсолютні і відносні показники.

Абсолютна величина може бути виражена в натуральних і вартісних одиницях. Абсолютна величина товарних запасів не постійна. Вона увесь час змінюється в залежності від надходження товарів. Тому при аналізі важливе значення має порівняння товарних запасів з товарообігом. З цією метою товарні запаси виражаються в днях. Цей показник - відносний. Він характеризує величину товарного запасу, що знаходиться на підприємстві торгівлі на визначену дату і показує, на скільки днів торгівлі вистачить наявних товарних запасів.

 

           
   
 
 
   

 

 


Товарні запаси в днях обігу (рівень товарних запасів Р т.з.) обчислюється розподілом абсолютної величини товарних запасів(на визначену дату) на одноденний товарообіг відповідного періоду:

Рт.з. = , де

ΣЗ – абсолютна величина запасів;

О – одноденний товарообіг.

або Рт.з. = , де

Д – кількість днів у періоді;

Т – товарообіг даного періоду.

 

Одноденний товарообіг визначається співвідношенням товарообігу за визначений період до кількості днів цього ж періоду.

О = , де

Т – товарообіг;

Д – кількість днів у періоді

 

По наявним даним про рівень товарних запасів і одноденному товарообігу можна визначити абсолютну величину товарних запасів:

ΣЗ = О * Рт.з. чи ΣЗ = .

Розміри товарних запасів безпосередньо пов'язані зі швидкістю оборотності товарів. При незмінному обсязі товарообігу прискорення оборотності призводить до зниження товарних запасів, і навпаки, уповільнення оборотності вимагає більшої маси товарних запасів.

Швидкість оборотності товарів чи час, на протязі якого реалізуються товарні запаси, називається товарооборотністю (Т/об).

Якщо товарні запаси в днях показують, на скільки днів торгове підприємство забезпечене товарами на визначену дату, то товарооборотність відбиває середній час обороту товарного запасу за визначений період (квартал, рік). Для підприємства оборотність товарів у днях відбиває час, на протязі якого товари знаходилися на цьому підприємстві з моменту оплати рахунка постачальників до моменту їх продажу.

Для розрахунку оборотності товарів у днях необхідно середній товарний запас за визначений період розділити на одноденний обіг із продажу товарів за цей же період:

Т/об =, де

Час звертання може бути виражено і числом(кількістю) обертів

Т/об =, де

З – середній товарний запас

або Т/об = , де

 

Д – кількість днів у періоді

У результаті аналізу повинні бути дані відповіді на такі питання:

- які фактори зробили вплив на формування і розвиток товарних запасів;

- чи забезпечують безперебійний продаж товарів наявні товарні запаси;

- чи відповідає фактичний асортимент товарних запасів купівельному попиту населення та ін.

Аналіз товарних запасів торгового підприємства вимагає послідовного виконання наступної роботи:

- аналіз товарних запасів торгового підприємства;

- аналіз динаміки товарних запасів;

- аналіз факторів товарних запасів, що впливають на розмір;

- аналіз сезонних коливань товарних запасів;

- аналіз асортиментної структури запасів;

- аналіз якості товарних запасів;

- аналіз оборотності товарних запасів;

- аналіз ефективності управління товарними запасами.

Аналіз товарних запасів повинний бути спрямований на виявлення резервів оборотності товарів, раціонального їх використання. Для цього необхідно вивчити динаміку товарних запасів, фактори, що визначають її розвиток, асортиментну структуру і товарооборотності запасів, оцінити ефективність роботи з управління товарними запасами і її впливу на діяльність торгового підприємства.

Вивчення товарних запасів має мету: виявити основні закономірності їх розвитку, оцінити співвідношення, що склалися між зміною запасів і товарообігом, визначити оснащеність товарообігу товарною масою.

Для вивчення динаміки товарних запасів аналізують динамічний ряд фактичних залишків товарних запасів і співставних цін (при наявності відповідної інформації і у натуральних показниках), розраховують абсолютні і відносні зміни розміру товарних запасів.

Для поглиблення висновків про динаміку товарних запасів використовують такі додаткові показники, як:

- коефіцієнти випередження (відставання), що характеризують співвідношення темпів росту товарних запасів і товарообігу (ці коефіцієнти більш наочно характеризують напрямок розвитку товарних запасів: їх ріст, зниження, стабілізацію відносно товарообігу;

- товарні запаси в розрахунку на 1грн. товарообігу (що характеризують ефективність використання матеріальних ресурсів);

- середньорічні темпи росту (зниження) товарних запасів і товарообігу (що відображають зміни (у середньому за рік) цих показників);

- рівень товарних запасів у відсотках до товарообігу.

