Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Галузі і методи психологічних досліджень.

Сучасна наукова психологія являє собою досить роз­маїту систему дисциплін та галузей. За спрямованістю ді­яльності психологів на пізнання, дослідження або перетво­рення психіки доцільно виділяти три великі групи галу­зей — теоретичну, науково-прикладну та практичну психо­логію.

1. До теоретичної психології належать: загаль­на психологія, історія психології, експериментальна, гене­тична, соціальна, порівняльна, диференціальна психологія, психофізіологія, психологія особистості, моделювання пси­хіки.

Загальна психологія систематизує експериментальні дані, здобуті у різних галузях психологічної науки, розробляє фундаментальні теоретичні проблеми психології, формулює основні принципи, категорії, поняття, закономірності, ста­новить фундамент розвитку всіх галузей та розділів психо­логічної науки.

Історія психології розглядає формування психологічних категорій і понять упродовж усього часу існування наукової психології, історію психологічних досліджень у різні часи в різних школах та перспективи розвитку психології як науки.

Експериментальна психологія займається розробкою но­вих методів психологічного дослідження для більш глибоко­го вивчення психічної реальності.

Генетична психологія вивчає закономірності розвитку психіки тварин і людини у філогенезі (протягом біологічної еволюції усього живого та історичного розвитку психіки) і в онтогенезі (упродовж життя окремої особи).

Соціальна психологія досліджує психічні явища у процесі взаємодії людей у великих та малих суспільних групах, а саме: вплив засобів масової комунікації на різні верстви населення, особливості формування та поширення чуток, смаків, суспільних настроїв, моди, питання психологічної сумісності, міжособистісних взаємин, групової атмосфери, роль лідера у групі, сприйняття людини людиною, стано­вище особистості у групі, стосунки між членами сім'ї тощо.

Порівняльна психологія має предметом свого дослідження особливості психіки тварин (зоопсихологія) у порівнянні з психікою людини.

Диференціальна психологія досліджує індивідуально-психологічні особливості психіки з урахуванням вікового рівня розвитку та механізмів функціонування психіки, ролі за­датків і здібностей індивіда тощо.

Психофізіологія вивчає фізіологічні механізми діяльності мозку, вищої нервової системи, які лежать в основі функ­ціонування психіки.

Психологія особистості займається вивченням психічних властивостей людини як цілісного утворення, як певної системи психічних якостей, що має відповідну структуру, внутрішні взаємозв'язки, характеризується індивідуальністю та взаємопов'язана з навколишнім природним і соціальним середовищем.

Моделювання психіки як розділ теоретичної психології ви­користовує наукові дані про психіку для побудови мате­матичних і кібернетичних моделей психічних функцій (сприй­мання, мислення, пам'яті, розпізнавання, спілкування тощо) та всієї психіки загалом з метою розробки і вдоскона­лення технічних систем, перевірки наявних психологічних теорій за допомогою комп'ютерного моделювання (комп'ю­терного експерименту).

2. До науково-прикладної психології слід від­нести ряд галузей, для яких характерні дослідження і прак­тичне використання знань з метою оптимізації поведінки та діяльності людей. Напрями науково-прикладної психології доцільно розрізняти за певними ознаками.

а) За видом діяльності та поведінки лю­дини:

психологія праці досліджує психологічні закономірності трудової діяльності людини, психологічні основи наукової організації праці (НОП), особливості формування загаль-нотрудових умінь і навичок, вплив факторів виробничого середовища і технічних засобів праці на робітника з метою підвищення ефективності трудової діяльності людини;

інженерна психологія вивчає особливості діяльності опе­ратора автоматизованих систем управління, розподілу та уз­годження функцій між людиною і машиною, використову­ючи здобуті знання в інженерно-психологічному проекту­ванні, експлуатації й оптимізації функціонування систем управління складними технічними комплексами та техно­логічними процесами. Інженерна психологія є важливою складовою ергономіки — науки про закони взаємодії опе­ратора, машини і середовища та закономірності функціо­нування систем «людина — машина»;

психологія творчості досліджує закономірності творчої (ев­ристичної) діяльності, фактори стимуляції творчого пошуку винахідників, раціоналізаторів, умови розвитку творчої осо­бистості та розробляє методи активізації творчості праців­ників науки, техніки, мистецтва, культури;

психологія «штучного інтелекту» зосереджує увагу на роз­робці й використанні формальних моделей психіки у ство­ренні різних інтелектуальних кібернетичних систем, напри­клад систем управління робототехнікою, автоматизованого перекладу, експертних систем тощо;

авіаційна психологія досліджує психологічні особливості діяльності людини в умовах польоту, визначає психологічні вимоги до професії у відборі та підготовці авіаційних кадрів, сприяє оптимізації праці льотного персоналу;

космічна психологія вивчає психологічні проблеми діяль­ності людини в умовах невагомості, просторової дезорієнтації під час перебування в космосі, психологічного напру­ження, яке виникає в екстремальних ситуаціях переванта­ження організму або тривалої ізоляції від людей на орбіті. Розробляються рекомендації щодо підбору кандидатів у кос­монавти, їх підготовки, тренування на спеціальних пристро­ях (тренажерах), формування екіпажів космічних кораблів, здійснення психологічної підтримки космонавтів в умовах польоту;

військова психологія має предметом фактори ефективної поведінки людини в екстремальних умовах бойових дій, пи­тання підвищення боєздатності військовослужбовців, підго­товки військових кадрів, управління військами і бойовою технікою, стосунки між командирами та підлеглими, методи психологічної пропаганди і контрпропаганди тощо;

