Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ДЕМОНСТРУВАННЯ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Потреба використання ілюстративного матеріалу під час ознайомлення дошкільників з природою зумовлюється особливою привабливістю ілюстративного матеріалу для дошкільників і харак­тером їх образного мислення.

Розглядання картин, ілюстрацій у роботі з дошкільниками до­помагає вирішувати різноманітні завдання, в першу чергу уточню­вати, закріплювати знання про природні об'єкти, збагачувати їх. Спостереження в природі, наприклад за комахами, не завжди дають змогу розглянути деталі в зв'язку з невеликими розмірами та полохливістю деяких представників. Сприймання статичного зо­браження на картині, таблиці створює умови для уточнення дитя­чих вражень.

Розгляданню ілюстративного матеріалу належить значна роль у збагаченні існуючих у дітей вражень про об'єкти природи. Твари­ни на ілюстраціях подаються у природному оточенні, що дозволяє показати дітям зв'язки тварини з умовами середовища.

Ілюстративний матеріал є засобом формування уявлень про природні об'єкти у тих випадках, коли не можна показати їх ді­тям у реальному вигляді. Наприклад, свійських тварин за умов ве­ликого індустріального міста.

Ілюстративний матеріал є одним з найкращих засобів, який спо­нукає до розмови наймовчазніших дітей. Він наче наближує об'єкт до дитини, робить його більш зрозумілим і викликає мовну актив­ність дошкільників.

Важливе значення має ілюстративний матеріал у вихованні естетичних почуттів, формуванні гуманного, дбайливого ставлення до рідної природи.

Поряд з цим треба чітко усвідомлювати, що зображення на картині не дає повного уявлення про предмет через те, що воно:

а) плоске, а предмет має об'єм;

б) зображено майже завжди не в тій величині, що й реальний предмет;

в) інколи позбавлене кольору або не завжди повністю збігає­ться за кольором з натуральними предметами;

г) нерухомо показує предмет в одному положенні, не дає уяв­лення про характерні рухи, звуки.

У сприйманні зображення бере участь один зоровий аналізатор.

У формуванні ж цілісного образу реального предмета провідна роль належить взаємодії аналізаторів.

Отже, треба насамперед піклуватися про створення у дітей правильних уявлень за допомогою методів, що забезпечують без­посередній контакт з реальними об'єктами природи, а збагачення, уточнення і закріплення знань слід проводити з використанням ілюстративного матеріалу.

Вимоги до ілюстративного матеріалу, його використання

Ілюстративний матеріал, що зображує природні об'єкти, має викликати у дітей чуттєві образи, близькі до сприймання дійсно­сті, тобто вони повинні бути виконані реалістично. Тварини і рос­лини мають бути показані у природних умовах існування. Цим ви­могам відповідають картини відомих анімалістів, майстрів пензля

О.Комарова, В. Ватагіна.

Для ознайомлення з природою використовується ілюстративний матеріал, який можна класифікувати за такими видами:

а) предметні картинки, тобто такі, на яких зображено певний предмет;

б) сюжетні, на яких показано кілька предметів у певному зв'язку;

в) художні картини — репродукції відомих майстрів пензля

0. Левітана, І. Шишкіна, В. Бакшеєва, А. Грицая та ін.

Для ознайомлення дошкільників з природою створені пред­метні і сюжетні картини. Широко використовуються серії картин С. О. Веретенникової «Свійські тварини», «Птахи», «Трав'янисті рослини»; О. І. Соловйової «Чотири пори року»; «Дикі звірі» П. С. Меншикової.

В Україні видавництвом «Мистецтво» видано серії картин «Свійські тварини», «Дикі тварини» (автор 3. П. Плохій), «До­шкільникам про ліс, луг, водойму», «Дошкільникам про природу», 1, 2, 3 випуски (автор Н. Ф. Яришева).

Під час ознайомлення дошкільників з природою широко за­стосовуються дидактичні картини, видані для шкіл, наприклад серія картин «Світ тварин» (автор О. О. Яхонтов).

Використовується також книжкова графіка — ілюстрації Є. Ча- рушина, Ю. Васнецова, Ф. Ярбусової, М. Установа та ін., яку де­монструють дітям переважно в процесі ознайомлення з творами ху­дожньої літератури.

Для індивідуальної роботи з дітьми, а також роботи з невели­кими групами дітей у дитячих садках підбирають різноманітні ілюстрації, листівки, які для зручності використання розкладають в окремі папки за розділами: нежива природа, рослини (лісові, лучні, водойм, декоративні квіткові, культурні), тварини (молюс­ки, комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи, свійські і дикі звірі).

Розглядання ілюстративного матеріалу проводиться в процесі повсякденного життя і на заняттях.

Враховуючи великий інтерес дітей до картинки, а особливо до зображення тварин, потрібно проводити їх розглядання індиві­дуально, або з невеликою групою дітей уранці, під час прийому, на вечірній прогулянці. Розглядання картинок може бути засобом перевірки знань дітей, збагачення їх, узагальнення, розвитку мо­ви. Надзвичайно тягнуться до розгляду ілюстрацій діти з вираже­ним пізнавальним інтересом до природи, і така індивідуальна ро­бота з ними сприяє їх подальшому розвитку. Цікаві для розгляду книги «У нашому дворі» з ілюстраціями Є. Чарушина, «Малюкам дітлахам про малюків звірят» тощо.