В умовах дефіцитності окремих товарів темпи приросту товарних запасів можуть дорівнювати темпам росту товарообігу, а той перевищувати їх до моменту нагромадження товарної маси в межах установленого нормативу. Збільшення товарних запасів на 1грн. товарообігу може бути виправданий лише тоді, коли фактичний обсяг запасів буде відповідати встановленому нормативу і темпи приросту товарообігу будуть випереджувати аналогічні показники запасів.

Важливою задачею аналізу є вивчення впливу факторів, що визначають стан і динаміку товарних запасів. Такий аналіз необхідний для того, щоб забезпечити раціональне формування і використання запасів. Вивчення впливу окремих факторів дозволяє також знайти можливості удосконалення управління товарними запасами, визначити резерви поліпшення постачання населення і скорочення витрат на утримання запасів.

Вплив на розмір товарних запасів змін обсягу товарообігу (ΔЗт) і періоду оборотності (ΔЗТ/об(дн)) визначається методом ланцюгових підстановок з використанням наступних моделей:

ΔЗт = ;

 

ΔЗТ/об(дн.)= , де

Т1, Т0 - відповідно, обсяг товарообігу в базисному періоді і періоді, що аналізується.

Т/об(дн)1, Т/об(дн)0 - період обігу товарних запасів в днях обігу, відповідно в базисному періоді і періоді, що аналізується.

Д - тривалість періоду(у днях).

Вплив на обсяг товарних запасів змін у структурі товарообігу може бути оцінений за допомогою методу відсоткових чисел. Необхідною умовою застосування цього методу є наявність інформації про асортиментну структуру товарообігу окремих груп товарів.

Фактори, що негативно впливають на обсяг товарних запасів, вимагають більш позитивного вивчення для прийняття своєчасних заходів щодо нормалізації ситуації. Наприклад, при уповільненні періоду обігу товарних запасів необхідно більш детально вивчити причини, що могли це обумовити: нерівномірність у виконанні плану товарообігу як у цілому за обсягом, так і за структурою; порушення, що мали місце в надходженні товарів на торгові підприємства (надходження товарів, що не відповідають попиту населення), недостатньо високий рівень роботи з вивчення попиту та організації продажу окремих товарів, прорахунок в замовленнях на поточне завезення товарів і т.п..

При вивченні стану товарних запасів не завжди приділяється належна увага оцінці впливу сезонних коливань попиту на їх розмір. Слабке врахування цих коливань протягом року призводить до значних відхилень запасів від встановлених нормативів, нераціонального використання фінансових ресурсів та, нарешті, до необґрунтованих висновків щодо ефективності управління товарною масою.

З метою визначення ступеня задоволення попиту населення на конкретні товари, виявлення причин накопичення окремих товарів в каналах торгівлі проводиться аналіз асортиментної структури товарних запасів. Джерелами такого аналізу є форми №3-торг і №4-торг, а також дані контрольно - асортиментних пунктів (про продаж, запаси, надходження, незадовільний попит по внутрішньо асортиментній структурі), матеріали вибіркових обстежень, погодинних спостережень.

В процесі аналізу структури запасів по кожній товарній групі звичайно визначається рівень товарних запасів (в днях товарообігу по кожній групі), а також розраховується відхилення між наявними запасами та встановленими товарно-груповими нормативами (в сумі та днях обороту). Однак для обґрунтованої оцінки існуючих відхилень між наявними та нормативними показниками товарних запасів, виявлення причин їх виникнення (в результаті, недоліки у комерційній роботі чи помилки при обґрунтуванні товарних нормативів), рекомендовано додатково використовувати показники частки запасів кожної групи в запасах в цілому по підприємству та частки товарообігу кожної товарної групи в загальному обсязі товарообігу.

При співставленні питомої ваги товарних запасів та товарообігу необхідно мати на увазі, що підвищення (зниження) частки товарної групи в товарообігу має супроводжуватися приблизно таким же збільшенням (зниженням) частки товарної групи в товарних запасах. Якщо питома вага запасів значно відрізняється від аналогічних показників товарообігу, то це свідчить або про затоварювання, або про дефіцитність окремих товарів.

Перераховані показники аналізуються в динаміці для виявлення притаманних їм загальних тенденцій та закономірностей.

Наявність диспропорції між асортиментною структурою товарообігу та товарних запасів потребує прийняття термінових заходів щодо їх скасування.

