Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Розподіл діяльності за виробничо-технологічними напрямками.

Способи організації діяльності системи управління

МНК може організовувати свою діяль­ність, включаючи закордонну, шляхом використовування одного з наступ­них способів.

Створення самостійного підрозділу (відділення) із закордонних операцій.

До його компетенції входить управління операціями виключно на зовнішньому ринку. Як правило, цей підрозділ здійснює свою діяльність незалежно, а за підсумками може порі­внюватися з іншими підрозділами МНК, які здійснюють опера­ції лише на внутрішньому ринку.

Прикладом корпорацій, які використовують таку форму організації закордонної економіч­ної діяльності, можуть бути «Herkules», «ZM Company», «Chemical International».

Розподіл діяльності за функціональною ознакою.

У цьому ра­зі в корпорації виділяються окремі функціональні напрямки: ви­робництво, збут, облік та ін. Саме за цими функціями здійснює­ться централізований контроль.

Так, віце-президент корпорації зі збуту, штаб-квартира якої розташована в США, відповідати­ме за всі маркетингові операції, в тому числі за межами США. Віце-президент з виробництва відповідає за його організацію в усіх без винятку філіях корпорації. Така форма організації виро­бництва не набула поширення; вона властива галузям з вузькою номенклатурою продукції.

Сюди відносять насамперед видобув­ні галузі: нафтовидобувну, вуглевидобувну та ін. Способи видо­бування й збуту нафти або вугілля не дуже відрізняються в різ­них країнах, тому керівництво може здійснюватися централізо­вано зі штаб-квартири.

Ця форма організації є результатом інтеграції внутрішніх і зовні­шніх операцій. У корпорації виділяють кілька основних виробни­чо-технологічних ліній, кожна з яких займається виробництвом і збутом того чи іншого виду продукції.

Продукція може реалізову­ватися на будь-якому ринку збуту. Ефективність роботи кожної технологічної лінії оцінюють за загальним результатом, незалеж­но від того, яка частина продукції була реалізована на зовніш­ньому ринку. Така форма організації виробництва властива кор­пораціям, які мають широку й різноманітну номенклатуру про­дукції. Як приклад можна навести корпорацію «Du Pont».

Розподіл діяльності за регіональною ознакою.

Тут операції, які виконуються корпорацією, відокремлюються за регіонами (Північ­на Америка, Європа і т.ін.). До цієї форми організації компанія звертається тоді, коли її операції на зовнішньому ринку не обме­жені одним регіоном або країною, а достатньо рівномірно розо­середжені в усьому світі.

Американські МНК в основному обме­жуються внутрішнім ринком і тому не використовують таку організацію своєї діяльності. Навпаки, вона нерідко притаманна європейським і японським корпораціям. Як приклад можна наве­сти швейцарську компанію «Nestle», яка займається виробницт­вом і збутом продукції з шоколаду і какао - бобів.

 

Використання матричної організаційної структури управлін­ня.

Ця форма організації виробництва є своєрідним поєднанням кількох зазначених форм (наприклад, генеральний менеджер французьким відділенням корпорації звітує про свою діяльність як перед віце-президентом корпорації з виробництва, так і перед віце-президентом по європейському регіону).

У корпорації «Union - Carbide» операції на зовнішньому ринку організовані за регіональною ознакою, водночас ведення обліку й звітності здійснюється за функціональною ознакою.

У цьому разі діяль­ність регіональних відділень розглядається не як складова час­тина діяльності корпорації на внутрішньому ринку, а як діяль­ність відокремлених структурних одиниць, що несуть повну відповідальність за кінцеві фінансові результати.

Як же впливає форма організації виробництва на інформа­ційну систему, що використовується в корпорації?

Очевидно, що дані про операції на зовнішньому ринку інваріантні, а змінюю­ться лише інформаційні потоки. При цьому, врешті-решт, ін­формація розповсюджується серед усіх зацікавлених у ній служб корпорації. Так, якщо управління МНК організовано за регіо­нальною ознакою, облікові дані акумулюються в окремому регі­ональному відділенні, а потім передаються в штаб-квартиру.

При матричній організаційній структурі управління дані мо­жуть надходити кількома інформаційними потоками: наприк­лад, регіональному управлінському персоналу і безпосередньо в штаб-квартиру корпорації віце-президентові з виробництва.

