Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Зв’язок педагогіки з іншими науками.

Педагогіка, як і будь-яка наука, розвивається в тісному взаємозв'язку з іншими науками. Філософські науки (наукознавство, соціологія, етика, ес­тетика) допомагають педагогіці визначити зміст і цілі виховання, правиль­но враховувати дію загальних закономірностей людського буття і мислення, постачають оперативною інформацією про зміни у науці і суспільстві, тим самим допомагаючи коригувати спрямованість виховання.

Анатомія і фізіологія є базою для розуміння біологічної сутності людини - розвитку вищої нервової діяльності і типологічних особливостей центра­льної нервової системи, органів чуття, опорно-рухового апарату, серцево-судинної і дихальної систем.

Особливе значення для педагогіки має її зв’язок із психологією, яка ви­вчає закономірності функціонування і розвитку психіки людини. Психоло­гію головним чином цікавить самий розвиток психіки, а педагогіку - ефек­тивність тих виховних впливів, що викликають плановані зміни у внутріш­ньому світі і поведінці людини. Кожний аспект педагогіки знаходить опору у відповідному розділі психології. Дидактика, наприклад, спирається на тео­рію пізнавальних процесів і розумового розвитку; теорія виховання базуєть­ся на психології особистості і теорії розвитку емоційно-вольових процесів. Інтеграція наук спричинилася до виникнення міждисциплінарних галузей - педагогічної психології, психопедагогіки.

Очевидні зв'язки педагогіки з історією і літературою, географією й ан­тропологією, медициною й екологією, економікою та археологією, політоло­гією, етнографією, культурологією.

У наук, що мають цілком різні і, здавалося б, дуже далекі сфери дослі­дження, знаходиться чимало точок зіткнення, із яких часто і виникають нові перспективні напрямки. Такими є, наприклад, галузі, що виникли на стику педагогіки з точними і технічними науками, - кібернетична, математична, комп’ютерна педагогіка тощо.

Посилюються зв’язки педагогіки із соціологією, що досліджує вплив соціального середовища на людину, її становище в суспільстві. Педагогічна соціологія, що утворилася на стику педагогіки і соціології, здійснює переклад загальних даних і результатів соціологічних досліджень про процеси змін соціальної структури суспільства, професійної зайнятості людей в конкретні завдання виховання, які повинні разом вирішувати школа, сім’я і суспільство.

Біологічні науки, і зокрема фізіологія, розглядаються як природо наукова база і педагогіки, і психології. Педагогіка опирається на фундаментальні праці видатних російських фізіологів Сєченова і Павлова. З питань нервово-психічного розвитку людини, рефлекторної природи психічної діяльності тощо.

Особливо велике значення для вирішення конкретних питань навчання і виховання, розробка режимів праці і відпочинку мають вікова фізіологія, що вивчає особливості будови і функціонування організму дітей, підлітків, юнаків і дівчат та шкільна гігієна, що вивчає питання гігієнічної організації всіх видів занять у школі (стан здоров’я, фізичний розвиток і працездатність школярів в залежності від режиму і умов навчання і виховання).

На відміну від інших дисциплін, що вивчають окремі сторони розвитку людини та її особистості, що відбувається під впливом різних факторів, педагогіка займається людиною в цілому і шукає найбільш дієві шляхи формування цілісної людської особистості.

Форми зв’язку педагогіки з іншими науками різноманітні і включають:

– запозичення наукової ідеї і її творче використання в педагогіці (наприклад, кібернетичні ідеї управління);

– використання даних, отриманих іншими науками (наприклад, даних фізіології про працездатність учнів різного віку);

– використання методів інших наук (наприклад, математичних);

– об’єднання зусиль двох або кількох наук для спільного з педагогікою вирішення загальних проблем (наприклад, психології, фізіології і педагогіки для дослідження можливостей більш раннього початку систематичного навчання школярів);

– використання термінів і понять інших наук для збагачення і поглиблення уявлень про сутність педагогічних явищ чи для позначення нових (наприклад, поняття зворотного зв’язку, запозиченого з кібернетики).

Педагогіка використовує матеріали і дані суміжних наук не у готовому вигляді, а на основі строгого їх відбору, після проведення спеціальної педагогічної переробки, з обов’язковим виявленням умов і кордонів їх прийнятності в педагогіці.

 


Читайте також:

 1. Алкени – вуглеводні, в молекулах яких є один подвійний зв’язок між атомами вуглецю . Алкені називають також олефінами або етиленовими вуглеводнями.
 2. Аналогія - спосіб отримання знань про предмети та явища на основі їхньої подібності з іншими.
 3. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
 4. Аудит операцій з основними та іншими необоротними ак­тивами
 5. Біосфера, її складові, взаємозв’язок між ними.
 6. Будова атомів та хімічний зв’язок між атомами визначають будову сполук, а отже і їх фізичні та хімічні властивості.
 7. Бюджетний устрійпоказує, в який спосіб побудована бюджетна система. Іншими словами,він відображає організацію вертикальної структури бюджету держави за рівнями влади.
 8. Верховна Рада України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади.
 9. Взаємодія ДСМК з іншими аварійно-рятувальними службами.
 10. Взаємодія СВА з іншими структурними підрозділами підприємства.
 11. Взаємодія структур маркетингу з іншими
 12. Взаємозв'язок географії туризму з іншими науками
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Система педагогічних науки. | Логіка (етапи) науково-педагогічного дослідження

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.