Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Підручники, навчальні посібники

1. Аграрне право: Навч. посіб. / За ред. В. П. Жушмана.—
Харків, 1997.— 230 с.

2. Аграрне право України: Підруч. / За ред. В. 3. Янчука.—
К.: Юрінком Інтер, 1999.— 720 с.

3. Аграрне право України: Підруч. / За ред. О. О. Погрібно­
го.— К.: Істина, 2004.— 448 с.

4. Аграрное, земельное и зкологическое право Украиньї. Об-
щие части учебньїх курсов: Учеб. пособ. / Под ред. А. А. Погребно­
го, И. И. Каракаша.— Харьков: ООО «Одиссей», 2000.— 368 с.

5. Андрейцев В. І. Екологічне і земельне право України:
Практикум для студентів юридичних вузів і факультетів.— К.:
Юрінком Інтер, 1998.— 272 с.

6. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.— К.: Аті-
ка, 2004.—624 с.

7. Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України:
Навч.-практ. посіб.— Харків, 2003.— 448 с.

8. Запорожец А. М. Аграрное право: Учеб. пособ.— Харьков:
Консум, 1997.— 109 с.

9. Кооперативне право / За ред. В. І. Семчика.— К.: Юрист,
1998.—336 с.

 

10.Янчук В. В. Аграрне право України: Практикум / В. 3. Ян-
чук, А. М. Статівка, Н. І. Титова та ін.; За ред. В. 3. Янчука.—
К.: Юрінком Інтер, 2001.— 256 с.

11. Хозяйственное право: Учеб. / Под ред. В. К. Мамутова.—
К., 2002.—912 с.


Додаткова література

1. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності /
За ред. В. І. Семчика.— К.: Наук, думка, 1998.— 245 с.

2. Бакай І. М. Конституційні засади забезпечення екологіч­
ної безпеки в сільському господарстві // Право України.— 1997.—
№ 12.—С. 10-15.

3. Бакай І. М. Правове забезпечення виробництва екологічно
чистої (безпечної) продукції в АПК та її класифікація // Право
України.— 1998.— № 1.— С. 86-91.

4. Бейкун А. Поняття державного регулювання діяльності об­
ласної ланки агропромислового комплексу як цілісної правової
категорії // Право України.— 1999.— № 9.— Є. 25-39.

5. Берлач А. Зовнішньоекономічна діяльність АПК в Украї­
ні: Запобігання злочинності у цій сфері // Право України.— 1999.—
№ 11.— С. 55-58.

6. Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення
орендних земельних відносин в Україні // Право України.—
1999.—№ 2.—С. 15-18.

7. Берлач А. Правове забезпечення земельної та аграрної ре­
форм в Україні // Право України.— 1998.— № 11.— С. 125-128.

8. Бичкова Ц. В. Регулювання сільськогосподарської діяль­
ності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства //
Право України.— 1996.— № 7.— С. 38-42.

9. Будзилович І., Юрченко А. Закон прийнятий. Проблеми,
пов'язані з ним, залишаються (деякі нотатки до Закону України
«Про оренду землі») // Право України.— 1999.— № 6.— С. 45-49.

 

10. Ващишин М. Я. Земельні правовідносини у селянських (фер­
мерських) господарствах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.—
Львів, 2000.— 18 с.

11. Гуревський В. К. Право приватної власності громадян Украї­
ни на землі сільськогосподарського призначення.— Одеса: Астро
Принт, 2000.— 136 с.

12. Ковальчук Т. Екологічна безпека продуктів харчування:
поняття та зміст // Право України.— 1997.— № 5.— С. 22-25.

13. Кулинич П. Науково-практичний коментар до Указу Прези­
дента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення рефор­
мування аграрного сектора економіки» від 03.12.99 р. // Предпри-
нимательство, хозяйство и право.— 2000.— № 2.— С. 17—26.

14. Носік В. В. Конституційно-правові засади формування рин­
ку землі // Землевпорядний вісник.— 1997.— № 1.— С. 13-15.

15. Носік В. В. Правове регулювання земельних відносин на
територіях спеціальних (вільних) економічних зон та пріоритет­
ного розвитку // Право України.— 1999.— № 6.— С. 49-54.


 

16. Носік В., Коваленко Т. Щодо правової природи земельно»-
частки (паю) // Право України.— 2000.— № 3.— С. 48-53. *

17. Придбання земельних ділянок несільськогосподарсь ког<\
призначення: Практич. посіб. / За заг. ред. В. В. Носії^а ~ч
К.,2002.—64 с.

