Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Класифікація методів навчання

План

Тема 9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ

Лекція № 9

1.Поняття про методи, прийоми навчання.

2.Класифікація методів.

3.Характеристика методів навчання технологій за джерелами інформації (словесні, наочні і практичні).

4.Характеристика методів навчання технологій за характером пізнавальної діяльності і самостійності учнів (пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладу, частково-пошуковий і дослідницький).

5.Методи роботи вчителя.

6.Методи самостійної роботи учнів.

7.Умови вибору методів навчання технології.

8.Поняття про пасивні, активні та інтерактивні методики.

 

1. Під методами навчання (в тому числі методами трудового навчання) розуміють способи роботи вчителя і учнів, за допомогою яких досягається оволодіння знаннями, уміннями і навичками, формується світогляд учнів, та розвиваються їхні здібності,

Методи нявчання складаються з окремих елементів, які називаються прийомами.Наприклад, метод показу робочої дії при інструктуванні учнів включає такий прийом, як показ дії в робочому і сповільненому темпі.

Щоб краще характеризувати методи трудового навчання, їх намагаються класифікувати за різними ознаками. Наприклад, за основу беруть: дидактичні завдання, джерело знань учнів, ступінь самостійності і глибину мислення учнів та ін. Проте жодна з існуючих систем класифікації методів навчання не є задовільною. Це пояснюється тим, що кожний з методів навчання, як правило, можна застосовувати для виконання декількох навчальних завдань і, навпаки, для розв'язання кожного дидактичного завдання можна застосовувати декілька методів навчання.

Тому інколи не так просто зробити вибір методу навчання. Крім того, доводиться чергувати різні методи трудового навчання. Наприклад, викладання нового матеріалу часто будують з використанням різних методів навчання. Бесіда переходить у пояснення, пояснення чергується з демонструванням і т. д.

Великого значення у дальшому удосконаленні методів навчання, творчому застосуванні їх набуває досвід учителів-новаторів.

Необмежені можливості створюються для вчителів-новаторів у зв'язку з перебудовою нашого суспільства. Завдяки цьому з них знімаються пута адміністративних циркулярів і створюються можливості впроваджувати свої творчі знахідки у навчальний процес.

Успіхи вчителів-новаторів описано у пресі.

У м. Києві багатьом відомий учитель праці СШ 153 Г. Б. Волошин. Його уроки проходять завжди на високому організаційному рівні, кожен учень знає своє завдання та усвідомлює його важливість. Учні залучаються до конструювання і складання технології виробів, змагаються між собою за високу якість роботи, економне використання матеріалів та ін.

Учителі-новатори роблять багато для того, щоб знайти невикористані резерви загальновідомих методів навчання.

Оскільки навчальні завдання трудового навчання збігаються в основному з навчальними завданнями інших шкільних предметів (повідомлення учням нового матеріалу, формування вмінь і навичок, застосування знань на практиці та ін.), методи навчання теж в основному збігаються. Проте за характером навчального матеріалу уроки з технічної праці відрізняються від інших начальних предметів, що призводить до деяких особливостей у використанні методів.

2. В даний час серед методистів немає єдиної думки щодо класифікації методів навчання. Кожна гілка педагогіки виділяє методи відповідно до своїх постулатів.

Більшість вітчизняних учених вважають продуктивною класифікацію, запропоновану Л.Я. Лернером і М.Н.Скаткиным. В ній виділяють наступні методи:

Пояснювально-наочний (репродуктивний) метод. Він включає демонстрацію, лекцію, вивчення літератури, радио- і телепередачі, використання дидактичних машин і т.п. Він тренує пам'ять і дає знання, але не забезпечує радість дослідницької роботи і не розвиває творче мислення. Проблемний метод використовується головним чином на лекції, в спостережень, при роботі з книгою, при експериментуванні, на екскурсіях. Дякуючи йому учні набувають навиків логічного, критичного мислення.

Частково-пошуковий метод при самостійній роботі учнів, бесіді, популярній лекції, проектуванні і т.п. надає школярам можливість взяти участь в окремих етапах пошуку. При цьому вони знайомляться з певними моментами науково-дослідної роботи.

