Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


РОЗДІЛ 6. ХІМІЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Тема 15. Теорія хімічної будови

Органічна хімія - наука, що вивчає сполуки карбону (вуглецю) з іншими елементами.

Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук:

1. Атоми розташовані в молекулах у певній послідовності, відповідно до їх валентності. Валентність карбону в органічних сполуках дорівнює 4.

2. Властивості речовин залежать не тільки від їх якісного і кількісного складу, але й від хімічної будови молекул.

3. Атоми або групи атомів у молекулах впливають один на одного безпосередньо або через інші атоми.

 

Класифікація органічних сполук.

Ациклічні - складаються з відкритих (незамкнених) вуглецевих ланцюгів, прямих або розгалужених.

Циклічні - сполуки, які містять замкнені у кільця вуглецеві ланцюги.

Сполуки з простими зв'язками (С-С) є насиченими, а з кратними (С=С; СºС) - ненасиченими.

Функціональними називають групи атомів, що надають речовинам певних хімічних властивостей.

Гомологічним рядом називається послідовність подібних за своєю будовою та хімічними властивостями речовин, що відрізняються одна від одної за складом на одну або кілька груп атомів (CH2). Така група атомів називається гомологічною різницею.

Таблиця 2. Класи органічних сполук

Клас сполук Функціональна група
Назва Загальна формула Назва Формула
Вуглеводні R-H
Галогенопохідні вуглеводнів R-Hal Галогени –F,–Cl, –Br,–I
Спирти R-OH Гідроксигрупа –ОН
  Альдегіди R–C=O ½ H   Альдегідна –С=O ½ H
  Кетони R1–C=O ½ R2   Карбонільна   –C=O ½
Карбонові кислоти R–C=O ½ O–H   Карбоксильна –C=O ½ O–H

Продовження таблиці 2

Клас сполук Функціональна група
Нітросполуки R–NO2 Hітрогрупа –NO2
Аміни R–NH2 Аміногрупа –NH2

Номенклатура IUPAC (міжнародна).

В її основу покладено назви насичених вуглеводнів. Клас сполук позначається функціональним закінченням. Назви ізомерних сполук утворюються таким чином:

а) обирають найдовший нерозгалужений вуглецевий ланцюг (головний), що містить найбільше число функціональних груп або кратний зв'язок, характерний для даного гомологічного ряду;

б) вуглеводневі радикали і функціональні групи, які знаходяться в бічному ланцюзі, розглядаються як замісники атомів водню головного ланцюга;

в) ланцюг нумерують, починаючи з того кінця, до якого ближче функціональна група або кратний зв'язок головного ланцюга, замісник у бічному ланцюзі;

г) називають насичений вуглеводень, що відповідає головному ланцюгу, і змінюють або додають закінчення залежно від наявності кратного зв'язку або функціональної групи в головному ланцюзі; положення кратного зв'язку і функціональної групи головного ланцюга позначають цифрою після кореня слова – назви;

д) положення замісників у бічному ланцюзі позначають номером вуглецевого атома, біля якого знаходиться замісник. Номер з назвою замісника ставлять на початку назви речовини. Якщо замісників кілька, цифрами позначають кожний з них і розташовують їх назви в алфавітному порядку.

 

Таблиця 3. Назви та загальні формули органічних сполук

Гомологічний ряд Загальна формула Закінчення або префікс Приклад
Алкани (насичені вуглеводні) СnH2n+2 ан С2Н6 –етан
Циклоалкани СnН2n циклоалкан С6Н12–циклогексан
Алкени (етиленові вуглеводні) СnН2n ен С4Н8 – бутен
Дієнові вуглеводні СnH2n–2 дієн С4Н6 – бутадієн
Алкіни (ацетиленові вуглеводні) СnH2n-2 ін або ин С2Н2 –етин, С3Н4 – пропін
Ароматичні вуглеводні С6Н5–R бензол С6Н5–СН3 – метил-бензол

Продовження таблиці 3

Гомологічний ряд Загальна формула Закінчення або префікс Приклад
Спирти R–OH ол СН3–ОН– метанол
Спирти двоатомні 2–ОН діол СН2ОН–СН2ОН –етандіол-1,2
Феноли R–C6H4OH фенол СН3–С6Н4–ОН – метилфенол
Альдегіди R–C=О ½ Н аль Н–С=О метаналь ½ Н
Кетони R1–C=O ½ R2 он СН3–С=O ½ CH3 пропанон-2
Карбонові кислоти R–C=O ½ O–H   кислота СН3СООН – етанова кислота
Прості ефіри R1–O–R2 ефір СН3–О–СН3 диметиловий ефір
  Складні ефіри R1–C=O ½ OR2   ефір Н–С=О ï O–С2H5 етиловий ефір мурашиної кислоти
Нітросполуки R–NO2 нітро СН3NO2 нітрометан
Аміни R–NH2 амін С2Н5–NH2 етиламін

 

Приклад 44.

Запишіть структурні формули і надайте назви ізомерам вуглеводню, формула якого С4H8. До якого класу органічних сполук відноситься цей вуглеводень?

Розв'язання.

Цей вуглеводень відноситься або до гомологічного ряду етиленових вуглеводнів або до циклоалканів (загальні формули CnH2n). Можливі наступні ізомери з формулою C4H8.

CH2=CH–CH2–CH3 – бутен-1;

CH2=C–CH3 – 2-метил-пропен;

ê

CH3

CH3–CH=CH–CH3 – бутен-2;

CH2–CH2 – циклобутан;

ê ê

CH2–CH2

 

CH2–CH–CH3 – метил-циклопропан;

½ /

CH2

Бутен-2 може існувати в двох просторових ізомерних формах:

 

 

 

Запитання для самоконтролю

1. Сформулюйте основні положення теорії хімічної будови органічних сполук.

2. Що таке хімічна будова?

3. Що таке ізомерія?

4. Яку валентність проявляє карбон в органічних сполуках?

5. Які групи атомів називають функціональними групами?

6. Які типи гібридизації може мати карбон в органічних сполуках?

7. Що таке гомологічний ряд?

8. Сформулюйте основні положення міжнародної номенклатури для органічних сполук?

9. Які типи хімічного зв'язку існують в органічних сполуках?

10. Що таке вільні радикали?

11. Які є класи органічних сполук?

 

 

Тема 16. Вуглеводні

 


Читайте також:

 1. IV розділ. Сегментація ринку та вибір цільового сегменту
 2. IІI розділ. Аналіз стану маркетингового середовища підприємства
 3. V розділ. Товарна політика підприємства
 4. VI розділ. Маркетингова цінова політика
 5. VII розділ. Маркетингові рішення з розподілу та збуту товару
 6. VIII розділ. Маркетингова політика комунікацій
 7. VIII. Реакції, в результаті яких утворюються високомолекулярні сполуки
 8. А) Роздільне складання таблиць (За підручником Богдановича М.В.)
 9. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 10. Азоновмістні органічні сполуки.
 11. Азосполуки
 12. Азот, фосфор, біогенні елементи та їх сполуки, органічні речовини
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Хімічні властивості Карбону та Силіцію | Алкани (насичені вуглеводні). Хімічні властивості алканів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.