18. Проценко Т. П. Конституційні засади розвитку
ких (фермерських) господарств.—■ К., 1998.— 32 с.

19. Проценко Т. П. Правовий режим майна селянських (ферч
мерських) господарств.— К., 2000.— 80 с.

20. Рябко Л. Правова природа договору лізингу // Право у^
раїни.— 2000.— № 1.— С. 70-78.

21. Святоцький О., Семчик В. Про концепцію аграрної і зеа^ельч
ної реформи в Україні//Право У країни.— 1997.— № 11.— С. 24-26,

22. Семчик В. І. Правові засади сільськогосподарської ко-опе-
рації в Україні // Право України.— 1999.— № 5.— С. 34-39.

23. Статівка А. Аграрні перетворення і роль особистих підсобних
господарств громадян // Право України.— 2000.— № 5.— С. 27^

24. Статівка А. Поняття гарантій суб'єкта договірних ві^щсь

син в АПК та їх класифікація // Право України.— 1998.— № 5_

С. 33-36.

25. Стативка А. Договор на реализацию сельскохозяйст^ен-

ной продукции // Предпринимательство, хозяйство и прав о

1997.—№ 2.—С. 17-22.

26. Стативка А. О договоре лизинга // Предпринимательство,
хозяйство и право.— 1999.— № 2.— С. 9-14.

27. Юркевич В. Ю. Правові проблеми становлення сільсько­
господарських кооперативів в умовах ринкової економіки Ук раї­
ни: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.— К., 2001.— 20 с.

28. Федорович В. І. Правові основи створення та діяльності
сільськогосподарських кооперативів в Україні.— Львів: Ат;лас,
1998.—142 с.

29.Шульга М. В. Актуальні проблеми правового регулювання
земельних відносин в сучасних умовах: Автореф. дис. ... к^нд.
юрид. наук.— Харків, 1998.— 37 с.

30. Янчук В. В. Право власності на землю: проблеми теорії та
практики // Адвокат.— 1997.— № 1.— С. 9-14.

П59


       
 
   
 


Навчальне видання КРУПКА Юрій Миколайович

АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Навчальний посібник для дистанційного навчання

Т. Л. Бондаренко С. С. Самойлова О. В. Мележик С. П. Ковтун Л. Ю. Савенко

Відповідальна за випуск Літературний редактор Комп'ютерна верстка Коректори

Оригінал-макет виготовлено у видавничо-друкарському комплексі

Університету «Україна»

03115, м. Київ, еул. Львівська, 23, тел. (044) 425-10-84, 59213-49 Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 405 від 06.04.01

Віддруковано з оригінал-макета у видавничо-друкарському комплексі Університету «Україна»

Підписано до друку 29.03.2006. Формат 60x90/16.Папір офсетний. Умови, друк. арк. 10,0. Обл. вид. арк. 8,45. Наклад 6300 прим.


 

Ліцензія МОН України: АБ № 121869 від 18.03.05 04071, м. Київ, вул. Хорива, 1г, тел.: (044) 417-34-68, 428-73-61

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»— неприбутковий вищий навчальний заклад недержав­ної форми власності, створений 7 травня 1999 року. Засновниками його є Київська міська державна адміністрація, Українська спілка інвалідів, Міжнародний благодійний фонд розвитку людини, Українське товариство глухих, Міжнародний благодійний фонд інвалідів Чорнобиля, інші юридичні та фізичні особи.

Університет відображає соціальну структуру українського су­спільства, оскільки студентський контингент повністю відтворює прошарки верств і соціальних груп населення нашої держави.

Це єдиний в Україні вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, ди­ференційованих соціальних можливостей і різного стану здо­ров'я. Він добровільно взяв на себе місію вчити людей з особли­вими потребами. В цьому його унікальність.

Основнимизавданнями університету є:

- мобілізація можливостей державних, комунальних, при­
ватних та відомчих установ і закладів освіти, виробничих структур,
громадських організацій, фондів і фізичних осіб для формування
наукової, навчально-реабілітаційної бази навчання та виробництва
і перепідготовки спеціалістів, у першу чергу — з числа інвалідів;

- створення, відбір та впровадження таких Методик і техно­
логій навчання, які забезпечували б поєднання навчального про­
цесу з виробничою діяльністю, науковими дослідженнями та
заходами з адаптації спеціалістів до вимог ринкової економіки,
вивчення ними сучасних методів управління та підприємництва;

- сприяння навчанню та постійному підвищенню фахового
рівня всього працездатного населення України;

- створення науково-методичного інформаційного центру для
координації діяльності регіональних та галузевих закладів освіти,
а також для досліджень у напрямі співробітництва та адаптації
інвалідів у навчально-виробничій сфері; впровадження дистан­
ційних технологій навчання для всього населення України;

- проведення фундаментальних та прикладних наукових до­
сліджень із гуманітарних, природничих, технічних та інших на­
прямів науки і культури.

