Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Підприємств торгівлі

Мета аналізу валового прибутку (торговельного доходу) – оцінити рівень його достатності для забезпечення умов розвитку підприємств і росту його фінансової потужності.

Для реалізації цієї мети необхідно вирішити ряд задач аналізу доходу, а саме:

- вивчити обґрунтованість установленої величини торговельних надбавок;

- вивчити виконання планового завдання і динаміку суми та рівня валового прибутку (торговельного доходу);

- вивчити вплив факторів на зміну суми та рівня валового прибутку (торговельного доходу);

- розробити заходи щодо оптимізації валового прибутку на основі стратегії розвитку підприємства.

При оцінці обґрунтованості величини торговельних надбавок визначають доцільність застосування методики, що лежить в основі їх формування: витратний підхід, ринковий підхід, диференційований підхід.

Вивчаючи виконання планового завдання і динаміки валового прибутку, необхідно розрахувати ступінь виконання плану щодо торговельного доходу, абсолютне відхилення від планової величини і рівня минулого року, темп зміни величини валового прибутку та його рівня.

Р ВП = ∑ВП / Т × 100%,

де Р ВП - рівень валового прибутку;

∑ ВП – сума валового прибутку;

Т – обсяг продажу (товарообіг підприємства).

Рівень будь-якого показника в торгівлі являє собою співвідношення відповідного показника до роздрібного товарообігу. Рівні не тільки змінюють прибутковість і витратоємкість реалізації товарів, але несуть і інше значне навантаження. Так, рівень валового прибутку дає кількісну оцінку долі торговельного підприємства в роздрібній ціні. Чим вище рівень валового прибутку, тим вище доля підприємства в ціні, і тим більше різниця між ціною закупівлі і ціною продажу товарів.

Рівень валового прибутку (торговельного доходу) є для торгівлі показником ціни, змінюючи який підприємство може збільшувати або скорочувати обсяг попиту, вибираючи тим самим оптимальне їх сполучення, домагаючись найбільшого обсягу валового прибутку.

Обидва фактори в представленій вище моделі підкоряються чинності закону попиту. Збільшення рівня валового прибутку (торговельного доходу) при еластичному попиту веде до зниження обсягу товарообігу, тому за допомогою факторного аналізу валового прибутку можна дати оцінку проведеної на підприємстві цінової політики.

З іншого боку, рівень валового прибутку (торговельного доходу) підприємства є усередненим показником прибутковості окремих найменувань товарів і зазнає впливу від структурних здвигів.

 

Розглянемо розрахунок основних показників стану та динаміки валового прибутку (торговельного доходу) на прикладі 1.

 

Таблиця 1. Виконання планового завдання і динаміки валового прибутку торговельного підприємства.

Показники   Факт за минул. рік Звітний рік Відхилення (+;-)   Темп зміни, %
  план   факт % виконання від плану звітного року від минулого року
Товарообіг, тис. грн.   775,0   845,0   752,0 89,0 -93,0 -23,0 97,0
Валовий прибуток, а) сума, тис. грн.   139,5   156,3   150,4 96,2 -5,9 + 10,9 107,8
  б) рівень, %   18,0 18,5 20,0 108,1 +1,5 + 2,0 111,1

1. Визначаємо рівень валового прибутку підприємства за планом та фактично

 

РВП(пл) =

 

РВП(факт) =

2. Визначаємо відсоток виконання звітного року щодо всіх показників

 

%вик(товарообігу) =

(по іншим показникам розрахунки робимо аналогічно)

 

3. Визначаємо відхилення від плану звітного року

 

(по іншим показникам розрахунки робимо аналогічно)

 

4. Визначаємо відхилення від минулого року

 

(по іншим показникам розрахунки робимо аналогічно)

 

5. Визначаємо темп зміни показників

 

 

 

 

Отримані дані свідчать, що план товарообігу звітного року був виконаний всього на 89,0% і його фактична сума складає 752,0 тис. грн. Недовиконано план на 11,0% (100,0 – 89,0), а в абсолютному вираженні підприємство недоодержало 93,0 тис. грн. У порівнянні з минулим роком зниження обсягу продажу товарів склало 23,0 тис. грн., або 97,0 % рівня минулого року.

