Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тести для перевірки знань

Тест 1.Суб'єктами права державної власності на землю є:

а) певний колектив;

б) територіальні громади селищ і міст;

в) Уряд України;

г) місцеві органи державної влади.

Тест 2. Право комунальної власності на землю реалізується:

а) органами місцевого самоврядування;

б) колективом агроформування;

в) територіальними громадами.

Тест 3. Оренда земля, майна та інших засобів виробництва – це отримання на певний період прав:

а) володіння;

б) розпорядження;

в) користування;

г) володіння і розпорядження.

Тест 4.До правових ознак підприємницьких структур відносять:

а) джерала формування та розмір статутного фонду;

б) права учасника на майно у разі його виходу зі складу фірми;

в) участь у розподіленні прибутків;

г) відповідальність за зобов'язаннями фірми.

Тест 5. До фінансово-економічних ознак підприємництва відносять:

а) розподілення майна у разі припинення діяльності фірми;

б) використання найманої праці;

в) участь у розподіленні прибутків;

г) обмеження права стати учасником.

Тест 6. До організаційно-управлінських ознак відносять:

а) автономність виробничо-господарської діяльності від учасників;

б) права учасника на майно у разі його виходу зі складу фірми;

в) участь в управлінні фірмою;

г) юридична відокремленість фірми від учасників.

Тест 7. Організаційною формою товариства з обмеженою відповідальністю є…

а) корпорація;

б) партнерство;

в) одноосібне володіння;

г) кооператив.

Тест 8. Орендне підприємство – це юридична особа…

а) що створюється на підставі угод між державним органом і організацією орендарів;

б) засновником виступає держава;

в) засована на власності громадянина з првом використання найманої праці;

г) майно якого належить колективу загалом і кожному його члену, залежно від трудового внеску.

Тест 9. Організаційно-правова форма здійснення виробничої діяльності не менш як трьома громадянинами, які об"єднали свої майнові, трудові і фінансові ресурси, паї з метою отримання прибутку є…

а) приватне підприємство;

б) народне підприємство;

в) орендне підприємство;

г) виробничий кооператив.

Тест 10.Джерелом виплати дивідентів за цінними паперами є…

а) валовий дохід;

б) скоригований валовий дохід;

в) прибуток;

г) статутний фонд.

Тест 11. Товариство, яке має статутний фонд, поділений на частки , розмір яких визначається установчими документами є товариством…

а) з додатковою відповідальністю;

б) з обмеженою відповідальністю;

в) повне товариство;

г) командитне товариство.

Тест 12. Підприємство, учасники якого займаються спільною діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов"язаннями всім своїм майном називається…

а) спільне підприємство;

б) повне товариство;

в) командитне товариство;

г) товариство з додатковою відповідальністю.

Тест 13. Малі підприємства створюються:

а) громадянами, членами сім"ї та іншими особами, які спільно ведуть господарство;

б) державними підприємствами що є юридичними особами;

в) державними органами, уповноваженими управлять державним майном;

г) не менш як трьома громадянами, що об"єднали своє майно.

Тест 14. До активів фірми відносять:

а) короткотермінові борги;

б) вартість основних фондів;

в) вартість оборотних засобів;

г) заробітна плата робітників.

Тест 15. Підприємницька діяльність спільних підприємств регламентується :

а) Законодавством України

б) Міжнародними угодами і конвенціями

в) Законодавством США

г) Законодавством країни місця розташування

Тест 16. Спільне підприємство - це :

а) Підприємство, засноване на спільному капіталі українських та іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та розподілі результатів і відповідальності

б) Підприємство будь - якої організаційно - правової форми, створене відповідно до законодавства України, якщо в його статутному фонді є іноземні інвестиції

в) Підприємство, що має спільних засновників, одним з яких є зарубіжна юридична особа

г) Підприємство, що має спільних засновників, одним з яких є легалізована в Україні зарубіжна юридична особа

Тест 17. Вищим органом управління акціонерного товариства є:

а) Рада директорів

б) Правління

в) Збори уповноважених представників

г) Загальні збори засновників

д) Збори трудового колективу

е) Збори акціонерів

Тест 18. Державна реєстрація проводиться при наявності всіх необхідних документів протягом:

а) Не більше 15 робочих днів

б) Протягом 1 місяця

в) Протягом 10 поточних днів

г) Не більше 5 робочих днів

Тест 19. Товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки своїм майном

а) Акціонерне товариство

б) Товариство з обмеженою відповідальністю

в) Товариство з додатковою відповідальністю

г) Повне товариство

Тест 20. Підприємство, засноване фізичною особою на її приватній власності і діє відповідно до його статуту

а) Приватно-орендне підприємство

б) Селянське (фермерське) господарство
в) Приватне підприємство

г) Сільськогосподарський кооператив

Тест 21.Чи вірним є твердження, що "всі недержавні підприємства є приватними" ?

 

а) Так б) Ні в) Не знаю

Тест 22. Чи вірним є твердження, що "приватне підприємство - це підприємство, що повністю належить декільком приватним фізічним особам, які беруть на себе ризик, пов'язаний із власністю та її використанням, присвоюють весь прибуток і несуть всі пов 'язані із цим підприємством витрати та втрати" ?

а) Так б) Ні в) Не знаю

Тест 23. Чи вірним є твердження, що "товариство з обмеженою відповідальністю - це
підприємство, створене на засадах угоди юридичними особами і громадянами внаслідок об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку" ?

а) Так б) Ні в) Не знаю

Тест 24. До початку діяльності ТОВ необхідно сформувати :

а) 75 % статутного фонду

б) 40% статутного фонду
в) 50% статутного фонду
г) 100 % статутного фонду

Тест 25. Акціонерні товариства -це :

а) Господарські товариства

б) Асоціативни товариства
в) Великі підприємства

г) Приватизовані підприємства

д) Корпоратизовані підприємства

Тест 26. Статутний фонд акціонерних товариств повинен мати розмір :

а) Не менший ніж 1250 неоподаткованих мінімумів доходів

б) Не більше ніж 1250 неоподаткованих мінімумів доходів

в) Не менший ніж 1520 неоподаткованих мінімумів доходів

г) Не більше ніж 1520 неоподаткованих мінімумів доходів

д) Визначений засновниками

Тест 27. Цільність кооперативу регламентується :

а) Статутом

б) Постановою Кабінету Міністрів "Про кооперативи"

в) Роз'ясненнями арбітражного суду

г) Спільним рішенням правління та місцевої ради

Тест 28.В акціонерному торваристві вирішальний пакет акцій у розмірі

а) 51 %;

б) 50%;

в) 50 % + 1 акція;

г) 99%.

Тест 29. Чи вірним є твердження, що "член кооперативу - це фізична або юридична особа, що зробила пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі" ?

а) Так

б) Hi

в) Не знаю

г) Так, за винятком юридичних осіб

Тест 30. До встановлених державою умов здійснення підприємницької діяльності не відносяться:

а) бюджетне фінансування діяльності підприємницьких структур;

б) рівні умови дотацій підприємницької діяльності;

в) патентування;

г) державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

Тест 31. Ліцензуваня – є…

а) обов'язковою умовою здійснення підприємницької діяльності;

б) умовою здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

в) обов'язковою умовою здійснення підприємницької діяльності при відсутності патенту;

г) обов'язковою умовою діяльності з обміну готівкових валютних цінностей.

Тест 32. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності встановлюється в інтересах…

а) держави з приводу сплати податків;

б) кредитних установ;

в) учасників ринкових відносин, щодо майбутніх партнерів та контрагентів;

г) держави з метою своєчасного фінансування діяльності підприємців.

Тест 33. До порушень ліцензійного законодавста відносять:

а) обов'язкове страхування ліцензії;

б) "прохання" перерахувати кошти в позабюджетні фонди;

в) вимога копії про державну реєстрацію;

г) подання заяви на придбання ліцензії встановленого зразка.

