Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Методи опрацювання нового матеріалу на уроках математики

Методи опрацювання нового матеріалу на уроках математики

Вибір і поєднання методів навчання

Класифікація методів навчання

За джерелом знань (зовнішня сторона прояву):

1. Словесні методи (розповідь, пояснення, бесіда).

2. Практичні методи (експериментально-практичний, метод вправ).

3. Наочні методи (застосування підручників, навчальних, образот­
ворчих посібників, моделей).

За рівнем пізнавальної активності і амостійності(внутріишя психо­логічна структура):

1. Пояснювально-ілюстративний.

2. Репродуктивний.

3. Проблемного викладу.

4. Евристичний (частково-пошуковий). V- Методи проблемного

5. Дослідницький (самостійно-пошуковий).
На основі логічного засвоєння знань:

 

1. Аналітичний;

2. Синтетичний;

3. Аналітико-синтетичний;

4. Індуктивний;

5. Дедуктивний;

6. Метод порівняння;

7. Метод аналогії.

Вибір і поєднання методів (прийомів) навчання зумовлюється:

- конкретно дидактичною задачею;

- специфікою предметного змісту;

- рівнем його узагальнення;

- засобом навчання, який виконує вчитель;

- особливостями учнів, їх рівнем розвитку;

- загальною та локальною підготовкою.

М. В. Богданович пропонує при вивченні нового матеріалу на уроках математики в початкових класах такі методи навчання, які поєднують у собі розглянуті нами класифікації, враховуючи при цьому і зовнішню і внутрі­шню сторони прояву методу, і логіку засвоєння знань.

Таким чином, маємо чотири групи методів опрацювання нового мате­ріалу на уроках математики: усного монологічного викладу знань, методи бе­сіди, експериментально-практичний метод, методи самостійної роботи уч­нів.

І ГРУПА: МЕТОДИ УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО ВИКЛАДУ

 

 

 

 

Назва методу Характеристика Критерії вибору Приклади матеріалу  
Розповідь Конкретність, образ­ність, доступність, сти­слість, динамічність. Після розповіді вчитель пропонує учням повто­рити зміст за запитан­нями. Зміст: повністю но­вий для учнів; склад­ний, великий за об­сягом, містить систе­му взаємозв'язків, потребує логічної по­слідовності викладу. Загальна готовність учнів до сприймання монологу. Мета: ознайомлення з Загальні математичні понят­тя (десяткова система чис­лення, принцип нумерації, по­няття виразу, рівняння іт.д.) Теоретичні відомості, (пра­вила порядку виконання ари­фметичних дій, терміни, іс­торія математики.) Деякі прийоми обчислень (множення на 1 та 0, ділення на 1, алгоритми письмового виконання арифм. дій). Окремі види нових задач. Будова та інструкція викори­стання інструментів і вимі-  
Пояснення Ускладнений вид роз­повіді, з високою дока­зовістю твердження.  
Проблемний виклад знань Учитель ставить про­блему і сам її розв'язує. Учням пропонується зразок розв'язування проблеми, пояснюється хід думки. правильною матема­тичною мовою; на­дання зразка пояс­нення прийомів об­числень і розв'язування задач.  
рювальних приладів (лінійка, циркуль, терези, палетка).  

II ГРУПА: МЕТОДИ БЕСІДИ

 

 

 

 

 

 

 

Назва методу Характеристика Критерії вибору Приклади матері­алу  
Репродукти­вна бесіда Бесіда - діалог. Репродукція - від­творення. Близька до пояснення, проводиться за планом, питання здебільшого навідні. Матеріал, логічно членимий. Мета: формуван­ня умінь будува­ти відповіді на запитання; акти­візація діяльності учнів; розвиток уміння спостері­гати і аналізувати математичні явища, робити узагальнення, підводити окреме під загальне; ор­ганізація колек­тивної роботи та індивідуальної підходу. Закономірності (властивості ариф­метичних дій, взає-мозв 'язки між" ма­тематичними по­няттями, компоне­нтами і результа­тами арифметич­них дій, пропорційна залежність між1 ве­личинами) Знання практичного  
Бесіда із за­стосуванням прийому аналогії Аналогія - умовивід, встановлення подібності між об 'єктами, форму­вання думки від одиничного до оди­ничного. Знання переноситься з ра­ніше вивченого об'єкта на інший, менш вивчений  
Евристично-дедуктивна бесіда Дедукція - умовивід, формування думки від загального до одиничного. Учитель повідомляє загальні поло­ження і за допомогою запитань спрямовує учнів до з'ясування конк­ретних прикладів.  
характеру, які вво­дяться на основі те­оретичних знань (обчислювальні при­йоми, прийоми розв 'язування рів­нянь, знаходження числових знамень ве­личин за відомими формулами): Задачі нового типу.  
Евристично-індуктивна бесіда Індукція - умовивід. Формування думки від одиничного до загального. Учитель пропонує розглянути конк­ретні приклади (однотипні). Про­аналізувавши їх, учні приходять до загального висновку.  

III ГРУПА: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ПРАКТИЧНИЙ МЕТОД

Назва ме­тоду Характеристика Критерії вибору Критерії вибору
Експереме-нтально-практичний Істинність нових знань стверджується зіставлен­ням їх із реальною дійсніс­тю. Робота проводиться за допомогою інструктажу. Матеріал дозволяє легко знайти предметну (наоч­ну) модель математичної проблеми чи застосувати вимірювання. Властивості арифме­тичних дій. Вимірю­вання (довжини, пло­щі). Побудова (геоме­тричних фігур).

IV ГРУПА: МЕТОДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Назва методу Характеристика Критерії вибору Критерії вибору
     
Самостійна робота учнів з підручником Діти вчаться сприймати математичний текст, розглядати малюнки, структурні записи, роблять висновки, узагальнення. Зміст: знайомий, певною мірою, учням.     Учні володіють опорними знаннями, уміннями і навичками для розв'язання проблеми. Мета, розвиток умінь самостійно працювати Математичні закономірності; способи виконання арифметичних дій; правила і формули, пов’язані з деякими конкретними знаннями дітей.
Самостійно- Невеликі пошукові завдання, що розкривають основні етапи процесу дослідження: спостереження і вивчення математичних фактів, з ясування незрозумілих явищ, висунення гіпотези, складання плану дослідження та його здійснення, формування висновку.
пошуковий
 
 
 
 
   
   

Читайте також:

 1. III. Повторення вивченого матеріалу.
 2. III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
 3. IV. Вивчення нового матеріалу – 20 хв.
 4. IV. Вивчення нового матеріалу.
 5. IV. Вивчення нового матеріалу.
 6. IV. Виклад інформаційного матеріалу
 7. IV. Виклад інформаційного матеріалу
 8. IV. Подання нового матеріалу
 9. IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
 10. IІІ. Вивченняння нового навчального матеріалу.
 11. V. Вивчення нового матеріалу.
 12. V. Виклад нового матеріалу
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗАКРІПЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ | Дидактична гра як метод навчання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.