В університеті проводиться науково-дослідна робота, визна­чено напрями наукових досліджень, створено навчально-дослідну лабораторію фізичної реабілітації інвалідів, налагоджено спів­працю з українськими та міжнародними установами і навчаль­ними закладами.


Особливості Університету «Україна»:

1) універсальність— під дахом університету об'єднано десятки
наукових напрямів і спеціальностей, постійно відбувається
ПрОгно3ування конкурентоспроможних на майбутньому ринку
професій» відкриваються нові спеціальності;

2) віДкРит^сть — розвиток мережі територіально відокремлених
СТруКТурних підрозділів забезпечує реалізацію принципу, покла­
деного в основу створення університету: не студент іде до навчаль­
ного закладу, а навчальний заклад приходить до студента;

3) забезпечення рівного доступу до навчання в інтегрованому
середовищі
— в університеті разом навчаються інваліди і здорові
люди представники соціальних груп з різним рівнем життя (різ­
ними 'фінансовими можливостями), формується система навчан­
ня людей з особливими потребами в інтегрованому студентському
середовйЩ1-

]уіЄрЄзка територіально відокремлених структурних підрозділівналічує ^ інститутів, 17 філій, 16 регіональних та 313 локальних центрів дистанційного навчання майже в усіх областях України. Сьогодні в університеті на денній, заочній та дистанційній формах навчання за ^4 ліцензованими спеціальностями різних освітньо-кваліфік#ційних рівнів навчається понад 35 тисяч студентів, з них близько 9% інваліди. Університет «Україна» є вищим навчальним закладок класичного типу, тобто він має широкий спектр спеціаль­ностей різних напрямів —філології та журналістики, біомедичних, пакувальних, інженерних, автомеханічних, комп'ютерних і соці­альних технологій> економіки і менеджменту, правознавства іміж­народних відносин.

Університету «Україна» виповнилося лише п'ять років, а вінуже посів 4-те місце серед вищих навчальних закладів України, заснованих на недержавній формі власності,в інтегрованому рейтингу «Софія Київська», що визначається Академією наук ви­щої школи України, Інститутом вищої освіти Академії педагогіч­них наук України, Конфедерацією недержавних вищих закладів освіти України, Міжнародною кадровою академією та Українсь­ким інст0тУ'гом соціальних досліджень.

МісіяУніверситету «Україна»:

якісна доступна вища освіта для людей, які прагнуть повної особистісної самореалізації на користь суспільства.

Метадіяльності:

наданий вищої освіти всім бажаючим, у тому числі молоді з особливими потребами, через впровадження новітніх освітніх технологій- ^

дистаядійна форма навчаннядає змогу найкращим чином досягти стратегічної мети Університету «Україна», спрямовуючи концентрований потік знань до студента, в кожен дім, у кожен на­селений пункт України.


Навчальний процес в університеті здійснюється колективом висококваліфікованих викладачів, який очолює Петро Михайлович Таланчук— доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії педагогічних наук України, ініціатор створення і президент Академії інженерних наук України, член чотирьох міжнародних академій, почесний ректор Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», перший міністр освіти незалежної України.

Загальна кількість викладачівпо мережі університету в 2004/05 н. р. складає більше 4000осіб, з них 988 працюють у базовій струк­турі в м. Києві. При цьому в базовій структурі 50 викладачів (10%) — це доктори наук, професори і 137 (28%) — кандидати

наук,доценти.

За роки існування університету відбулося становлення його як освітньо-наукової установи,де здійснюються наукові досліджен­ня з багатьох напрямів розвитку людини, суспільства, природи, формуються наукові традиції, проводяться цікаві наукові заходи. За п'ять років викладачами університету було опубліковано 91 монографію, 535 підручників та навчальних посібників, 934 на­вчально-методичних видання, 35 наукових збірників, 3627 статей. Силами університету проведено 178 наукових конфе­ренцій, в тому числі 31 міжнародну, 54 всеукраїнських і регіо­нальних, 67 студентських.