Тест 34. До спеціальних умов здійснення підприємницької діяльності відносять:

а) ліцензування;

б) державна реєстрація;

в) патентування;

г) бюджетне фінансування.

Тест 35. Легітимація – це…

а) документ державного зразка, який засвідчує право на провадження певного виду господарської діяльності;

б) підтвердження державою законності входження суб'єктів підприємництва в господарський оборот;

в) встановлення єдиного порядку ліцензування господарської діяльності на території України;

г) державне свідоцтво, що засвідчує право займатися підприємницькою діяльністью.

Тест 36. Єдина система державної реєстрації поширюється на всіх:

а) юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми;

б) юридичних осіб в залежності від форм власності;

в) фізичних осіб;

г) суб'єктів господарювання, включаючи підприємства зі специфічною діяльністью.

Тест 37. Державна реєстрація суб"єктів підприємницької діяльності – це засвідчення факту:

а) створення юридичної особи;

б) припинення діяльності юридичної особи;

в) позбавлення статусу підприємця фізичною особою;

г) реєстрації відокремлених підрозділів юридичної особи.

Тест 38.За проведення державної реєстрації фізичної особи справляється реєстраційний збір у розмірі:

а) 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

б) 2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

в) 10 мінімальних заробітних плат;

г) 2 мінімальних заробітних плат.

Тест 39. За проведення змін до установчих документів справляється реєстраційний збір у розмірі:

а) 30% встановленого законодавством реєстраційного збору;

б) 100% встановленого законодавством реєстраційного збору

в) 10 % встановленого законодавством реєстраційного збору

г) безкоштовно.

Тест 40. Свідоцтво про державну реєстрацію – це документ встановленого зразка, який засвідчує факт:

а) реєстрації в податкових органах;

б) реєстрації в органах статистики;

в) реєстрації в Пенсійному фонді;

г) внесення до єдиного державного реєстру.

Тест 41. Чи є підставою для відмови у проведені державної реєстрації юридичної особи, якщо його найменування тотожне наявному найменуванню в єдиному державному реєстрі?

а) так б) ні в) не знаю

Тест 42. У разі відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи реєстраційний збір…

а) повертається;

б) не повертається;

в) повертається 50%;

г) повертається протягом місяця.

Тест 43. Прийняття органом ліцензування рішення про видачу або про відмову в видачі ліцензіі у строк не пізніше:

а) 3 робочих днів;

б) 5 робочих днів;

в) 10 робочих днів;

г) одного місяця.

Тест 44 Скасування рішення про видачу ліцензії є обов"язковим, якщо заявник не подав документа, що підверджує внесення плати за її видачу…

а) водночас із заявою;

б) протягом 10 днів;

в) не пізніше 3 днів;

г) протягом 30 днів.

Тест 45. Господарська діяльність здійснюється на всій території України, якщо ліцензія видана…

а) місцевим органом влади;

б) спеціально уповноваженим виконавчим органом рад;

в) центральним органом виконавчої влади;

г) органами державної реєстрації.

Тест 46. Строк дії ліцензії встановлюється:

а) місцевим органом влади;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Верховною Радою України;

г) уповноваженими органами з питань розвитку підприємництва.

Тест 47. Строк дії ліцензії …

а) не менше 1 року;

б) не більше 1 року;

в) не менше 3 років;

г) в залежності від виду підприємницької діяльності.

Тест 48. Підставою звернення до суду може бути:

а) видача ліцензії на строк менше трьох років;

б) відмова в продовженні дії ліцензії;

в) скасування рішення про видачу ліцензії за умов несвоєчасного підтвердження внесення плати за її видачу;

г) відмова у видачі ліцензії.