Дослідницький метод: учні поступово пізнають принципи і етапи наукового дослідження, вивчають літературу з проблеми, перевіряють гіпотези і оцінюють отримані результати,

У трудовому навчанні всі ці методи ділять на три групи — відповідно до способу передачі і засвоєння інформації: словесні, наочні і практичні.

Кожна група несе свої функціональні відмінності і дидактичне навантаження. Крім того, існують чіткі, вироблені практикою рекомендації до особливостей методики їх застосування у викладанні технології. Всі ці методи досягають оптимального ефекту в гармонійній єдності.

 

Словесні методи широко використовуються, тому треба виразно розрізняти особливості кожного з них і методики їх застосування. Перш за все слід зазначити багатство і виразність, різноманіття образів і понять, які можна передати живою мовою. Вчитель технології, розповідаючи підліткам про порівняно складні технічні поняття, може використовувати вдало підібрані образи, аналогії.

 

 

                       
 
Словесні  
 
Наочні  
 
Практичні  
 
       
 
 
Усний виклад (розповідь, пояснення, лекція)   Бесіда   Самостійна робота учнів з літературою   Письмовий інструктаж   Телебачення, звукозапис  
   
Демонстрація наочної допомоги   Показ трудових прийомів   Самостійні спостереження учнів   Виробничі екскурсії  
 
Вправи по виконанню прийомів, операцій, комплексних робіт   Самостійні роботи   Тренажери   Лабораторно-практичні роботи   Управління технологічними процесами    

 

 


Дикція, темп і чіткість мови дуже важливі для її адекватного сприйняття школярами. Ясно вимовні терміни, що супроводжуються паузами для осмислення, словесні описи, дані в такому темпі, що вони розуміються і запам'ятовуються, — це звичайні методичні умови усного викладу. Правильні інтонації, виділення (при необхідності) омонімів і омофонів (слів, співпадаючих з іншим по звучанню), правильні наголоси і відмова від побутових назв на користь прийнятих в техніці — це обов'язкові вимоги застосування словесних методів.

Необхідно уникати місцевих діалектів і макаронізму (так називають жартівливе пересипання мови іноземними словами). Ні, жарт на уроці технології якраз бажана гостя, але вона повинна бути тактовною і доречною, враховувати сприйнятливий вік аудиторії. Майбутньому вчителю треба позбавлятися від слів-паразитів, «эканья» і інших, на жаль, властивих багатьом пороків мови. Слова, які вживає викладач технології, повинні мати для учнів цілком визначений, точний сенс.

Дуже важливо з'ясувати, що користуватися словом треба обачливо. Якщо школярі повинні щось уважно розглядати (плакат або кадр діафільму), то обов'язкове заповнення при цьому паузи словами не виправдане. Можна привернути увагу до якогось елементу, але, поки він розглядається, довга промова не сприйматиметься школярами. І якщо про цей елемент потрібно розповісти детально, то пояснення доречніше вже тоді, коли відобразився зоровий образ. До речі, досвідчені актори це дуже добре знають: коли слова важливіші, ніж жестикуляція, вони стараються, щоб вся увага глядача зосередилася на їх мові. І навпаки. Отже, з'єднання слова з показом повинне бути вельми продуманим.

Успіх словесних методів багато в чому залежить від емоційності. Байдужість розповідача виразно відчувається аудиторією і передається їй. Навпаки, коли учні бачать і розуміють, як небайдужий сам вчитель, як він щиро хоче, щоб висловлюваний матеріал був сприйнятий, які цікаві факти при цьому він прагне підібрати, як інтелектуально намагається збагатити своїх учнів — все це працює на результат. Найцікавіше, що не можна «зіграти» в емоційність, не можна щирість підмінити активністю. Це розгадується в будь-якій по віку аудиторії практично безпомилково і так само безвідмовно «компенсується» байдужістю тих, що слухають. От чому вчителю технології так важливо знати, як відгукується його слово в душах і розумі його учнів.


Читайте також:

 1. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 2. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 3. V Засоби навчання
 4. V. Класифікація і внесення поправок
 5. V. Класифікація рахунків
 6. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 7. Адаптації та навчання
 8. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 9. Активний метод навчання
 10. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ВИДІЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
 11. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 12. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ|направлень| РОЗВИТКУ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вивчення психологічних особливостей сенсомоторної та мисленнєвої діяльності школяра | Мовознавство Давнього Риму

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.