Зниження обсягів реалізації товарів негативно вплинуло на суму чистого торговельного доходу підприємства. Так, плановане завдання було виконано лише на 96,2%, завдяки чому підприємство отримало фактичну суму чистого торговельного доходу на 5,9 тис. грн. менше запланованого обсягу. Але у порівнянні з минулим роком сума чистого торговельного доходу збільшилася на 7,8% (107,8 – 100,0), або 10,9 тис. грн.

Підвищення фактичної суми валового прибутку звітного року у порівнянні з минулим на 7,8 % (107,8 – 100,0) або 10,9 тис. грн. (150,4 – 139,5) при зниженні обсягів реалізації товарів на 3,0 % (97,0 – 100,0) або 23,0 тис. грн. (752,0 – 775,0) відбулося за рахунок підвищення рівня валового прибутку звітного року на 2,0% (20,0 – 18,0) у порівнянні з минулим. Темп росту рівня валового прибутку у звітному році на 11,1% (111,1 – 100,0) вище рівня минулого року. А підвищення рівня ВП на 1,5 % (20,0 – 18,5) у порівнянні з планом забезпечило виконання планового завдання на 8,1 % (108,1 – 100,0).

Для надання більш точної оцінки валового прибутку підприємства необхідно проаналізувати цей показник у розрізі кварталів (місяців) звітного та минулого років (приклад 2).

 

Таблиця 2. Інформація про динаміку торговельного доходу

підприємства в розрізі кварталів звітного і минулого років.

Квар- тали Обсяг товарообігу Сума торговельного доходу Середній рівень торговельного доходу  
минул рік, тис. грн. звітн. рік, тис. грн. відхил ення (+; - ) тис. грн. темп зміни, % минулий рік, тис. грн. звіт ний рік, тис. грн. відхил ення (+, -), тис. грн. темп зміни, % мину лий рік, % звіт ний рік, % відхилення (+; -), % темп зміни, %   Темп зміни
 
  І     171,0   168,5 - 2,5 98,5   35,2   38,1 +2,9 108,2   20,6   22,6 +2,0 109,7
  ІІ   190,0   185,0 -5,0 97,4   34,3   37,5 +3,2 109,3   18,1   20,3 +2,2 112,2  
  ІІІ   195,0   183,0 -12,0 93,8   33,3   35,7 +2,4 107,2   17,1   19,5 +2,4 114,0  
  ІV   219,0   215,5 -3,5 98,4   36,7   39,1 +2,4 106,5   16,8   18,1 +1,3 107,7  
  Ус-го за рік   775,0   752,0   -23,0   97,0   139,5   150,4   +10,9   107,8   18,0   20,0   2,0   111,1  

 

За результатами розрахунків можна зробити висновок, що в кожному кварталі звітного року відбулося зниження обсягів реалізації товарів у порівнянні з минулим роком. Так в першому та в четвертому кварталах темп зміни складає відповідно 98,5 % і 98,4 %, трохи нижче в другому кварталі 97,4 %, самий низький темп зміни в третьому кварталі – 93,8 %.

Аналіз динаміки валового прибутку щодо кварталів показав, що протягом всіх чотирьох кварталів спостерігається стійке зростання суми доходу, при цьому найбільший приріст спостерігається в першому і другому кварталах звітного року на 8,2 % і 9,3 % відповідно.

Середній рівень торговельної надбавки в цих кварталах звітного року також збільшився на 2,0% та 2,2 % і його темп зміни складає 109,7 % та 112,2 % відповідно. Найбільший темп приросту середнього рівня валового прибутку 14,0% (114,0 – 100,0) відмічено в третьому кварталі, його розмір звітного року складає 19,5%, що на 2,4% вище рівня минулого року.

Таким чином, зниження обсягу продажу товарів у звітному році не привело до негативних фактів зниження нижче рівня минулого року обсягів валового прибутку, що стало можливим завдяки значному підвищенню рівня торговельних надбавок.

На наступному етапі аналізу розраховують вплив факторів на зміну середнього рівня валового прибутку. Він може змінюватися в результаті зміни складу і структури товарообігу, розмірів торгівельної надбавки на окремі товари і товарні групи, наявності понаднормативних товарних втрат, уцінки та інших витрат товарів.