Тест 49. Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності (фіз. особи) в державній податковій службі (взяття на податковий облік) відбувається:

а) протягом робочого дня з моменту отримання свідоцтва про державну реєстрацію;

б) у десятитиденний термін з моменту отримання свідоцтва про державну реєстрацію;

в) у п'ятиденний термін з моменту отримання свідоцтва про державну реєстрацію;

г) протягом місяця з моменту отримання свідоцтва про державну реєстрацію;

д) одночасно з наданням реєстраційної картки органам державної реєстації.

Тест 50. Підприємець (фіз.особа) до податкової інспекції для взяття на податковий облік не подає документи:

а) заяву за ф. №5-ОПП;

б) копію довідки про включення до Державного реєстру - фізичних осіб- платників податків;

в) документ, що засвідчує особу;

г) угоду про наймання на роботу фізичної особи (для платників збору, які використовують працю найманих працівників).

Тест 51. Підприємець – фізична особа – може бути платником податків…

а) за спрощеною системою оподаткування;

б) загальної сиситеми оподаткування;

в) за єдиним податком;

г) за фіксованим податком;

д) звільняється від сплати податків протягом 3 років.

Тест 52. Реєстрація фізичної особи від дня отримання свідоцтва про державну реєстрацію в органах Пенсійного фонда України відбувається:

а) в 10-денний термін;

б) протягом 5 робочих днів;

в) протягом 3 робочих днів;

г) протягом 2 робочих днів.

Тест 53. Реєстрація фізичної особи в органах Пенсійного фонда України відбувається на підставі документів:

а) реєстраційної картки для проведення державнлї реєстрації;

б) заяви встановленої форми;

в) копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб;

г) документа, що засвідчує особу;

д) копію довідки про включення до Державного реєстру - фізичних осіб- платників податків.

Тест 54. Наявність печаток і штампів для підприємця – фізичної особи є умовою…

а) обов'язковою;

б) не обов"язковою;

в) обов'язковою, якщо підприєміць – платник збору на обов"язкове страхування;

г) обов'язковою, якщо підприєміць – платник податку на додану вартість.

Тест 55. Дозвіл на оформлення замовлень щодо виготовлення печаток і штампів органи внутрішніх справ зобов"язані видати впродовж…

а) 10 робочих днів;

б) 5 робочих днів;

в) 3 робочих днів;

г) 2 робочих днів.

Тест 56. Фізичні особи – підприємці можуть мати:

а) по одному примірнику основної каучукової та металевої печатки;

б) обмежену кількість штампів;

в) необмежену кількість штампів;

г) по одному примірнику основної каучукової або металевої печатки.

Тест 57. Для відкриття поточного рахунку в банку підприємцем – фізичною особою подається картка із зразками підписів:

а) власника рахунку;

б) головних спеціалістів фірми;

в) особи, уповноваженої засовниками;

г) довірених осіб.

Тест 58. Реєстраційний збір за державну реєстрацію юридиної особи складає:

а) 51 грн.;

б) 34 грн.;

в) 170 грн.;

г) 102 грн.

Тест 59. Наявність печаток і штампів для юридичної особи є умовою…

а) обов'язковою;

б) печатки – обов'язковою; штампи – у разі потреби;

в) печатки – у разі потреби; штампи обов'язковою;

г) достатньо штампів.

 
     

Тема 6. Бізнес-планування у підприємництві

Методичні поради до вивчення теми

Вивчаючи тему, треба передусім чітко усвідомити, що потреба в бізнес-плані як письмовому документі об'єктивно виникає у зв'язку з появою і практичною реалізацією нової під приємницької ідеї (будь-якого бізнес-проекту). У ринковій системі господарювання бізнес-план виконує подвійну функцію - зовнішню (ознайомлення заінтересованих юридичних і фізичних осіб з головною ідеєю та очікуваною ефективністю реалізації нового бізнесового проекту) і внутрішню (як проект організаційно, фінансового механізму управління практичною реалізацією такого проекту).