психологія управління та менеджменту здійснює дослід­ження процесів управління, організації спільної діяльності людей на політичному, соціальному, економічному, вироб­ничому тощо рівнях у державному, регіональному та місце­вому масштабах з метою досягнення позитивних результатів у суспільному житті;

економічна психологія займається дослідженням ролі люд­ського фактора у розв'язанні економічних, господарських проблем на макро- та мікроекономічному рівнях;

психологія торгівлі вивчає психологічні особливості лю­дей для формування потреб покупців, правильної органі­зації реклами та продажу товару, підвищення культури об­слуговування населення тощо;

екологічна психологія досліджує психологічні фактори ви­никнення й розв'язання проблем взаємозв'язку між люди­ною і природою, огггимізації цього взаємозв'язку, подолан­ня соціально-психологічних наслідків природних та техно­генних катастроф;

психологія спорту вивчає закономірності поведінки лю­дей в умовах спортивних змагань, методи відбору, підго­товки, організації діяльності спортсменів та їхньої психоло­гічної реабілітації після участі в змаганнях.

б) За психологічними питаннями розвитку лю­дини у науково-прикладній психології можна ви­ділити такі напрями:

вікова психологія досліджує онтогенез психічних власти­востей особистості на різних вікових етапах. Виділяються; такі її розділи, як психологія дошкільника, психологія мо­лодшого школяра, психологія підліткового віку, психологія юнацтва, психологія дорослих, геронтопсихологія;

педагогічна психологія має своїм предметом психологічні закономірності навчання й виховання особистості та скла­дається з таких розділів: психологія навчання, психологія виховання, психологія навчально-виховної роботи з ано­мальними та важковиховуваними дітьми;

психологія аномального розвитку, або спеціальна психоло­гія, розподіляється на такі дисципліни, як патопсихологія (розглядає відхилення у процесі розвитку психіки, розлади психіки при різних формах мозкової патології), олігофренопсихологія (займається патологічними відхиленнями пси­хічного розвитку, які визначаються природженими дефек­тами мозку), сурдопсихологія (вивчає особливості розвитку дітей з вадами слуху), тифлопсихологія (допомагає розвива­тись особистостям дітей із слабким зором або незрячим).

в)3а відношенням до нормальної або хво­рої психіки виділяються такі дисципліни:

психологія здоров'я — наука про психологічні основи здо­рового способу життя, збереження та поліпшення здоров'я людини;

медична психологія, що вивчає психологічні аспекти ді­яльності лікаря та особистості хворого і розподіляється на такі напрями: нейропсихологія (досліджує співвідношення між психічними явищами та фізіологічними структурами мозку), психофармакологія (наука про вплив лікарських ре­човин на психічну діяльність людини), психотерапія (вивчає та використовує засоби психологічної дії для лікування хво­рих), психопрофілактика (має справу із заходами поперед­ження психічних захворювань), психогігієна (наука про сис­тему засобів підтримання та забезпечення психічного здо­ров'я особистості на належному рівні).

г)3а відношенням до права виділяється: юридична психологія, що пов'язана з дослідженням проб­лем реалізації системи правової поведінки психологічними засобами і розподіляється на такі підрозділи: судова пси­хологія як наука про психологічні особливості поведінки суб'єктів карного процесу; кримінальна психологія, предме­том якої є психологічні особливості особистості правопо­рушника, мотиви правопорушення тощо; виправно-трудова (пенітенціарна) психологія, що займається науковими та при­кладними питаннями вивчення психіки ув'язненого, мето­дами виправлення та перевиховання його особистості.

3. Практична психологія функціонує і розвивається як система спеціальних психологічних служб, спрямованих на надання безпосередньої допомоги людям у вирішенні їхніх психологічних проблем. Головна мета практичної пси­хологи — створити сприятливі соціальні та психологічні умови для діяльності людини в усіх сферах життя — від сімейних стосунків до управління державою, надати дієву допомогу у розвитку та захисті її психічного здоров'я.

Основними функціями практичної психології є аналіз і прогнозування поведінки й діяльності людини, активний соціальний та психологічний вплив, консультативно-мето­дична, просвітницька, профілактична, реабілітаційна та психогігієнічна функції тощо.

До основних методів психологічного дослідження нале­жать спостереження і експеримент. Спостереження доз­воляє вивчати поведінку людини в природних умовах, без втручання у перебіг подій. Експеримент, навпаки, від по­чатку до кінця планується і організовується дослідником; це дозволяє не лише описати психологічні факти, але й по­яснити причини їх появи.

Крім основних у психології використовуються допоміжні методи - бесіда, анкета, інтерв'ю, тести, вивчення продуктів діяльності, соціометрія, шкали рейтингу та ін. На основі усіх цих методів в психології використовуються конкретні методики (тести інтелекту, особистіші опитувальники, про­ективні малюнки та ін.)

Надійність і достовірність результатів залежить від професійної кваліфікації дослідника та адекватності обра­ної методики. Неприпустимим є використання психологі­чних методик непрофесіоналами.

Сучасна психологія активно розробляє та застосовує за­соби практичної психологічної допомоги людям різного віку у складних ситуаціях життя та діяльності. Разом з педагог­ікою сучасна психологія вносить значний внесок у процеси гуманізації міжособових відносин та суспільства у цілому.

 

 


Читайте також:

 1. V. Етичні правила психологічних досліджень
 2. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 3. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 4. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 5. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 6. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 7. Адміністративні методи управління
 8. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 9. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 10. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
 11. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ СПОРТУ
 12. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
Переглядів: 1389

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Становлення і розвиток педагогіки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.