Істотний вплив на величину валового прибутку має зміна структури товарообігу. Збільшення в обсязі товарообігу частки товарів з більш високими відсотками торговельних надбавок веде до підвищення середнього рівня валового прибутку і навпаки.

Однак вплив структурних зрушень на зміну рівня валового прибутку потребує організації обліку доходності щодо кожної товарної групи.

 

Вплив структури товарообігу на рівень валового прибутку (торговельного доходу) визначають способом відсоткових чисел із використанням прийому абсолютних різниць (приклад 3).

 

Таблиця 3. Розрахунок впливу структури товарообігу на середній рівень

торговельного доходу

  Товари і товарні групи Питома вага в реалізації, % Рівень торговельної надбавки за планом, % Відсоткове число (гр.4 х гр.5)
  План   Факт   Відхилення (+, -)
1.Тканини 2. Швейні вироби 3.Трикотажні вироби 4.Взуття 5.Інші товари 10,0   20,0   20,0 40,0 10,0 9,5   21,0   22,5 36,0 11,0 -0,5   +1,0   +2,5 -4,0 +1,0 18,0   17,5   19,5 20,0 16,5 -9,0   +17,5   +48,8 -80,0 +16,5
Разом - - -6,2

 

Зміна структури товарообігу призвела до зниження рівня валового прибутку (торговельного доходу) на 0,062% (-6,2 : 100%), що в сумі складає 0,466 тис. грн. при фактичному обсягу товарообігу у розмірі 752,0 тис. грн.

 

Тф х (ΔРВП) : 100% = 752,0 х (-0,062) : 100% = -0,466 тис. грн.

Зниження рівня валового прибутку (торговельного доходу) відбулося за рахунок зміни структури товарообігу, а саме значне зменшення фактичної питомої ваги товарної групи „Взуття” (яка має найвищий рівень торговельної надбавки 20,0%) на 4,0% порівняно із запланованим розміром.

Крім структури товарообігу на суму валового прибутку впливає обсяг товарообігу і рівень торговельних надбавок. Розглянемо алгоритм розрахунку впливу зазначених факторів.

 

Таблиця 4. Методика розрахунку впливу факторів на величину валового прибутку (торговельного доходу) підприємства.

 

Фактори Алгоритм розрахунку Значення
1. Зміна обсягу товарообігу в тому числі за рахунок зміни цін     -17,2   +4,1
2. Зміна структури товарообігу (за рахунок зміни середнього рівня торговельної надбавки)         +11,3
Усього -17,2 + 4,1 + 11,3 -1,8

 

Отримані результати свідчать про те, що за рахунок зниження обсягу реалізації товарів на 93,0 тис. грн. сума валового прибутку зменшилася на 17,2 тис. грн., але зміни, які відбулися в структурі товарообігу, а саме збільшення питомої ваги тих груп товарів, що мають найвищий рівень торговельної надбавки, призвели до росту суми валового прибутку на 11,3 тис. грн. Позитивно вплинуло на отримання додаткового доходу і підвищення цін на товари за рахунок чого сума валового прибутку підвищилася на 4,1 тис. грн. Таким чином, у цілому по підприємству недовиконане планове завдання по валовому прибутку на 1,8 тис. грн. внаслідок негативного впливу на його величину значного зниження обсягу товарообігу.

Аналогічно вивчають і вплив факторів на динаміку валового прибутку. Заключним етапом аналізу є розробка заходів щодо оптимізації величини валового прибутку (торговельного доходу) на основі стратегії розвитку підприємства.

Література: Баканов М.И. Экономический анализ в торговле. с. 71-84.

Кравченко Л.И. Анализ хозяйствен. деятельн. в торговле. с. 242-272

Сименко И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятий торговли:с. 115-129.

 

 


Читайте також:

 1. Cистеми безпеки торговельних підприємств
 2. IV група- показники надійності підприємства
 3. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 4. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 5. Або продукція підприємств, що знаходяться за кордоном.
 6. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 7. Автомати для комбінованої торгівлі
 8. Автопідприємства вантажних автомобілів
 9. Автопідприємство пасажирських автомобілів
 10. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 11. Активами торговельного підприємства
 12. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характеристика ролі торговельної надбавки в економіці | Модель формування і розподілу валового доходу відповідно до чинного законодавства про оподаткування прибутку підприємств

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.