Такими заходами являються:

 

- проведення вибіркових обстежень внутрішньогрупового стану товарних запасів;

 

- приведення наявного асортименту товарів у роздрібних підприємствах у відповідність до встановлених асортиментних переліків;

 

- концентрація товарів складного асортименту в спеціалізованих підприємствах (секціях);

 

- організація своєчасного повернення товарів, завезених понад норму з магазинів на гуртові склади;

 

- активізація торгівлі надмірними запасами;

 

- проведення їх ефективної уцінки для стимулювання збуту, активізація реклами неходових і залежаних товарів;

 

- поліпшення роботи з вивчення попиту на основі постійного обліку реалізованого і незадоволеного попиту для обґрунтованого складання заявок на поточне завезення товарів;

 

- посилення контролю за станом товарних запасів, переміщення надмірних запасів в інші пункти продажу, зокрема - внемагазинні та інші.

 

У результаті аналізу повинні бути дані відповіді на питання:

· які фактори зробили вплив на формування і розвиток товарних запасів;

· чи забезпечують безперебійний продаж товарів наявні товарні запаси;

· чи відповідає фактичний асортимент товарних запасів купівельному попиту населення та ін.

Формування товарних запасів підприємства є необхідною умовою забезпечення процесу реалізації товарів, виконання розроблених планів товарообігу. Якість організації роботи з формування товарних запасів підприємства обумовлює розмір і рівень багатьох показників господарсько-фінансової діяльності: обсягу товарообігу, чистого прибутку, швидкості грошового обігу, розміру необхідного капіталу і т.д.

Для вивчення стану товарних запасів і забезпеченості ними товарообігу підприємства необхідно установити:

- відповідність фактичних товарних запасів їх нормативам у цілому по підприємству, по окремих товарних групах, звітним періодам і т.д.;

- зміни, які відбулися у аналізованому періоді у загальному обсязі товарних запасів і за асортиментною структурою;

- причини, що викликали ці зміни;

- вплив факторів на розмір товарних запасів підприємства.

Таблиця 1 Оцінка стану товарних запасів підприємства

№ п/п Товарні групи Т(факт) звітного періоду ТЗ(факт) на кінець звітного періоду Норматив товарних запасів Відхилення ТЗ (факт) від нормативу
IV квартал (тис.грн) Т однод IV кварт (тис.гр) ∑ (тис. грн.) Рівень (дні) ∑ (тис. грн.) Рівень (дні) ∑ (тис. грн.) Рівень (дні)
        Кровельні матеріали Будівельна хімія Оздоблювальні матеріали Лакофарбові матеріали Сантехніка 10,0         0,11   0,33   0,31   0,21   0,12 2,11   3,33   6,53   3,17   3,06         1,67   4,33   5,6   2,53   3,42         +0,44   -1,0   +0,93   +0,63   -0,37 +4   -3   +3   +3   -3
  Всього 1,09 18,2 17,56 +0,64 +1

Аналізуючи стан товарних запасів по окремих товарних групах і в цілому по підприємству можна зробити висновок, що за рахунок збільшення обсягів постачань товарів по трьох групах товарів і зниження попиту на лакофарбову продукцію товарні запаси на кінець IV кварталу перевищили нормативи в цілому по підприємству на 0,64 тис. грн. чи на 1 день.

Наднормативні товарні запаси утворилися по групі "Кровельні матеріали". При нормативному рівні товарних запасів 15 днів їхній фактичний рівень склав 19 днів. Сума наднормативних запасів складає 0,44 тис. грн. Основною причиною утворення завищених товарних запасів є нерівномірність і економічно необґрунтоване збільшення обсягів постачань цих товарів підприємством-постачальником.

Завищено товарні запаси на кінець IV кварталу і по групі "Лакофарбові матеріали" на 3 дні, що в сумі складає 0,63тис.грн.. Ця група товарів займає найбільшу питому вагу в загальному обсязі наднормативних товарних запасів. Така ситуація склалася в результаті зниження купівельного попиту на даний товар, недостатнього вивчення працівниками підприємства коливань попиту й у кінцевому результаті завищених обсягів постачання цих товарів підприємством -постачальником. Усе це приводить до утворення додаткових витрат на збут по підприємству, уповільненню товарообертання підприємства, заморожуванню власних засобів, вкладених у товарні запаси і зниженню прибутковості підприємства.

Але, як уже було сказано вище, розмір товарних запасів повинний знаходитися у визначеній відповідності з розміром товарообігу й економічний збиток підприємству приносять як надмірна наявність запасів так і їх недостатність. Тому, недопоставка товарів по групах "Будівельна хімія" і "Сантехніка" привела до недостатнього забезпечення товарними запасами товарообігу підприємства на 1,0 тис. грн. і 0,37 тис. грн. відповідно, що у свою чергу привело до перебоїв у торгівлі і незадоволеному купівельному попиті. Відхилення за рівнем товарних запасів складає -3 дні. Для нормалізації товарних запасів і визначення їхнього оптимального обсягу на майбутній період недостатньо тільки виявити причини, що викликали відхилення від норми, необхідно також визначити, які фактори вплинули на розмір товарних запасів і розрахувати цей вплив. На розмір товарних запасів впливає зміна обсягу і структури товарообігу, насиченість ринку товарами даного виду, організація завезення товарів, умови товаропостачання, прискорення чи уповільнення товарооборотністі, місцезнаходження підприємства.