Сформована організаційна структура науково-дослідної роботи студентів у вигляді мережі студентських наукових формувань, яка включає студентське наукове товариство, що має 49 осередків, 160наукових гуртків, 3 конструкторських бюро, 20 студентських навчально-науково-виробничих підрозділів, що об'єднують понад 4,5 тисячі студентів-науковців. Студенти університету беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах студентських наукових робіт. Університет започат­кував Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Молодь: освіта, наука, духовність».

Діє науково-методичний семінар для кураторів та викладачів «Особливості роботи викладачів в інтегрованих групах».На семінарі виступали відомі іноземні вчені та фахівці по роботі з людьми з особливими потребами: професор Манчестерського уні­верситету Пітер Міттлер (фонд БЕСО, Велика Британія), доцент Ілінойського університету Мері Коні Вейшаар (Програма Фул-брайта, США), доктор Іоахим Клаус, керівник Центру підтримки студентів з особливими потребами Університету м. Карлсруе (Німеччина), віцепрезидент Польської інженерної академії ака­демік Йозеф Войнаровський (Польща), ректор Карконоського колегіуму професор Томаш Вінницький (Польща), доцент Карко­носького колегіуму Андрій Мохоля (Польща), магістр Вініпезь-кого університету Андре Сілва (Канада), волонтер Корпусу Миру


 


США Джонатан Пернік, який допомагає в організації роботи Центру планування та розвитку кар'єри. Триває обмін методич­ними матеріалами, науковими публікаціями.

Основна мета Центру планування та розвитку кар'єри— спри­яння працевлаштуванню та розвитку успішної кар'єри студентів, :■ у тому числі з інвалідністю. Співробітники Центру проводять тре-нінги з розвитку кар'єри та комунікативних здібностей, допома­гають створити резюме, підготуватися до співбесіди з роботодав­цем, надають консультації.

При навчальному закладі створені відділення доуніверситет-ської підготовки та центр професійної реабілітації.

Для абітурієнтів, які ще остаточно не визначилися з вибором спеціальності або хочуть детальніше дізнатися про будь-які аспек­ти вступу, навчання чи особливості студентського життя, ство­рений відділ по роботі з клієнтами.Для бажаючих проводиться тестування, метою якого є визначення інтелектуального потен­ціалу вступника та його професійної спрямованості.

Програма профорієнтаційної діагностикимістить чотири типи тестів:

1. Тестування професійної мотивації.

2. Тестування структури інтелекту.

3. Тест психологічної структури особистості.

4. Дослідження комунікативних установок.
Зарахуваннядо університету проводиться на основі комплекс­
ного тестування
без стресу вступних іспитів.

Доступні ціни, гнучка система знижок,покликана виконувати не лише фінансову, а й виховну та соціальну функцію, характерні для збутової політики університету.

Навчатися в Університеті «Україна» не тільки престижно, а ще й цікаво!Для студентів Університету «Україна» працюють різно­манітні соціально-культурні об'єднання (клуби, громадські орга­нізації, студентське самоврядування). Цеі студентський парла­мент, і волонтерський рух, і туристично-пізнавальний проект «Шляхами України», і студентська профспілка, і центр студент­ської творчості, і спортивний клуб, і багато гуртків фахової спря­мованості та дозвільного характеру, серед яких туристичний гур­ток та команда КВК. Студенти університету беруть активну участь у загальноукраїнських молодіжних проектах. Регулярно проводяться збори-походи, фестивалі творчості, спортивні зма­гання, тематичні вечори, предметні тижні, екскурсії, читацькі конференції, «круглі столи», конкурси. Студентську соціальну службу керівництво Центру студентських соціальних служб при Київському міському центрі соціальних служб для молоді визнало найкращою серед діючих у м. Києві.Читайте також:

 1. Б. Підручники, посібники
 2. Відображення у навчальній програмі предмета «Я у світі» загальнокультурної компетентності
 3. Відображення у навчальній програмі предмета «Я у світі» складових загальнокультурної компетентності
 4. І. Навчальні питання та розрахунок часу.
 5. Навчальні видання
 6. Навчальні методи
 7. Навчальні питання
 8. Навчальні питання
 9. Навчальні питання
 10. Навчальні питання
 11. Навчальні питання
 12. Навчальні питання
Переглядів: 614

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Правове забезпечення якості та безпеки сільськогоспо­ дарської продукції | ЛЕКЦІЯ 1.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.016 сек.