Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Податковий менеджмент

Податковий менеджмент- сукупність прийомів і мето­
дів організації податкових відносин з метою забезпечення
формування дохідної частини бюджету та впливу подат­ків на розвиток економічної та соціальної сфер.

Об'єкт- дохідна частина бюджету.

Суб'єктами податкового менеджменту виступають органи управління в сфері оподаткування:

1) законодавчі та виконавчі органи влади;

2) орган оперативного управління в податковій сфері - Дер­жавна податкова служба;

3) органи нефінансового профілю, що виконують окремі функції, пов'язані з податковою діяльністю.

Податковий менеджмент включає систему послідовних еле­ментів:

1) Законотворча діяльність.Визначаються принципи оподат­кування, встановлюються види податків та обов'язкових пла­тежів, їх елементи, розробляється порядок розрахунків з бюд­жетом.

2) Планування податків.Визначення реальних сум податків та обоє 'язкових платежів, які мають надійти до бюджету про­тягом бюджетного року.

3) Податковий контроль.Передбачає ведення податкового обліку та здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства. Податковий облік здійснюється в розрізі платників податків і нарахованих та фактично сплачених сум податків до бюджету. У процесі контролю здійснюються тематичні, каме­ральні (попередні документальні), документальні перевірки.

Провідне місце в організаційній структурі податкового менеджменту займають органи Державної податкової служби. Законом "Про Державну податкову службу" визначені наступні завдання податкових адміністрацій (інспекцій):

· здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства;

· внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдоско­налення податкового законодавства;

· формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдино­го банку даних про платників податків — юридичних осіб;

· роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

· запобігання злочинам, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 

Посадові особи органів ДПС наділені наступними правами:

· проводити перевірки щодо дотримання податкового законодавства суб'єктами господарювання; отримувати безоплатно від підприємств, установ, організацій, включаючи Національ­ний банк України та його установи, комерційні банки та інші фінансово-кредитні успшнови, від громадян — суб'єктів підприєм­ницької діяльності довідки, копії документів та іншу інформа­цію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, інших пла­тежів, формуванням інформаційного фонду Державного реєст­ру фізичних осіб платників податків;

· обстежувати будь-які приміщення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та житло грома­дян, якщо вони використовуються як юридична адреса су б 'єкта підприємницької діяльності, а також для отримання доходів;

· вимагати від посадових осіб суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень податкового законодавства і законодавства про підприємницьку діяльність, контролювати їх виконання, а також: припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів державної податко­вої служби;

· вилучати (із залишенням копій) документи, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів, та вилучати у громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, які порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, реєстраційні посвідчення або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) з наступною передачею матеріалів про порушення органам, що видали ці документи;

· застосовувати до підприємств, установ, організацій і гро­мадян фінансові санкції;

· стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені та штрафних санкцій;

· надавати відстрочення та розстрочення податкових зобо­в'язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу;

· користуватися безперешкодно в службових справах засо­бами зв'язку, які належать суб'єктам господарювання незалеж­но від форм власності;

· у разі виявлення зловживань під час здійснення контролю за надходженням валютної виручки, проведенням розрахунків із споживачами з використанням товарно-касових книг, а також: за дотриманням лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги давати доручення орга­нам державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій;

· вимагати від керівників підприємств, установ та органі­зацій, що перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків; при проведенні адміністративного арешту опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви;

· матеріально і морально заохочувати громадян, які надають допомогу в боротьбі з порушеннями податкового законодавства;

· звертатися до суду із заявою про скасування державної реє­страції суб'єкта підприємницької діяльності.


Читайте також:

 1. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 2. Адміністративний менеджмент
 3. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 4. Аналіз зарубіжних концепцій менеджменту
 5. Базові засади менеджменту
 6. БУДІВНИЦТВО В ПЕРСПЕКТИВІ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 7. Бухгалтерський і податковий прибуток
 8. Бухгалтерський та податковий облік розробки ПЗ
 9. Взаєморозрахунки з контрагентами та податковий облік: основні принципи
 10. Види ефективності менеджменту
 11. Види ефектів виробництва, пов’язаних з удосконаленням менеджменту організації
 12. Види менеджменту
Переглядів: 615

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організація виконання бюджетів | Виконання державного та місцевих бюджетів за доходами

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.062 сек.