В умовах діяльності конкретного торгового підприємства прискорення оборотності товарів сприяє зменшенню потреби в оборотних коштах, що знаходяться в товарних запасах, скорочення витрат на збереження товарів, а отже і зміцненню його фінансового стану. Показники товарооборотністі і рентабельності товарних запасів - це основні показники, що характеризують ефективність використання товарних ресурсів.

Таблиця 2 Аналіз товарооборотності підприємства

№ п/п Показники План Факт Відхилення (+,-)
      Товарообіг звітного періоду (тис. грн.) Середньоденний товарообіг (тис. грн.) Середньорічні товарні запаси (тис. грн.) Товарооборотність (дні)   340,00   0,94   27,5   360,00   1,00   28,2   +20   +0,06   +0,7   -1

По отриманим даним можна зробити висновок, що незважаючи на нерівномірне надходження товарів і утворення наднормативних товарних запасів аналізуєме підприємство добилося прискорення товарооборотністі на 1 день.

 

Економічним ефектом прискорення товарооборотністі є відносне вивільнення з обігу засобів. Щоб визначити суму оборотних коштів, що вивільнилися в наслідку прискорення товарооборотністі, необхідне число днів прискорення помножити на одноденний товарообіг. Таким чином, дістаємо вивільнені кошти на суму 1,0 тис.грн. (ΔТ/обдн * Оф = -1 * 1,0 = -1,0 тис. грн.).

 

Розрахуємо вплив двох основних факторів на вивільнення оборотних коштів:

- зміна (збільшення) середньорічних товарних залишків

ΔТ/обдн(1) = - Зпл = 28,2 – 27,5 = 0,7тис.грн.

- зміна (збільшення) обсягу товарообігу

ΔТ/обдн(2) == -1,0 – 0,7 = -1,7тис.грн.

 

Разом ΔТ/обдн = ΔТ/обдн(1) + ΔТ/обдн(2) = +0,7 +(-1,7) = -1,0 тис. грн.

Таким чином, збільшення середньорічних товарних залишків на 0,7 тис. грн. обумовило заморожування оборотних коштів на цю суму, а збільшення обсягу товарообігу на 20 тис. грн. сприяло вивільненню коштів з обороту на суму 1,7 тис. грн.. У результаті дії цих факторів підприємством вивільнено з обігу коштів на суму 1 тис.грн. Для розрахунку впливу окремих факторів на товарооборотність у цілому по підприємству і товарооборотність окремих товарних груп використовується метод ланцюгових підстановок чи спосіб процентних чисел. Використовуючи ці методи спочатку визначаємо товарооборотність при плановій величині товарообігу і середніх товарних запасах Т/обдн = , потім визначаємо товарооборотність, скоректовану на фактичну структуру товарообігу при планових запасах і обсязі реалізації Т/обдн(1) = , де dф - питома вага окремої товарної групи в товарообігу, а Т/обдн - товарооборотність за планом окремої товарної групи; далі визначаємо товарооборотність при планових запасах і фактичному товарообігу Т/обдн(2) = і останнє визначаємо фактичну товарооборотність

Т/обдн(ф) =

 

 

Таблиця 3 Розрахунок впливу факторів на товарооборотність


Читайте також:

 1. На підприємствах ресторанного господарства з вільним вибором страв оперативне планування починається зі складання плану-меню на один день відповідно до товарообігу.
 2. Особливості аналізу оптового товарообігу
 3. Плану і динаміку роздрібного товарообігу, тис. грн.
 4. Поняття товарообігу як економічної категорії та показника діяльності торгівельних підприємств.
 5. Розподіл магазинів за розмірами товарообігу
 6. Розрахувати вплив зміни структури товарообігу на рівень і суму валового прибутку, використовуючи спосіб відсоткових чисел. За результатами розрахунків зробити висновок.
 7. Сутність, структура та характеристика товарообігу підприємств громадського харчування.
 8. Тема: Аналіз роздрібного товарообігу
 9. Тема: Оптовий товарообіг
 10. Тема: Планування роздрібного товарообігу
 11. Тема: Товарообіг, його види, склад та значення
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Питання ДЛЯ самоконтролю знань | Окремих товарних груп

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.