Організаційна структура, система контролю та принципи роботи функціональних служб корпорації значною мірою ви­значаються позицією її вищого керівництва стосовно організації бізнесу за кордоном. Сьогодні підходи, що існують у закордон­ній практиці, можуть бути класифіковані

· етноцентричний, який передбачає тиражування на всі до­чірні компанії принципів організації та ведення бізнесу, прийня­тих у своїй країні;

· поліцентричний - надає закордонній дочірній компанії певну самостійність у виборі форм і організації бізнесу;

· геоцентричний - зорієнтований на максимальну уніфіка­цію принципів організації і ведення бізнесу, прийнятих у кожній країні

Кожний з етапів характеризується не тільки специфікою задач і ступенем зовнішньоекономічної діяльності, але й розбіжностями в орієнтації вищого менеджменту, що було визначено Х. Перлмутером у моделі EPRG:

Етноцентризм – E - зовнішньоекономічні зв'язки підпорядковуються діяльності внутрішнього ринку. Як приклад, можна навести концепцію «опори на власні сили» Організації Африканської Єдності з планів по створенню у 2025 році Африканського економічного співтовариства, що припускає можливість структурної перебудови економіки за рахунок використання насамперед місцевих ресурсів, всілякої мобілізації внутрішніх чинників розвитку.

Поліцентрична орієнтація – Р - зовнішньоторговельні відносини будуються з урахуванням зарубіжної специфіки бізнесу. Цей процес пов’язаний насамперед з науково-технічною революцією (НТР), яка виступила як каталізатор процесу інтернаціоналізації. Вихід держав на шлях індустріалізації вимагав змін у національних підходах до міжнародної економічної політики.

Новітні технології, техніка й виробництво, збільшення розмірів окремих підприємств, прискорення термінів старіння асортименту промислових виробів, створення нових різновидів продукції – все це призвело до зростання спеціалізації та кооперації виробництва.

Регіоцентризм – R - при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності регіональна організація зосереджує у собі усі повноваження і комунікаційні потоки. Подальший розвиток набуває кооперація виробництва, що приймає глобальний характер. Об'єднання підприємств і фірм різних країн може здійснюватися у двох формах: «злиття» - об'єднання на добровільній основі по обопільній згоді і «поглинання»- на примусовій основі, коли одна компанія бореться за одержання права контролю над іншою проти бажання останньої. Наприклад, утворення холдингових компаній (General Electric, Unilever), що через володіння контрольними пакетами акцій контролюють більш дрібних членів холдингу. Існує безліч міжнародних компаній, у рамках яких припускається високий ступінь економічної відокремленості при проведенні операцій в інших країнах.

Геоцентризм – G - зовнішньоекономічна діяльність являє собою співробітництво між штаб - квартирою і філіями для створення стандартів і процедур, що відповідають спільним і локальним задачам організації. Як приклад цієї орієнтації менеджменту в проведенні економічної політики на мікрорівні з метою більш успішного протиборства сильнішим конкурентам можна навести поєднання європейських авіагігантів: British Aerospase (Велика Британія), Daimler-Benz Aerospase Airbus (Німеччина), Aerospatiale (Франція) та CASA (Іспанія),що є партнерами найкрупніших аерокосмічних консорціумів Airbus Ind. та “Евроистребитель” проти американських авіагігантів на ринку озброєння.

У мультинаціональній корпорації, яка використовує етно­центричний підхід вважають, що стандарти й принципи органі­зації бізнесу, ухвалені в штаб-квартирі, найкращі, а відтак по­ширюються на всі дочірні компанії, які здійснюють свою діяльність за кордоном. Керівництво поліцентричної МНК не лише визнає існування певних національних особливостей в ор­ганізації бізнесу, а й шукає можливості їх використання для під­вищення прибутку. Тому її закордонні дочірні компанії функці­онують досить автономно, в тому числі щодо організації системи управління і контролю.

Геоцентричний підхід зорієнтований на досягнення глобаль­них цілей. У цьому разі МНК і її закордонні дочірні компанії розглядаються як єдине ціле. При організації системи управлін­ня та контролю керівництво МНК намагається застосувати стандарти й принципи, які є універсальними в будь-якій країні. Організаційна структура управління такої корпорації повинна максимальною мірою сприяти координації рішень, що прийма­ються в глобальному масштабі. Реалізація геоцентричного під­ходу є метою будь-якої МНК, але лише деякі з них її досягли.


Читайте також:

 1. I. Доповнення до параграфу про точкову оцінку параметрів розподілу
 2. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 3. IV. Розподіл нервової системи
 4. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 5. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 6. V. Розподільний диктант.
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Авоматизація водорозподілу регулювання за нижнім б'єфом з обмеженням рівнів верхнього б'єфі
 9. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 10. Автоматизація водорозподілу з комбінованим регулюванням
 11. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 12. Автоматизація водорозподілу регулювання зі сталими перепадами
Переглядів: 467

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організація системи управління міжнародних корпорацій | Основні структури управління міжнародних корпорацій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.