У дальшому слід засвоїти загальне правило, що бізнес-план завжди має кілька суто конкретних цілей. Як правило, повний біз­нес-план (на відміну від короткого його варіанта) є:

1) інстру­ментом для залучення зовнішнього капіталу, необхідного для ре­алізації підприємницького проекту;

2) основним інструментом комунікації між підприємцем і майбутніми діловими партнерами (на початковій стадії реалізації бізнес-проекту);

3) способом моделювання системи управління майбутнім бізнесом;

4) мож­ливим способом попереднього визначення ймовірних пере­шкод і розв'язання проблем, які можуть стати на заваді проце­су реалізації підприємницького проекту;

5) одним із способів розвитку особистих управлінських якостей підприємця;

6) єди­ною можливістю перевірки здійсненності підприємницької ідеї ще до її практичної реалізації.

Далі особливу увагу слід звернути на формування інформа­ційного поля (збирання інформації) для розробки бізнес-плану, з чого, власне, і розпочинається його опрацювання. При цьому зу­силля підприємця мають бути зосереджені на пошуку необхідної інформації:

а) маркетингової (споживачі, аналогічні продукти, ціни, кон­куренти, особливості просування на ринок);

б) виробничої (технологія, машини та устаткування, сировина і матеріали, робоча сила, виробничі та офісні площі);

в) фінансової (рентабельність започатковуваного бізнесу, потреба в кредитах, оподаткування, страхування тощо);

г) загальноекономічної і галузевої (економічна ситуація, соці­альні та політичні умови, тенденції розвитку галузі, наявність та якість чинного законодавства);

д) передбачень і припущень щодо обсягу продажу, частки ри­нку, можливих цін, темпів зростання бізнесу тощо.

Для цього треба використовувати всі можливі джерела отри­мання інформації, включаючи власний досвід підприємця, офіційну статистичну інформацію, матеріали рекламного характеру і т. п.

Студент, вивчаючи цю тему, має знати, що розробка будь-якого бізнес-плану здійснюється в певній послідовності (детально висвітлюється в методичних рекомендаціях для складання бізнес-планів).

На підготовчій стадії фор­мується необхідне інформаційне поле; встановлюється логіка стратегічного планування; оцінюються сприятливі зовнішні мож­ливості та загрози для бізнесу; виявляються сильні та слабкі сторони фірми; визначається місія і формулюються цілі діяль­ності; за необхідності визначаються та аналізуються стратегі­чні альтернативи. На основній стадії безпосередньо опрацьо­вується конкретний бізнес-план з дотриманням загальновжи­ваних правил організації його структури, логіки розробки та оформлення.

Питання для самостійної роботи

1. Які фактори впливають на зміст бізнес-плану?

2. Як впливає на зміст бізнес-плану аудиторія, на яку він розрахований?

З.Чому бізнес-план залежить від сфери, до якої належить даний бізнес?

4.Які характеристики майбутнього продукту бізнесу впливають на зміст бізнес-плану?

5.Які питання і чому треба обов'язково розглядати в будь-якої бізнес-плані?

6.В якій послідовності рекомендується складати бізнес-план?

7.Охарактеризуйте загальні вимоги до стилю написання бізнес-плану.

8.Яких правил необхідно дотримуватися в процесі оформлення бі­знес-плану?

9.Яка основна інформація наводиться на титульному аркуші?

10.Які функції у бізнес-плані виконує сторінка змісту?

11.Як би ви охарактеризували призначення резюме в бізнес-плані?

12.Яку інформацію має містити резюме?

13.Що рекомендується включати в додатки до бізнес-плану?

Література8, 21, 26, 28, 32


Читайте також:

 1. II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
 2. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
 3. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
 4. III. Актуалізація набутих знань
 5. III. Контроль знань
 6. IV. Закріплення й узагальнення знань
 7. Iv. закріплення нових знань і вмінь учнів
 8. IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
 9. IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
 10. IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
 11. IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
 12. IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Останнім етапом у створенні нового підприємства є його державна реєстрація. Виходячи з цього, особливу увагу потрібно звернути на процедуру та зміст її етапів. | Тести для перевірки знань

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.