Розглядання ілюстрацій у книгах проводять по-різному: іноді корисно розглянути їх до читання, для того щоб створити у дітей зоровий образ тих предметів, явищ, про які йтиме мова. В інших випадках достатньо перегляду ілюстрацій під час читання книги. Ілюстрації розглядають і в процесі бесіди про прочитане.

Для роботи з дітьми раннього віку і першої молодшої групи краще використовувати предметні картинки, ілюстрації з зобра­женням небагатьох об'єктів. Розглядання цього ілюстративного ма­теріалу (півень, курка, заєць, ведмідь та ін.) проводиться на за­няттях і в посякденному житті, і основна його мета — навчити ді­тей пізнавати зображене на картинці, називати його.

У другій молодшій групі картини найчастіше використовують для уточнення і конкретизації уявлень, їх закріплення. Так, після спостережень за кішкою діти розглядають картину «Кішка з ко­шенятами». Вихователь учить дітей пізнавати тварину, називати характерні її ознаки (розмір, колір шерсті), частини тіла (очі, ву­ха, хвіст, ноги), деякі дії (спить, грає, хлебче). Організовуючи роз­глядання сюжетної картини, вихователь використовує дитячий дос­від, близький до змісту картини, ставить дітям такі запитання: «Хто намальований на картині? Як ви дізналися, що це кошеня? Якого кольору шерсть у кішки? У кошенят? Якого кольору шерсть у кішки, яка живе у вашому будинку? Чим зайняті кошенята? Що робить сіре кошеня? Що робить кошеня, яке лежить біля кішки? Як ви думаєте, голодне воно чи ні? Чому спить? Чи чули ви, як хо­дять кошенята? Чому вони ходять тихо?» Наприкінці заняття ви­хователь сам розповідає за картинкою.

Для розглядання в молодшій групі можна використати картини «Собака з цуценятами», «Кури».

У середній групі розглядання картин спрямоване на розширення знань дітей. З дітьми розглядають картини «Кролі», «Качки і гу­си», «Вовк», «їжак», «Білка». Це дає змогу вивести дітей за межі безпосереднього досвіду. Розглядання картин використовується та­кож для систематизації і узагальнення знань дітей. Наприклад, у середній групі можна використати картини у поєднанні з розповід­дю вихователя для розширення і систематизації знань про життя диких тварин у лісі.

Вихователь: «Сьогодні я розкажу вам про те, як звірі зимують. Яких ви знаєте звірів, що живуть у лісі? (Демонструється картина «Зайці»), Зайці взимку одягають білі шубки. А для чого? На бі­лому снігу зайчика не видно. Коли їсти захоче — поїсть гілочок. Зайчики лякливі, весь час озираються. А кого вони бояться? Так, вони бояться вовка, лисичку (демонструється картина «Лисиця»). Ось лисичка у рудій теплій шубці біжить по снігу і нюхає, де тут заховався зайчик чи мишка. Лисиця має добрий нюх. Вона чує, де під снігом миші ховаються, і ловить їх. Цим вона і приносить ко­ристь. А подивіться, де зайчик заховався. Він білий, і його майже не видно. Як ви гадаєте, чи знайде його лисиця?

А ось вовки (вивішує картину «Вовки»), Вони взимку дуже го­лодні. Вовки сильні, швидко бігають і можуть нападати на коней і на людей. Кого вони наздоганяють? Як ви думаєте, чи можуть вони наздогнати коней?

Ще в лісі живе білка (демонструється картина «Білка»), Про те, як живе білка в лісі і що вона їсть взимку, ви самі розкажете, оскільки бачили білочку».

Наприкінці заняття можна поставити запитання: Чому звірі не мерзнуть взимку? Чим вкрите їхнє тіло? Чому у зайчика, білки мі­няється колір шубки?

У старших групах картини можна використовувати для уточ­нення уявлень, формування понять у процесі бесіди за картиною. Для систематизації знань на основі досвіду добре використати по­рівняння. До заняття підбирається серія картин, наприклад, про комах «Бабка», «Білан жилкуватий, «Сонечко». Спочатку органі­зується розглядання, потім порівняння, виділення спільних і від­мінних рис у будові. Діти приходять до висновку, що у всіх комах шість ніг, є крила, вусики, голова, черевце. А відрізняються тим, що у метеликів на крильцях лусочки, у жуків крила тверді, у ба­бок — прозорі, з сіточкою жилок.

Розглядання пейзажу на картині слід проводити після спостере­ження за подібними явищами природи. Під час демонстрування картини дітям пропонують порівняти зображене на картині з тим, що вони бачили у природі.

Зрозуміти настрій картини (пейзажу) допомагають такі запи­тання до дітей: «Весела чи сумна ця картина? Чому ви так думає­те? Які фарби потрібні були художнику, щоб показати це? Чому художник так назвав свою картину?»

Під час розглядання пейзажу потрібне пояснювальне слово ви­хователя. Воно має бути лаконічним, образним. Більш глибокому сприйняттю пейзажу сприяють поетичне слово і музика.


Читайте також:

 1. III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. III. Повторення вивченого матеріалу.
 3. III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
 4. IV. Вивчення нового матеріалу – 20 хв.
 5. IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
 6. IV. Вивчення нового матеріалу.
 7. IV. Вивчення нового матеріалу.
 8. IV. Виклад інформаційного матеріалу
 9. IV. Виклад інформаційного матеріалу
 10. IV. Подання нового матеріалу
 11. IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
 12. IІІ. Вивченняння нового навчального матеріалу.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Догляд за рослинами городу | ДЕМОНСТРУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.